• No results found

Att bli en sån’ som läser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att bli en sån’ som läser "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Att bli en sån’ som läser

Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt

Akademisk avhandling

Avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik, som kommer att försvaras offentligt

fredag den 13 december 2013 kl. 10:15, Hörsal P2, Örebro universitet

Opponent: professor Lise Iversen Kulbrandstad Högskolan i Hedmark

Norge

Örebro universitet Institutionen förhumaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

701ಞ82 ÖREBRO

(2)

Abstract

Catarina Schmidt (2013): Att bli en sån’ som läser. Barns menings- och identitetsskapande genom texter. (To become one that reads. Children’s meaning- and identitymaking through texts). Örebro Studies in Education 44.

This thesis focuses on nine children’s use of texts and literacy learning, both inside and outside of school, in a multilingual and multicultural set- ting in Sweden. The study investigates and maps texts that children en- counter and use in their everyday lives, and explores what they do with them. The study also aims to investigate the conditions and possibilities of local literacies, exploring children’s meaning-making, identity-making and literacy learning through texts. By using an ethnographic approach involv- ing participant observations, group and individual interviews, surveys and photographs, extended empirical data have been collected.

Theoretically and in analysing empirical material, the study draws on re- search from New Literacy Studies and critical literacy. Concepts from the Four Resources Model (Luke & Freebody, 1999) as well as literary envision- ing (Langer, 1995, 2011) and hermeneutic perspectives (Gadamer, 1975;

Ricoeur, 1984, 1982) have inspired the analysis of the empirical material.

The outcomes of the study may be used as a basis for the educational devel- opment of literacy learning during the middle school years 3–5.

The repertoire of texts outside of school can be described as multi-faceted and multimodal and involves a massive amount of information. At the same time, inside school, major emphasis is put on formal training in skills such as spelling and grammar, while the repertoires of coding, functional use, mean- ing making and the critique of texts are altogether unorchestrated.

The overall conclusion of the thesis is that literacy education must create opportunities for children to develop and build on their chronological memories of books, films, computer games and chatting on the Internet, so that they can view themselves as readers, meaning-makers and citizens that are able to critique, question, change and redesign texts.

Keywords: Literacy learning, meaning-making, identity-maiking, ethnography, critical literacy.

Catarina Schmidt, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden

References

Related documents

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

This project focuses on the possible impact of (collaborative and non-collaborative) R&D grants on technological and industrial diversification in regions, while controlling

Analysen visar också att FoU-bidrag med krav på samverkan i högre grad än när det inte är ett krav, ökar regioners benägenhet att diversifiera till nya branscher och

Däremot är denna studie endast begränsat till direkta effekter av reformen, det vill säga vi tittar exempelvis inte närmare på andra indirekta effekter för de individer som

Both Brazil and Sweden have made bilateral cooperation in areas of technology and innovation a top priority. It has been formalized in a series of agreements and made explicit

This is the concluding international report of IPREG (The Innovative Policy Research for Economic Growth) The IPREG, project deals with two main issues: first the estimation of

Som rapporten visar kräver detta en kontinuerlig diskussion och analys av den innovationspolitiska helhetens utformning – ett arbete som Tillväxtanalys på olika

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft