• No results found

J an-Olof Olsson

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "J an-Olof Olsson"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

R EM ISSVA R

Datum 2 0 19 - 0 4 - 17 Ett dat um 2 0 2 0 - 0 3 - 18

1 (1) Diarienr

2 0 2 0 - 0 4 2 8 6 Er referens 12 0 2 0 / 0 0 7 7 7

/E

Avdelningen för Krisberedskap och civilt försvar Enheten för försörj ningsberedskap

J an-Olof Olsson

0 10 - 2 4 0 3 2

95

J an-olof.olsson @msb .se

Regeringskansliet

Infrastruktur depart ement et

10 3 3 3

St ockh olm

Re m iss av prom e m or ia n Elce rt ifi kat ssyst e m et och st opprege l 2 0 19

Myndighet en för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inga synpunkter på remissen .

I dett a ärende har avdelningschefen Camilla Asp beslutat . J an-Olof Olsson har varit föredr agande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annika Elmgart delt agit .

tac Camilla Asp e

Kopia: J U/ SSK

MSBMyndigheten för samh ällsskydd och b eredskap

Postadr e s s : 651 8 1Karlst ad

B e s öks adr e s s :

St ockh olm : Fleminggat an 14 Karlst ad : Norra Klaragat an 18 San dö: Sandövägen 7

Revinge: Revingeby

Telefon: 0 771-240 24 0 Fax: 0 10 -24 0 56 0 0

Org nr . 20 210 0 -5984 regist rator @msb .se

www.msb .se

References

Related documents

Jag har även arbetat med konfidentialitetskravet genom att jag har informerat intervjupersonerna om att jag inte kommer att redovisa några uppgifter i studien som på något sätt

Asylum seeking, refugee and undocumented children in Europe have significant health risks and needs that differ between groups and from children in the local population.

När läraren under intervjun svarade på frågan om det har någon betydelse för hur läraren som pedagog ställer frågor till eleverna övergick den intervjuade lärarens

Purpose: A decline in the ability to perform activities of daily living (ADL) and ability to use everyday technology can pose threats to independent living, healthcare management

The clinical variables analysed were number of own teeth, DMFT (Decayed, Missed, Filled Teeth), gaps between teeth and risk assessment (sum of the dentists assessment of caries risk,

När vi genomförde vår aktivitet på de två förskolorna berättade vi vad skivan innehöll och bad barnen titta på hur Annika utförde rörelserna och lyssna till instruktionerna på

I detta alternativ tas tilluften in centralt för varje flygel i källarplanet och distribueras via de befintliga tidigare använda tilluftskanalerna till varje lektionssal..

Detta har lett till misslyckande avseende samtliga av kommunens antagna hållbarhetsmål ekonomi, miljö/klimatmål samt nu senast arbetsmiljön och möjlighet att fungera för