• No results found

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-04-16 Dnr 2020/0324

Postadress/

Postal address Besöksadress/ Visiting address Telefon/ Telephone +46 8 700 13 00 E-post/ Email registrator@arbetsgivarverket.se Registreringsnummer 01-202100-3476

P.O. Box 3267 Sveavägen 44

SE-103 65 STOCKHOLM Webbplats/ Website

www.arbetsgivarverket.se Bankgiro 779-8131

Socialdepartementet S2020/03216/SF

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser

om tillfällig föräldrapenning med anledning av

covid-19

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till det som rör arbetsgivarpolitiska frågor. Arbetsgivarverket har inget att invända mot förslagen i rubricerad

promemoria. Verket avstår från att ha någon synpunkt på huruvida det är lämpligt att den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen utges på en reducerad

beräkningsgrund.

Arbetsgivarverket vill i sammanhanget särskilt framhålla att det är väsentligt att det finns ett reellt behov av att avstå från förvärvsarbete för att utvidgad tillfällig föräldrapenning ska kunna utges. Det är därför bra att en föräldraledig

arbetstagare inte ska kunna byta ut sin föräldrapenning mot den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen.

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar åtminstone delvis, för arbetstagaren att kombinera vård av barn med

förvärvsarbete. Arbetsgivarverket menar att detta är väsentligt för arbetsgivare som behöver ha tillgång till arbetstagare i sin verksamhet.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Åsa Krook. I den slutliga handläggningen deltog även socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark, kommunikationschef Lars Andrén, och chefsjurist Hedda Mann, föredragande.

Åsa Krook

References

Related documents

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin