• No results found

Gång- och cykelbana parallellt med väg 49

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelbana parallellt med väg 49"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

2 7 4 8 4 9

Väg 2748 stängs för biltrafik och övergår i gång- och cyklebana i höjd med idrottsplatsen

Ny gång- och cykelport under väg 49 Ny grusbelagd gång- och cykelbana

Gång- och cykelbana parallellt med väg 49

Mindre justering av befintlig enskild väg

DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

OBJEKT HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

ÅF INFRASTRUCTURE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING SAMRÅDSHANDLING

2018-09-11

VÄG 49 SKARA - SKÖVDE DELEN AXVALL - VARNHEM

AXVALL - VARNHEM

VÄG 49

N. PERSSON 717428

G. SILVERIN PLAN

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK ILLUSTRATIONSKARTA

KM 6/300 - 7/600

150304

(2)

2 7 4 7

4 9

134

135

136

137

137

138

139

132 133 134

134 135 135

135

136 136

137

137 138 139

Utfart stängs och ersätts med ny väg

Befintlig koport byts ut

Bullerskyddsvall Bullerskyddsvall

Ny väg Ny enskild väg

Korsning väg 49/Väg 2747 förskjuts för en bättre utformning

Gång- och cykelbana parallellt med väg 49

Ny gång- och cykelport under väg 49

Gång- och cykelbana Ungefärligt läge för ny

busshållplats

Ny koport

Landskapsanpassning för att säkerställa funktion för ekodukt

DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

OBJEKT HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

ÅF INFRASTRUCTURE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING SAMRÅDSHANDLING

2018-09-11

VÄG 49 SKARA - SKÖVDE DELEN AXVALL - VARNHEM

AXVALL - VARNHEM

VÄG 49

N. PERSSON 717428

G. SILVERIN PLAN

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK ILLUSTRATIONSKARTA

KM 7/600 - 8/800

150304

(3)

4 9

132.5 132 133 134

135

136

137

137

138

139

130 129 131

132

132

133 134 133

134

134 135

135

136 135

136

137

137 138 139

Läge för ekodukt

Omgrävning av dike Landskapsanpassning för att

säkerställa funktion för ekodukt

Landskapsanpassning för att säkerställa funktion för ekodukt

Arbete intill vatten vidtas skyddsåtgärder för att minimera grumling av sjöar och vattendrag.

DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

OBJEKT HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

ÅF INFRASTRUCTURE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING SAMRÅDSHANDLING

2018-09-11

VÄG 49 SKARA - SKÖVDE DELEN AXVALL - VARNHEM

AXVALL - VARNHEM

VÄG 49

N. PERSSON 717428

G. SILVERIN PLAN

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK ILLUSTRATIONSKARTA

KM 8/800 - 9/800

150304

(4)

4 9

Befintlig koport behålls

Befintlig koport ersätts med trumma

Arbete intill vatten vidtas skyddsåtgärder för att minimera grumling av sjöar och vattendrag.

Arbete intill vatten vidtas skyddsåtgärder för att minimera grumling av sjöar och vattendrag.

DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

OBJEKT HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

ÅF INFRASTRUCTURE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING SAMRÅDSHANDLING

2018-09-11

VÄG 49 SKARA - SKÖVDE DELEN AXVALL - VARNHEM

AXVALL - VARNHEM

VÄG 49

N. PERSSON 717428

G. SILVERIN PLAN

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK ILLUSTRATIONSKARTA

KM 9/800 - 11/000

150304

(5)

2 6 8 7

4 9 2 7 5 1

Befintlig koport rivs

Befintlig koport rivs och ersätts med trumma

Korsning, höger in/höger ut.

Viltstängsel upphör Busshållplats

Busshållplats

Bullerskyddsvall

Pendlarparkering

Ny gång- och cykelbana

Befintlig vattenledning behålls i plan men sänks under väg 49 Gångväg

med trapp

Parkering för cykel och moped

Parkering för cykel och moped Passage i plan,

med god sikt.

