• No results found

OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1947

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1947"

Copied!
64
0
0

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

1234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)
(3)
(4)

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FöHSÄKRINGSVÄSEN

U

OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1947

RIKS F Ö R S Ä K RIN G S A N S T A LT E N

(5)
(6)

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

FÖRSÄKRINGSVÄSEN

OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1947

AV

I ■' i'. 5 .{)■

RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN

STOCKHOLM 1951

KUNGD. BOKTRYCKERIET. P. a. NORSTEDT & SÖNER 503465

Rfa. 697. 800. le/lo 1950.

(7)

i enlighet med bestämmelserna i kung], brevet den 21 december 1917, an­

sluter sig i huvudsak till motsvarande redogörelse för år 1946. I likhet med denna omfattar den nu föreliggande publikationen såväl riksförsäkringsan- staltens som de ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolagens statistiska material.

Till publikationen har fogats en redogörelse för yrkessjukdomsfall år 1947, som föranlett ersättning enligt lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar.

Stockholm i oktober 1950.

ÅKE NATT OCR DAG.

G. RULLANDER.

(8)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Olycksfall i arbete år 1947.

Text: Sida

Inledning... y 1. Yrkesgruppsindelning... y

2. Olycksfallsrisken och dess bestämmande... 7

3. Försäkringspliktiga arbetsgivare, årsarbetare och lönesummor ... 7

4. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar... 9

5. De skadades fördelning efter ålder... 4

6. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd... 14

7. Olycksfallens orsaker... ... 8. Krigsolycksfall... 20

9. Yrkessjukdomar... 00

Sammanfattning på franska...22

Tabeller : Tab. 1. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete år 1947. a. Män... 2$

b. Kvinnor... gg c. Män och kvinnor. Kiksförsäkringsanstalten...34

d. Män och kvinnor, ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag .... 35

e. Vissa större specialgrupper... gg Tab. 1. f. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete år 1947 ... * 43

Tab. 2. Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete år 1947. a- Män... .... . 44

b. Kvinnor... 45

Tab. 3. Antal olycksfall i arbete ar 1947, fördelade efter yrkesgrupp och de skadades ålder. a. Män b Kvinnor (Ej publicerad för år 1947.) Tab. 4. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad... . Tab. 5. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter invaliditetsgrad och ålder... ... y Tab. 6. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter invaliditetsgrad och sjuktidens längd...48

Tab. 7. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter invaliditetsgrad och olyeksfallsorsak...49

Tab. 8. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter yrkesgrupp och skadad kroppsdel...gg Tab. 9. ■ På grund av olycksfall i arbete år 1947 förolyckade män och kvinnor jämte deras ersättningsberättigade efterlevande, fördelade efter ålder vid den förolyckades död... ‘ ... ... 54

Tab. 10. Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av olycksfall i arbete år 1947, fördelade efter yrkesgrupp och olyeksfallsorsak . . 52

Tab. 11. Uppgifter om yrkessjukdomar år 1947, för vilka ersättning utgått jäm­ likt lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar. a- Män... b. Kvinnor... g y Beteckningar för yrkesgrupper, olycksfallsorsaker och yrkessjukdomar...59

(9)

TABLE DES MATIÈRES.

Accidents du travail en 1947.

Texte: Pages

Introduction ... ... 7

1. Classification des industries... 7

2. Le risque d’accident et sa détermination... 7

3. Patrons, ouvriers à l’année et salaires assures... 7

4. Déclarations d’accidents et montants des indemnités accordées... 9

5. Répartition des victimes d’après l’âge... 14

6. Répartition des accidents d’après les conséquences de la lésion... 14

7. Les causes deB accidents... 16

8. Accidents se rattachant à la guerre...20

9. Maladies professionnelles...20

Résumé en français... 22

Tableaux: Tabl. 1. Données sur les ouvriers à l’année et les accidents du travail en 19Jt7. Grands patrons, sauf l’État. a. Hommes... 26

