Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Download (0)

Full text

(1)

1(3)

Juridik och Internrevision

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-03

Diarienummer TN 2013-0643 Infosäk. klass K1 (Öppen) Handläggare

Daniel Angermann

Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 18

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Ärendebeskrivning

Trafiknämnden beslutade den 12 november 2013 (TN 2013-0643) att föreslå

landstingsstyrelsen att föreslå landstingfullmäktige att godkänna investeringar avseende lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon samt viss tidigareläggning av sådant planlagt underhåll. Ärendet föreslås kompletteras i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 2013.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 3 december 2013.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås – med stöd av och inom ramen för nämndens

förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik – besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att föreslagen investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon avser ett belopp om högst 250 miljoner kronor i enlighet med vad som framgår av detta ärende,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning

Trafiknämnden har tidigare beslutat att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingfullmäktige att godkänna investeringar avseende lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon. Ärendet föreslås kompletteras med uppgifter om bakomliggande investeringskalkyl samt miljöbedömning.

(2)

2(3)

Juridik och Internrevision

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-03

Version

Diarienummer

Infosäk. klass K1 (Öppen)

Bakgrund

Som framgår av förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 2013 behöver AB Storstockholms Lokaltrafik (”SL”) upphandla underhåll till X60 pendeltågsfordon som kommer att utföras under nuvarande trafikoperatörs avtalsperiod, dvs. till juni 2016. För närmare bakgrund se tjänsteutlåtandet.

Överväganden

Baserat på uppgifter i anbud bedöms investeringsutgifterna avseende lågfrekvent underhåll uppgå till sammanlagt 240 mnkr (angivet utan hänsyn till indexuppräkning och kalkylränta) under perioden 2014 till juni 2016, varav 38 mnkr infaller under år 2014, 135 mnkr under år 2015 och 67 mnkr under år 2016 (fram till juni månad).

Nuvärdet av investeringen uppgår till 237 mnkr med en kalkylränta om 4 % och indexuppräkning 3 %.

Investeringsobjektet är inte upptaget i investeringsbudgeten för år 2014 utan bedömningen är att utgifterna som belöper på år 2014ryms inom den av fullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2014. Utgifter under åren 2015 fram till andra kvartalet 2016 kommer att inarbetas i förslag till

investeringsbudget avseende år 2015 och planåren 2016-2019.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Av förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 2013 framgår att SL under tidigare år gjort avsättningar för lågfrekvent underhåll. Under år 2013 har beslut fattats att lösa upp dessa avsättningar då principen för att göra avsättningar för kommande underhåll är ett undantag från de redovisningsregler som SL för övrigt har. Att göra avsättningar för kommande underhåll kommer inte att vara förenligt med de nya s.k. K3-redovisningsprinciperna som SL måste anpassa sig till och tillämpa från och med år 2014. Utgångspunkten för de tidigare avsättningar för lågfrekvent underhåll baserades på s.k. Life Support Cost-kalkyler som

tillhandahållits av tågtillverkaren. Avsättningarna var i storleksordningen 26,5 mnkr/år.

Framöver har SL möjlighet att antingen bokföra utgifterna som kostnad när den uppstår, vilket som tidigare nämnts uppskattas till 38 mnkr under år 2014, 135 mnkr under år 2015 och 67 mnkr under år 2016 (till juni 2016), eller att aktivera utgifterna för lågfrekvent underhåll i balansräkningen med efterföljande

avskrivningar under samma perioder som den livslängd som gäller för

respektive översyn/besiktning. Den ekonomiska kalkylen visar hur aktiveringen av utgifterna skulle påverka kommande år.

(3)

3(3)

Juridik och Internrevision

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-03

Version

Diarienummer

Infosäk. klass K1 (Öppen)

Förfarandet med att aktivera utgifterna i balansräkningen ger en mer rättvisande bild och en jämnare resultatfördelning och innebär t.ex. att tioårsunderhållet skrivs av på tio år istället för att kostnaden belöper på respektive år det utförs.

Mot nu redovisad bakgrund föreslås att utgifterna avseende lågfrekvent underhåll till X60 aktiveras i balansräkningen, vilket innebär att utgiften ska hanteras som investering.

De genomsnittliga årliga driftskostnaderna för investeringen uppgår till 23,5 mnkr det första året efter att investeringen har avslutats och aktiverats och till 10,4 mnkr det sista året i investeringskalkylen, år 2026. För detaljer se

investeringskalkyl, bilaga 1.

Miljökonsekvenser av beslutet

Investeringen har ingen miljöpåverkan. I ärendet föreligger miljöbedömning enligt bilaga 2.

