• No results found

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

KATEDRA ARCHITEKTURY

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

student : Bc. Bohuslav Strejc

obor : architektura

akademický rok : 2010/11

Název diplomové práce :

Kulturní a historické centrum Boženy Němcové v České Skalici

vedoucí diplomové práce : Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

konzultant : Ing. arch. Vladimír Balda

Shrnutí zadání diplomové práce:

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním muzeem, a návrh novostavby pro

“Centrum moderní literatury” v návaznosti na historický areál muzea, včetně vyřešení urbanistických souvislostí.

Hodnocení diplomové práce:

Urbanistické řešení

U zadaného tématu bylo důležité urbanistické řešení, zejména začlenění novostavby do památkově chráněného areálu budov z 19. století.

Diplomant citlivě doplňuje kompozici celého areálu objektem umístěným podél historické kamenné opěrné zdi. Tím dosahuje nového vymezení nástupního nádvoří, z něhož je pak přístupný stávající soubor staveb, novostavba a v pokračování hlavní osy i zahrada v nižší poloze.

Novou budovu řeší jako dvoupodlažní hmotu při pohledu ze vstupního prostoru, přičemž využívá terénního zlomu a další podlaží zapouští do terénu.

Celkovou koncepci považuji za správné řešení pro dané místo a zadaný provoz. Za klad návrhu pokládám vyřešení propojení všech dílčích prostor areálu v jeho různých úrovních.

Pozn.: Obě diplomové práce zpracované na dané téma mají ve výsledku obdobné umístění novostavby - diplomanti k němu však dospěli zcela samostatně a každý svou cestou.

(2)

Provozní a dispoziční řešení

Diplomant úspěšně řeší rekonstrukci stávajícího souboru budov. Budovy propojuje vstupní a komunikační halou, čímž dosahuje samostatnou přístupnost jednotlivých provozních celků umísťovaných do jednotlivých budov. Celkově i detailně je jejich dispozice správně vyřešena.

V rámci návrhu nové budovy si diplomant určil stavební program zadaného tématu stavby “Centra moderní literatury”. V budově jsou řešeny provozy, které chybí ve stávajícím areálu, zejména přednáškový sál. Prostorově zajímavý koncept budovy je dotažen i do odpovídajícího provozního řešení.

Architektonické řešení

Stávající budovy jsou ponechány v původním výrazu. Doplněné vložené části, tj. vstupní a komunikační hala a také propojovací vnější chodba, jsou navrženy jako skleněné prvky, odlišné od původních budov.

Architektonické řešení novostavby je současné, jednoduché a racionální. Rozdílnost hmotového a materiálového řešení novostavby proti původním budovám jasně upozorňuje na jinou dobu vzniku a na výjimečnou funkci novostavby v rámci areálu.

V kontrastu k původním budovám je navržena i betonová podnož směrem do zahrady, která novým způsobem osazuje budovy do terénu.

Formální úroveň

Práce zcela splňuje požadovaný rozsah, předepsaný v zadání diplomové práce, a má výbornou grafickou úroveň.

Přístup studenta ke zpracování

S prací diplomanta v průběhu semestru jsem byl spokojen, využíval konzultací v ateliéru a přes několik variant postupně dospěl k výslednému řešení, které kvalitně dopracoval.

Celkové hodnocení diplomové práce:

Předložená diplomová práce splňuje cíle zadání a požadavky na udělení akademického titulu, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Liberci dne 7.2.2011

vypracoval: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

References

Related documents

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na

• railjet – vlaky pro komfortní cestování na dlouhé vzdálenosti v rámci České republiky i do zahraničí zastavující pouze v nejvýznamnějších stanicích

programem, byť ve variantním řešení, by byla na místě (jsem přesvědčen o úspoře obestavěného prostoru a ve výsledku i vyšší kvalitě vnitřního prostoru.) Za ne

V době, kdy medializace určitých fyzických ideálů krásy natolik ovlivňuje vnímání našeho těla, je stále těžší zůstat objektivní a vidět sebe i své blízké jako celek –

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

Kompozice barevných ploch rozbíjí prostor a pak ho zase sceluje proudy světel, které se rozlévají, mísí a vzájemně ovlivňují v celém prostoru galerie i

„nezábor“ zemědělské půdy jak pro vlastní stavbu tak pro dopravní řešení. Dále princip minimalismu 

Technické řešení projektu neodpovídá stupni diplomové práce,- založení budovy je znázorněno schematicky, vhodné by bylo doplnit technické detaily fasády, střechy

Další výhodou je, že na rozdíl od klasických forem street artu, může být augmneto- vaná forma použita v jakékoli městské části bez výjimky chráněných

Díky této práci, jsem měl možnost studovat různé přístupy ke zvuku prostředí, ale hlavně si teď více uvědomuji, že vedle viditelného světa existuje i akustické

Hodnocená výstupní umělecká realizace BcA. Jana Kysely je deklarována jako interaktivní video, které směšuje několik televizních kanálů, zabývajících se

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Jana se poctivě prokousala analýzou historických souvislostí a současného stavu. Hlavou se mi honí 

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené

Pokud tedy chápu člověka jako součást přírody a technologii jako součást člověka, mohl bych tvrdit, že technologie znamená další vývojový

Krátká analytická část posluchačovy práce vjejím úvodu a následná urbanistická skica prezentují postup v uvažování o hierarchii a míře reprezentativnosti zadaného místa