nerVi återupptar arbetet med att trycka ner stålplankor, så kallad spont, längs schaktet norr om stationen. Vi utför även en förborrning av marken vilket känns för dig som bor i närområdet.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019

Spont vid stödmuren norr om stationen

På den västra sidan om spåren i norra Åkarp har vi byggt en stödmur och en bullerskyddsskärm vid schaktkanten för de nya spåren.

Arbetet med spontningen har nu återupptagits. Vår entrepr- enör kommer att trycka ner stålplankor, så kallad spont, vid schaktkanten. Spontningen beräknas pågå till och med april.

Sponten trycks ner med en vibrerande maskin och arbetet kan upplevas som störande. Vi utför även en förborrning av marken.

Vi låter och vibrerar en del och för den som bor nära området känns det rejält i marken. Vibrationerna kan ibland fortplanta sig i jordlagren en längre sträcka. De känns för människor långt innan de blir skadliga för till exempel fastigheter. Vårt mål är att inte störa våra grannar mer än nödvändigt.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• Augusti/september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Spontning norr om Åkarps station

Risk för störande buller och vibrationer

Vi återupptar arbetet med att trycka ner stålplankor, så kallad spont, längs schaktet norr om stationen. Vi utför även en förborrning av marken vilket känns för dig som bor i närområdet.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Innanför den nybyggda bullerskyddsskärmen kommer entreprenören att slå ner spont med start vecka 3.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • FEBRUARI 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :