Dissertatio philosophica, thematum trium brevissimam continens expositionem. Qvam ... præside V. Cl. M. Martino Brunnero ... publicæ ventilationi submittit Ericus Steuchius. Ad diem 6 maij in auditorio Gustaviano majori hor. pomerid. anno 1665

Download (0)

Full text

(1)

CLΒ. V. D.

DISSERTATIO PHILOSOPHICA ,

T Η

Ε

Μ Α TUM

Τ R I U Μ

Breviflimam continens expofitfonem.

Ρ A Μ

Cum confenfu

irfmplisfim#

Facultatis

Pbilofophic#,in cckberrima

Acadc-miaVfjalienß Ρ R JE S I D Ε

V. CL.

M. MARTINO BRUNNERO

Grarc.Ling. ProfeiT.Ord.

Publica ventilationifubmittit

ERICUS STEUCHIUS.

r r■ · ' v? ' \ T' '

Addiem 6 MaijinAuditorioGu ftaviano majori hor.pomerid. Anno 166f.

ÜPSALIΜ

Excudit henricws Curio S.R.M. &Acad.Upf.Bibliop.

(2)

FlurimumKeverendo DOMINO

DN.

M.PETROSTEUCHIO

Ecclefiarum Dei per Norlandias

Occi-dentalesSuperintendent! gravisiimo.

Parenti optimo.

Qui

Quotantiös numerat8c dies,

Totidem eximixpietatismerita

DeEcclefia, de Suis,

DeBonis,qua licet,in univerfum omnibus

Pius& feduluscumulat, utqui

iEtatc nonmagisquam curiscanus

Hocjam diu faxum volvit:

Hoc qualecunquc

Ingenii (pecimen Pietatis tcftimonium Öbiequii documentum

Animobumili,pio,

officioib

Datdicatquc

Filius

(3)

I

Etfi

acorpore

corporisqae

temperament

to multum

afficiatar

amma:

fimpli-citer tarnen

temperamenti

vis

t

anta

noη

ef,

ut contra

i

Ilad

nihil

valeat

inflitatio &

ftudiumvirtutis.

virtusa natura noneft,

quate-natura Iibertati Sc

confue-opponirur ita nec rede

morum

fimpticitera

na¬

tura arceffuntur. Virtutern a natura

non

efte fic probavit Ariftotoles Eth. Iib. 2,c. 1. Quod a natura eft, illud χκ

ώίζιται

id eft , aliter non aßvefcit. At vero

vir-tutes aflvefadioni multis modis

fubja-cent. Praeterea in Ulis quae

anaturainfunt, facultas adperfedam operationem, ante

omnem operationem ineft. At virtus

quae perfede operetur, non ineft ante omnem

operationem.E, virtus a natura non eft.

Po-tentia naturalis V. G. vifiva,

perfedionem

iuam habet ante omnem operationem. Et

(4)

quam-quamquam

ubiimpedimenta

qua?

forte

Or¬

ganaoccuparunt,

idoneis

adminiculis

iub-lata funt, adhisperfedtior exeat:

ipia

tamen

potentia in

fe,

ftudio

&

labore

noftro

non angetur,aut

gradus

plures recipit.

Sed

vir-tus alitereft comparata. ejusenim

perfedti-onem multae adtionespra cedunt. Denique cum naturaleomne. fi modo vocemfenfu

qui huic negotio

propriusfit

capias,

pcrpc-tuae 8cneceflaria?cuidam legifit fabjedtum, fruftraomnisfuicipieturadmonitio, fruftra eritomnis inftitutio, fi virtusa natura eflet.

Quamfententiam etiam

arbitrii libertatem

tollere, jam dudum exiftimarunt eruditi:

Alttrumfuitnecvitiorum originem a natu¬

ra aut temperamento

deducendam

eiTe.

Repugnareid videtur non

tantumdignita-tirationalisqua?in homine

eft

natura?,

fed

8c fandHtati atquebonitati Dei, qui

bomi-nem cum tall neceftitate ad vitia, non tan-tum creare, fed&fua culpa miiere

prola-pium , etiam a

lapiu

talem

efte n.oluit

,

ut etiam moralis virtutis per naturam

8c conftitutionem temperament! inca¬

pax eftet. Dixi vtrtutis

Moralis,

ne

quis

(5)

exi-exiftimetmeftatuerenatnram ut nunc&per ie eft, ad fpirituales virtutes pronam

eile.

Ergovirtutem moralem in

ipfa

natura

ratio¬

nali iuahaberefundamentalerejusnatura¬

lem

propenfionem

potius

afiirmandum

eft.

