• No results found

Nazev NAVAREK_ZARAZKY_SIKMEHO_PLECHU 09_02 1:5 -1 kus 790 1234ABCDEFFEDCBA1324

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nazev NAVAREK_ZARAZKY_SIKMEHO_PLECHU 09_02 1:5 -1 kus 790 1234ABCDEFFEDCBA1324"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F F

E D C B A

1 2 3 4

790

2

Roz. -Polot. -rozmer dle DXF CSN 42 5310 - Presnost ISO 2768-mK Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11 373.0 Tr. odp 001

b) C. hm 0.123 Hr. hm.

1:5

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

Nazev NAVAREK_ZARAZKY_SIKMEHO_PLECHU 09_02

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 09_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 26-05-2015

-1 kus

References