• No results found

Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1–5, 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se kulturradet.se 2020-11-19 KUR 2020/15339 s.1(1) Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.14@regeringskansliet.se

Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets

promemoria Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med

fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att verka för

kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör vi bland annat genom att fördela och följa upp statliga bidrag till offentliga och fria kulturaktörer. Utgångspunkt för vårt uppdrag är de kulturpolitiska målen.

Kultursektorn i hela landet tar stora förluster varje dag under coronakrisen. Det gäller fria kulturaktörer såväl som statligt, regionalt och kommunalt finansierade verksamheter. Osäkerheten är stor avseende kulturaktörernas ekonomi och deras förutsättningar för att verka i samhället och nå̊ en publik.

Kulturrådet instämmer därför med, och vill speciellt understryka, att det är av yttersta vikt att dessa restriktioner omprövas och lättas så fort smittskyddsläget tillåter såsom det är skrivet i promemorian. Vidare så är det viktigt med en tydlig framförhållning för att möjliggöra en omstart för drabbade kulturaktörer.

Handläggning av ärendet

Remissyttrandet har beslutats av generaldirektör Kajsa Ravin efter föredragning av chefsjurist Greta von Rosen Stövind.

På Kulturrådets vägnar

Kajsa Ravin Generaldirektör

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Vi är övertygade om att vi fortsatt hade kunnat hålla biograferna öppna på ett smittsäkert sätt med gällande begränsningar och hade önskat att regeringen, liksom tidigare,

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som