• No results found

OMRÅDET STADION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OMRÅDET STADION"

Copied!
48
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

STADION

OMRÅDET

Planprogram för Stadionområdet i Innerstaden i Malmö

(2)

Medverkande

Beställare Christer Larsson,

stadsbyggnadsdirektör stadsbyggnadskontoret Avdelningschefsgrupp

Anna Holmqvist, ordförande stadsbyggnadskontoret Ingemar Gråhamn stadsbyggnadskontoret Thomas Sterner fritidsförvaltningen

Benny Tell serviceförvaltningen

Sven Gustafsson fastighetskontoret Lotta Ahlfors fastighetskontoret Agneta Sallhed Canneroth gatukontoret Olga Schlyter kulturförvaltningen Jeanette Silow miljöförvaltningen Arbetsgrupp

Ulrika Signal, handläggare stadsbyggnadskontoret Oskar Anselmsson stadsbyggnadskontoret Sophia Hammarberg stadsbyggnadskontoret Magdalena Alevrá stadsbyggnadskontoret Jan-Olof Jönsson stadsbyggnadskontoret Stina Andersson stadsbyggnadskontoret Elisabet Fornander stadsbyggnadskontoret Dziugas Lukosevicius stadsbyggnadskontoret Anna Stjärnkvist stadsbyggnadskontoret Caroline Holgerstein stadsbyggnadskontoret Anne Brontér Stadsbyggnadskontoret Handläggargrupp

Per Evenäs fritidsförvaltningen Håkan Zetterstrand fritidsförvaltningen Carola Lund serviceförvaltningen Jan Holmberg fastighetskontoret

EvaLena Cronhamn fastighetskontoret

Caroline Larsson gatukontoret

Åsa Svensson gatukontoret

Olga Schlyter kulturförvaltningen

Roland Zinkernagel miljöförvaltningen

Nedim Buric grundskoleförvaltningen

Drilon Iberdemaj grundskoleförvaltningen

Bo Ingvarsson gymn- och vuxenutbildningsförv

Layout

Stina Andersson stadsbyggnadskontoret Anna Klara Lundberg stadsbyggnadskontoret Ulrika Signal stadsbyggnadskontoret Modell

Björn Fröding stadsbyggnadskontoret Illustrationer

Om ej annat anges

Dziugas Lukosevicius stadsbyggnadskontoret Fotografier

Om ej annat anges

Bojana Lukac stadsbyggnadskontoret Ulrika Signal stadsbyggnadskontoret

(3)

1.

SAMMANFATTNING

...4

2.

INLEDNING

...6

Stadionområdet ska förnyas och utvecklas ...6

Kommunstyrelsen har beställt planprogram ...6

Planprogrammet redovisar möjligheterna ...7

Nya viktiga funktioner ...7

Utbyggnaden medger etapputbyggnad och flexibilitet ...7

3. PLANFÖRSLAG

...8

En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö ...8

Stadionområdet är en unik resurs ...9

Visionen bidrar till Malmös mål ...9

Fem prioriterade inriktningar ... 10

Strategiplanen är långsiktig och robust ... 10

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa ... 12

Området görs mer tillgängligt för malmöborna ... 14

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteter och samband ... 16

Skapa sammanhängande och trygga rörelsemönster ... 18

Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar för ett rikt stadsliv ... 20

Värdebaserad stadsutvecklingsmodell ... 22

4. KONSEKVENSER

... 24

Sociala konsekvenser ... 24

Miljökonsekvenser ... 25

Ekonomiska konsekvenser ... 27

5. GENOMFÖRANDE

... 28

Strukturplan – exempel på möjlig omvandling ... 28

Etapper ... 30

Stegvis genomförande ... 32

Strategiska beslut ... 32

6. PROCESS

... 34

Delaktighetsprocess i tidigt skede ... 34

Dialog med medborgarna ... 34

Dialog med föreningslivet... 36

Samråd ... 37

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

... 38

Nulägesbeskrivning... 38

Stadionområdet i översiktsplanen ... 40

Kulturhistoriska värden ... 41

Tidigare utredningar – underlag för uppdraget ... 42

Funktionsprogram ... 43

Markägoförhållanden ... 44

8. FORTSATT ARBETE

... 45

Nästa steg ... 45

Kommande utredningar ... 45

9. BILAGOR

... 45

10. KÄLLHÄNVISNING

... 46

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

(4)

4

1. SAMMANFATTNING

Stadionområdet ska förnyas och utvecklas

Stadionområdet har sedan sin tillblivelse på 1950-talet varit en väsentlig del av Malmös idrottsliv och en viktig symbol för Malmö. Området har under årens lopp ut- vecklats och förändrats. Det senaste stora tillskottet är fot- bollsarenan Swedbank Stadion som tillkom år 2009. Nya aktuella funktioner är idrottsgrundskola, sporthall och multihall. På längre sikt föreslås simarena och ishall m m.

Kommunstyrelsen har i beslut 2015 angett att planpro- grammet ska baseras på att Stadionbyggnaden i framtiden rivs.

En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö

Visionen (sid 8) är en stadsdel för idrott och utbildning.

Stadionområdet erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i staden en unik möjlighet att utvecklas som Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa.

Visionen för området bryts ner i fem prioriteringar (sid 10). För varje prioritering finns övergripande mål avseen- de identitet, människan, grönt, rörelse och bebyggelse Det innebär att nya funktioner för idrott och utbildning till- förs. De gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs också mer tillgängligt för malmö- borna med trygga rörelsemönster och nya mötesplatser.

En långsiktig och robust strategiplan

Strategiplanen (sid 10) baseras på de värden och kvaliteter som ingår i visionen och de prioriterade inriktningarna.

Den är långsiktig och robust och ger beredskap för för- ändringar vad avser innehåll och tid för genomförande.

Viktiga parametrar i omvandlingen är:

• Parkstråken bevaras i huvudsak och utvecklas.

• Eric Perssons väg utvecklas som huvudstråk genom området.

• Nya mötesplatser för idrott, evenemang och hälsa ska- pas.

• Nya byggnader samspelar med omgivningen.

• Utbyggnaden sker etappvis och med flexibilitet.

Malmö växer med nya bostäder och arbetsplatser som bidrar till att göra staden tätare och mer sammanhållen. För att ge den växande befolkningen möjlighet till rekreation och en ak- tiv fritid behövs också områden för idrott, hälsa, rekreation och mötesplatser. Stadionområ- det är en unik resurs i detta avseende. Planprogrammet visar hur området kan utvecklas som Malmös främsta idrottsområde med god tillgänglighet för malmöborna i en attraktiv stads- miljö. Nya anläggningar för idrott och utbildning i samspel med platser för spontanidrott och möten berikar området.

Arbetet med planprogram för Stadionområdet bedrivs enligt en värde- baserad stadsutvecklingsmodell (sid 22). Det innebär att en långsiktig värdestruktur läggs fast som möjliggör ett flexibelt innehåll som kan variera över tid. Modellen presenteras översiktligt i cirkeldiagram. Di- agrammet innehåller de värden, funktioner och projekt som bildar ut- gångspunkt för gestaltningsidé och planstruktur.

