Disputatio philosophica de existentia dei, quam divina favente gratia cum consensu & approbatione amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi præside ... Johanne Bilberg ... placidæ bonorum censuræ submittit Jonas Granqwist ... In audi

Full text

(1)

. VUX& /

^F.F.Q.S.

35"~

DISPUTATIO PHILOSOPHICA

EXISTENT!

A

DEI,

^uam

Divina Pavente Gratia

Cum confeniu & approbatione Ampliffim« fa. cultatis PhiloCophic® in Regia Aca«.

demia Uplalienii

PRi£SIDE

FlHO CLAHJSSIMO

Dn.

JOHANNE

Math: Prof: Ordin*

Placido bonorum cenfurd

fubmhtit

JONAS

©SK2ΠΪCS28302.

Medi

In Auditorto CjußavianoMajors

ädd. 13 Maij A1688

-UPS A Li iE

Excudit HENRICHS CURlO S:x R:ac Mai·

(2)

tfhlwenJisftmoin CbrtBo Tatri MAGIST RO

MATTHE STEUCHIO

fiorlandiarum occidentdium Superinten¬

dent! meritiifimo, Confiftorii

Hernoian-denfis Praefidi , Gyranafiique

Ephoro graviffino,

Jbfätcenati mco ut magno, tta omni obfer·

vAntw & (nitu Atcrnum colendo.

VT ET

Mulium SeV:acTracUrisfimis Dominis

ΜAGI ST RO

MATTHEE WAGNFRO

pccleiiae ad S. Jacob»in celcberrima

Svio-jjum Mctropoli Pailori digniflimo,

Adfeflbrique Ccniiftorii

pravifljmo.

Mag.

JON

Μ

ARNELL

Ad Eccleiiam S, Maåx cjufdem urbis

Pa-ftori meritiillmo, AdfeiTori Con-ilftoriique adcuratiffimo.

(3)

Nec Non

(fteVerendis Clarisßmisque Viris

MOLAO LIÜ

MANNO

Paftpri& PrxpofitoiniTtuina.

M.

ER1CO

BOZ^EO

Faftori inSilanger&

Quin Et

Amplisßrr.o ac multum SpeSlabiti

Dn.

JONiE MERL1NG

Urbis Holmenfis Senatori dextcrrimo,

Fautori honorando.

SpettatiJJimo Prudentiflimoque Viro

Dn. ROLAND

CiviScMercatori interHolmenfeseminemiilimo» ^enef^orifUemeoboncrdUsfittiQ,

ribus Atatcm ßtßiciendis.

Ό. D. D«

(4)

Salutem.

UElicesßudiorum

tuorum pro*

/ tibi ord'

tulor, idque tanto impenftm, quanto

certi-im fciam , nort partimetiam commodi in me,

tutjucunda tua confveiudm atque fidelt in*

formationejam frui contigit, exinde

redun-dare. Cum ergo bac praetertim Mate> a-liud contnbuere non posftm, ex fincero

am-νιο Voveo y divnetur Tiumenaltis/mum,hos ahofque honeftos tuos comtm clementer diri*

gere, in nominis fui gloriam, patriae

emo-lumentum, aUjue tut tuorumjue gaudium,

decm*

Vpfalia: die 4.MäiJ

(5)

?ags 8

I.

Ν.

J.

JT. 1.

Ari inhoroineqvan«

dam de DΕ O natu¬

ralem nöfrkiam,

poft

amiiTara imaginem

divinäm , comprobat reda ratio,

propriadiditat conicientia, mul^

torumque clarorumvirorum

affir-maöc Icripta. Itaque non

incon-vedienter nosfadurosputarrus,

difputationem

hane philoiophicam

de exiftentia Summi Numinis, te«·

nui rudique Minerva confcriptam

public« luci committamus f licet

magnafit

difficultät

ätque

pericu-lum de D Ε O v era dkeref utlo«

q^iturRöfinöi

inef

pqfitione

Sym*

(6)

boL

Apoft.3

cum nulluni

dubiiim

ßc, qvin

poffit

de D Ε Ö in

philo-

^

iophia veredoceri, Naoi qvouiqve

peningit naturale lumen

incelle-éfcnsnoflri, eoufqueoportet ut

ex-teadatur philoiophia, qvae lumen

illudpc?ficiat, atqvcadDEüM qvafi propnus extendat. interea -j

ignofee Leéfc* Benev* feftinationi,

& tuocandore adfer coloreni,att$

iuppledefeétum» FaxitDEVSuc

feliciter!

