• No results found

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Datum 2019-11-11 Försvarsdepartementet Stockholm Diarienummer 451-9410-2019 Er referens Fö2019/00661/RS 1 (2)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET

971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

(Fö2019/00661/RS) Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Norrbottens är positiva till utredningens förslag till att stärka skyddet för totalförsvaret. Länsstyrelsen är också positiv till ett utökat uppdrag som en av fyra föreslagna granskningsmyndigheter. Länsstyrelsen har dock följande synpunkter på utredningens förslag.

I nuvarande process granskar Länsstyrelsen kommunernas planer enligt Plan och bygglagen avseende de områden som Försvarsmakten identifierat som ett riksintresse för totalförsvaret militära del. Utredningen förslår förändringar i Plan och bygglagen där staten genom länsstyrelserna ska beakta totalförsvaret i den fysiska planeringen. Enligt utredningen ska Länsstyrelserna lyfta fram områden av intresse för totalförsvaret som inte är utpekade som riksintressen. För att detta förslag ska kunna tillämpas rättssäkert krävs att Försvarsmakten redovisar underlag om vilka områden utöver de redan utpekade områdena för riksintressen som finns. Vidare behöver vägledning för tillämpning, samt metod för samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen utvecklas.

Motsvarande gäller för utredningens förslag gällande överlåtelse eller upplåtelse av enskilda fastigheter, det behöver ske ett framtagande av underlag för berörda områden. Utveckling av processer och metodstöd för tillämpning och samråd är grundläggande för en rättssäker handläggning av dessa ärenden. Detta bör ligga inom Försvarsmakten och Säkerhetspolisens ansvarsområde att utveckla tillsammans med föreslagna

granskningsmyndigheter.

När det gäller enskildas anmälningsskyldighet vid överlåtelser och upplåtelser inom utpekade geografiska områden är det väsentligt att samtliga berörda enskilda får

kännedom om anmälningsskyldigheten. Det bör således övervägas hur samtliga berörda enskilda ska nås med tydlig information om anmälningsskyldigheten. Vidare bedöms Länsstyrelserna inom granskningsmyndigheternas geografiska område behöva stödja granskningsmyndigheternas uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt utredningen ska granskningsmyndigheterna tillföras upp till två årsarbetskrafter och under införandeperiod på två år, 0,5 årsarbetskrafter. Länsstyrelsen har svårt att bedöma om detta är tillräckligt. Underlag saknas för vilken omfattning överlåtelser och upplåtelser av enskilda fastigheter sker i de redovisade geografiska områdena i

(2)

Datum

2019-11-11 Diarienummer 451-9410-2019

2 (2)

De som deltagit i beslutet

Beslutande i ärendet är landshövding Björn O. Nilsson efter föredragande av handläggare Jörgen Fyhr. I den slutliga handläggningen av ärendet har även

avdelningschef Karin Börjesson, enhetschef Anders Öhlund, jurist Linda Kero samt planarkitekt Inger Krekula deltagit.

References

Related documents

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att Granskningsmyndigheten på grund av landets stora antal kommuner och geografiska avstånd, får bättre effektivitet och funktion

Länsstyrelsen önskar därför dels ytterligare vägledning i dessa frågor i en kommande proposition och dels att utredningens förslag till ändringar i PBL kompletteras

kommittén gör av omfattningen på dessa konsekvenser ger inte möjlighet för läsaren att bilda sig någon uppfattning av vad konsekvensen skulle bli för berörda företag, eller

Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av

Statskontoret kommenterar i det här remissvaret förslaget att införa en skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet och

Flertalet av förslagen till författningsändringar har direkt bäring på stadens verksamhet, och skulle leda till oproportionerliga konsekvenser för såväl staden som

Storumans kommun anser också att det är svårt att bedöma hur den föreslagna nya ingripandegrunden för länsstyrelsen skulle påverka den kommunala själv- styrelsen när det är

Förelägganden eller beslut som förenas med vite bör enligt kommittén inte kunna klagas på särskilt, utan bli föremål för prövning först i samband med ansökan om utdömande