• No results found

Yttrande över förslag till Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungarike

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över förslag till Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungarike"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr SU FV-1.1.3-2997-19 2019-09-23

Stockholms universitet www.samfak.su.se Telefon: 08-16 44 36 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

106 91 Stockholm E-post: tina.sjoberg@su.se

Karin Hansson

Stockholms universitet Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Yttrande över förslag till Socialdepartementet - Ändringar i

lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade

kungarike

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungarike.

Samhällsvetenskapliga fakulteten avstår från att yttra sig beträffande denna remiss. Detta beslut har fattats av dekanus Astri Muren och föredragande har varit tf

kanslichef Karin Hansson.

Astri Muren Dekanus

Karin Hansson Tf kanslichef

References

Related documents

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF). Inspektionen

Samuelsson, HR-ansvarig Caroline Carlsson, HR-strateg Angela Berthelsen samt enhetscheferna Ola Leijon och Mats Granér deltagit.

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att