UL

*\

Licet omnes fateri debeamus)

adeo nos å cognidoneimmutabilis

veritacis remoros eife, ut nomen

eriara ignoremus Damafc.Üb. i.

de

fidecap. 4&illud divinum omnino ;

non poilk comprehedi,

ncqueno-niinarj; attarnen huic rei

maxi-roaen fidem faciunt vanaoomiaa,

qvibßl *

(7)

i

4

qvibns

cum Gräeci,tum

Lätini

De-um infigniverunt. A Graecis

no-minabatur

ζίΰς

s

)χπι:&ζΙϋϋ>

qvod

cft vivere, utpoee cTi é

ζωιβφ

per

q vem vivimüs j vel

ζέω

ferveo; vel

*

etiam yEoIicé å fovg tanqvam å

£evck ngOj qvae fufius E*yroo!ogi

Gracci^uficatiiTimum tame noireeil

Θίός , qvoditem

muttiplicem

ort-gmationem fubit. Damaicenus

. \ ? \ T7 **

+ cum aliis deducit &ζον έ Seiv

* *

currerecap* is.lib. i.deorth.fidef

qvod DE VMper orrwiacurrere, &

Iphaeras coelefles movere erederer«,

Cujus generisfuere molti, tempo¬

rebos aruiqviifimis nom cη hoc

a-é

ilristribuences, & obhoc raaxime

illisqvafi conveniens , åperpetuo

motu, naturaqvecurrendi* Vnde

Macrobms lib% uSatumal,cap. 2?.

4 Ä

t (find·

(8)

Όnimm

inqvkftyficorum

aßertione

ύοή·

ßatWahrem humore nutriri;nam qvod alt

<τιοι <P

äfJLti 'ττάίϊίς

£πον%

> Siderä

inteümntur; qV<e qvotidiano cum impetu

toy occafu* oYiusqViferuntur,eodemqVe

humorealuntur: entmappetlantfiel*

las Vel fidera } B-tew h> e. <%ί*

quod femper in curfufmt>

Da-mafc.etiam locö cit: 5cex eo multi

alii faciunt illad nomen g

οίι-S-ew urere vel ardere

, cjvod mala

ardéJo coniumat:aotüro £$€uo%

videre.Vel deniq, S

contertiplarivelconfpicari,ut

Ma-crobaSc reliqvi. Hinc

aliqui

vo-cabulum hoc

ί^ίωξω

nominatum etfeja&ant* veluti Θδο*

οξίύ

DEurovideo* Laiinisnorm na

cre-briora funt: Jupiter

fivejovis

apud

Gcntilcs celebratQgg De quo

GelL

(9)

Atticarumlib4$.cap. 12.

/0-Vem att Latini Veteres a jurando appcU

larunt, eundemque alio pocabalo fatrem

dixerunt. ISiam quod ed ekis cut mu*

tatis quibmdan literis lupiter,tå plenum atqueintegrumlorispaterI [ic &

Ne-ptunuipater} conjuntlediblus eß, 0 Sa~

turnuspater ,0 Μarspater : hocerumeil

Marspiter. Item loris Viespiter

appel-latus , /7. e. 0 /wc«pater» Cereri tamcn, utGerhardus,joh«,VolTius

in Etymoh ling: Lat* ad vocem

ju-vorcfcrunt, & nomcnjovis

ajova efledifputant, &

hoqabHebrieo-rumnwt Cetem.m Deum

tan-cjvampium dicunt, ita 8c promi^

fcueeumnorrdnafie vetetes tradic

VoflSu$# NoscoiDroiinemeorum fcntentiam retinemus, cjvi Latino¬ rum Deus å Gra^corum ©«<*

trans-raütatQ&in D defcendere affirmar»

(10)

$

st, hl

In fchoHs philofophorum voca-bulum Dcusa*xipitur, primo

val¬

de abuftve^ ficuf, qvando idolum Dens appeliatur, licet nihil aliud

fit, quam formalen fpecies quam

hornines infipientes, utreferretae

exprifiieret Numen, adinveneiuc,

Sc falio arbitratu accememate

fa-bricarupt, deinde huicverum

cul-turn Dei exhiboére, & veiuti per-ivasére poteftatem Deosfaciendiίΐ·

bi conceffam eife, utdElianus lib„

Ii var„ hift, cap. 19. Secundo

improprie , ite tilidicunturDii, qui ad eminentiatn ac dignitatem

eve-£ti luntjquamTisauteronatura Dii

Hon fint, ratione tarnen cfficis ,

quodvice Dei in terrisadminiihat,

fiedici mereotur,vdud Pfalm.82. ut Sc do&i Viri,

qveniadmodum

(11)

Plato Deus Philofophorum appel¬ laturCic:1.11, dcnar, Deor.

