J an-Olof Olsson

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

R EM ISSVA R

Datum 2 0 19 - 0 4 - 17 Ett dat um 2 0 2 0 - 0 3 - 18

1 (1) Diarienr

2 0 2 0 - 0 4 2 8 6 Er referens 12 0 2 0 / 0 0 7 7 7

/E

Avdelningen för Krisberedskap och civilt försvar Enheten för försörj ningsberedskap

J an-Olof Olsson

0 10 - 2 4 0 3 2

95

J an-olof.olsson @msb .se

Regeringskansliet

Infrastruktur depart ement et

10 3 3 3

St ockh olm

Re m iss av prom e m or ia n Elce rt ifi kat ssyst e m et och st opprege l 2 0 19

Myndighet en för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inga synpunkter på remissen .

I dett a ärende har avdelningschefen Camilla Asp beslutat . J an-Olof Olsson har varit föredr agande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annika Elmgart delt agit .

tac Camilla Asp e

Kopia: J U/ SSK

MSBMyndigheten för samh ällsskydd och b eredskap

Postadr e s s : 651 8 1Karlst ad

B e s öks adr e s s :

St ockh olm : Fleminggat an 14 Karlst ad : Norra Klaragat an 18 San dö: Sandövägen 7

Revinge: Revingeby

Telefon: 0 771-240 24 0 Fax: 0 10 -24 0 56 0 0

Org nr . 20 210 0 -5984 regist rator @msb .se

www.msb .se

Figure

Updating...

References

Related subjects :