• No results found

Beräkna koncentrationen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beräkna koncentrationen"

Copied!
15
0
0

Full text

(1)

Niklas Dahrén

Beräkna koncentrationen

(2)

                   

Uppgifter som jag går igenom i den här filmen:

1.  Hur  stor  är  koncentra0onen  kaliumklorid  i  en  2,0  dm3  lösning  där   substansmängden  kaliumklorid  är  0,25  mol?  

 

2.  0,038  mol  natriumkarbonat  löstes  i  150  cm3  des0llerat  va@en.  Vad  blev   c(Na2CO3)?    

 

3.  I  en  lösning  är  koncentra0onen  natriumsulfat  (Na2SO4)  0,12  mol/dm3.  Hur  stor   är  lösningens  natriumjonkoncentra0on?    

 

4.  Du  har  230  cm3  NaCl-­‐lösning.  Koncentra0onen  NaCl  är  0,5  mol/dm3.  Vad  är   substansmängden  NaCl?    

5.  50  cm3  saltsyra  med  konc.  0,20  mol/dm3  blandas  med  50  cm3  saltsyra  med   konc.  0,30  mol/dm3.  Hur  stor  koncentra0on  får  den  slutgil0ga  

saltsyralösningen?    

(3)

                   

Vad innebär koncentration?

ü  Koncentra0on:  Antalet  par*klar  inom  en  viss  volym  av  en  lösning.  

Koncentra*on  handlar  alltså  om  hur  tä<  par*klarna  befinner  sig  i  en  lösning.  

   

ü  Många  par0klar  inom  en  viss  volym=  hög  koncentra*on.    

 

ü  Få  par0klar  inom  en  viss  volym=  låg  koncentra*on.  

ü  Inom  kemin  mäts  koncentra0onen  o?ast  i  enheten  ”mol/dm3”  eller  i  

”molar”  (M)  vilket  är  exakt  samma  sak.  1  M=  1  mol/dm3.  Ibland  kan   koncentra*onen  också  u<ryckas  i  %.    

 

Hög  koncentra0on   Låg  koncentra0on  

(4)

                   

I kemin använder vi enheten ”mol” för att ange antalet (substansmängden)

 

ü  Enheten  ”mol”  används  inom  kemin  för  a<  ange  antalet  av  något.    

ü  Molekyler,  atomer,  joner  etc.  är  väldigt  små  och  väldigt  många  och   därför  är  det  betydligt  lämpligare  a<  u<rycka  deras  antal  med  enheten  

”mol”  istället  för  a<  använda  andra  enheter.  

ü  Istället  för  a@  säga  ”antalet”  så  används  begreppet  ”substansmängd”  

inom  kemin.  

ü  Exempel:  Substansmängden  kopparsulfat  i  en  lösning  är  0,23  mol.  

Volymen  av  lösningen  är  1  dm3  vilket  då  innebär  a<  koncentra*onen  är   0,23  mol/dm3.  

 

1  mol=  6,022.10

23

 par0klar  

(5)

                   

Hur räknar man ut koncentrationen?

c=    

 

n      v      

 n=  substansmängden  par*klar  (mäts  i  mol)    

v=  volymen  (mäts  i  dm3)    

c=  Koncentra*onen  par*klar,  vilket  innebär   substansmängden  par*klar  som  finns  inom  en   viss  volym  av  en  lösning  (mäts  i  mol/dm3).  

 

Exempel:  Koncentra*onen  av  magnesiumklorid  i  en  lösning  är  0,020  mol/dm3.    

(6)

                   

Hur kan man öka koncentrationen?

c=    

 

n      v      

ü  Genom  a@  minska  volymen  som  par*klarna  befinner  sig  i  kommer  

koncentra*onen  öka.  Utrymmet  blir  mindre  och  därför  kommer  par*klarna   befinna  sig  närmare  varandra.  

ü  Genom  a@  öka  antalet  par0klar  (antalet  mol)  så  kommer  koncentra*onen  öka.  

Fler  par*klar  inom  samma  volym  kommer  innebära  a<  fler  par*klar  befinner  sig   närmare  varandra=  högre  koncentra*on.    

(7)

                   

I vilket exempel är koncentrationen av koldioxid högst?

 

ü  Svar:  Behållare  2  har  högst  koncentra*on  av  koldioxidmolekyler  (dubbel  så  hög)   e?ersom  substansmängden  koldioxid  är  högre  i  den  behållaren.  Det  finns  10  st   molekyler  där  jämfört  med  5  st  i  behållare  1.  Volymen  är  däremot  lika  i  de  båda   behållarna.  

 

 

+  

Behållare  1   Behållare  2  

+  

+   +  

+  

+  

+   +  

+   +   +  

+  

+  

+   +  

Högre  substansmängd  (på  samma   volym)  innebär  en  högre  koncentra0on  

(8)

                   

I vilket exempel är koncentrationen av koldioxid högst?

 

ü  Svar:  I  behållare  2.  Nu  finns  det  lika  många  molekyler  i  de  båda  behållarna   (samma  substansmängd)  men  e?ersom  volymen  är  betydligt  mindre  i  

behållare  2  så  innebär  det  en  högre  koncentra*on  av  molekylerna  (de  har   mindre  plats  och  därför  befinner  de  sig  närmare  varandra).  

