• No results found

2020-01-10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2020-01-10"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera

Åse Persson (S)

Paragrafer

115–126

Justeringens plats och tid

Kommunhuset tisdagen den 17 december kl. 07:30

Sekreterare

Malin Granqvist Malmberg

Ordförande

Anders Hansson (SD)

Justerande

Åse Persson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-10

Datum för anslags

uppsättande

2019-12-17

Datum för anslags nedtagande

2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- fritids- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Malin Granqvist Malmberg

Plats och tid

Kommunhuset sammanträdesrum Victoria Benedictsson 1

Tisdagen den 10 december 2019 kl 17:00–18:00

Beslutande

Anders Hansson (SD), ordförande

Peter Johansson (SD), 1:e vice ordförande Thore Lennartsson (C), 2:e vice ordförande Kenneth Ström (KD)

Emelie Mortier (L) Åse Persson (S) Anette Persson (M)

Övriga deltagande

Christina Nilsson (SD) Eva Mellerström (M) Gerty Holst (SPI) Monica Frank (L)

Marcus Kulle, t.f. förvaltningschef

Malin Granqvist Malmberg, förvaltningssekreterare

Bo Jönsson, förvaltningssekreterare

(2)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 115 Val av justerande och tidpunkt för justering... 3

§ 116 Anmälan om jäv... 4

§ 117 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 118 Initiering av ärenden... 6

§ 119 Kultur- och fritidsnämndens budget 2020... 8

§ 120 Intern kontrollplan 2020... 9

§ 121 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar i Hörby kommun... 10

§ 122 Bidrag till studieförbunden... 11

§ 123 Samverkansavtal med Riksidrottsförbunden och SISU idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation... 12

§ 124 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)... 13

§ 125 Information... 14

§ 126 Delegationsbeslut - december 2019... 15

(3)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 115Val av justerande och tidpunkt för justering

Beslut

Att jämte ordförande justera protokollet utses Åse Persson (S)

Plats och tid: Kommunhuset tisdagen den 17 december kl. 07:30

_____

(4)

§ 116Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälan om jäv

_____

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 117Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan

_____

(6)

§ 118Initiering av ärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser de initierade frågorna som besvarade

Sammanfattning av ärendet

Kristdemokraterna -

”Kristdemokraterna via Kenneth Ström i Kultur och fritidsnämnden initierar följande ärende

Då kontanthanteringen har försvunnit från badhuset , så gör man det väldigt svårt för våra barn och ungdomar att självständigt handla i cafeterian på badhuset.

Föräldrar skall kunna en varm sommar dag ge sitt barn pengar i handen för att kunna vara på badhuset och samtidigt kunna handla i cafeteria,för att köpa läsk,glass och godis.

Detta lär våra barn och ungdomar att hanskas med pengar och lära sig pengars värde.

Att ge Marcus Kulle i uppdrag att tillsätta en utredare i hur mycket cafeterian har förlorat i omsättning.

Från 2 år innan kontantlösheten inträdde och 2år efter.”

Kenneth Ström (KD)

Marcus Kulle t.f förvaltningschef svarar på initierat ärende direkt och konstaterar att efterfrågan på kontant betalning är näst intill obefintlig och idag används företrädesvis swish som betalning. Det redovisas även statistik och det kan konstateras att Lågedammsbadets försäljning inte minskat efter beslut om kontantfri hantering

Liberalerna -

Jag vill att vi får en redovisning över hur verksamheten på Hörby museum skall bedrivas.

Skall det vara stängt i 3 månader, 1 år, 3 år skall det öppnas överhuvudtaget.

Min uppfattning är att för kulturlivet i Hörby är det viktigt att ha ett

fungerande museum.

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

Emelie Mortier (L)

Marcus Kulle t.f förvaltningschef svarar på initierat ärende direkt. Då arbetsmiljölagen inte har upprätthållits har beslut fattats om stängning av Hörby museum. det finns ett stort behov av tillgänglighetsanpassning och då i synnerhet entrén. Diskussion pågår med

sammhällsbyggnadsförvaltningen kring adekvata åtgärder.