STRATEGISKA PROJEKT

IDENTITET M ÄN N

IS KA N

BE GEL BYG SE G NT

RE LS E

Strat

egiska projekt

Strategier Prioriteringar

Vision

(5)

5

I strategiplanen sammanfattas prioriteringarna för området. Förslaget inne- bär bl a ett centralt stråk genom området, ett nytt idrottskvater i den norra delen och nya mötesplatser för utomhusaktivtet.

Tyngdpunkt på viktiga värden

Planprogrammet har utarbetats enligt en värdebaserad stadsutvecklingsmodell (sid 22). Det innebär att tyngd- punkten har lagts på att utveckla och beskriva de värden som är viktiga för att uppnå visionen för områdets fram- tida utveckling. Det kan tillgodoses med olika planbilder.

Den strukturplan som redovisas är ett exempel på möjlig slutbild. Den baseras på aktuellt funktions- och tidspro- gram för omvandling av området.

Omvandlingen kan vara klar 2030

Genomförandet av omvandlingen av Stadionområdet kommer sannolikt att ta relativt lång tid. I planprogram- met redovisas en tidplan som visar hur området kan var fullt utbyggt enligt gällande funktionsprogram till år 2030.

Identitet

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbild- ning, evenemang och hälsa.

Människan

Området görs mer till- gängligt för malmöborna.

Grönt

Utveckla och stärka om- rådets gröna kvaliteer och samband.

Bebyggelse

Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar för ett rikt stadliv.

Rörelse

Skapa sammanhängan- de och trygga rörelse- mönster.

H

H P

P

P

Foto Rasmus Hjortshøj. Foto Adrian Taylor. Foto Ralph Kämena.

(6)

6

2. INLEDNING

Stadionområdet ska förnyas och ut- vecklas

Stadionområdet har sedan sin tillblivelse på 1950-talet varit en väsentlig del av Malmös idrottsliv och en viktig symbol för Malmö. Området har under årens lopp ut- vecklats och förändrats. Det senaste stora tillskottet är fotbollsarenan Swedbank Stadion som tillkom år 2009.

Nya aktuella funktioner är idrottsgrundskola, sporthall och fotbollshall. På längre sikt föreslås simarena och ishall m m.

Kommunstyrelsen har beställt plan- program

I en utredning från 2014 ”Det framtida Stadionområdet”

presenterades en vision för området med två olika scena- rier, ett där Malmö Stadion bevaras och ett där Malmö Stadion rivs. Med utgångspunkt från denna utredning gav kommunstyrelsen i april 2015 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett planprogram för Stadionområdet med följande förutsättningar:

Stadionområdet ligger centralt i Malmö mellan Stadiongatan och John Ericssons väg i anslutning till Pildammsparken.

• Översiktsplanens inriktning för markanvändning gäl- ler.

• Området ska fortsätta utvecklas enligt en vision om

”ett stadsintegrerat och grönt idrottsområde” inom re- gionen. Som utgångspunkt för visionen ligger utred- ningen ”Stadionområdet – verksamhets- och funk- tionsbehov ur ett idrottsperspektiv” som är antagen av fritidsnämnden. Visionen innebär flera nya och ut- vecklade funktioner för bl a idrott, skola och bostäder inom området.

• Den nya strukturen för området ska baseras på att Stadionbyggnaden i framtiden rivs.

• Föreslagen utbyggnad ska anpassas till Stadionbygg- nadens och Aq-va-kul:s tekniska livslängd och med- ge etappvis utbyggnad av nya idrottsbyggnader och ny simarena.

• Den nya simarenan ska placeras på Stadionområdet.

• Lämplig lokalisering och exploateringsgrad för bostä- der ska utredas.

• Planprocessen ska genomföras i god kontakt med be- rörda delar av föreningslivet.

• Kommunstyrelsen ska genom regelbundna avrappor- teringar ges möjlighet att följa det pågående planarbe- tet.

(7)

Planprogrammet redovisar möjligheterna

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Stadionområdet som idrotts- område, kompletterat med bl a idrottsfunktioner, grund- skola och bostäder. Planprogrammet lägger fast principer för bebyggelsestruktur, trafik, parkering, grönstruktur, ut- byggnadsetapper m m. Konsekvenser av utvecklad bebyg- gelsestruktur och innehåll belyses med avseende på eko- nomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Strategiplanen utgör tillsammans med prioriteringar, stra- tegier och strategiska projekt stommen i planprogrammet.

Programmet är övergripande och innehåller en kombina- tion av flexibilitet och inriktning för fortsatt planering.

Planprogrammet behandlar prioriterade värden och kva- liteter som i efterföljande detaljplaner kan omsättas till konkreta förslag.

Nya viktiga funktioner

De viktigaste tillkommande funktionerna i ett första ske- de är:

• Malmö idrottsgrundskola, 540 elever

• Annebergsskolan, utbyggnad 630 elever

• Sporthall

• Multihall med bl a fullstor fotbollshall

• Gymnastikhall

På längre sikt kan bl a följande funktioner tillkomma:

• Ishall

• Bowlinghall

• Simarena

• Bostäder

Utbyggnaden medger etapputbygg- nad och flexibilitet

Den viktigaste utmaningen är att få till stånd de nya an- läggningarna i samklang med övergripande värden för området och att utbyggnad kan ske i etapper på ett sådant sätt att flexibilitet finns både vad avser tidpunkt för riv- ning av Malmö Stadion och den framtida utvecklingen av området. En annan utmaning är hur bostäder kan etable- ras i området i samklang med idrottsfunktioner och stora evenemang.

0 2 4 6 km

500 m

1000 m

1500 m

2000 m STATION TRIANGELN

PILDAMMSPARKEN

LORENSBORG

ÄRTHOLMEN

KROKSBÄCKS- PARKEN

BORGMÄSTARE- GÅRDEN John Er

icssons v äg

Stadionga tanEric P

erssons v äg

Stadionområdet ligger centralt med närhet till bl a station Triangeln.

Illustration Oskar Anselmsson.

VÄSTR A ST

ADIONP ARKEN

ÖSTR A ST

ADIONP ARKEN JOHN ERICSSONS

VÄG

STADIONGA TAN

ERIC PERSSONS G STADION- TORGE

T

Planområdets avgränsning. Illustration Oskar Anselmsson.

(8)

8

3. PLANFÖRSLAG

En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö

Visionen är en stadsdel för idrott och utbildning. Stadionområdet erbjuder med sitt innehåll

och centrala läge i staden en unik möjlighet att utvecklas som Malmös främsta område för

idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Planförslaget innebär att nya funktioner för idrott och

utbildning tillförs. De gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs

också mer tillgängligt för malmöborna med trygga rörelsestråk och nya mötesplatser.

(9)

Vision

Visionen för Stadionområdet är ”en öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö”. Planförslaget innebär att nya funktioner för idrott och utbildning tillförs. Området görs mer tillgängligt för malmöborna med trygga rörelsestråk och nya mötesplatser.

Stadionområdet är en unik resurs

Malmö växer med nya bostäder och arbetsplatser som bi- drar till att göra staden tätare och mer sammanhållen.

