• No results found

Remissvar, proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer, ^ Polisen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar, proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer, ^ Polisen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

^ Polisen

REMISSVAR 2020-05-19 Sida 1 (1) Saknr 000 Diarienr (åberopas) A149.065/2020 Er referens: UD2020/04337/HI Rättsavdelningen REGERINGSKANSLIET UTRIKESDEPARTEMENTET 103 39 STOCKHOLM ud.imremiss@gov.se

Remissvar, proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer,

som gäller genomförandet av EU:s direktiv 2018/958/EU

Polismyndigheten har inte några synpunkter på innehållet i remissen.

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Daniel Moius som föredragande. Kommissarie Mats Hjelmgren har deltagit i den slutliga handläggningen.

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar »^ Tony Back )aniel Moius Kopia till Justitiedepartementet, PO Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Postadress Besöksadress Telefon

11414

Webbplats polisen.se

References

Related documents

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

I den remitterade promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer lämnas förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom

Svensk sjuksköterskeförening instämmer att det är av högsta vikt att förordningen innehåller samma uttryck och förklaringstext, samma innebörd på skyddad yrkestitel och reserverad

Svenskt Näringsliv delar även åsikten om att den sökande av utfärdande av europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat, överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort

Akademikerförbundet SSR tillstyrker även förslaget i den andra promemorian att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har fattats inom