Investeringskostnader ska också ställas i relation till en flytt av Hörby museum till ett ev. framtida kulturcentrum

_____

(8)

Dnr KFN 2019/100

§ 119Kultur- och fritidsnämndens budget 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördelningen av budget 2020 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-11-25 bland annat beslutat om Kultur- och fritidsnämnden budgetram för 2020. Budgetramen är fastställd till 35 221 mkr vilket innebär ett sparbeting på 460 000 kr jämfört med år 2019. Fördelning av budget 2020 har förhandlats med personalorganisationerna

Marcus Kulle t.f. förvaltningschef presenterar förslag till fördelning av budget 2020

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse Budgetskrivelse

Förhandlingsprotokoll

_____

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2019/101

§ 120Intern kontrollplan 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Intern Kontrollplan 2020 i enlighet med förvaltningens förslag

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hörby kommuns reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer m.m

Intern kontrollplan för år 2020 skall antas senast under januari månad 2020 Marcus Kulle t.f. förvaltningschef presenterar förslag på intern kontrollplan 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2020

Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

_____

(10)

Dnr KFN 2019/102

§ 121Verksamhetsbidrag till kulturföreningar i Hörby kommun

Beslut

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsbidrag till kulturföreningar i Hörby kommun i enlighet med förvaltningens förslag Beslutet gäller från och med 2020-01-01

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till kommunens bidragsberättigade kulturföreningar

Inför varje nytt verksamhetsår förs en dialog mellan förvaltningen och representanter för de i Hörby kommun registrerade och godkända kulturföreningar som avser söka verksamhetsbidrag nästkommande år I denna dialog berörs bland annat föreningens planer inför nästkommande år, deras behov av stöd för att kunna genomföra denna verksamhet, samt vilka möjliga samarbeten och motprestationer man kan tänka sig att genomföra

Utifrån denna dialog arbetar förvaltningen fram ett förslag till avtal som innefattar bidragets storlek samt de motprestationer kommunen förväntar sig av föreningen

Kultur- och fritidschef Marcus Kulle redovisar följande förslag till avtal och bidrag till kulturföreningar i Hörby Kommun år 2020:

Kulturhuset i Östra Sallerup: 60.500 kr Frosta Folkdanslag: 5.500 kr

Hörby Big Band: 11.000 kr Hörby Blåsorkester: 19.500 kr Hörby Radioförening: 10.500 kr Hörby Riksteaterförening: 56.000 kr Jöns Henrikssons Minne: 17.000 kr Beslutsunderlag

Förslag till avtal med kulturföreningar i Hörby kommun 2020 Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2019/022

§ 122Bidrag till studieförbunden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta de prioriterade områdena för 2020 och ger förvaltningen i uppdrag att presentera en fördelningsmodell vid nämndens sammanträde 2020-02-11

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att betala ut årets bidrag till studieförbunden enligt befintligt regelverk

Kultur-och fritidsnämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på fördelningsmodell inför år 2020.

En fördelningsmodell är under framtagande och sker i dialog med studieförbunden. Fördelningsmodellen för kommunalt stöd kommer att utgå ifrån beslutade prioriterade områden.

Förslag på prioriterade område 2020 är

-Verksamhet på kommunens äldreboende så att de äldre får fler kulturupplevelser

-Verksamhet som syftar till att främja integration

-Verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

-Verksamhet som syftar till att underlätta för barn och unga att skapa och uppleva kultur

-Verksamhet som syftar till att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden närmre egen försörjning (ex. kurser i att skriva CV, starta eget-kurser etc)

-Verksamhet som möjliggör kursverksamhet för Hörbys medborgare för att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i

samhällsutvecklingen

Genom att besluta om de prioriterade områdena kan studieförbunden börja planera för kommande verksamhetsår. Kriterier för fördelning av

studieförbundsbidragen (fördelningsmodell) beräknas kunna presenteras vid Kultur- och Fritidsnämndens sammanträde 2020-02-11

Marcus Kulle t.f. förvaltningschef presenterar föreslagna prioriterade områden

Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till beslut

(12)

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2019/105

§ 123Samverkansavtal med

Riksidrottsförbunden och SISU

idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna ett samverkansavtal med RF- SISU för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 till en kostnad av 70.600 kr

Sammanfattning av ärendet

I kommunen finns 26 idrottsföreningar varav 18 (2018) bedriver barn och ungdomsverksamhet enligt det statligt lokalt aktivitetsstöd.