För att ge den växande befolkningen möjlighet till rekre- ation och en aktiv fritid behövs också områden för idrott, hälsa, rekreation och mötesplatser. Stadionområdet är en unik resurs i detta avseende. Planprogrammet visar hur området kan utvecklas som Malmös främsta idrotts om- råde med god tillgänglighet för malmöborna i en attrak- tiv stadsmiljö. Nya anläggningar för idrott och utbildning i samspel med platser för spontanidrott och möten berikar området.

Visionen bidrar till Malmös mål

Visionen för området strävar efter att bidra till de övergri- pande målen för Malmös utveckling såsom de kommer till uttryck i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och i Översiktsplan för Malmö. Ett viktigt mål i Kom- missionens arbete är att minska ojämlikheter i hälsa. Det kan ske genom hälsofrämjande åtgärder och genom att medborgarna ges inflytande och delaktighet i samhälls- processer. Även i Översiktsplan för Malmö är folkhälsa, trygghet och delaktighet viktiga strategier.

I visionen för Stadionområdet ingår nya mötesplatser och ytor för spontanidrott vilket är såväl hälsofrämjande som integrationsskapande. Ett pilotprojekt för medborgardia- log har genomförts i samband med planprogrammet för att ge möjlighet till ett utökat medborgarinflytande.

(10)

10

Identitet

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbild- ning, evenemang och hälsa.

Människan

Området görs mer till- gängligt för malmöborna.

Grönt

Utveckla och stärka områ- dets gröna kvaliteer och samband.

Rörelse

Skapa sammanhängande och trygga rörelsemöns- ter.

Fem prioriteringar

Visionen för området bryts ner i fem prioriteringar.

För varje inriktning finns övergripande mål.

Strategiplanen är långsiktig och robust

Strategiplanen baseras på de värden och kvaliteter som ingår i visionen och de prioriterade inriktningar- na. Den är långsiktig och robust och ger beredskap för förändringar vad avser innehåll och tid för ge- nomförande.

Parkstråken bevaras i huvudsak och utvecklas

De övergripande parkstråken, västra och östra Stadion- parkerna, bevaras i huvudsak och förstärks som resurser för områdets användare, för verksamma och besökare så- väl som för boende i närområdet. Hela området ska ut- vecklas vad avser biologisk mångfald och ekosystemtjäns- ter.

Eric Perssons väg utvecklas som huvudstråk genom området

Nya idrotts- och utbildningsfunktioner föreslås med en- tréer mot Eric Perssons väg. Här ges också möjligheter att skapa nya mötesplatser som bidrar till ett rikare stadsliv.

Genomfart för biltrafik tas bort. Genom att Eric Perssons väg förskjuts västerut i den norra delen kan exploate- ring på östra sidan av vägen ske så att ingreppen i östra Stadion parken minimeras.

Nya mötesplatser för idrott, evenemang och hälsa skapas

Med ökad bredd i innehåll och en tydlig struktur kan området utvecklas som en viktig mötesplats för idrott, evenemang och hälsa. Nya platser för utomhusaktiviteter och byggnader för idrott, evenemang, utbildning och hälsa ökar tillsammans möjligheterna att använda områ- det på fler sätt. Olika funktioner kan samverka på nya sätt och området kan attrahera fler brukare över hela dygnet.

Nya byggnader samspelar med omgivningen

Genom att förse de nya byggnaderna med ”aktiva kanter”

såsom entréer och fönster mot angränsande platser skapas ett samspel mellan ute och inne som bidrar till stadslivet och tryggheten i området. Nya byggnader kan också kom- bineras med utåtriktade funktioner som kan bidra till en mer levande stadsbild och en arkitektoniskt intressant ut- formning.

Utbyggnad sker etappvis och med flexibilitet

Strategiplanen är utformad så att utbyggnad kan ske i etapper och att viss flexibilitet finns vad avser lokalisering av olika funktioner. Ställningstagande till Stadionbyggna- dens framtid behöver således inte ske i samband med ge- nomförande av första etappen utan först när både en ny sim arena och en permanent fotbollshall ska etableras.

H

H P

P

P

(11)

Bebyggelse

Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar för ett rikt stadliv.

Prioriteringar

I strategiplanen sammanfattas prioriteringarna för området. Förslaget innebär bl a ett centralt stråk genom området, ett nytt idrottskvater i den norra delen och nya mötesplatser för utom- husaktivtet.

Huvudstråk och mötesplatser Park och gröna mötesplatser Ny bebyggelse Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Pildammsstråket

(12)

12

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa

Tillföra nya funktioner för idrott, utbildning och hälsa

Det är viktigt att tillföra nya funk- tioner till området. Därmed kom- mer fler människor att röra sig i om- rådet och stadslivet att intensifieras.

Nya anläggningar och funktioner ger också möjlighet till ett breddat eve- nemangsutbud. Genom att kombi- nera olika funktioner och samnyttja ytor och lokaler för idrott, utbildning och hälsa kan positiva synergieffek- ter skapas. Hälsotemat kan också utvecklas i området och i samarbe- te med Malmö Högskola och Skånes universitetssjukhus kan en plattform för forskning inom idrotts- och häl- sosektorn skapas.

Strategiska projekt för att utveck- la området är i en första etapp en ny idrottsgrundskola med sporthall och en multihall med fullstor fotbollsplan.

Fotbollsplanen kan i första skede vara av enklare karaktär t ex ett tält. På lite längre sikt är en ny simarena och en

bättre friidrottsarena de största pro- jekten. Andra mindre projekt som är viktiga för områdets utveckling är t ex ishall, gymnastikhall, klätter- vägg inomhus och bowlinghall m m.

Utveckla området för både elit- och motionsidrott

Området behöver utvecklas både för elitidrott och motionsidrott. Därmed kan områdets identitet som en mötes- plats för alla malmöbor stärkas. Elit- idrotten är en stimulans för motions- idrotten som i sin tur är basen för elitidrotten. Utöver nya lokaler behö- ver nya möjligheter till utomhusakti- viteter skapas. Det kan ske genom att skapa nya platser för spontanidrott men också genom att aktivera befint- liga parker och andra offentliga rum.

För elitidrott och stora evenemang är publikkapacitet, säkerhetsaspekter och tillgänglighet viktiga parametrar att beakta i utvecklingen av området.

IDENTITET

PRIORITERING &

STRATEGIER

STRATEGISKA PROJEKT

Arkitektur som skapar kontakt mellan ute- och innemiljöer. Milson Island Indoor Sports Stadium, Australien. Av Allen Jack+Cottier Architects.

Foto AJ+C Photography.

(13)

Nybyggnad av idrottsgrundskola, åk 7-9, för ca 550 elever.

Multihall med fullstor fotbollsplan, oberoende av rivning av Stadion.

Publik sporthall för skol- och förenings idrott.

STRATEGISKA PROJEKT

Arkitektur med särpräglad identitet. Råå förskola, Helsingborg. Arkitekt Dorte Mandrup arki- tekter. Foto Adam Mörk.

Grönskande utemiljöer och odling på tak. Förskola i Biên Hòa, Dong Nai, Vietnam.

Av Vo Trong Nghia Architects. Foto Hiroyuki Oki.

Idrottshall med fasadöppningar skapar orienterbarhet och visuell kontakt mellan inne- och uteaktiviteter. Sundbyøster Hall II, Köpenhamn. Av Dorte Mandrup Arkitekter.

