Yttrande över förslag till Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungarike

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr SU FV-1.1.3-2997-19 2019-09-23

Stockholms universitet www.samfak.su.se Telefon: 08-16 44 36 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

106 91 Stockholm E-post: tina.sjoberg@su.se

Karin Hansson

Stockholms universitet Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Yttrande över förslag till Socialdepartementet - Ändringar i

lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade

kungarike

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungarike.

Samhällsvetenskapliga fakulteten avstår från att yttra sig beträffande denna remiss. Detta beslut har fattats av dekanus Astri Muren och föredragande har varit tf

kanslichef Karin Hansson.

Astri Muren Dekanus

Karin Hansson Tf kanslichef

Figure

Updating...

References

Related subjects :