Plan för medborgardialog 2020

Download (0)

Full text

(1)

Sida

1 (4)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.hörby.se

Plan för

medborgardialog 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

200103 Antagen BMN 200123 § 17

TN 200123 § 19

(2)

Sida

2 (4)

Från byavandring till byadialog

Årligen återkommande byavandringar har genomförts i Hörby kommun på uppdrag av bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden som en metod för att hålla en levande dialog mellan boende, tjänstemän och politiker.

Förvaltningskommunikatören och tf planerings- och utvecklingschef har inför 2020 gjort en översyn av formerna för den löpande medborgardialogen med syfte att se om anpassningar kan göras för att öka tillgängligheten.

Målet med det bifogade förslaget är att skapa en dialog som är tillgänglig för fler invånare och täcker in ett större geografiskt område under kortare tid än tidigare.

Kommunfullmäktige har satt som mål (för 2020) att tillse god service och tillgänglighet för medborgarna samtidigt som dessa också ska vara delaktiga i kommunens utveckling. Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har formulerat att god information och service är ett mål förvaltningen ska arbeta för.

Byadialog

Dialog fokuserad på lokala kärnor

I översiktsplanen pekas fyra lokala kärnor och en tillväxtmotor ut. Dessa områden är av betydelse för den omliggande trakten och dess möjligheter att ses som attraktiva platser för att bo på och investera i.

Genom att utgå från att byadialogen ska täcka in de fem kärnorna med tillhörande omland istället för alla kommunens byar, så kan byadialogen utformas så att hela kommunen täcks in ett rimligt tidsintervall och att det inte går mer än drygt två år innan en plats besöks igen. En lokal kärna kan representeras av flera byar.

De fyra lokala kärnorna och tillväxtmotorn som pekas ut i översiktsplanen är:

o Ludvigsborg o Killhult

o Östraby – Västerstad

o Önneköp – Långaröd

o Hörby

(3)

Sida

3 (4)

Översikt av kommunens lokala kärnor från Översiktsplan 2030.

Upplägg för dialogen

Dialogmötena är en form av öppet hus under två timmar där besökare kan kommer när det passar dem mellan klockan 17.30 och 19.30. I mindre grupper kan besökare träffa och prata med ledande politiker både från majoritet och opposition. Även tjänstemän finns på plats.

Liksom tidigare får invånare möjlighet att inkomma med frågeställningar i förväg.

Bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden är värdar, men tjänstemän och även politiker från andra förvaltningar bjuds in för att närvara och kunna svara på medborgarnas frågor inom fler ansvarsområden, som till exempel skolutveckling.

Plats

Dialogen hålls på en plats där det finns goda möjligheter för lokal uppslutning, till exempel i

byaföreningshus eller skola. Information går ut i god tid och samordnas av kommunen i

samarbete med lokala föreningar.

(4)

Sida

4 (4)

Sammanställning efter mötet

Efter mötet görs en sammanställning av tankar och synpunkter som kommit upp.

Sammanställningen publiceras efter mötet.

Målgrupp

Varje byadialog är öppen för allmänheten, men primärt riktad till närområdet för den lokala kärnan.

Nivå av

delaktighet Metod Målgrupp Syfte Vem När

Dialog Byadialog Invånare i närområde Killhult

(även Äspinge, Satserup, Köinge)

Dialog,

förbättringsmöjligheter, trygghet,

landsbygdsutveckling

TN/BMN med stöd från förvaltning

Vår 2020

Byadialog Invånare i närområde Önneköp – Långaröd (även Kölleröd, Hemmenköp, Buus, Viggarum m.fl.)

Dialog,

förbättringsmöjligheter, trygghet,

landsbygdsutveckling

TN/BMN med stöd från förvaltning

Höst

2020

Figure

Updating...

References

Related subjects :