Foto Rasmus Hjortshøj.

(14)

14

Området görs mer tillgängligt för malmöborna

Möjligheter skapas till fler utomhusaktiviteter och nya mötesplatser

För att attrahera fler malmöbor, be- rika stadslivet och stimulera till fler möten mellan människor behöver området kompletteras med friytor för multianvändning och spontana ak- tiviteter. De bör planeras för aktivi- teter med olika karaktär som skapar liv under olika tider på dygnet. Park- stråken kan också utvecklas så att de inrymmer aktivitetsytor t ex utegym, löparslinga m m.

Idrotten görs synlig i området för att skapa trygghet

Nya publika platser för idrottsaktivi- tet under olika tider på dygnet bidrar till att öka tryggheten i området.

Genom att förse de nya byggnader- na med ”aktiva kanter”, såsom entré- er och fönster mot angränsande plat- ser, skapas ett kontakt mellan ute och inne som också kan bidra till stads- livet och tryggheten i området.

Möjligheter till medskapande och delaktighet stimuleras

För att området ska bli mer tillgäng- ligt för malmöborna är möjligheter- na till delaktighet vid såväl planering av området som utformning av platser och stråk m m avgörande. Det är ock- så viktigt att goda förutsättningar ges för såväl etablerade som nya användare att bidra till att aktivera området.

Aktivera området tidigt

I området kommer i olika skeden att finnas ytor som står oanvända i vän- tan på exploatering. Här kan nya ak- tiviteter och utformningar testas inför framtida omvandling. I nuläget finns sådana ytor norr om Stadion.

Området är till för alla

Jämställdhetsperspektivet utgör en viktig utgångspunkt i utvecklingen av området. Det är därför angeläget att anläggningar och aktivitetsytor plane- ras så att de kan användas likvärdigt av pojkar och flickor. Området behö- ver också planeras och anpassas för personer med funktionsvariationer.

STRATEGISKA PROJEKT

Publik klättervägg, fri för alla att använda. Denna ligger på Deltaplantsoen som är ett publikt torg/skolgård i Haag, Nederländerna. Av Openfabric, Dmau, Arcadis, Peek Bouw en Infra, Eikelenboom Groenprojecten, Topcourts. Foto Daryl Mulvihill.

MÄNNISKA

PRIORITERING &

STRATEGIER

(15)

En löparslinga kopplad till Pil- dammsparken och vidare söderut.

Nytt torg för urbana sporter t ex par- kour, rollerderby, och streetbasket.

Tillfällig användning prövas t ex urba- na idrotter norr om Stadion.

Projekt för medborgares delaktighet vid utformning av platser, stråk m m genomförs.

STRATEGISKA PROJEKT

Öppningar i fasaderna skapar kontakt mellan inne och ute. Det resulterar tex i att aktiviteter- na synliggörs och lockar till sig besökare. Milson Island Indoor Sports Stadium i Autralien.

Av Allen Jack+Cottier Architects. Foto AJ+C Photography.

Unga kvinnor har engagerats i Rosengård i Malmö för utveckling av en aktivitetsyta, Rosens Röda Matta. Här är det Tösabidarna från Bryggeriet i Malmö som åker skateboard.

Foto Andrea Andersson Antunes, Bryggeriet.

Platser för lugnare aktiviter och vila, café i Park am Gleisdreieck, Berlin. Av Atelier Loidl. Foto Stadsbyggnadskontoret.

(16)

16

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteter och samband

Utveckla de övergripande park- stråken

Stadionparkerna är viktiga länkar i det övergripande grönstråket – Pildamms- stråket/Ekostråket. Parkerna ska ut- vecklas dels för att klara av funktionen som övergripande stråk och dels som en lokal funktion för rekreation och spontanidrott i samspel med Stadion- området och omgivande bostadskvar- ter. Hela området ska utvecklas vad avser biologisk mångfald och ekosys- temtjänster. Bevarande och nyplante- ring av träd är därvid en viktig aspekt.

I samband med kommande detaljpla- ner bör trädinventeringar göras.

Samutnyttja gröna ytor för skola och idrott

Befintliga skolor och förskolor ligger i anslutning till grönstråken. Genom att även lokalisera nya skolfunktioner nära grönområden kan de gröna ytorna samnyttjas för skola och idrott. En del av skolbyggnaden placeras på befintlig parkeringsyta och en del ligger i Östra Stadionparken som även tas i anspråk för skolgård. Ambitionen är att på skol- gården bevara så stor del som möjligt av

befintlig vegetation. Dessutom föreslås som kompensation en ny parkyta som en utvidgning av västra Stadionparken i anslutning till John Ericssons väg.

Skapa gröna rum och byggnader

Hela området kan ges en grönare ka- raktär genom att t ex trädplantera de större gatorna. Det kan också bi- dra till att minska barriäreffekterna och möjliggöra smidigare och trygga- re passager. Sambandet mellan Sta- dionparkerna och Pildammsparken kan också stärkas. Urbana rum och nya byggnader kan med planteringar, gröna tak och växtväggar bidra till att området får en grönare karaktär.

Dagvattnet fördröjs lokalt

Eftersom dagvattensystemet är fullt utnyttjat är det viktigt att möjliggö- ra att dagvattnet i största möjliga ut- sträckning fördröjs lokalt. En utred- ning om dagvatten och skyfall med åtgärdsförslag kommer att tas fram som underlag för efterföljande plane- ring och genomförande.

STRATEGISKA PROJEKT

Lek- och träningsmöjligheter i park. Drapers Field i London. Av Kinnear Landscape Architects. Foto Adrian Taylor.

GRÖNT

PRIORITERING &

STRATEGIER

(17)

Västra och östra Stadionparken rustas upp och kompletteras för lek och trä- ning m m.

Utveckla den fysiska och visuella kopplingen med Pildammsparken.

Eric Perssons väg, John Ericsson väg och Stadiongatan ges grönare karak- tär med t ex ny trädplantering.

Malmö Idrottsgrundskola, samnyttjad skolgård och park.

Ianspråktagen parkmark kompenseras i anslutning till västra Stadion parken.

Dagvattenutredning för hela områ- det.

STRATEGISKA PROJEKT

Byggnader som integreras med grönskan. Korsgadehallen i Köpenhamn.

Av BBP Arkitekter AS. Foto Thomas Petri.

Lek i grönskande milljö av både vild och planerad karaktär. Projektet ”Into the Wild” i Haag, Nederländerna. Av Openfabric + Dmau (www.dmau.com). Foto Daryl Mulvihill.

Samutnyttjande med lek- och parkmiljö som är tillgänglig för alla. Lekplats Nolhaga, ritad av landskapsarkitekt Agneta Wendesten, Alingsås kommun. Foto Margareta Battisti.

(18)

18

Skapa sammanhängande och trygga rörelsemönster

Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik

I enlighet med Trafik- och mobili- tetsplanens mål prioriteras gång-, cyk e l- och kollektivtrafik. Det ger goda förutsättningar för att skapa mötesplatser och miljöer som stimu- lerar till uteaktiviteter. Rörelserna samlas till ett huvudstråk, Eric Pers- sons väg, genom området. Ett tydli- gare öst-västligt gång- och cykelstråk genom området är angeläget. I par- kerna finns de gröna rörselsestråken.

