• No results found

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd Mölarp och Kröklingshage

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd Mölarp och Kröklingshage"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2020/21749 2020-02-20

Motpartens ärendenummer Sidor

[Motpartens ärendeID NY] 1(1)

Trafikverket 405 33 Göteborg

Besöksadress: Vikingsgatan 2–4, Göteborg

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

TM A L L 0 4 2 2 B re v 2 .0

[Titel]

[Mottagare] [Kopia till]

Inbjudan till avgränsningssamråd inför

ansökan om Natura 2000-tillstånd Mölarp och Kröklingshage

Trafikverket planerar att utföra spårbyte och införa fjärrblockering längs Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås under 2021. I samband med spår- och ballastbyte kommer järnvägsbron över Viskan vid Sparsör rustas upp. De åtgärder som ska utföras är i huvudsak rengöring, blästring samt målning av bron.

Järnvägsbron ligger i Natura 2000-området Mölarp och Kröklingshage i Borås kommun, Västra Götalands län. Befintlig järnväg fanns på platsen innan Natura 2000 området inrättades. Planerade åtgärder är en reinvestering i anläggningen och kommer med föreslagna skyddsåtgärder inte att medföra skada på Natura 2000 området.

För att genomföra åtgärderna inom Natura 2000-området behöver en ansökan om Natura 2000-tillstånd upprättas. Samråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken genomförs med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som verksamheten eller åtgärderna kan beröra.

Trafikverket bjuder in till skriftligt samråd

Samrådsunderlaget beskriver befintliga förhållanden, planerade åtgärder, konsekvenser och förslag till skyddsåtgärder, samt förslag på innehåll i kommande

miljökonsekvensbeskrivning.

Ni har möjlighet att yttra er skriftligt om åtgärderna senast 30 mars 2020.

Yttranden kan skickas antingen med e-post eller brev. Märk brevet /mailet med diarienummer TRV 2020/21749. Svar via e-post skickas till

investeringsprojekt@trafikverket.se med kopia till hakan.a.gustafsson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning

Håkan Gustafsson Projektledare

[Skapat av] [Dokumentdatum]

References

Related documents

Genom förfarandereglerna i artikel 11 får EU anses förmedla att reglering av fiske även när det gäller annat skydd av miljön än fiskevård som utgångspunkt ska genomföras

Åtgärdsplanen beskriver vad som ska göras inom området för att nå de mål som är uppsatta inom Life projektet SemiAquaticLife – ”Recreating habitat complexity for

Bevarandesyftet utgår från 17§ Förordningen om områdesskydd som anger att länsstyrelserna ska upprätta beskrivningar av syftet samt för de livsmiljöer och arter för vilka gynnsam

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet

It would be important to inform all stakeholders (land-owners, land-users, nature conservation authorities, NGOs and all parties directly or indirectly involved in the management

• Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura

Natura 2000 skyddet innebär att vissa arter eller habitat pekas ut som särskilt skyddsvärda på grund av vissa arters förekomst inom området eller att arterna

Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) har i många år föreslagit en förändrad vatten- regim i Natura 2000–området Torsviken (Torslandaviken) i Göteborg, syftande till att

Första redovisningen i den årliga miljörapporten (enligt 4 § 18 a och b) I underpunkten a) anges att skyldigheten att rapportera inträder för det verksam hetsår som inträffar

Detta resulterar i att växtplatser för hotade arter knutna till äldre träd kan spolieras, till exempel violgubbs- lokaler.. Förslag till hur intressekonflikterna

Det preparat som finns registrerat i Sverige, MPA, har dock många olika biverkningar såsom ökad risk för utveckling av juvertumörer, pyometra och

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de fåglar, naturtyper, Natura 2000-arter och typiska arter

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av

[r]

För att minimera påverkan från buller för fåglarna inom och i anslutning till Natura 2000-området kommer byggtiden att hållas kort och sammanhållen. Eftersom så pass många

Utifrån de bedömningar som gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen till denna ansökan kommer varken byggnationen eller driften av Ostlänken inom Natura 2000-området Tullgarn Södra

Även dessa saknar viktiga funktioner för arterna och naturtyperna som skyddas inom Natura 2000- området och förutsatt att kraven som ställs inledningsvis i föreliggande MKB följs

Det bedöms inte finnas risk för att betydande påverkan uppstår på arealer, typiska arter eller viktiga strukturer och funktioner för förekommande Natura 2000-naturtyp eller

Praxis för när tillstånd ska sökas har stramats åt sedan den bedömningen gjordes och i samråd med Länsstyrelsen i Södermanland är processen med att söka tillstånd påbörjad

Som kompensation för de skador på naturvärden som inte kan undvikas inom naturreservatet ska för vart och ett av de träd, som enligt villkor 2 ovan inte kan flyttas, istället ett

grusvägen går genom Natura 2000-området och ansluter sedan till Mölntorpsvägen som ligger strax norr om Natura 2000-området. Härifrån kommer GC-vägen att dras ut till väg 252