• No results found

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10 REMISSVAR 1 (1) Datum Diarienummer 2021-01-15 2020-21983-2 Mottagare Er referens Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/Internet

Box 12312 Bolstomtavägen 2 010-568 70 00 010-568 70 10 sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 102 28 Stockholm 171 69 Solna +46-10-568 70 00 +46-10-568 70 10 www.sakerhetspolisen.se

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Säkerhetspolisen har inga invändningar mot de förslag som lämnas i betänkandet. Säkerhetspolisen välkomnar förslaget om ändring av 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ser att det ger de brottsbekämpande myndigheter som avses i bestämmelsen förbättrade förutsättningar att utreda och beivra brott.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har varit föredragande.

References

Related documents

6 § 5 Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagar- myndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Migrations- verket för uppgift om

kommissionen för granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av två svenska medborgare i utlandet (UD 2021:01)

uppgift i den nationella läkemedelslistan lämnas enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista till hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva

gäller inte ledamot av riks- dagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag.. Föreskrifter om tystnadsplikt finns

2 Senaste lydelse av rubriken närmast före

17 f § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 för uppgift om en

Sekretessen för uppgift i ett beslut i ett ärende som avser ett yttrande om etisk granskning enligt 4 § lagen med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till

3 a § 3 Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3 § första och andra styckena från Etikprövningsmyndigheten för att bistå i den etiska granskningen av

25 c § Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en biobank som inrättats i enskild verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i

25 c § Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en biobank som inrättats i enskild verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Barnombudsmannen har förståelse för att formerna för möten under utredningen har påverkats av pågående pandemi, men att involvera barn på lämpligt sätt utifrån

Det gäller förutom Tystnadskulturer (Brå 2019:10) som omnämns i betänkandet, även till exempel Grov kvinnofridskränkning - Brottets hantering och utveckling i

Mot bakgrund av att Europarådets expertgrupp Grevio, som granskat Sveriges genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot

Hovrätten ansluter sig till utredningens bedömning att straffskalan för grov frids- kränkning och grov kvinnofridskränkning inte bör ändras samt att även straffet för

Viktigt är också att den brottsförebyggande delen av socialtjänstens och polisens verksamheter utbildas för att kunna förmedla förståelse och kunskap till den som är utsatt

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot

Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och

Om uppgifter får lämnas ut utan våldsutsatta personers samtycke, innebär det en något minskad risk att de själva behöver stå till svars inför våldsutövare för att de

Vidare finns det en risk för, om kravet på dubbel straffbarhet avskaffas när det gäller endast hedersbrott, att svårmotiverade skillnader kommer att uppstå i för- hållande till

Det framgår av betänkandet att utredningens uppdrag inte varit att överväga huruvida ett särskilt hedersbrott bör införas, utan enbart att föreslå hur brottsbestämmelsen