Mobility managementåtgärder som underlättar för fler att resa hållbart till området ska uppmuntras.

Skapa trafiksäker miljö för barn och skolungdomar

För att skapa en trafiksäker miljö är det viktigt att ta bort möjligheten till genomfartstrafik för bil i området.

Det är också angeläget att förutsätt- ningar för gående och cyklister att ta sig över John Ericssons väg och Sta- diongatan.

Logistik till idrottsgrundskolan an- ordnas söderifrån via Eric Perssons väg.

Effektivisera rörelserna inom området

Vid lokalisering av nya funktioner och byggnader i området behöver hänsyn tas till trafikrörelserna i om- rådet så att de blir så effektiva och lite störande som möjligt.

Parkering samnyttjas vid en- trépunkter

Med det centrala och kollektivtra- fiknära läget finns en hög ambition att största andelen besökare kommer till området med hållbara färdmedel och parkeringstillgången per besöka- re bör inte öka. Befintligt parkerings- hus, som har ledigt utrymme, blir kvar vid Stadiongatan och ny par- keringsanläggning för bil och cykel förläggs t ex under multihallen eller i parkeringshus invid John Ericssons väg.

För mer information, se bilaga Trafik- utredning.

STRATEGISKA PROJEKT

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex, Topotek och BIG. Foto Guilhem Alandry.

RÖRELSE

PRIORITERING &

STRATEGIER

(19)

Omvandla Eric Perssons väg till ett centralt stråk för gång- och cykeltra- fik. Ta bort genomfart för biltrafik på gatan.

Skapa fler och säkrare gång- och cy- kelpassager över John Ericssons väg och Stadiongatan samt se över håll- platslägen.

Ny parkeringsanläggning för bil och cykel vid John Ericssons väg.

Komplettering av hyrcykelstationer inom området.

Skapa ett tydligt öst-västligt stråk ge- nom området med bättre gång- och cykelkopplingar till Lorensborg och Borgmästargården.

STRATEGISKA PROJEKT

H

H P

P

P

Lummig gång- och cykelväg i Gleisdreieck Park, Berlin. Av Atelier Loidl. Foto Åsa Svensson.

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex, Topotek och BIG. Foto Dragør Luftfoto.

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex, Topotek och BIG. Foto Iwan Baan.

H P

Mötesplatser

Huvudstråk för gång- och cykeltrafik Gröna stråk

Fordonstrafik

P-anläggning (befintliga och alternativa lägen) Busshållplats

(20)

20

Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar för ett rikt stadsliv

Ny bebyggelse ska företrädes- vis vara multifunktionell, kom- binera olika funktioner och utformas för samutnyttjande

Genom att kombinera olika funktio- ner i samma byggnad ökar möjlighe- ten till samnyttjande och spontana möten. En ny multihall med fullstor fotbollsplan kan t ex kombineras med kontor, idrottsmedicin och konceptboende m m. En ny sporthall kan t ex kombineras med en klät- tervägg. På så sätt kan också enkla hallbyggnader ges en mer intressant utformning.

Bebyggelsen ska så långt möjligt ha öppna fasader så att aktiviteter blir synliga och interaktion ute-inne kan ske

Genom att förse de nya byggnader- na med ”aktiva kanter” såsom en- tréer och fönster mot angränsan-

de platser skapas ett samspel mellan ute inne som kan bidra till stadslivet och tryggheten i området. Intressan- ta ”skyltfönster” kan skapas där t ex klättervägg eller andra sportaktivite- ter exponeras mot allmänna platser.

Kulturhistoriska värden säkras

De kulturhistoriskt värdefulla bygg- naderna inom området är Malmö Stadion, Baltiska hallen och Ishallen.

Hallarna avses bevaras och dess vär- den förvaltas.

Byggtekniken ska vara långsik- tigt hållbar

Byggnader och anläggningar inom området ska uppfylla höga hållbar- hetsambitioner. Det kan handla om hållbara byggmaterial, solenergian- läggningar, gröna tak, samordnad av- fallshantering m m.

STRATEGISKA PROJEKT

Öppningar i fasaden på byggnad med idrottsinnehåll tillför liv och rörelse till miljöerna utanför. Sportcenter ”The Spordtgebouw facility” i Dordrecht, Nederländerna. Av NL Architects. Foto Ralph Kämena.

BEBYGGELSE

PRIORITERING &

STRATEGIER

(21)

Ny multihall kan kombineras med andra funktioner t ex idrottsmedi- cin, konceptboende, kontor, bibliotek m m.

Baltiska hallen och Ishallen bevaras och dess värden förvaltas.

Konceptboende för idrott t ex vand- rarhem kombineras med andra funk- tioner och placeras mot allmän plats.

STRATEGISKA PROJEKT

Multifunktionell byggnad med sporthall, lokaler och bostäder. Sundbyøster Hall II, i Köpen- hamn. Av Dorte Mandrup Arkitekter. Foto Rasmus Hjortshøj.

Befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad inom planprogrammets område. Baltiska Hal- len i Malmö. Av Sten Samuelson. Foto Tyke Tykesson.

Kombination av olika funktioner med odling och utemiljöer på tak. Förskola i Biên Hòa, Dong Nai, Vietnam. Av Vo Trong Nghia Architects. Foto Hiroyuki Oki.

(22)

22

Värdebaserad stadsutvecklingsmodell

•Ianspråktagen parkmark kom- penseras i anslutning till västra Stadion parken.

• Byggtekniken ska vara långsiktigt hållbar.

STRATEGISKA PROJEKT

• Baltiska hallen och Ishal- len bevaras och dess värden förvaltas.

• Projekt för medborga- res delaktighet vid ut- formning av platser, stråk m.m. genomförs.

• Skapa fl er och säkrare gång- och cykelpassager över John Ericssons väg och Stadiongatan samt se över hållplatslägen.

• Västra o östra Stadion- parken rustas upp och kompletteras för lek och träning m m.

• Kulturhistoriska värden säkras.

• Ny multihall kan kom- bineras med andra funktioner t.ex. Idrotts- medicin, konceptbo- ende, kontor, bibliotek m m.

• Eric Perssons väg, John Ericsson väg och Stadiongatan ges grö- nare karaktär med t.ex. ny trädplantering.

• En löparslinga kopplad till Pildammsparken och vidare söderut.

• Konceptboende för idrott t.ex. vandrarhem kombine- ras med andra funktioner och placeras mot allmän plats.

•Utveckla den fysiska och visuella kopplingen med Pildammsparken.

• Samutnyttja gröna ytor för skola och idrott.

• Omvandla Eric Perssons väg till ett centralt stråk för gång- och cykeltrafi k. Ta bort genomfart för biltrafi k på gatan.

• Skapa ett tydligt öst-västligt stråk ge- nom området med bätt- re gång- och cykelkopp- lingar till Lorensborg och Borgmästargården.

• Multihall med fullstor fotbollsplan oberoende av rivning av Stadion.

• Nybyggnad av idrottsgrundskola, åk 7-9, för ca 550 elever.

• Publik sporthall för skol- och föreningsidrott.

