Överklagande av beslut enligt miljöbalken avseende fastigheten Östraby 11:28 i Hörby kommunBeslut

Download (0)

Full text

(1)

Kontakt

Rättsenheten

010-224 16 60 (exp)

Donald Karlsson och Anna Estenäs Östraby 9091

242 97 Hörby

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Överklagande av beslut enligt miljöbalken avseende fastigheten Östraby 11:28 i Hörby kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Bygg- och miljönämnden i Hörby kommun beslutade den 23 september 2020 (Dnr M-2017-1074) att avsluta ett klagomålsärende om buller från värmepump på fastigheten Östraby 11:28.

Donald Karlsson och Anna Estenäs har överklagat beslutet.

Skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser och allmänna råd m.m.

Av 2 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (1998:808, MB) framgår att alla som bedriver en

verksamhet eller vidtar en åtgärd dels är skyldiga att visa att de förpliktelser som

följer av hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas, dels ska skaffa sig den kunskap

som behövs med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning för att skydda

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

(2)

Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen). Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 2 kap 7 § MB anges att kraven på hänsyn enligt kapitlets 2-6 §§ gäller i den

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Av 9 kap. 3 § MB framgår att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Av förarbeten till bestämmelsen framgå bl.a. följande. För att en störning ska betraktas som en olägenhet krävs att den är av någon betydenhet och inte av helt tillfällig natur samt att den kan vara skadlig för en människas hälsotillstånd i antingen fysiskt eller psykiskt hänseende. Bedömningen av om en olägenhet föreligger ska utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart grundas på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet (prop.1997/98:45 del 2, s. 746).

Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13, framgår följande. Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som tabell 2 bör beaktas vid bedömningen. Se nedan.

Tabell 1. Buller

Maximalt ljud

LAFmax 1

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq,T 2

30 dB

Ljud med hörbara

tonkomponenter

L

Aeq,T 2

25 dB

Ljud från

musikanläggningar

L

Aeq,T 2

25 dB

1

Den högsta A-vägda ljudnivån.

2

Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

(3)

Tabell 2. Lågfrekvent buller

Tersband [Hz] Ljudtrycksnivå, L

eq

[dB]

31,5 56

40 49

50 43

63 42

80 40

100 38

125 36

160 34

200 32

I Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538, april 2015) anges följande riktvärden för buller utomhus (tabell 1).

Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde Områdesanvändning L

eq

dag (06-

18) L

eq

kväll (18- 22) samt lör- , sön- och helgdag (06- 18)

L

eq

natt

(22-06) Maximala ljudnivåer natt (22-06) L

Fmax

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och

vårdlokaler

50 dBA 45 dBA 40 dBA 55 dBA

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning

kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska

efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte

tillgripas.

(4)

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens prövning är begränsad till det som prövats i det överklagade beslutet som avser fråga om risk för olägenhet enligt miljöbalken till följd av buller från en luftvärmepump på fastigheten Östraby 11:28. Frågor som faller utanför detta, och som anförts i överklagandet, omfattas därför inte av Länsstyrelsens prövning.

Olägenhetsprövningen i miljöbalken innefattar en bedömning av störningens omfattning. En relevant omständighet för att avgöra om en olägenhet enligt miljöbalken föreligger med hänsyn till störningens omfattning, i fall då störningen avser fråga om buller, är om de riktvärden som anges i allmänna råd överskrids.

Krav på en verksamhetsutövare kan förvisso ställas redan vid ljudnivåer som underskrider riktvärdena, men kan likväl underlåtas vid ett överskridande med hänsyn till de samlade omständigheterna i ärendet och efter en

rimlighetsbedömning. Syftet med riktvärdena i de allmänna råden är emellertid att fastställa en nivå när bullerstörningen är att bedöma som en olägenhet enligt miljöbalken.

Med stöd av genomförda indikerande ljudnivåmätningar, vid tidigare handläggning av ärendet, har konstaterats risker för olägenheter för boende på grannfastigheten till fastigheten Östraby 11:28 på grund av buller från en luftvärmepump på fastigheten. Även efterföljande ljudnivåmätning utförd av akustikkonsult visade på överskridande av riktvärden angivna i allmänna råd från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten (se rättsregler). Ägaren till fastigheten Östraby 11:28 har därför, efter ett överklagande av nämndens beslut, förelagts att vidta åtgärder för att buller från värmepumpen ska innehålla de riktvärden som anges i de allmänna råden.

I syfte att dämpa ljudets utbredning från luftvärmepumpen har fastighetsägaren därvid låtit uppföra en skärm. Efter ett överklagande till länsstyrelsen har

fastighetsägaren därefter förelagts att genomföra en kontrollmätning av den ljudnivå som värmepumpen ger upphov till vid Donald Karlsson och Anna Estenäs fasad och inomhus i rum efter det att åtgärderna har vidtagits. En sådan kontrollmätning genomfördes i maj 2020 av akustikkonsult. Av mätrapporten framgår att ljudnivån vid den fasad som vetter mot värmepumpen, där den störande inverkan med hänsyn till avståndet är som störst, underskrider riktvärdet för verksamhetsbuller även då pumpen är i maximalt driftläge. Även i fråga om ljudnivå inomhus, i det rum vars fönster vetter mot värmepumpen, underskrids riktvärdet för buller inomhus även när värmepumpen är i fullt driftläge.

Mätningarna är utförda med metoder som är etablerade och som förordas av Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten. Även med hänsyn till de

omständigheter som de klagande, Donald Karlsson och Anna Estenäs, har anfört

bedömer Länsstyrelsen att det inte kommit fram annat än att mätningarna, både ute

och inne, får anses genomförda på ett sådant sätt och under sådana förhållanden att

(5)

de kan anses representativa för förhållandena på platsen. De uppmätta ljudnivåerna har därtill en marginal till riktvärdet om 2 dBA både ute och inne. Vad avser det lågfrekventa bidraget i ljudet är marginalen till riktvärdet större.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att det inte kommit fram annat än att den genomförda utredningen med tillräcklig säkerhet visar att ljudnivån vid Donald Karlsson och Anna Estenäs fasad och i rum närmast luftvärmepumpen, och där ljudnivån från värmepumpen får anses som högst, underskrider gällande riktvärde för buller. Med hänsyn härtill och övriga omständigheter finner länsstyrelsen att det för närvarande inte kan anses föreligga sådan olägenhet till följd av buller från luftvärmepumpen på grannfastigheten att det med stöd av miljöbalken är rimligt att ställa ytterligare krav på utredning eller åtgärder. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut att avsluta ärendet utan att ställa krav på ytterligare åtgärder.

Länsstyrelsen avslår därför överklagandet.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, se nedan.

Beslutet har fattats av länsassessor Sara, rättsenheten.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Expedition till:

Hörby kommun, bygg- och miljönämnden Kopia till:

Johnny Mårtensson, Kvarngatan 4 C, 241 72 Marieholm

(6)

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till

skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagande från part som företräder det allmänna ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Om förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om i samband med bekräftelsen på överklagandet.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 16 60 (exp.).

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se

www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Figure

Updating...

References

Related subjects :