Anders Lindström Förvaltningschef

Ragna Forslund Trafikdirektör

Bilaga 1 – Investeringskalkyl Bilaga 2 - Miljöbedömning

(4)

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut

(tkr)

1) Information Program Huvudprojekt Projekt

Projektägande kst Bolag

Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor

Registrering i Copernicus Objekt

Projektstart - slut

Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0 20 Program (Projektering/planering) 0

30 Genomförande 247 960 2014

Investeringsutgifter totalt 247 960

ID Ole Robertson

Bengt Stenberg

20140101-20160630 NEJ

10 AB SL

Ersättningsinvesteringar Pendeltåg

Ole Robertson

Översyn och besiktning, X60 320 TF Pendeltåg

(5)

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie tidiga skeden

Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt

Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 0

130 Change Management 0

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 0

210 RFI 0

Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 Förstudie 0

990 Intern tid 0

Fas 20 - Projektering/Planering

Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt

Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 0

130 Change Management 0

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 0

210 RFI 0

Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Kravspecifiering 0

310 Utredningar 0

320 Förstudie 0

330 Förstudieprojektering 0

340 Programhandlingsprojektering 0

350 Systemhandlingsprojektering 0

360 Järnvägspalneprojektering 0

370 Bygghandlingsprojektering 0

380 Förfrågningsunderla 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

990 Intern tid 0

(6)

2) Kalkyl (tkr) 1,092727 1,092727

Fas 30 - Genomförande

Indexår 2014 Indexår 2015 Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Indexår 2023

Totalt

Uppskattat årsindex 0 4 037 4 098 0 0 0 0 0 0 0 8 135

Prognos exkl. index 37 975 134 567 67 283 0 0 0 0 0 0 0 239 825

Prognos inkl index 37 975 138 604 71 381 0 0 0 0 0 0 0 247 960

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 0

130 Change Management 0

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 0

210 RFI 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

genomförande/realisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 Realisering 0

510 Mark Och anläggning 0

520 Husbyggnad 0

530 BEST 0

540 Konstruktion 0

550 Produktion 0

560 Komponenttest 0

570 Tilldelningsbeslut 0

580 Kontraktstecknande 0

Provdrift, besiktning & verifiering 37 975 134 567 67 283 0 0 0 0 0 0 0 239 825

600 Verifiering 0

610 Provdrift 0

620 Ibruktagandebesiktning 0

630 Entreprenadbesiktning 37 975 134 567 67 283 239 825

640 Verifiering prestanda 0

Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Införande 0

710 Garantiuppföljning 0

720 utbildning 0

Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 Överlämnande 0

810 Förvaltningshandlingar 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

910 Mark och fastighetsärenden 0 0

920 Miljöåtgärder 0

930 Arkeologi 0

940 Ersättningstrafik 0

950 Intäkter 0

960 Drift 0

990 Intern tid 0

991 Externt arbete 0

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

3) Anläggning

Typ av investeringar Avs.tid Andel%

Översyn och besiktning 5 år 20,0%

Översyn och besiktning 10 år 80,0%

100,0%

(8)

Bilaga 2 Miljöbedömning Trafik (yttre miljöpåverkan)

Blankett i LSF:s miljöledningssystem

Förvaltning/Bolag: Trafikförvaltningen Kontaktperson och tfn: Ole Robertsson (08-686 32 06)

Typ av investering: Översyn och Besiktningar för x60. Ansvarig chef: Bengt Stenberg (08-686 37 36)

1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan?

Nej x (0 p) Ja 

(7 p)

Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.

2. a) Har andra alternativ till investeringen beaktats?

Ja  Nej  Ej relevant x

b) Om nej/ej relevant, ge kort förklaring till varför?

Det finns krav från Transportstyrelsen och Järnvägslagen att översynen/besiktningarna för X60 utförs. Investeringen medför ingen miljöpåverkan då översynen måste ske och vi har tidigare gjort avsättningar för dem som vi under 2013 har löst upp och enligt K3 kommer att aktivera utgifterna för översynerna och skriva av dem under 5,7,8 och 10 år.

c) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljö- synpunkt?

d) Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför?

_______________________________________

Bästa alternativ  (1 p) Alternativen likvärdiga  (0 p) Ej bästa alternativ  (-1 p)

3. Hur påverkar investeringen energianvändningen? Minskar  (1 p) Oförändrad x (0 p)

Ökar  (-1 p)

Kommentar:

4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används?

Ökar  (1 p)

Oförändrad x (0 p)

Minskar  (-1 p)

Kommentar:

5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark och/eller vatten?

Minskar  (1 p)

Oförändrade x (0 p)

Ökar  (-1 p)

Kommentar:

6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLL:s utfasningslistor enligt mål 4 och mål 5 i Miljö Steg 5?

Ja  (1p)

Nej  (-1p) Ej

relevant

7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/

fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t ex återanvändning, återvinning)?

Ja  (1p)

Nej  (-1p)

Ej tillämpligt x (0 p)

8. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska?

Minska  (2 p)

Oförändrad x (0 p)

Öka  (-2 p)

Kommentar:

9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för naturmarken (biologiska mångfalden)? Ej tillämpligt

Minskar  (1 p)

Oförändrad  (0 p)

Ökar  (-1 p)

Resultat av miljöbedömningen: ________0__ poäng

Användarinstruktioner

Syftet med denna frågelista är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investerings- processen. Frågelistan ska användas i samband med objektsbeskrivningar för specificerade objekt inom trafikområdet. Vid frågor kontakta SLL Miljö tfn 08-737 38 02.

Det är av stor vikt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar!

OBS! Utgå gärna från trafikarbetet, t ex pkm (personkm), i svaren.

För investeringar i fastigheter ska mall för ”Bygg och fastighet, miljöbedömning vid investering”, användas och för investeringar i utrustning används mall för ”Utrustning, miljöbedömning vid investering”.

Poäng 0-9: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.

Poäng (-3) - (-1): investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

Poäng (-9) - (-4): investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m m.

Figure

Updating...

References

Related subjects :