• No results found

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-04-14 DIARIENR TUM 2020/22

Box 138, 901 04 Umeå • Besöksadress: Tingshuset, Nygatan 45 • Telefon: 090-17 21 00 • Fax: 090-77 18 30 • umea.tingsratt@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-15.00

R2

B

Finansdepartementet

Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar

för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Ert Dnr: FI/2020/00131/S3

Tingsrätten har inte någon invändning mot de förslag som lämnas. Följande kommentarer kan dock ges.

Den utvidgade skyldigheten att underrätta Skatteverket om att det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är felaktig eller oriktig innebär en ny arbetsuppgift för domstolarna. Skyldigheten kommer även att leda till en ökad arbetsbörda då domstolarna hanterar enskildas adressuppgifter m.m. i hög utsträckning. Detta innebär att resurser kommer att tas från den dömande verksamheten.

Agneta Ögren

Annelie Lipskog

Domstolens yttrande har beslutats av lagmannen Agneta Ögren och tingsfiskalen Annelie Lipskog (föredragande).

References

Related documents

Punkt 13 skulle då kunna omfatta dels uppgift om tidpunkten för när samordningsnumret tilldelades, dels uppgift om när en ansökan eller anmälan senast ska ha kommit in för att

Boverket finner att bestämmelserna om kontroll och användning av mo- tordrivna anordningar i PBF och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa

Samordning av arbeten enligt ABT 94 kap 3 § 12, som beställaren skall svarar för om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna, brukar Gårdstensbostäder i vanliga fall låta ingå

Sida 2 (2) Datum Diarienummer 2020-04-06 Dnr Af-2020/0004 1850 På Arbetsförmedlingens vägnar Maria Mindhammar Generaldirektör Mathilda Hagvall Verksjurist. Beslut i

Detta skulle innebära att fler personer som tilldelats samordningsnummer skulle behöva anmäla behov därav för att inte avregistreras. Fler identiteter skulle behöva ge sig

 CSN har ingen erinran mot förslaget att enskilda själva ska kunna ansöka om samordningsnummer och är positiv till kravet på att sökanden då ska vara skyldig att inställa

Datainspektionen kan konstatera att promemorian har en omfattande redogörelse för behovet av att anta de föreslagna bestämmelserna. När det gäller frågan om vilka

Därutöver anser Försäkringskassan att en avregistrering inte bör genomföras för det fall det hos Skatteverket finns uppenbara tecken på att ett samordningsnummer används

Den föreslagna möjligheten för enskilda att kunna överklaga vissa beslut om samordningsnummer till Förvaltningsrätten i Stockholm, som exklusiv domstol, kommer att medföra en

Förslaget gällande samordningsnummer syftar främst till att göra samordningsnumren säkrare och därigenom minska utrymmet för missbruk.. För Härryda kommun är det angeläget

Justitiedepartementet, enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4). Intern digital kopia till: Ledningsgruppen, ledamöter

Lantmäteriet tillstyrker förslagen avseende utökad underrättelseskyldighet, möjlighet att hålla adress uppdaterad för person med samordningsnummer samt enskilds möjlighet att

Regeringskansliet har skickat ut ett förslag till en ändring i folkbokföringslag för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen.. Regeringskansliet önskar svar

Region Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Finansdepartementet – Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter

Jag har inte några synpunkter på förslagen i promemorian annat än att det i förarbetena till den föreslagna bestämmelsen i 32 c § folkbokföringslagen (1991:481) bör

Riksrevisionen har dock inte tillräckligt underlag för att bedöma hur kapaciteten att omhänderta underrättelser ser ut idag och kan därför vare sig tillstyrka eller

Eftersom det i enskilda fall kan finnas situat- ioner där skälen för att underlåta att underrätta Skatteverket väger tyngre, föreslås att en underrättelse inte behöver lämnas

Analysen bör exempelvis beröra det privata näringslivets behov av och tillgång till korrekta identitetsuppgifter för att kunna leva upp till olika regelverk i förhållande till

Om även andra uppgifter ska lämnas, exempelvis vilka omständigheter som ligger till grund för antagandet att uppgiften i folkbokföringen är oriktig, behöver det framgå (jfr 4 §

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit stabschefen Mikael Sundell, avdelningschefen Annika Fahlvik och chefsjuristen Jan Nyquist.. Generaldirektören Christina

Transportstyrelsen ställer sig bakom syftet med förslaget att det ska införas en skyldighet för Skatteverket att i vissa fall avregistrera personer som tilldelats

Tullverket delar utredningens uppfattning att samordningsnummer för vilka det inte har anmälts att det finns ett fortsatt behov bör avregistreras. I övrigt har Tullverket

Finansdepartementet har remitterat promemorian Säkrare samordnings- nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen till Västerås stad för