• No results found

Sammanfattning av informationsärendetSocialförvaltningen har genom året sökt statsbidrag som har tilldelats från socialstyrelsen, socialdepartement, Omställningsfonden samt Sveriges kommuner och regioner/SKR.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanfattning av informationsärendetSocialförvaltningen har genom året sökt statsbidrag som har tilldelats från socialstyrelsen, socialdepartement, Omställningsfonden samt Sveriges kommuner och regioner/SKR."

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

INFORMATIONSÄRENDE 1 (3)

Dnr

2021-01-08

, | Besöksadress: | Tel: | Fax:

|

Sammanfattning av informationsärendet

Socialförvaltningen har genom året sökt statsbidrag som har tilldelats från socialstyrelsen, socialdepartement, Omställningsfonden samt Sveriges kommuner och regioner/SKR.

Informationsunderlag

1. Stärka insatserna med psykisk ohälsa för barn och unga

Under april 2020 har kommunen rekvirerat 317 523 tkr via dåvarande enhetschef för IFO. Dessa medel har hanteras av IFO och tf enhets- chef Cecilia Sahlström.

2. Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

April 2020 skickades rekvirering ansökan till socialstyrelsen på

476 285 tkr av IFO. Dessa medel hanteras av Myndighet och ansvarig chef är Kristin Obad.

3. Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. Hörby kommun har blivit tilldelat 170 057 tkr baserad på ett

schablonbelopp från socialstyrelsen. Medlet är sökt av Myndighet och ansvaret ligger på Kristin Obad- Enhetschef.

4. Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2020

Socialstyrelsen har tilldelat Dagligverksamhet totalt 677 813 tkr.

Ansvarig för medel är Åsa Alidasdotter. Av det totala beloppet är 131 705 tkr för 2019 och 564 108 tkr för 2020. (Beloppet är orörd och kommunen kan komma att betala tillbaka det till bidragsgivaren.)

5. Statsbidrag för kostnader till följd av satsningen

Äldreomsorgslyftet

(2)

Sida

INFORMATIONSÄRENDE 2 (3)

Dnr

2021-01-08

I samband med Pandemin har socialstyrelsen tilldelat Hörby kommun 807 136 tkr för att utbilda personal inom VOMS till undersköterska eller vårdbiträde. Under hästen 2020 har förvaltningen startat första terminen för 18 medarbetare. Medel har förbrukats för lönekostnad, kursavgift samt Ipads till utbildning. Ansvarig för medel samt utbildning är Nina Karlsson- Väntjänst- och äldresamordnare.

6. Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Hörby kommun har blivit tilldelat 1 071 761 mkr från socialstyrelsen för att förstärka arbetet inom demensvård. Dessa medel har hanterats av Sanna Sandström. Hela beloppet har förbrukats via t ex.

extrapersonal, inköp av Ipads, Dolly dockor med syfte att bryta ensamheten och isoleringen under pandemin och besöksförbudet.

Medlen har tilldelats rättvist mellan alla kommunens SÄBO.

7. Motverka konsekvenserna av isolering för äldre

Socialdepartement har baserad på ett schablonbelopp tilldelat 52 411 tkr till Hörby kommun. Medlen inkluderades med stimulansbidraget under punkt 6 och har används inom SÄBO. Sanna Sandström har ansvarat.

8. God och nära vård 2020

SKR har fått i uppdrag av regeringen att tilldela medel till kommuner för att arbeta för en förbättrad vård samt utökat vårdkvalité. Hörby kommun har fakturerat SKR på 910 000 tkr. Medlen är förbrukat under 2020.

9. krishantering & stödsamtal

Socialstyrelsen har tilldelat 283 620 tkr till Hörby kommun för att kommunen skall kunna erbjuda stödsamtal till medarbetare som har jobbat med COVID patienter eller på avdelning där smittan har funnits. Medel kommer användas under 2021. Ansvarig för medel är Patrik Prahl och Sanna Sandström.

10.Omställningsfonden

Hörby kommun har rekvirerat 512 182 tkr från

Omställningsfonden. Dessa medel har använts till utbildning av 21 medarbetare från VOMS. Dessa medarbetare blev färdig

diplomerad undersköterskor juni 2020. Ansvarig är Nina Karlsson.

(3)

Sida

INFORMATIONSÄRENDE 3 (3)

Dnr

2021-01-08

11.Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

I samband med pandemin har socialförvaltningen haft 6 564 131 mkr extrakostnader. I beloppet ingår även extrakostnader för privata aktörer där kommunen köper plats. Förvaltningen har tagit fram prognos för december 2020 på 825 000 tkr. prognos för december 2020 i bifogad i ansökan som är skickat men inte ansökt enlig reglerna. Beslutet om statens ersättning delges fram till mitten av februari 2021.

12.Omställningsfonden- Kommande

Omställningsfonden har under november 2020 reserverad 270 705 tkr till kommunen. Med hjälp av dessa medel kommer kommunen

bekosta en del av kostnaderna för andra termin USK-utbildning till den nya gruppen som startades hösten 2020 samt utbildning av socialsekreterare inom myndighet. Beloppen kommer rekvireras efter juni 2021. Ansvarig är Nina Karlsson.

Medel är avsatt för 2020 men kommer först under 2021.

Enlig Omställningsfondens regler får kommunen sina kostnader retroaktivt.

Socialstyrelsen kommer under 2021 tilldela mer medel under rubrik

Äldreomsorgslyft.

References

Related documents

För kompetensförsörjningen i sektorn, där 80 procent av de anställda är kvinnor, för jämställdheten i stort och inte minst för kvinnors möjlighet till lönekarriär

• Ett eventuellt utökat stöd bör villkoras till att installationen inte ska försämra effektsituationen i området, exempelvis genom att ersätta fjärrvärme så att

Socialförvaltningen har genom året sökt statsbidrag som har tilldelats från socialstyrelsen, socialdepartement, Omställningsfonden samt Sveriges kommuner och

Socialförvaltningen har genom året sökt statsbidrag som har tilldelats från Socialstyrelsen, Socialdepartement, Omställningsfonden samt Sveriges kommuner och

Olofströms kommun Oskarshamns kommun Partille kommun Polismyndigheten Regelrådet Riksförbundet Svensk Trädgård Sala kommun Skara kommun Skogsstyrelsen Statens jordbruksverk

SKR instämmer i att använda de möjligheter som finns i förslaget till landsbygds- program 2021–2027 så att incitament ges för odlingssystem som inkluderar fång-

I det fall vald entreprenör går i konkurs eller den avgiftsskyldiges uppdrag med den valda entreprenören upphör av andra skäl (t.ex. hävning) inställer sig frågan om kommunen

SKR anser att regeringen bör utreda vilken miljöövervakning som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten samt se till att resurser fördelas till