• Ny parkeringsan- läggning för bil och cykel vid John Ericssons väg.

• Dagvattenutredning för hela området.

• Nytt torg för urbana sporter t ex parkour, rol- lerderby och streetbas- ket.

• Tillfällig användning t ex urbana sporter norr om Stadion.

• Dagvatten fördröjs lokalt.

• Området är till för alla.

• Komplettering av hyr- cykelstationer inom området.

• Möjligheter skapas till fl er utomhusaktiviteter, mer synliga idrottsaktiviteter och nya mötesplatser.

• Idrotten görs synlig i området för att skapa trygghet.

• Bebyggelsen ska så långt möjligt ha öppna fasader så att aktiviteter blir synli- ga och interaktion ute-inne kan ske.

• Tillföra nya funktioner för idrott, utbildning o hälsa m m.

• Utveckla området för både elit- och motions- idrott.

• Prioritera gång-, cykel och kollektivtrafi k.

• Skapa trafi ksäker miljö för barn och skolungdomar.

• Skapa gröna rum och byggnader.

• Ny bebyggelse ska företrädes- vis vara multifunktionell, kombine- ra olika funktioner och utformas för samnyttjande.

• Utveckla de övergripan- de parkstråken.

STRATEGIER

• Eff ektivisera rörelserna inom området.

• Malmö Idrottsgrund- skola, samutnyttjad skolgård och park.

• Parkering samnyttjas vid entrépunkter.

PRIORITERINGAR

IDENTITET

BEBYGGELSE GRÖNT

RÖRELSE

MÄNNISKAN

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbild- ning, evenemang och hälsa.

Området görs mer tillgängligt för malmöborna. Skapa samman-

hängande och trygga rörelsemönster.

Utveckla och stärka om- rådets gröna kvaliteer

och samband. Tillföra ny bebyggelse

som ger förutsättningar för ett rikt stadliv.

VISION

En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö.

Värdeplanering som arbetsmetod

Arbetet med planprogrammet för Stadionområdet har be- drivits enligt en värdebaserad stadsutvecklingsmodell. Det innebär i korthet en planeringsprocess där de viktiga vär- den som ska prägla utvecklingen av området definieras i ett tidigt skede. Detta har gjorts i ett förvaltningsgemen- samt arbete med berörda förvaltningar. Därmed fås en bred förankring av förutsättningar och mål för det fortsat- ta arbetet.

Visionen löper som en röd tråd genom arbetet och social a och mjuka frågor får god uppmärksamhet. Problem och knäckfrågor kan identifieras i början av processen. Man undviker också att fastna i detaljer och fysiska uttryck i ett alltför tidigt skede. Cirkeldiagrammet är ett överskåd- ligt sätt att sammanfatta resultatet av den inledande vär- debaserade processen.

Vision

Visionen är det gemensamma målet som arbetet navigerar mot och strävar att uppnå. Den genomsyrar prioriteringar, strategier och strategiska projekt.

Prioriteringar

De prioriterade inriktningarna baseras på visionen och speglar de värden som är mest värdefulla för utvecklingen av Stadionområdet.

Strategier

Strategierna är vägledande för att skapa önskade värden och kvaliteter. De ligger till grund för val av de projekt som är mest angelägna.

Strategiska projektet

De strategiska projekten är konkreta byggprojekt eller an- dra åtgärder som är viktiga och avgörande för att visionen ska kunna förverkligas.

(23)

•Ianspråktagen parkmark kom- penseras i anslutning till västra Stadion parken.

• Byggtekniken ska vara långsiktigt hållbar.

STRATEGISKA PROJEKT

• Baltiska hallen och Ishal- len bevaras och dess värden förvaltas.

• Projekt för medborga- res delaktighet vid ut- formning av platser, stråk m.m. genomförs.

• Skapa fl er och säkrare gång- och cykelpassager över John Ericssons väg och Stadiongatan samt se över hållplatslägen.

• Västra o östra Stadion- parken rustas upp och kompletteras för lek och träning m m.

• Kulturhistoriska värden säkras.

• Ny multihall kan kom- bineras med andra funktioner t.ex. Idrotts- medicin, konceptbo- ende, kontor, bibliotek m m.

• Eric Perssons väg, John Ericsson väg och Stadiongatan ges grö- nare karaktär med t.ex.

ny trädplantering.

• En löparslinga kopplad till Pildammsparken och vidare söderut.

• Konceptboende för idrott t.ex. vandrarhem kombine- ras med andra funktioner och placeras mot allmän plats.

•Utveckla den fysiska och visuella kopplingen med Pildammsparken.

• Samutnyttja gröna ytor för skola och idrott.

• Omvandla Eric Perssons väg till ett centralt stråk för gång- och cykeltrafi k.

Ta bort genomfart för biltrafi k på gatan.

• Skapa ett tydligt öst-västligt stråk ge- nom området med bätt- re gång- och cykelkopp- lingar till Lorensborg och Borgmästargården.

• Multihall med fullstor fotbollsplan oberoende av rivning av Stadion.

• Nybyggnad av idrottsgrundskola, åk 7-9, för ca 550 elever.

• Publik sporthall för skol- och föreningsidrott.

• Ny parkeringsan- läggning för bil och cykel vid John Ericssons väg.

• Dagvattenutredning för hela området.

• Nytt torg för urbana sporter t ex parkour, rol- lerderby och streetbas- ket.

• Tillfällig användning t ex urbana sporter norr om Stadion.

• Dagvatten fördröjs lokalt.

• Området är till för alla.

• Komplettering av hyr- cykelstationer inom området.

• Möjligheter skapas till fl er utomhusaktiviteter, mer synliga idrottsaktiviteter och nya mötesplatser.

• Idrotten görs synlig i området för att skapa trygghet.

• Bebyggelsen ska så långt möjligt ha öppna fasader så att aktiviteter blir synli- ga och interaktion ute-inne kan ske.

• Tillföra nya funktioner för idrott, utbildning o hälsa m m.

• Utveckla området för både elit- och motions- idrott.

• Prioritera gång-, cykel och kollektivtrafi k.

• Skapa trafi ksäker miljö för barn och skolungdomar.

• Skapa gröna rum och byggnader.

• Ny bebyggelse ska företrädes- vis vara multifunktionell, kombine- ra olika funktioner och utformas för samnyttjande.

• Utveckla de övergripan- de parkstråken.

STRATEGIER

• Eff ektivisera rörelserna inom området.

• Malmö Idrottsgrund- skola, samutnyttjad skolgård och park.

• Parkering samnyttjas vid entrépunkter.

PRIORITERINGAR

IDENTITET

BEBYGGELSE GRÖNT

RÖRELSE

MÄNNISKAN

Utveckla Malmös främsta område för idrott, utbild- ning, evenemang och hälsa.

Området görs mer tillgängligt för malmöborna.

Skapa samman- hängande och trygga rörelsemönster.

Utveckla och stärka om- rådets gröna kvaliteer

och samband. Tillföra ny bebyggelse

som ger förutsättningar för ett rikt stadliv.

VISION

En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö.

Summering av planförslag enl värdebaserad stadsutvecklingsmodell – från vision till verklighet.

(24)

24

Sammantaget medför den föreslagna omvandling- en och utvecklingen av Stadionområdet många po- sitiva konsekvenser. Det tillförs flera nya funktioner och mötesplatser som bidrar till ett effektivare resurs- utnyttjande, ett intensivare stadsliv och en trygga- re miljö. Barriärerna inom området och mot omgiv- ningen minskar och de gröna miljöerna bevaras och utvecklas. Den mest negativa konsekvensen av för- slaget är att den kulturhistoriskt värdefulla Stadion- byggnaden rivs. Konsekvenserna beskrivs med ut- gångspunkt i full utbyggnad enligt planförslaget.

Sociala konsekvenser

Stadsliv och mötesplatser

Genom att nya funktioner tillförs området kommer fler människor att röra sig i området och stadslivet att intensi- fieras. Den nya multihallen avses utöver idrottslokaler in- rymma reception, café, kontor och konceptboende relate- rat till idrott. Det bidrar till att en ny mötesplats skapas och att området blir mer levande under olika tider på dyg- net. En yta för urbana idrotter öppen för alla kan utveck- las till en spontan mötespunkt.

I etapp 2 tillkommer ytterligare idrottsfunktioner och mer konceptboende, vilket sammantaget bidrar till fler mötes- platser och ett ökat stadsliv över ett större område.

Trygghet

Med nya utåtriktade funktioner och inslag av boende ökar andelen människor som rör sig i området under olika tider på dygnet. Det kan bidra till att tryggheten ökar.

Barriärer

Genom att smalna av såväl John Ericssons väg som Stadi- ongatan och anlägga tydligare passager över gatorna mins- kar deras barriäreffekt. Med enbart parkering i utkanter- na av området och en avstängning av Eric Perssons väg

4. KONSEKVENSER

Gång- och cykelväg samt cykelparkering vid västra Stadionparken.

(25)

för allmän genomfartstrafik minskar även trafikbarriären inom området.

Den barriär som Malmö Stadion utgör inom området minskar när den ersätts av flera något mindre enheter med passager emellan.

Barnperspektiv

Gång- och cykeltrafik prioriteras inom området vilket ger goda förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn att vistas och färdas i. Välbelägen skolgård och nya ytor för spontanidrotter ger möjligheter till en aktiv och säker ute- vistelse.

Miljökonsekvenser

Kulturmiljö och stadsbild

Malmö Stadion rivs i sin helhet, vilket innebär en förlust av kulturhistoriska värden, ett välkänt landmärke och en betydelsefull symbolbyggnad. Baltiska hallen och Ishallen bevaras. De övergripande parkstråken bevaras i huvudsak och utvecklas. En del av östra Stadionparken tas i anspråk för skolgård, vilket påverkar de kulturhistoriska värdena.

Med etablering av nya stora idrottsanläggningar i den nor- ra delen av Stadionområdet förändras stadsbilden i denna

del avsevärt. Istället för en stor solitär byggnad omgärdar flera nya anläggningar ett inre stråk med nya stadsrum, vilket medför en mer urban karaktär.

Parker, rekreation och biologisk mångfald

Västra och östra Stadionparkerna bevaras i huvudsak och utvecklas så att de blir mer mångsidigt användbara för så- väl idrott som rekreation.

En del av östra Stadionparken tas i anspråk för skolgård.

Det kompenseras med ny parkmark som en utvidgning av västra Stadionparken i anslutning till John Ericssons väg. Denna yta är mer bullerutsatt men något större och bör med tiden kunna erbjuda större biologisk mångfald och fler ekosystemtjänster än den ianspråktagna ytan.

Den kan också bidra till att det gröna sambandet med Pil- dammsparken förstärks.

Den gröna karaktären i området förstärks ytterligare ge- nom trädplanteringar på John Ericssons väg, Stadiongatan och Eric Perssons väg.

I det norra idrottsområdet föreslås en ny plats för rekrea- tion och spontanidrott, vilket gör området mer tillgäng- ligt för allmänheten.

Gång- och cykelväg i östra Stadionparken.

(26)

26

Planerade bostäder på handelsområdet söder om Stadi- ongatan kommer att få störande skräpljus från belysning på de sammanbyggda planerna 5 och 6. Störningarna kan hanteras genom att den västligaste bostadsdelen inte får fönster mot norr.

Markföroreningar

Vissa markföroreningar har hittats i området, framför allt i fyllnadsmassorna. Risken att stora markförore ningar finns är inte hög. Det är dock viktigt att göra grundliga undersökningar i varje utbyggnadssteg.

Hantering av dagvatten

Eftersom det befintliga dagvattensystemet är fullt utnytt- jat är det viktigt att möjliggöra att dagvattnet i största möjliga utsträckning fördröjs lokalt. En dagvattenutred- ning för hela området kommer att tas fram som underlag för efterföljande planering och genomförande. Den kom- mer bl.a. att behandla volymer,flöden, ytbehov för fördröj- ning och samspel med närliggande områden.

För att kunna hantera och planera för extrema nederbörd- smängder som inte kan hanteras av dagvattensystemet

Buller

Tyréns har gjort en utredning om ljudutbredning från pu- blik och trafik, som bifogas planprogrammet. Utredning- en visar att etapp 1 och 2 kan genomföras utan att buller- riktvärdena överskrids. Nya bostäder i etapp 3 kan byggas under förutsättning att samtliga lägenheter har tillgång till en ljuddämpad sida. Verksamhetsbuller från den nya friidrottsarenan kommer sannolikt att överskrida riktvär- dena vid befintliga bostäder. Detta kommer dock endast att ske ett fåtal gånger per år då större evenemang anord- nas.

Ljusförhållanden

En utredning har gjorts gällande störande skräpljus från armaturer d v s belysningstorn och belysningsmaster på Stadionområdet. Slutsatserna är att eventuella bostäder som planeras kopplade till föreslagen multihall bör place- ras på norra och östra sidan samt inte vara högre än mult- ihallen för att undvika störande skräpljus från Malmö Sta- dions belysning. På samma sätt bör eventuella bostäder kopplade till föreslagen simarena placeras på östra sidan och inte vara högre än simarenan för att undvika störande skräpljus från planerad friidrottsarena.

Bostäder på Anneberg vid östra Stadionparken.

(27)

har staden tagit fram en Skyfallsplan. Uppgifterna i den- na kommer att vägas in i den kommande dagvattenutred- ningen.

Risk och säkerhet

Den föreslagna relativt öppna strukturen bedöms inne- bära att publikflödena till stora evenemang kan ske på ett säkert sätt. Omvandlingen av området påverkar inte heller de avspärrningar som sker vid större evenemang.

Ekonomiska konsekvenser

Resursutnyttjande

Genom att bygga på redan urbaniserad mark ges goda möjligheter till bättre utnyttjande av gjorda investeringar i gator, VA-nät, parker och kollektivtrafik, vilket medför positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Malmö Stadion ersätts med flera nya anläggningar, vilket ger ett effektivare markutnyttjande.

Investeringar

Nya byggnader för idrott och skola innebär stora kommu- nala investeringar. Andra kostnader är rivning av Malmö

Publik vid entreér inför match på Swedbanksstadion.

Stadion samt åtgärder i gator och parker. Omläggning av vissa ledningar krävs också.

