Angående remissen Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-09-21 Dnr 607-20

Verksamhetsstöd Utbildningsdepartementet

Utbildningsstöd Universitets- och högskoleenheten

Emilie Jamot,

Studieadministrativ handläggare

Angående remissen Möjlighet för universitet och högskolor

att ställa krav på lämplighet som särskild

behörighet för antagning till lärarutbildning

Högskolan i Borås har tagit del av remissen och tillstyrker förslagen. Högskolan vill lämna följande kommentarer.

Behovet av lärare är stort men det är svårt att fylla utbildningsplatserna på flera program både vid Högskolan Borås och nationellt. Ökade krav med ett lämplighetsprov kan ge både positiva och negativa effekter. Färre sökande kan komma att prövas behöriga, vilket kan leda till att färre antas. Samtidigt som en utbildning som blir svårare att komma in på i sin tur kan göra den mer attraktiv att söka sig till. Med tydlighet kring höjda krav kan intresset öka för utbildningarna och värdet av att genomgå en sådan utbildning kan öka.

Lämplighetsprov kan vara en väg för att skapa goda förutsättningar för en väl genomförd och avklarad utbildning. I en kommande skrivning bör vad ”direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen” avser tydliggöras (i förhållande till didaktiska kunskaper och färdigheter och teoretiska kunskaper.)

_____________

I detta ärende har Mats Tinnsten, rektor, beslutat. I den slutgiltiga handläggningen har studieadministrativ handläggare Emilie Jamot, föredragande, deltagit. I beredningen har även representanter från Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT samt enheten Verksamhetsstöd deltagit.

Mats Tinnsten Rektor

Emilie Jamot

Figure

Updating...

References

Related subjects :