• No results found

Yttrande avseende Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande avseende Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Högskolans ledningsenhet

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00

YTTRANDE 2020-08-25 U2020/03053/UH Dnr: BTH-l.4.1-0144-2020 Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande avseende Förslag till lag om ändring i högskolelagen

(1992:1434)

Bakgrund

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har givits möjligheten att yttra sig över betänkandet Ändring i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätets roll för det livslånga lärandet.

Yttrande

Akademisk frihet som en del av lärosätenas autonomi utgör förutsättningen för utbildning och forskning på vetenskaplig grund och för lärosätets roll som oberoende och en kritiskt

reflekterande institution i samhället. Blekinge Tekniska Högskola välkomnar att denna

fundamentala princip på ett tydligare sätt preciseras i högskolelagen och ser det som ett viktigt steg i rätt riktning.

I övrigt ansluter sig Blekinge Tekniska Högskola till SUHF:s yttrande i frågan och anser med detta remissen besvarad.

Ärendehantering

Beslut i ärendet har fattats av rektor Mats Viberg. Föredragande har Henrick Gyllberg, högskoledirektör, varit. I ärendets handläggning har även Ulrika Nilsson, kanslichef, deltagit.

Mats Viberg Rektor

References

Related documents

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Maria

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Utbildningsdepartementet har utifrån delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Luleå tekniska universitetet välkomnar initiativet att markera den akademiska frihetens centrala betydelse för lärosätena men har principiella synpunkter på att den föreslagna

Lunds kommun ställer sig bakom förslaget till ändring i syfte att främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet.

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forsk- ning av hög kvalitet,

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

Det står i promemorian att det bara ska vara ett förtydligande och inte en ändring av lärosätenas nuvarande uppgifter eftersom de har haft detta uppdrag även tidigare, men då

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Högskolans utbildningsutbud innehåller sedan länge fort- och vidareutbildning i olika former: kurser för nyfikenhetsbaserad personlig utveckling, kompetensutveckling

UHR menar att möjligheter till validering och bedömning utgör viktiga förutsättningar för att det livslånga lärandet ska kunna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt

Vi bedömer samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället som mycket viktig och avgörande för framtida livslångt lärande i form av högre utbildning och forskning i

Västra Götalandsregionen anser därför att lärosätena måste tillföras ytterligare resurser och ges nya förutsättningar för att kunna svara upp mot de nya kraven på

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och globalt till

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forsknings- huvudmäns ansvar för att