Djurgårdsfärjan till Fotografiska – erfarenheter från två perioder med provtrafik

Download (0)

Full text

(1)

1(4)

Waxholms Ångfartygs AB Trafikavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-25

Diarienummer TN 1206-0141 Infosäk. klass K1 (Öppen) Handläggare

Göran Malmsten 08-614 6472

goran.malmsten@waxholmsbolaget.se

Trafiknämnden 2013-11-12 punkt 12

Djurgårdsfärjan till Fotografiska – erfarenheter från två perioder med provtrafik

Ärendebeskrivning

Perioderna 10/8 2012-5/3 2013 och 17/6-18/8 2013 bedrev WÅAB på Trafiknämndens uppdrag provtrafik med Djurgårdsfärjan till Fotografiska. Förvaltningen redovisar i detta ärende försöket och utfall samt lämnar förslag på att avsluta försöket.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 25 oktober 2013.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna att WÅAB tills vidare inte återupptar anlöp av Fotografiska inom ramen för Djurgårdsfärjans ordinarie trafik.

Förvaltningens förslag och motivering Försöket

Försökstrafik 1 – ringlinje

Under första perioden trafikerades Fotografiska av en särskild ringlinje Slussen- Fotografiska-Skeppsholmen västra-Slussen. Trafiken bedrevs dagligen kl 11-19 med en avgång var 30 minut och med en särskild färja avsatt för linjen. Skeppsholmen västra tillkom för att undersöka värdet av resor Fotografiska-Skeppsholmen resp.

Skeppsholmen-Slussen.

Försökstrafik 2 – anlöp på vissa avgångar

Under sommartidtabellen 17/6-18/8 2013 tillämpades en trafik där Fotografiska anlöptes dagligen kl 11-19 var 20 minut av ordinarie färja i riktning mot Djurgården.

Samma anlöp utnyttjades för resor från Fotografiska, via Djurgården och

(2)

2(4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-25

Version

Diarienummer TN 2013- Infosäk. klass K1 (Öppen)

Skeppsholmen östra till Slussen. Detta möjliggjorde även den efterfrågade reserelationen Fotografiska-Skeppsholmen. Resande från Djurgården och Skeppsholmen till Fotografiska medföljde via Slussen.

Genom att Fotografiska i likhet med Skeppsholmen endast anlöptes av varannan tur och i en riktning, möjliggjordes reglering av försenade avgångar.

Utfall

Försökstrafik 1 – ringlinje

Utfallet av första försökstrafiken med en särskild ringlinje perioden 10/8 2012-5/3 2013 var otillfredsställande såtillvida att antalet passagerare var lågt och inte

utvecklades positivt under försöksperioden. I medeltal reste 35 personer med färjan per dag, anlöpen vid Skeppsholmen västra inkluderade. SL:s periodkort gällde för resa, i övrigt tillämpades WÅAB:s hamntaxa.

Försökstrafiken var kostsam eftersom en särskild färja erfordrades. Kostnaden under den knappt sex månader långa perioden uppgick till omkring 2 700 000 kronor och biljettintäkterna till ca 100 000 kronor. Till det tillkommer de som reste med SL:s periodkort.

Under sommardelen av försöket användes den färja som utgör reserv för de tre färjor som är i trafik på Djurgårdslinjen. Den kapaciteten erfordras för att möta den ofta mycket höga belastningen. Ett planmässigt utnyttjande av reservfärjan under sommarsäsongen är därför inte att rekommendera.

Försökstrafik 2 – anlöp på vissa avgångar

Under försöksperioden reste totalt 918 142 passagerare med Djurgårdsfärjorna, varav 2692 (0,3 %) reste till eller från Fotografiska (1184 av, 1508 på, motsv. 2,4 passagerare per tur).

Restiden Slussen-Djurgården ökade från omkring 8 till 11 minuter, vilket således blev en restidsökning för de 100-300 passagerare mot Djurgården och

Skeppsholmen

Anlöpen av Fotografiska inställdes helt eller delvis 20 av 63 dagar, beroende på lågt vattenstånd/hög kaj (15 dagar), tilläggsförbud pga. kryssningsfartyg på redden (3 dagar) samt avlysning med anledning av ÅF Offshore Race (2 halvdagar). Orsaker till anlöpsproblemen var aviserade inför trafikstarten och har tyvärr inte kunnat undanröjas under perioden.

(3)

3(4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-25

Version

Diarienummer TN 2013- Infosäk. klass K1 (Öppen)

Bedömning

Fortsatta försök med anlöp av Fotografiska inom ramen för Djurgårdsfärjans

ordinarie trafik eller genom inrättande av särskild linje förordas inte, inte minst mot bakgrund av Djurgårdslinjens karaktär av stomlinje med över 2 miljoner resande årligen.

De två olikartade försöken med trafikförsörjning av Fotografiska har inte slagit väl ut publikt. Detta bedöms bero på Fotografiskas läge förhållandevis nära Slussens omfattande kollektivtrafik och att tillräckligt tät trafik för att ändå locka fler resande inte kan åstadkommas. Härtill försvåras anlöpen av ett alltför högt färjeläge och ett förbud mot anlöp då kryssningsfartyg på redden använder Fotografiskas färjeläge för trafik med barkasser.

Försöken har pågått under en period med äldre bärbar biljettutrustning för försäljning ombord. Från april 2014 ligger plan att denna utrustning, liksom ombordförsäljningen, pensioneras och nya spärrlinjer för biljettköp upprättas på kaj. För varje kaj som behöver angöras utan terminalläge som vid Slussen och Allmänna gränd, måste en kopia av Skeppsholmen biljettutrustning som skyltning göras, vilket beräknas till en engångskostnad på cirka 700 000 kronor, samt underhålls-kostnad på cirka 100 000 kronor per år.

Mot bakgrund av ovanstående och det otillfredsställande utfallet av försökstrafikens båda perioder motiverar f n ingen ytterligare försökstrafik.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Anlöpen vid Fotografiska har i det senaste försöket genomförts utan nämnvärda kostnads-ökningar än marginellt högre bränsleförbrukning. Ingen ytterligare färja har använts.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anders Lindström Förvaltningschef

Göran Malmsten Trafikchef WÅAB

(4)

4(4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-25

Version

Diarienummer TN 2013- Infosäk. klass K1 (Öppen)

Figure

Updating...

References

Related subjects :