Driftskostnader

De nya anläggningarna medför ökade driftskostnader för kommunen. De relativt höga driftskostnaderna för Mal- mö Stadion försvinner. Driftskostnaderna för ersättnings- anläggningarna bedöms vara lägre.

(28)

28

Strukturplan – exempel på möjlig omvandling

Strukturplanen är ett exempel på hur strategiplanens värden och kva- liteter kan konkretiseras vad avser olika funktioners storlek, utformning och placering. Den visar också hur trafik, parkering och publikflöden kan hanteras. Strukturplanen är principiell och redovisar en slutbild där Malmö Stadion har rivits och full utbyggnad enligt funktionsprogram- met har skett. Andra planbilder med utgångspunkt från samma värden är möjliga.

En robust struktur

Huvuddragen i strukturplanen följer strategiplanen och medger både inriktning och flexiblitet vilket ger en robust sturktur som håller över tid.

De omslutande parkområdena bevaras till största del och utvecklas som parker. Eric Perssons väg bildar ett nord-sydligt huvudstråk genom området med ny sträck- ning i den norra delen. I anslutning till stråket skapas nya mötesplatser. De nya byggnaderna är i möjligaste mån öppna mot omgivningen och integreras med gaturum och platser.

Idrottsfunktioner i fokus

Den nya bebyggelsen i norra delen av Stadionområdet bildar ett ”idrottskvarter” som avgränsar nya och befint- liga platser med möjligheter till urbana idrotter och spon- tanaktiviteter. Mot John Ericssons väg förläggs multihall med fullstor fotbollsplan samt en gymnastikhall. Multi- hallen kan innehålla reception, restaurang, café, arbets- platser och konceptboende m m. En ny friidrottsarena placeras mot västra Stadionparken och simarenan öster därom. Båda anläggningarna har kontakt med både Stadi- ontorget och den nya platsen söder om multihallen. Kom- bihallen rivs och ersätts med en kombinerad ishall och bowlinghall med café och uteservering.

Utbildning med idrottsinriktning

Idrottsgrundskola och sporthall placeras norr om Baltiska hallen och Atleticum i nära anslutning till Annebergssko- lan och Stadionparkens förskola. Därmed bildas ett rela- tivt sammanhållet skolområde. Idrottsgrundskolan och

sporthallen sammankopplas med gångbroar. På så sätt kan taket på sporthallen utnyttjas som skolgård tillsam- mans med del av östra Stadionparken. En grön länk bibe- hålls som förbinder parkens olika delar.

Konceptboende berikar idrottsområdet

Inslag av bostäder på Stadionområdet kan bidra till en tätare och mer funktionsblandad stad, vilket är en prio- riterad inriktning i Malmös översiktsplan. Detta föreslås främst i form av konceptboende av olika slag t ex vandrar- hem, idrottshotell, elevboende m m som kan ge ett posi- tivt tillskott till området i form av mer liv och rörelse samt bidra till en ökad trygghet. Inne på själva idrottsområdet utgör risken för konflikter med stora evenemang ett hin- der för permanentboende. Det kan handla om ljud- och ljusstörningar, tunga transporter, säkerhetskrav och av- spärrningar m m. Söder om Stadiongatan kan emellertid permanentboende vara möjligt. Två bostadskvarter redovi- sas på nuvarande handelsområde.

Omslutande parkstråk och grönt idrottsområde

Västra och östra Stadionparkerna rustas upp och kom- pletteras för lek och träning m m. Skolgården till idrotts- grundskolan tar i anspråk del av östra Stadionparken.

Detta kompenseras i ett tidigt skede med ny parkmark som en utvidgning av västra Stadionparken i anslutning till John Ericssons väg. Därmed förstärks det gröna mötet med Pildammsparken. Idrottsområdet ges en grön karak- tär med planteringar, gröna tak och växtväggar. Bevaran- de och nyplantering av träd bidrar också till att gynna den biologiska mångfalden.

I strategiplanen angs de prioriterade vär- den och kvaliteter som är inriktningen för områdets utveckling.

5. GENOMFÖRANDE

(29)

29

Strukturplan – exempel på möjlig omvandling

M

A

LT

LT F

LT G

S S

I M

A

F G

S S

I

LT

M

A

F G

S S

I

LT

Skolor och skolgård Sporthall

Multihall med fullstor fotbollsplan

Gymnastikhall Friidrott Simarena Ishall

Möjliga framtida funk- tioner t ex p-hus Konceptboende Bostäder

Aktivitetstorg, urbana idrotter

Torg Grönt torg Ny park Lek och träning

Strukturplanen är ett exempel på hur strategiplanens värden och kvaliteter kan konkretiseras vad avser olika funktioners storlek, utformning och placering.

Platser för möten och aktivitet

Flera nya platser i området ger möjlighet till fler utom- husaktiviteter och nya mötesplatser. På så sätt kan idrot- ten göras mer synlig och tryggheten kan öka. I anslutning till John Ericssons väg, multihallen och gymnastikhallen skapas en grön entréplats till området. Söder om multi- hallen och gränsande till friidrottsarenan och simarenan föreslås en ny plats som kan utnyttjas för urbana sporter och spontanidrott. Den kan utvecklas till en livfull plats för malmöborna där idrottsutövare och allmänhet möts.

Det befintliga Stadiontorget aktiveras genom att både fri- idrottsarenan och simarenan avgränsar torget i norr. Här skapas attraktiva lägen för bl a restauranger, caféer och uteserveringar. Mellan den den kombinerade istränings- och bowlinghallen och Atleticum skapas en mindre plats som kan vara lämplig för uteservering.

Tydlig trafikstruktur

Genomfartstrafiken för bil på Eric Perssons väg tas bort.

Det innebär att det norra området trafikmatas från norr och det södra området från söder. Eric Perssons väg får en funktion som ett centralt stråk för gång- och cykeltrafik.

Huvudgatorna Stadiongatan och John Ericssons väg smal- nas av och förses med bättre gång- och cykelpassager. Det öst-västliga gång- och cykelstråket genom området kan förtydligas med t ex trädplanteringar och särskild mark- beläggning. Parkering sker i anslutning till huvudgator- na i befintligt parkeringshus vid Stadiongatan och ny par- kering under multihallen eller i parkeringshus invid John Ericssons väg.

References

Related documents

År 1978 utsträcktes Stockholms tunnelbana till Danderyds kommun med slutstation i Mörby centrum, vilket ledde till att kommunen knöts ihop med

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Styrgruppens ledamöter inbjuds före mötet 6 november till gemensam mingellunch tillsammans med konferensdeltagarna.. Styrgruppens verksamhetsinriktning 2009 strategi

Kommunernas svar på den av GRs styrelse utsända remissen ska inlämnas till den 11 oktober; en sammanställning av remissvaren redovisas därför direkt på.. styrgruppsmötet

Kartläggning av medlemskommunernas färdtjänstregler (bilaga) strategi, bordlagt från föreg.. Träffar för medlemskommunernas socialnämndspresidier/motsvarande

lokalisering av skola i anslutning till

En uppåtgående trend för hela försöksperioden kan urskiljas för vitling och kummel samt - mindre tydligt - för havskräfta Rödspotta visar en lätt nedåtgående trend medan