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation i Skåne, vars uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Marcus Kulle t.f förvaltningschef presenterar förslag till samverkansavtal Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till beslut Beslutsunderlag

Överenskommelse kring samverkan

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(14)

Dnr KFN 2019/103

§ 124Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporten till HR- avdelningen

Sammanfattning av ärendet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år inom alla verksamheter i kommunen. Uppföljningen sker genom att en enkät besvaras på arbetsplatsnivå

Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

T.f. Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen på

förvaltningsnivå. Avvikelser analyseras. Systemförbättrande åtgärder anges i handlingsplan

Sammanställningen behandlas i förvaltningens samverkansgrupp och av Kultur- och fritidsnämnden

HR- avdelningen gör en sammanställning på kommunnivå och denna ingår i personalekonomisk redovisning som behandlas av kommunstyrelsen Marcus Kulle t.f förvaltningschef redovisar resultat av SAM enkäten Beslutsunderlag

Redovisning av SAM

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 125Information

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

Marcus Kulle t.f. förvaltningschef konstaterar att Hörby kommun historiskt sett inte varit arrangör av luciafirandet utan detta ansvar har legat på ideella föreningar. Skolorna ordnar luciafirande på äldreboenden och

motorkortege i Hörby den 13 december.

Information om konsultbolagets utredning gällande kommunens förvaltningsorganisation. I februari kommer en rapport med ett förslag finnas och kommunfullmäktige kommer preliminärt i mars att fatta beslut i ärendet.

_____

(16)

Dnr KFN 2019/090

§ 126Delegationsbeslut - december 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut att kulturstipendiet 2019 tillfaller Arnold Wernersson med motiveringen:

Arnold Wernersson har rest världen över och upplevt över 170 länder. Men hans hjärta har stannat i Hörby. Där har han samlat, vårdat och förmedlat sitt kannibalmuseum, en av de mest kända och uppskattade attraktionerna i Hörby

Med mod, humor och mycket driv, är Arnold en ivrig äventyrare och varm underhållare ut i fingerspetsarna. Han är ordförande i Önneköps

byaförening och kulturminister i Republiken Önneköp. Genom

överraskande idéer och handlingar har han stärkt Republiken Önneköp, bland annat genom att förse republiken med en egen flagga och stärkt Önneköps gemenskap genom olika kulturella arrangemang

Arnold har även gjort en välformulerad ansökan om sommar och vinter-OS 2030 till Önneköp som på ett humoristiskt sätt omnämner den ”rälia”

backen bakom Enoks lada och uppmaning att ta det försiktigt med sportdryck hos Ambassadör Heriberts då detta kan ge upphov till minnesluckor

För ett stort engagemang inom kultur och för hans stora bidrag till glädje och stolthet i Hörby är det Arnold som härmed får Kulturstipendiet 2019

T.f förvaltningschef kultur- och fritid

Beslut om investeringsbidrag på 29.220 kr till Askeröds IF Beslut om investeringsbidrag på 43.050 kr till Önneköps IF Beslut om investeringsbidrag på 23.450 kr till Svensköps IF (Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D 2) Beslut om evenemangsbidrag:

Föreningen Jöns Henrikssons minne 6000 kr

Hörby Folkets Hus 20 000 kr

(17)

Justerande Utdragsbestyrkande

Hörby FF 5000 kr

Askerödsbygdens Byförening 7000 kr Höör – Hörby Soroptimistklubb 3 300 kr

Hörby Köpmannaförening (Victoriamarknaden) 12 000 kr Hörby Köpmannaförening (Julskyltning) 35 000 kr

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D3) Utvecklare idrott och fritid

Utbetalning av verksamhetsbidrag till Hörby Scoutkår med 3 212 kr (Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D2)

Beslut om utbetalning av utbildningsbidrag till IK Lågan med 8000 kr (Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D4)

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

References

Related documents

Övriga närvarande Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius, teknisk chef David Hedman, kommunikatör Monica Åkesson, kommunikatör Simon Lundström, chef arbetsmarknads-

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och

Vi uppmanar er att agera för att förutsättningar framgent ska finnas så att läromedel på samtliga samiska språk med erkänd ortografi kan framställas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald som inkommit till

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald som inkommit till

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AcuCort AB för år 2020 samt av förslaget

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för PExA AB (publ) för år 2020 samt av

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §