Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Download (0)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2016-11-07 Ärendenummer:2016/01433 Landstingsservice

Per Johansson

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslår att Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att uppdra till förvaltningschefen för Landstingsservice att genomföra upphandlingar enligt bifogat underlag avseende pacemaker och ICD samt laboratorieartiklar.

Lars Almroth Per Johansson

Förvaltningschef Förvaltningschef

(2)

Upphandlingar med årligt värde överstigande 20 basbelopp

Upphandling Värde/ år Samverkan Handläggande landsting/region

Information

Pacemaker och ICD 3,0 mnkr Ja Region Skåne Nuvarande avtal löper ut 2017-02-22, Omfattningen av upphandlingen avser produktbehovet av Pacemaker & ICD för Landstinget Blekinge. Representanter från

thoraxkliniken kommer att medverka i upphandlingen. Laboratorieartiklar 3,0 mnkr Ja Region Kronoberg Nuvarande avtal löper ut 2017-010-31. Upphandlingen

avser förbrukningsartiklar till sjukvården avseende provtagning, reagenser, urinstickor mm

Figure

Updating...

References

Related subjects :