Ter-tiopropriepro Motore

primo,

Ente

nobiliffimo,fempiterno,

potentis-fnno, cao?a& principio omnium

rerum, å cjvo cunéia Funt

proda-<5fcä, ipfeveroånullaalio ; quiquc

uoiveriohuicpra5efl:,

perque cum

pmnis obtinetur Felicitas. Iia c-nim Aviftoreles l>b. xi i. Meth.cap. γ.appeüat DE V M vivens,

fein-piternum ac

optimum

inqviems,

<φ>ψ3μ

q Θδον

Ißov,

duhov

}

d&rov; aU ygj mm

aiwz-1 άίίϊ-oy \ΉΓοίξχ& θζωΐ

%% γϊ o θίός. Vtcinm

itaque

Ve-umfempitcrnum,cptimumqueyiVensefje; quareVita & *roum cotimum & Steinum DEOirieft: hoc mmeft Vens. I la¬

tovirplus quam

dici

potcft,

cotö

J

(12)

I

fuis antcceiforibus, DEum fupre-inum, unumefledixit. To

dyaftov άξγί* BgoV παΐίζρ,

«-num, bonum, piincipium, VEVΜ Φ fpatrem,

Exquibuslucukntercon-ftat, eumornnium rerom Guber- *

natoremeiTe^

quaeacceptioefthu-jus

loci, $ IV,

Scpofitis jam illis,quae ad Homi¬

nis detlarationero lpe&are videba·

tur, juftoordinead ipiam ΠΕΙ de¬

finitionen* vei potius

deTcriptio-.

nrm prpperamus, contcnti

paucis

jllam explicalfe , ne peromnia at·

tnbuta eundo, in irnmenlgm ex·

erefcerethaec noftradiflfcriatio. E*

rit ergo talis, DEVSeft 5 Ρ I- <

R ITVS

INFlNJTVS.con-ceptus communiseft, Spiritus,

qui

licetin

Angelis quoquereperiatur,

(13)

cxcel-9 gxcellétiffimotarnen modode Ded

dicitur» Conceptus proprio« eil

I Ν FI Ν IT V S , quae affe&to

cum in nulloalioecium

genere fit,

DEO rede propna de eiTentialis cenfendaeft. NetarnenodiofaSc

fupervacanea videatur haze deicri·

ptio, icias velimBencv. Ledof

quodplurimumvaleatin

confutan-dis & redarguendis eorum lernen·

tiis, qui DEum vel negarunr*

qvales fuerunt Diagoras Melius

cö-gnomine Atheus,Euieb. l4 x\v.c.6·

de praep. Evang. item Theodorus

Cyrenaicus & Anaxagoras, qvettt

Ufa* cognominatum elfe refert all-eubi Irenaus&Cic. lib. ι f t dena· tura Deorum. Similis farinae fu-eratame Ariftotelis tempora

Hip-pones>qviob fummamimpietatecn ab

Atilioule

Doftonbus

Phyficis

non

(14)

*0

non annumeratus, cuiqve rnentii

levicatcm &intelle£tu$tenuitateni

triboeratlib. i. Meth. cap« 3, Huc

trahi etiam

poteftProtagoras,quod

tempore Socratis in Joco

qvodam

publico, in

haec

verba proruperit

2

Dc Diisqvidem ftatuereneqveo.an

fint, nec ne; qva» ientétia impia

å

veritace remota, 8cpopulo adeo o-diöla, ucobeam condemnarint,

fibrofqae ejusinforo igni

devove-rint Diog, Laért. V

el

indirefle

ut-potequiejus

providentiam

neganr,

K K

DEumexiftere, nemoqvi

fidem

oraculishabetdivinis negareaufiti

qvödIi autemresfueritcum

bomi-iiibos, corumveritatem

tmpugnä-tihusautnegantibus,

exalioprin-c pio iane probationes

funt

petédae*

(15)

Il

hoc crdinereferri: ot pHma

ratio-nesex principiis

infitis

&

conicien-tiadepromat: iecunda exuniveria»

Ii& perpetuoomnium gentium

cö-ienfu :tertiaex philoiophiaÖc redo

*

ranocinio.