Väg 49 sänks, ny bro möjliggör planfri korsning

DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

OBJEKT HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

ÅF INFRASTRUCTURE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING SAMRÅDSHANDLING

2018-09-11

VÄG 49 SKARA - SKÖVDE DELEN AXVALL - VARNHEM

AXVALL - VARNHEM

VÄG 49

N. PERSSON 717428

G. SILVERIN PLAN

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK ILLUSTRATIONSKARTA

KM 11/000 - 12/230

150304

References

Related documents

Det nya landsbygdsprogrammet kan få stor betydelse för att nå en hållbar näringsbelastning från jordbruket men det kräver att tillräckliga resurser reserveras för åtgärder

Åtgärder riktade mot övergödning som föreslås i vattendirek- tivets åtgärdsprogram kan minska Sveriges belastning till havet tillräckligt för att uppnå Sveriges åtagande

I studien av Sundstrøm, Asbjørnsen, Habiba, Sunde och Wester (2014) har forskning kring nyttan av kragen utförts. Även i detta resultat belyses det att nackkragen bör

Förutsättningarna för arbetet med skydd har förbättrats genom bl.a. ökade ekono- miska medel inom naturvården och genom en nationell strategi. Att införa områ- desskydd

The result of this study indicates that the interviewed forest and agriculture customers perceive the dimensions design, functionality, security, customization, and convenience

Projektet sträcker sig från turbinen vid Mariedalsvägen längs Tessins väg och Fridhemstorget fram till Regementsgatan.. 2.3

Länsstyrelsen får många frågor om vattenuttag och bevattning och vill med denna information tydliggöra för alla som leder bort yt- eller grundvatten för bevattning vad man har

Siktdjupets ekologiska status i augusti 2003-2018 bedömdes generellt som dålig, totalfosforhalten i ytvattnet i augusti som måttlig eller otillfredsstäl- lande och halten klorofyll a

Men det verkar ändå vara en maktstruktur som finns och påverkar ungdomar med skolsvårigheter, även om dess innebörd eller relation till

Som markägare har kommunen samma möjlighet som andra markägare att söka stöd för naturvårdsbidrag för åtgärder som kan stärka ekosystemet kring vattendragen och

Arbete intill vatten vidtas skyddsåtgärder för att minimera grumling av sjöar och vattendrag. Arbete intill vatten vidtas skyddsåtgärder för att minimera grumling av sjöar

Åtgärden kommer att ha stor betydelse för införandet av nya modeller för hur fiske bör förvaltas med hänsyn till olika intressen och omsorg om bestånden.

De förslag till bifångsminskande åtgärder som tagits fram är bland annat en plan för utveckling av ett terminalfiske inriktat på den odlade laxen i enlighet med

1, Utifrån bakgrundsdata över området och vissa mätdata beräknar vi ett referensvärde för fosforhalten (=som det.

Kalkning av rinnande vatten kan ske på tre olika sätt; kalkning av uppströms sjöar, markkalkning oå utströmningsområden -i anslutning till vattendraget och med punktinsatsen direkt

I Sege å låg IPS-indexet relativt nära gränsen mot klass 4, otillfredsställande status och eftersom andelen föroreningstoleranta former (%PT) var stor kan lokalen sägas ligga

I stort sett alla punkterna inom miljöövervakning – screening, uppföljning UC4LIFE och 1:11-anslaget, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, hade 2019 ACID-värden som

Lagrådet anser sålunda att lagförslaget bör kompletteras med en definition av begreppen ”liten sjö” och ”litet vattendrag”. Förslaget till lag om ändring i plan-

Stockholm skall efter godkänd slutbesiktning överta den del av GC-banan som är belägen innanför Stockholms kommungräns.. Stockholm skall bjudas in till syn, slutbesiktning och

Regeringen föreslår att länsstyrelsen i det enskilda fallet får upphäva strand- skyddet i ett område, om strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och

I nuläget finns inget som talar för att det skulle behövas en ytterligare grupp för mycket humösa sjöar (> 90 mg Pt/l), varför förslaget är att indela efter endast två

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag till ett ändamålsenligt

Beroende på syftet med provfisket förvaras sedan fångsten från varje lina med 5 mjärdar separat, från varje bottentyp separat, eller i ett gemensamt förvaringskärl för