• No results found

för att

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "för att"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Ett tryggt omhändertagande i hela länet är en av grunderna i hälso- och sjukvården. Programplanen innebär att det akuta omhändertagandet i Karlshamn förändras. Förutom föreslagna åtgärder från Blekingesjukhuset; mobila team, direktinläggningar, ASIH med mera, måste primärvårdens ansvar för akut omhändertagande förtydligas. En jourcentral inom primärvården med öppettider dag"' och kvällstid ska inrättas. Organisation, placering med mera, ska skyndsamt utredas.

References

Related documents

The results of the review of eating breakfast studies showed positive and conclusive effects on cognitive performance, academic achievement, quality of life, well-being and

Från början valde vi att inte exkludera någon specifik ålder i artikelsökningarna, men efter vidare funderingar så ansåg vi det vara mest passande och för oss mest intressant

Med en utvecklig av moderna mobila och patientnära lösningar för vård, såsom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), mobila team, bedömningsbilar, direktinläggningar

Med en utvecklig av moderna mobila och patientnära lösningar för vård, såsom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), mobila team, bedömningsbilar, direktinläggningar

Tillsammans med styrd återgång till matchspel efter skada kan risken för återfall minska med 75%.”. ”Återfallsskador

Syftet är att ta reda på om läraren har svenska som modersmål eller har något annat modersmål då en del av studien är att se användandet av modersmålsläraren som resurs i

Den kliniska handlingsberedskapen ansågs enligt sjuksköterskor i flertalet kvantitativa studier på olika sätt ha stärkts genom HTS, då dessa bidrog till att sjuksköterskorna

Vid det akuta omhändertagandet av äldre patienter kan ett beslutsstöd vara till hjälp för kommunsjuksköterskan i sin bedömning för att få en uppfattning om patientens

De intervjuade elever som inte känner sig trygga säger sig föredra skriftlig feedback, trots att den skriftliga feedbacken, enligt eleverna, ofta kommer för sent och därför

Medarbetarna på lokalnivå som deltagit i dialogkartsövningen anser att det fördes bra diskussioner i grupperna och förstår att det finns en tanke med att det ska vara

Knappast hade Anna Stjärnhöks kyssar slocknat på hans läppar, knappast hade han upphört att känna tryckningen av hennes vita armar kring sin hals, och redan mötte

När väl kunskap om ämnet finns, och företag börjar experimentera med Lean, bör det finnas någon expert att rådfråga för att inte företagen skall fastna i svåra

att permanent flytt av Jourcentralen i Karlshamn ska vara genomförd senast 2016-10-31 att uppdra åt förvaltningschefen för Primärvård att till nämndens sammanträde i

• Utreda förutsättningarna för förlängd öppettid vid jourcentralen i Karlshamn till kl23:00 • Uppdra åt landstingets vårdcentraler i Karlshamn, Sölvesborg och

Utöver förslag till bemanning och finansiering för Jourcentralens öppettider mellan 21 - 23, har nämnden på sammanträdet den 15 juni beslutat att från 1 september inrätta så

Med anledning av detta kanske den senaste artikeln inte skulle inkluderats med tanke på dess specifika fokus på en enda typ av smärta, men samtidigt så framkommer i båda

Efter beslut i Nämnden för primärvård och folktandvård fick förvaltningschefen för primärvården i uppdrag att flytta Jourcentralen från Brunnsgården till lokaler

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutade 2016-03-21 att utreda förutsättningarna för en flytt av jourmottagningen i Karlshamn till sjukhusområdet samt förlängd

Detta motsvarar en kostnadsökning jämfört med 2015 på 3,5 procent för utökad verksamhet och lönerevision 2016.. Föregående år var kostnadsutvecklingen 6,9 procent för

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutade vid sitt möte den 13 april 2016 att föreslå landstingsstyrelsen besluta att initiera en översyn av nu gällande

Nämnden för primärvård och folktandvård behandlade vid sitt sammanträde den 11 oktober 2017 § 159 ärendet angående nytt underlag till svar på inriktningsbeslut för

Beroende  på  individuella  önskemål  och  ekonomiska  tillgångar  kan  patienten  välja  mellan  elastisk  tejp  eller  ett  antal  ortoser.  Både  tejp 

Det är rektor som har ansvar för att hälsoområden som jämställdhet, sexualitet och samlevnad, trafik, tobak, alkohol och narkotika blir till de ämnesövergri- pande