• No results found

Helårsprognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Helårsprognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Månadsrapport Kulturnämnden oktober 2021

Driftredovisning

januari-okt 2021 Helår 2021

Kulturnämnden, tkr Utfall (U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Kulturnämnden -539 -536 -3 -643 -643 0

KN gemensamma kostnader -1 660 -2 320 660 -2 140 -2 810 670

Bibliotek -12 215 -12 740 525 -15 039 -15 339 300

Kulturskola -9 404 -8 892 -513 -11 374 -10 924 -450

Fritidsgårdar -6 361 -7 015 654 -7 715 -8 555 840

Scen & kulturproduktion -10 691 -11 409 718 -13 557 -13 737 180 Summa driftredovisning -40 871 -42 911 2 040 -50 467 -52 007 1 540

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Nämnden redovisar för perioden en budget i balans vilket också är helårsprognosen.

Gemensamma kostnader redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på att medel för särskilda insatser inte ännu nyttjats. Helårsprogno- sen är ett överskott om 0,7 miljoner kronor.

Bibliotek redovisar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på intäkter och i supportkostnader. Helårsprognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Kulturskolan redovisar en negativ avvikelse för perioden med -0,5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på ett avgångsvederlag. Helårsprognosen är ett underskott med 0,5 miljoner kronor.

Fritidsgårdsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor. Avvi- kelsen beror på tillfälliga vakanser. Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.

Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7 miljoner kro- nor. Avvikelsen beror på en vakans och att programutbudet varit mindre/kostat mindre under året på grund av restriktioner. Under hösten genomförs satsningar på arrangemang utan restriktioner vilket gör att helårsprognosen är ett överskott om 0,2 miljoner kronor.

Investeringar

Helår Budget

Jan-okt Utfall

Jan-okt Avvikelse

Helår Prognos

Utfall Helår Prognos Avvikelse

Total Budget

Totalt Utfall

Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall

Total Prognos Avvikelse

IT-i nves teri nga r -230 -44 186 -230 0 -230 -44 186 -230 0

Ma s ki ner och i nventa ri er -2 570 -1 041 1 529 -2 250 320 -2 697 -1 139 1 558 -2 348 349

0 0 0 0 0

Summa investeringar -2 800 -1 086 1 714 -2 480 320 -2 927 -1 183 1 744 -2 577 350

1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2021 Kulturnämnden, tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start1)

(2)

2

Kulturnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:

 Ljus och ljudteknik.

 Uppdatering av möbler Multeum.

 Instrument till kulturskolan.

 Golvmatta till fritidsgården i Strängnäs.

För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 1,1 miljoner kronor. Problem med leveranser gör att det är svårt att avsluta vissa investeringar. Budgeten för inventarier till ny fritidsgård i Åker kommer skjutas fram till dess att ombyggnationen i folkets hus är klar. Det gör att prognosen för helår är ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Eva Berglund, turiststrateg Kristianstads kommun, 0733-13 54 08 Henrik Gidlund, senior project manager Event in Skåne, 040-675 34 86 Marie Reinicke, ordförande Jamboree Executive

Doc Lounge får bidrag för att utveckla sitt arbete med filmvisningar kombinerade med publikarbete och kulturaktiviteter till fler kommuner i Skåne. Projektet Doc Lounge Live syftar

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

Socialnämndens utfall för 2017 är 859,3 mnkr mot årets budget på 853,8 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse på 5,5 mnkr eller 0,6 procent jämfört med budget.. Individ- och