 

+  

Behållare  1   Behållare  2  

+   +  

+   +   +  

+  

+  

+   +  

Mindre  volym  (men  samma  substansmängd)   innebär  en  högre  koncentra0on  

(9)

                   

Uppgift 1:

Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm

3

lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?

Lösning:  

1.  Gör  en  tabell.    

2.  Skriv  in  i  tabellen  vad  vi  redan  vet  och  vad  vi  ska  ta  reda  på.  

3.  Räkna  ut  koncentra*onen  (antalet  mol/dm3)  med  hjälp  av  de  kända  värdena   (volymen  och  substansmängden).    

Parametrar:              

    0,25  

KCl:

NaOH     (löst  i  va@en):    

c=  n/v=  0,25/2,0=  

0,13   2,0    

Svar:  Koncentra0onen   kaliumklorid  i  lösningen   är  0,13  mol/dm3.  

Volym  (dm3):    

   

Substansmängd  (mol):    

   

Koncentra*on  (mol/dm3):  

       

(10)

                   

Uppgift 2:

0,038 mol natriumkarbonat löstes i 150 cm

3

destillerat vatten.

Vad blev c(Na

2

CO

3

)?    

 

Lösning:  

1.  Gör  en  tabell.    

2.  Skriv  in  i  tabellen  vad  vi  redan  vet  och  vad  vi  ska  ta  reda  på.  

3.  Räkna  ut  substansmängden  med  hjälp  av  volymen  och  koncentra*onen.  

Parametrar:              

    0,038  

Na2CO3: NaOH    

(löst  i  va@en):    

c=  n/v=  0,038/0,150=    

0,25    

150  cm3=  0,150  dm3    

Svar:  Koncentra0onen   natriumkarbonat  i   lösningen  är  0,25  mol/

dm3.   Substansmängd  (mol):  

Volym  (dm3):    

Koncentra*on  (mol/dm3):  

(11)

                   

Uppgift 3:

I en lösning är koncentrationen natriumsulfat (Na

2

SO

4

) 0,12 mol/

dm

3

. Hur stor är lösningens natriumjonkoncentration?  

Lösning:  

1.  Natriumsulfat  är  en  jonförening  (e<  salt)  som  innehåller  natriumjoner  (Na+)  och  

sulfatjoner  (SO42-­‐)  bundna  *ll  varandra.  Varje  ”formelenhet”  natriumsulfat  innehåller   2  natriumjoner  och  1  sulfatjon  (e?ersom  det  då  är  laddningsbalans  i  jonföreningen).    

 

2.  Om  vi  löser  natriumsulfat  i  va<en  kommer  jonerna  släppa  från  varandra:  

3.  1  st  Na2SO4  ger  alltså  upphov  *ll  2  st  Na+  och  1  st  SO42-­‐.    

4.  På  samma  sä<  ger  0,12  mol  Na2SO4  upphov  *ll  0,24  mol  Na+  och  0,12  mol  SO42-­‐  när   jonerna  släpper  från  varandra.    

 

5.  Om  koncentra*onen  är  0,12  mol/dm3  av  hela  föreningen  så  är  alltså  koncentra*onen   natriumjoner  dubbelt  så  stor.    

 

  Svar:  Natriumjonkoncentra0onen  är  0,24  mol/dm3.  

Na

2

SO

4            

 2Na

+(aq)                        

+

             

SO

42-­‐(aq)  

 

(12)

                   

”Koncentrationsformeln” kan även

användas för att räkna ut substansmängden eller volymen

c=    

 

n      v    

 

 n=  substansmängden  par*klar  (mäts  i  mol)    v=  volymen  (mäts  i  dm3)  

 c=  Koncentra*onen  par*klar,  vilket  innebär   substansmängden  par*klar  som  finns  inom  en   viss  volym  av  en  lösning  (mäts  i  mol/dm3).  

 

n=    

 

v . c      

v=    

 

n      c    

 

(13)

                   

Uppgift 4:

Du har 230 cm

3

NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,50 mol/dm

3

. Vad är substansmängden NaCl?

Lösning:  

1.  Gör  en  tabell.    

2.  Skriv  in  i  tabellen  vad  vi  redan  vet  och  vad  vi  ska  ta  reda  på.  

3.  Räkna  ut  substansmängden  med  hjälp  av  volymen  och  koncentra*onen.  

Parametrar:              

   

230  cm3=  0,230  dm3    

Na2CO3: NaOH    

(löst  i  va@en):    

n=  v

.

c=  0,230

.

0,5=    

0,12    

0,5  mol/dm3    

Svar:  Substansmängden   NaCl  i  lösningen  är  0,12   mol.    

Volym  (dm3):    

Koncentra*on  (mol/dm3):  

Substansmängd  (mol):  

(14)

                   

Uppgift 5:

50 cm

3

saltsyra med konc. 0,20 mol/dm

3

blandas med 50 cm

3

saltsyra med konc. 0,30 mol/dm

3

. Hur stor koncentration får den

slutgiltiga saltsyralösningen?