Principia

infira

monftrant DH^

um exiftere, ipome enim naturä

ie exerir; iicetnon omnia de Deö

cognoicamufaduiecundo, ilatim

ac inlucem edimurjqvampritnotrt

ratio innominemanifeftioi fit ,

ie-quituripfacognitio deDeö,ßcq

vi

-dem inadultis, ncmpfiDeam

elté

mentem, ar.ternum ^mnipotiteoi)

optimum, 8c proinde illam mcn*

tem religiofetiTecolendam» Cut autem ie ininfantibus non prodat»

ineptitudoorganorumincaufaefl:; in Atheis

quoqceqvibuiJam^vod

iupprimaturadtcmpus,

non eft i*

(16)

12

gnoranti^fimplicis ncgationis,

Μ

i

prav* difpofitionii tribuendum, Dc prioribuSiCum

nullurneflepcs

fit dubium; non iramerito

qvaeri-tur, anreVerct dentur j4tbei, qvi fir-niiterin animpperfvafi Γαnr, adeo-qveinconfqientianegant

Deumef*

ie* R, verum quidemefl·,

reperiri

homines tam fceleratosSc flagitio-Tos, ut nontantum vitafua,ied

et-iam fcrmone teftenturfenuUum Vt·

umcredere ejfe. Sed anfermo hicex

intimo animi fenfu prcficiicatur , dubitaripotcft, Nara omnino cre« dendumeft ,dari Deum, eumqve

/ eiTecolendum , qood

itaomnib#

in univerfum horoinibus innatum ,

eft, utnulla

perfvafione

exftirpari

poffit; adeout

indubium

fit

eos,

quipro Aiheis

habentnr,in

animo

convi&oseiTe Deumdari,

qvod

(17)

Iv 19 teetéorum

colligituf

* plerique e-*

nim horum iccleribuä inquiftati:

üt aliquåm iis medicinarn

faciant,

conanturanimo perfvädere DEuna

effe, utconicientiac ftimulos

com-* pefcant.

Quo ipfo oftendunt fe

lentire vim aliquam conlcicntis:.

Ncqueenlm medicinarnquis

adhi-bet, nifi fentiatfé prius morbo

a-liquo infe&um: ita non adhibetur

profeflio impietatis , tiifi quando

* creditur

ifthac pröfeilioncladas

cö-' *

fciefttiae medicinarn parari

poifc,

Cul opiniöni fbeneraturus

lucem,

ädducam exemplum

, quod mihi

tetulit amictis quidam

, de Viro

quodam dofto; verfabaturisante

aliquotannos peregre, ubiintera-liaoffendit hominem,

qoi cum

I-taliam atque Galliasdiu

luftraflet,

palamque

confeffus eict Atheum %

, '

(18)

*4 * jv

lapfu equialiquando in

pcriculant

mortispraeienciiGmumeftcöjedus.

Quocaiuna&us occafionem cum

eonveniendi, atqueinterrogandi*

qord tum cogitarec, cum

videret

mortemante oculos * cui refpon- *

die alter fenulla alia ratione

evide-tius profpicere pofle Oeum non

ej]e,

ίΐeniminqutt

DEuseilet,

juftusef-fety proinde nöpaffusfuifierrae in®

ultam, quod animototies

negave-rim effc DEtim ; addiditporro,

fe

duasuxoresin matrimonio

habuis-fé, &uniusfratremoccidiffe4

Vn-decolligoeum agitatum canicien*

tia flagitii, caedis 8c incefti, quae

eum itaurferunt> utadremedium t

reipiceret, Cumvero aliud

repe-rirenon poiTet, dixit inanimo

iuo

Deumnoneße, ergocauia ob quam

negavitDeunaeffe, eratanimus

(19)

15

jusäegrotusacmorbidus, ftimulus

*

ille conicienti*, ut fentitet (t mor-bolaborare,oriebatur nimirum ab

infiris priocipiis fciiicst DEurn efle v

colendam principia veroå D ΕO

* cjuiconlcientiam dedir. Haec

nen

unquam fallit, quae

mutuusafåio-nuenjudex eft, & tacitus D Ε Ito ftis, Vnde Seneca Epift. 43 , 0

te tniferum

> β contemnis bunc tejlem. Ha?c enimilla eft

, quamvis pecca-f

taadmifla, &aiiis hominibus no

'

"nota fint, tarnennen

ceffathomi-nemaccufare, & caecis

inftrumen-tisexcruciarc,

minNerone&Ca-ligula videre eft, Namque animus impurm, T>tii

bomimbwqueinfeflus; ne» que yigliis, neque qVtettbiufedari polefl.

Sal, cat. cap. 1

q. Hzcautem h

rurfus fit innoccns, fufpiciones ,

criminationes}

accufaciones &

e-*

(20)

16

jufdem generis

alia

flagella fubire

intrepidolaetoque

ipiritu non

vere-tur , quod Martyres exemplis

iuis

nobis monftraverunt, qvärecum

traquillitate

confcientis nihil

com-parari, velexeogitari

poteft beati*

*

use $·

Ρίΐ.

Quodattinet

nonnollos

ex

tfeté-ribus Philofopbis, ntpote Εpicuj

rum Diagoram Sc Socratem*

qui

Atheidicqntur, deiisaliter

ftatu-endum. Näm etiamfi dicantur

Athei? utex hift.

conilat,vid«

fup.$, 3.tarnen

illud

vöcäbulumex impentia vulgrpotius, quam

exil-lorum vera iententiaeil profe&um« Vulgus enirn

habebat

eos pro A-theis s quöd populäres Deos nort

colereflt, aut eosDeos effeflega*

rent. Idautem multi

pbiloiophi

fecerunt. Nara intclligebaoteos

(21)

il

revera Deos non eflfej fic, quU-pud Romanos fortunam & hono« irem pro Numine non coluerunt,

pro Atheis habitifunt$ verum co-ftat Philofophos aliäm de Diis

fo-viflfefententiam. ßuodad

Fpicu-rumpertinét,

notumeft,eumfta-tuifle Oeum efle,quanqvam

orio-ium,rerumque humanarumnulla cura ta&umi excellentiorerrique

multo quamut humatmei efletcoc

di. DeSocrateadeoclarumeft, ut

nonpoiTkdubitari, licet

Äriftote-lesejufq; inimicieum traduxerint^ quafiDeum negaret; illäitamen ac-cufatioex eoortafuit> quod

nega-retpopulares DeoseiTe Oeos41)e

ceterodixitomniaex caufa

univer-fali proveniré, quae non eft alia^

quamipie Deus. £t iatisdc Alheim

(22)

§. FUL

j2uodattinet conféfum omniurti

Gentium teftatur Cic: ι tuic# quoi

inßar legis natur# putandus eft.

Cujui-modi confenfus non aliunde cft>

quam partim å communibus lllis

notkiis, partimå confcientiae

tefti-monio, unde fa&um eft, ut iili

quidvis potius oeumeifecredcren^ quam fineoeoviverent;inhocGic.

conientit de Aufp.

refponfis

j quis

efttam Vecors9 qui cum (ufyexcritiniß* lum Deosejfenon[entiat } & e/tquåtanta

mentefiunt,utyix

qutsquamarteuUay or*

'

d'mem rerum,aiquevktsfttudinemperfequi

posftt7 cafufimpatet»Haecopiniotam

ake knpreifafuit5 ut Ethnici non

potuerintfcrreillos, qui

peumefle

veinegarunt, vel in dubiurn

voca-runt; fic AtncnienfesProtagoram

(23)

fcribcreaufusfuerat,primurnigno

raffeandü effent?deindefieffent,

quales

eflent,

ficuti iupra Th.4

Ji-gnificatum eit Val» Max* !*1. c. 1.

J>iog* Laert* vita frotag* In hanc

0

remquoquefaciQt eorumexempla,

qui egrcgii virtutum ie&atores iué*

t re, quorura omne ftudiomomnis laboriscovergebanr* utvirtuci

cö-fcrmiter viverent, unde fpes

prae-! irnorum animis eorum fe infinua*

vit,quoipfo multis

Chriffianis

hoc

temporeviventibuspalmam

praeri-! puere, cofque etiam in rubotem

dedérc. jF. IX

Rationibusphiiofophicis proba*

tur exiftentia Pei(%.) Ex deäutlme

adabfwdum?åprimo videlicet

prin-cipio, impoflibile

cft

idem cffe&

1

nonefle; namaut2)euseß,autno

1

(24)

st

ficfinituttj efl:

abfque

infinito

,con$

pofitutn fine fimplicl (z.)ex juborck'

mtione caufarumj natura abhorret a

progreffu

jpinfinituro, quare cum

dantur caufae finales& cfficientes,

perfe iubordinatae,neccffurnefl: da

rialiquam primära} inqua fit

ftatj

omniurncautaruro.

(^)

ex

gubem-trnemundi: 1ηhunc, qui quafiexte¬

riörnatur#liberefl:, fioculos

ani-mumqueinjicias, occurrit immefa ejus magnitudoj diverfiflimarura rerumordinatadiipofitio, &ad fi*

nem dire&io, praeftantia mentishu

mao3E|& fignificationesfuturarum

retum, & temporum varictates; temporales viciflitudinesjftati

orbi-umcoeleftium curfus,

quaeomnia

haud obfcura Numinis lunt

argu-mera. (4,) Hißoriamundamilluftres

(25)

^bafac durationis periodi, qvasimperia,

jrefquc aliae refernntj vircutesSc mhtus

iingulares in Heroum animis, Fatales

converfiones ordinum ac ftatuum vir«

human#, nihilpubliceihbile eft, tam

hominum, qvam urbium fatta volvutt

-turSen, Ep. 91· Ha:c omnia accuraté

qui obiervaverit, no η debet non

fate-ri, dari aUquod Numen. Atcuc hatc

pro ratione inftituti di&a iufficiant.

Tu Led. Benev* conatibur hiice Aca-demicis periun&oria manu publicatiff

propenlo fave animo, defedufque

fa-vore tuo fuppje. Tibi autem o Sum¬

me DEUS pro cjementi

concefla gra-tia aujcilioque p^aeftito gratias dico

de-Votiihmas, laudefquenunquam termi¬

nandas, & porro ftudia mea öc

conatus omnes

(26)

Refpondcnten.

Jfkoo* djUf^ddams

Jp(f/

ftl

οφmuß/

0om medrittphantaßr, hgtißjtör

ff<£.

ornfull/

iDtnjtora@ufait$macfy/ t>e$wärmteoefj

(effueit/

i>«?arafaßtPerlOI§arfinwareifieorlj

rucfW

ttat?

5: i$(Rdfca ipiuBarm/gaef iBit iureft«/

jfita|?aö «litis/fornråttartanfa» tin

2(äJjimiettsfiieimcwtf/or^jor&ensnc&t*

Gotting/

Sörtritttaaf etalc/tSr©ui> οφaßes^owiig*

frdrförftynfiuüfof/ o

©rattgirift

får tinflijt/

JDu ßarrniträntοφgiorc/ atflijeaUn*

ntfylifti

3 ftupaßtt&tmin*tu/titthr&xkwiitttt

t)rift*>rr/ Sit@05®aff*irig|eet/§artränt/

ärocfc

öftrer» Vfifalad.4. Maij

^fnno1688. I

£nfaßtripefoi toin0(tfraraaSnö ©irt

©αtrpfletfaiftarfeenfemartfngofee28>ut»

(27)

ftrovidusilleDEtlS, quimündum rite

creavit,

jufllt&Afttherios claudcre cuftaPoIofc Ingenitas hominum dum Sanxit pedorc

leges

Quasmenthnirids hice,niterédedit«.

Senoicivoluit,&iignafacerrimaftxiV

Εquibusagnofcimaximusautoramat* Järn Stygiumquodηamturhavicpedora

virus >

Pandoram hicquaerit, negligitillefidé.

Lumine naturae pravus cum nefciat uti Ambigitexiftat numDcusatqjnegat. Afleris hoc ipfum egregio, dodiflfimc

Sermone, & mundum Numenhabere

doces-Gratuloringcniitamtcrfo in pedorcvi¬

res !

Madelfolumfugiastfcädcre pergePola.

Sicpietaercmanetftrhplex cadorsimago

Qvam pulcrapingis mécemanuqjtua.

Sic properatPallas tua cingere tempora

iauro

Quam tibi cum Söciis höfterApollo

1

dabit.

teßina fed.ar>,tcä manu ■

adpofm

(28)

feiexmoac T)oHis(tmo

Dn.TON/E GRANQVIST

J QutndoDiß>utatioucfudcgrtgit

EXISTENTIA DEI

indyßriam publico tratapprobaiurw.

Qtrmine quid decoris

cupis

hoc accedere

noßro,

Te praconealwfufficiente Tibi5

2iulla etenim form# yirgo medkamind

qüarit,

Gratis cuipingti purpura natagentf.

Cumvotoomnigen« pro-fperitatisex anirao iti

gratulabatui c.

EIDEM.

JT(le docesfummum qva ditfertitio

Nu-men> ^ ,

Omen labet laudis, q vam Sah Tibi dabit.

Sic gratulabüBcfarudiiacci#

nebat cheljrs

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :