Remiss av promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Download (0)

Full text

(1)

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Pia-Maria Lindroos 08-405 12 51 072-525 73 63 Remiss 2020-10-08 M2020/01567

Remiss av promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Remissinstanser

Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation (Arbetsam) Domstolsverket

Fortifikationsverket Föreningen Svensk Sjöfart Försvarsmakten

Havs- och vattenmyndigheten Kammarkollegiet Kemikalieinspektionen Kustbevakningen Naturvårdsverket Polismyndigheten Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket

(2)

2 (3) Statens maritima och transporthistoriska museer

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Sveriges hamnar

Sveriges Skeppsmäklareförening Transportstyrelsen

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11

januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/01567 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(3)

3 (3) Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Linnéa Klefbäck Ämnesråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :