• No results found

Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upp-handlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upp-handlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommunstyrelsen YTTRANDE 2020-02-21 1 (2) Vårt dnr 2020/51 Ert dnr Fi2020/00495/OU Strömsunds Kommun

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i

upp-handlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik

med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Sammanfattning

Strömsunds kommun (nedan ”Kommunen”) ser de föreslagna ändring-arna som rimliga men vid annonsering och efterannonsering är det önsk-värt att den önskade informationsmängden prövas mot den ökade admi-nistrativa bördan och att det strävas mot enklast möjliga informationsgi-vande.

3.1 Annonser om anbudsinfordran

Kommunen ser den förslagna ändringen som rimlig förutom angivelsen av villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Dessa kan vara komplexa skrivningar som ligger både som obligatoriska krav, utvärderingskriterium samt avtalsvillkor och att på något sammanfat-tande sätt ange information om dessa i annonsen ses som ett merarbete. Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet.

3.2 Innehållet i efterannonser

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Viss vägledning kommer dock behöva ges för att avgöra om leverantörer och anbudsgivare är att se som stora, små eller medelstora företag. Det är också bra om angivande av an-budsgivare blir valfritt, vid stort antal anan-budsgivare kan detta medföra ett ganska tidskrävande arbete om inte organisationsnummer kan anges i lista och inte i enskilda inmatningar.

4 Förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av direktivstyrda upphandlingar

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Kommunen annonserar redan på detta sätt då kommunens upphandlingssystem annonserar samma inform-ation ninform-ationellt och i TED.

(2)

Kommunstyrelsen YTTRANDE 2020-02-21 2 (2) Vårt dnr 2020/51 Ert dnr Fi2020/00495/OU Strömsunds Kommun

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918

5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik Kommunen har inga synpunkter på detta förslag.

6. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Kommunen anser att förslaget är rimligt. 7 Konsekvenser

Kommunen vill tillföra att det förhoppningsvis leder till färre frågor om utfående av allmän handling för sammanställningar och forskningssyfte då informationen kommer att finnas att söka i annonsdatabaserna. STRÖMSUNDS KOMMUN

References

Related documents

Jordbävning behöver dock normalt inte beaktas utom för sådana byggnader där en skada till följd av jordbävning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen. De

Avdelningschef näringspolitik Expert

Dvs att offentlig sektor själva inte förstått vidden och effekten av att samordna sig kring denna typ av information eller att tillgängliggöra den enligt gällande lagstiftningar

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. ESV avstår från att

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom

För kännedom meddelas att Göteborg stad avstår från att svara då ändringarna endast synes utgöra följdändringar med anledning av kommande lag

Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU- medlemskap eller av andra

Försämras Konkurrensverkets tillgång till data efter införandet av den nationella statistikdatabasen kommer verket fortfarande att behöva köpa in uppgifter från privata aktörer

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Denna remiss avser främst Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafik varför Linköpings kommun anser att yttrande ej behövs. Delegationsbeslutet fattas med stöd

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Finansdepartementet har bjudit in Malmö stad att lämna synpunkter på promemorian med förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som