   

Lösning:  

1.  Gör  en  tabell  med  en  kolumn  för  varje  saltsyralösning.  Vi  kallar  den  slutgil*ga  för  ”3”.  

2.  Skriv  in  i  tabellen  vad  vi  redan  vet  och  vad  vi  ska  ta  reda  på.  

3.  Räkna  ut  substansmängderna  av  saltsyralösning  1  och  2.    

4.  Slå  ihop  substansmängderna  för  a<  få  substansmängden  av  saltsyralösning  3.  

5.  Slå  ihop  volymerna  för  a<  få  volymen  av  saltsyralösning  3.  

6.  Beräkna  koncentra*onen  av  saltsyralösning  3.                

    0,20  

Saltsyralösning (HCl) 1:  

n=  v

.

c=  0,20

.

0,05=    

0,010    

50  cm3=  0,050  dm3    

Svar:  Saltsyran  får  koncentra0onen  0,25  mol/dm3.   Koncentra*on    

(mol/dm3):  

Volym  (dm3):    

Substansmängd     (mol):  

Saltsyralösning (HCl) 2:  

Saltsyralösning 3 (1 och 2 blandade):  

0,30  

50  cm3=  0,050  dm3     n=  v

.

c=  0,30

.

0,05=    

0,015    

n3=  n1+n2=  

0,010+0,015=  0,025     v3=  v1+v2=  

0,050+0,050=  0,100     c3=  n3/v3=  

0,025/0,100=  0,25     Parametrar:  

(15)

Se  gärna  fler  filmer  av  Niklas  Dahrén:    

 

h@p://www.youtube.com/Kemilek0oner  

h@p://www.youtube.com/Medicinlek0oner  

   

References

Related documents

ja För lagerställekortet används försäljningstalen från de valda lagerställena i filtret och uppdaterar alla lagerställekorten beställningspunkt och maxlager (om det

Hur stor är summan av de två spetsiga vinklarna i en rätvinklig triangel8. I en triangel är alla vinklar

Resultatet av undersökningen har visat att då förorening finns ovan grundvattenytan gäller att både då det förorenade området är kortare och längre än för det givna

Vi applicerar begreppet artefakter och redskap i vår studie där respondenterna berättar om vilka strategier och verktyg de använder sig av för att underlätta vardagskommunikationen

1 Ett försök till lösning Här finns ett försök till lösning, men försöket leds inte till ett slut och/eller innehåller allvarliga brister.. 0 Poängunderlag saknas Korrekt

En nytillverkad chokladboll med radien r håller 20°C. Det ställs i ett kylskåp där temperaturen är 4°C. a) Hur lång tid tar det tills det är 5°C i mitten av chokladbollen?

Bevisa

[r]

ü Genom att lägga ihop atommassan för alla atomer som ingår så kan vi alltså ta reda på molekyl- eller formelmassan.. ü Exempel: Beräkna formelmassan för

Niklas

ü När fettcellerna i buken är överfyllda med fettsyror (innehåller framförallt den långa mättade palmitinsyran) uppstår ett stresstillstånd i cellerna vilket leder

Niklas

c= Koncentrationen partiklar, vilket innebär substansmängden partiklar som finns inom en viss volym av en lösning (mäts i mol/dm 3 ).. n=

En publik laddningspunkt för normalladdning eller snabbladdning vid 22,2 kW antas här användas 1 ggr/dag och vid varje laddsession överförs 8 kWh till elfordonets batteri.. En

(Svar: Absolut minimum 8 l.e. Ett cirkelsegments höjd är 5 cm och cirkelns radie 6 cm. I segmen- tet är en rektangel inskriven med två hörn på cirkeln. En tangent till en ellips

Kapitlet Genomförande innehåller specifika förutsättningar för referensobjekten Läderlappen 9 och Kalmar 1, samt ett förtydligande av bygglovsbesluten som ligger till grund

ü Vanliga gener skiljer sig oftast inte särskilt mycket mellan olika personer, varken när det gäller själva DNA- sekvensen (ordningen av nukleotider) eller totala längden av

Detektera blod med

Det är dock vikHgt aB förstå aB en jonförening eller eB salt inte enbart består av 1 posiHv jon och 1 negaHv jon som binder Hll varandra utan av eB stort antal joner som siBer

ü  I en oladdad kemisk förening ska summan av oxida'onstalen bli noll: Om en atom i en kemisk förening drar åt sig 2 elektroner (och därmed får oxida'onstalet -II) så måste

Ni ska idag på labb undersöka vilket tryck olika föremål utövar på sitt underlag.. Till er hjälp har ni linjal, våg

Respondent 18, kvinna 25 år. Nej, en gång tidigare vid ett stort evenemang men ett flertal gånger vid mindre tillfällen som ett exempelvis stå i kiosken hemma vid fotbollsmatchen.

Även om den betong som gavs av recept 8 inte klassificeras som en själkompakterande betong enligt Svensk fabrikskbetongförening (u.å) gav den intressanta resultat vid