Quae quoniam variis

illigata (unt

impedi-mentis, necefte eft ea perfrequentes a&us contrarios tolli,quomodo

fimul ad id quod

natura dedit,gradusaccedent

plures&iupe-riores,quosvirrutis nomine

comple&imur.

A<ftus autem ifti inftitutio funt &ftudium

vfttutis. Quodautemapud

quosdam

etiam

magni conan inis

inftitutio

nihil

efficiat, id

non ex infuperabili quadam proprietate

Phyfica,

neceihtate

tempcramenti,

aut

im-mutabili conditione materia?

eiTeexiftima-mus.Sed velindequod feranimis

fit

inftitu-tio.autvehemenspotiusquam

fedula&con-tinua,autquod afperitate

nimia

modum

ex-cedat, autquod

oppofitis fortioribus

exem-plisaut

illecebris

malis,

tanquam

contraria

quadam

moralitate,

vis ejus

hebetetur.

II

In

Vhilofophia

civili

verumnonefltlbd

(6)

Solms nemo ante

obkum

felix.

Contra hanc Solonis fententiam

Arifto-telesIib. i. Eth. c. 10. &alii in hunc fere

ienium difputant. Si felix quisquam poft

mortem dicetur, erit illud

utique in

refpe-ftuad antca&am vitam, in

quabene, 8cad

praefcriptum virtutisvixerat. At curidem

felix dicinon potuit cnmviveret? Mortuus

cnim jam non amplius cft felix, fedfuir.

Nequefirmafatiseft Solonisratio,qui

pro-pteradverfitates, quaevulgo mortalibus

ac-cidere iolent, neminem in haevitafelicem

dici polTeputavit.Etenim felicitas civilis no

fortunae utanimi bonisdefinitur,

quae

cala-mitatibusnon per indeeverti poiTunt.Facit

quidem ifta fortunatcommutatio utintegri·

tatiejus aliquid decedat, ied

non tarnenex

cffentiaejus aliquid peiit, ut vulgo

Pbiloio-pbi loquuntur. Et fiifta rerum commuta¬

tio felicitatcm omncm inhacvita fuftulit,

quomodo mors per ie aliquid felicitatis ad-jccit ? Quin potius fic Soloni concluden* dumfuific videtur. Quia multis

(7)

tibus premitur mortaliurn vita, danda eft

opera, utid iemperad manum fit,quo illac rede fcruntur, &quam optari poteftfeli-cifiime fupcrantur. In hoc enim felicitas

hujus vitae,quantulacunqueeademum eft,

confiftit. "Locus Syrach. cap. XI. v. 30.

nonde fclicitateipfa, ied dejudicio noftro

loqui videtur, jubereque ne id

praecipite-mus. At ex eo non fequitur felicem non

fuiiTealiquem,etiamtum, cuman illc eflfet,

nos incertieflemus. Et praetereaaliud

fue-ritdefclicitate, aliud de ejus

continuatio-ncloqui.

III

Ordo,

pulchrkudo,

&

fihle,

nonjunt

affecliones

tranfcen-dentes a

vulgaribus

difiinäa.

Vifbm fuit Henrico Alftedio

Fncyclo-patdiae

Mcthaph. parte 1. cap. 108c 12. his

vocabulis numerum iftarum afFe&ionum

aegere. Ordo autemilIi eftmodus Fntis quo Ensinconfujum

ejjc intclligitur.

Atubiordo

(8)

ibi quoque

multitudo

,

afferente id ipfb

quoque

Alftcdio. jam etiam

ex mente

ejus

in Enteunoin fefpe&atoeft ordo. Ergoin

Ente uno eft multitudo , quod manifefte

contradi&orium eft. Ordoitaque nihil ali¬

ud denotat

quamprius

Scpoftcrius.

Pulchri-tudo proprie ad bonitatem

form#

pertinet, & ad qualitatis praedicamentum

refcrtur

; late vero ^ iureunaquaq; notat.

Pos-fibile vel non eft affe&io; velada<ftus&

potenti# doåxinam

fpe&at.

Impoftibile

nihilponitinre,

fedremovet.

"Novaigitur

magis quam

iölida videtur

haec

Alftedii

fententia.

E~~ Ρ I G R

AMMA-Κλυδ/jUiv « K.d<ri, woivpot, πω ίνικάτδεο év/χω. trwuAfcoiptT»f, οίξ&τη<Γ&υ κυ^©" ύ'ar«£«·

Σπεν^'»ντ»?νάξίτν,ν "πι,«<τοιKvfe&eKfcag,

'Tv<τπζν£οντιΘεβίπξόφξων%τι[λχλ,Κο*άξηζ«,

Amoris& fraterm affettusconteftatidi

gratia, quid ficcommodumfu'it,

b<tcpauca untumappofuit

Figure

Updating...

References

Related subjects :