• No results found

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Justitiedepartementet 103 33 Stockholm"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2021-01-28 DIARIENR 385/20

Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Telefon: 031-732 74 00 • Fax: 031-732 76 00 • kammarratten.goteborg@dom.se • www.kammarratten.goteborg.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R 2B Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

(Ju2020/04109)

_________________________

Kammarrätten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian. _________________________

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren som

föredragande.

Ewa Hagard Linander Ebba Idunger Lundgren

References

Related documents

För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till

Human Rights Watch vill understryka vikten av att all lagstiftning som syftar till att upphäva polygami eller att begränsa möjligheterna till polygami utformas omsorgsfullt för att

Utredningen pekar också på att polygami kan uppstå oavsiktligen på den grunden att makarna trott att ett tidigare äktenskap varit upplöst på ett sätt som erkänns i Sverige eller

Fakultetsnämnden efterlyser också ett fortsatt arbete på reformering av insolvensrätten i linje med de många utredningar som gjorts under de senaste decennierna och som omnämns

För att ge ämnet modersmål värde, legitimitet och möjlighet att verka för elevens övergripande utveckling måste ämnet regleras i timplanen med den garanterade

”Vid en befruktning utanför kroppen med donerade könsceller eller vid donation av ett befruktat ägg, ska en läkare välja en lämplig donator eller lämpliga

Vi välkomnar visserligen att nuvarande förslag inte innehåller nya bestämmelser om beslag av egendom, men finner alltjämt att det inte är motiverat att skärpa lagstiftningen

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling