Remissyttrande över promemorian Delegation av be-slutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) DATUM

2020-02-12 DIARIENR FST 2020/18-1

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrat-tenistockholm.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R2 B Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

103 33 Stockholm Fi2020/00078/S3

Remissyttrande över promemorian Delegation av

be-slutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och

Forskarskattenämnden

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att erinra mot de förslag som läggs fram i promemorian.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter före-dragning av förvaltningsrättsfiskalen Maja Lindqvist.

Cecilia Mauritzon

Maja Lindqvist

Figure

Updating...

References

Related subjects :