• No results found

•Statens • institutions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "•Statens • institutions"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

bjömsson Hollmark

Statens •

institutions

I'

2019-11-27

styrelse SiS

Dnr 1.7.1-3447-2019 Generaldirektören Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken

(SOU 2019:23)

Dnr S2019/02213/FST

Statens institutionsstyrelse(SiS) ser positivt på de förändringar i sty:rrringen av

funktionshinderpolitiken som föreslås för att kunna uppfylla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. SiS ingår inte bland de myndigheter som föreslås få

samordningsansvar, eller bland de myndigheter som får särskilt ansvar att bidra till genomförande och uppföljning av funktionshinderspolitiken. De sju prioriterade samhällsområdena är viktiga och myndigheten ser behov av en tydligare beskrivning av konsekvenserna av förslagen för respektive område.

Beslut

Beslut har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjömsson Hollmark. I handläggningen har deltagit utvecklingsstrategen Liselotte Krylbom och enhetschefen Anita Andersson.

öredi gande har varit utredaren Maria Svensson.

Maria Svensson Kopia: Ledningsgruppen, Institutionschefer Registratorer, HK-chefer Fackliga företrädare Huvudskyddsombudet Registratorer Statens institutionsstyrelse

Besök Lindhagensgatan 126 Telefon 010-4534000 E-post registrator@stat-inst.se Org-nr 202100-4508

Adress Box 30224 Fax 010-4534050 Internet www.stat-inst.se

References

Related documents

förebygga fel i utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk nödsituation eller annan händelse

Sju av tio kvinnor får aldrig göra hörselkontroller på jobbet – och det ökar risken för hälsoproblem.. Det visar en ny undersökning som Hörselskadades Riksförbund

När olyckan sedan är framme hittas flera brister i arbetsmiljön, men när det inte finns något orsaksamband till själva olyckan kan ingen hållas ansvarig för

[r]

Staten har ett grundläggande an- svar för att samordna mätningar av skolans produktion, dels i syfte att kontrollera att skolan uppfyller ge- mensamma mål eller standarder samt för

Valet av Havanna motiverades med att staden är ett uttryck för stadssamhällets globala mångfald” enligt Stiftelsen ordförande Bernard Weber. De övriga sex var La Paz

Förslaget berör en stor del av myndighetens elevgrupp och ger möjlighet att betygsätta även elever som nästan når fram till godkänt men ändå saknar någon del, vilket kan

Enligt en lagrådsremiss den 19 december 2013 (Justitiedeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2013:156)