b. Femmes... _... 30

c. Assurances auprès de l’Office de l’État. Hommes et femmes... 34

d. Assurances auprès des sociétés mutuelles. Hommes et femmes .... 35

Col. 1: Industries. Col. 2—13: Assurance des indemnités en argent: col. 2, 3: Nombre des patrons, des ouvriers à l’année; col. 4: Montants des salaires assurés (en 1 000 cour.); col. 5—8: Nombre des accidents, des cas d’invalidité, des cas de décès, des jours de maladie; col. 9: Montants des indemnités de maladie en argent (en cour.); col. 10, 11: Valeurs des rentes viagères en cas d’invalidité, de décès (en cour.); col. 12: Montants des secours d’enterrement (en cour.); col. 13: Totaux des col. 9—12. Col. 14—18: Assurance des frais médicaux, etc. des établissements d’assu­ rance: col. 14: Nombre des ouvriers à Tannée; col. 15: Montants des salaires assurés (en 1000 cour.); col. 16, 17: Nombre des accidents, des jours de maladie; col. 18: Frais médicaux, etc. (en cour.). e. Les groupes spéciaux les plus grands... ...36

Col. 1, 2 : Industries. Col. 3 : Sexe. Col. 4—15, voir Tabl. 1 a — 1 d, col. 2—13. Tabl. 1 (suite) f. Frais médicaux, etc. des établissements d'assurance. Grands patrons, sauf l’État...43

Col. 1: Industries. Col. 2—6: Hommes, resp. Hommes et femmes, assu­ rances auprès de l’Office de l’État. Col. 7—11: Femmes, resp. Hommes et femmes, assurances auprès des sociétés mutuelles. Frais (en cour.) pour traitement hospitalier (col. 2, 7), autres frais médicaux (col. 3, 8), prothèses (col. 4, 9), certificats de médecin (col. 5, 10), totaux (col. 6, 11). Tabl. 2. Assurance facultative contre les accidents hors du travail en 1947. Grands patrons, l’État non compris. a. Hommes... 44

b. Femmes ... 45 Col. 1 —18, voir Tabl. 1 a—1 d, col. 1—18.

(10)

5

Pages Tabl. 3. Nombre des accidents du travail en 19b7, répartis d’après les industries et

l’âge des victimes, a. Hommes b. Femmes (Ce tableau n’est pas publié pour l’année 1947).

Tabl. 4. Nombre des cas d’invalidité par suite d'accidents du travail en 19b7, répartis d’après les industries et le degré d'invalidité. Tous les patrons.

Hommes et femmes... 46 Col. 1: Industries. Col. 2: Nombre des ouvriers à l’année. Col. 3—12:

Degré d’invalidité. Col. 13, 14: Totaux des invalides, des pourcent d’in­

validité. Col. 15, 16: Nombre des pourcent d’invalidité par invalide, par 100 ouvriers à l’année.

Tabl. 5. Nombre des cas d’invalidité par suite d'accidents du travail en 19b7, répartis d’après le degré d’invalidité et l’âge. Tous les patrons. Hommes et femmes 47 Col. 1: Degré d’invalidité. Col. 2—14: Age: col. 2: au-dessous de 15 ans;

col. 3: de 15 à 19 ans; et ainsi de suite; col. 14: 70 ans et au-dessus.

Col. 15: Totaux.

Tabl. 6. Nombre des cas d’invalidité par suite d’accidents du travail en 19b7, répartis d’après le degré d’invalidité et la durée de la maladie. Tous les patrons. Hommes et femmes...48 Col. 1: Durée de la maladie (en semaines). Col. 2—11: Degré d’invalidité.

Col. 12—14: Totaux des invalides, des pourcent d’invalidité, des jours de maladie. Col. 15: Nombre des pourcent d’invalidité par invalide.

Tabl. 7. Nombre des cas d’invalidité par suite d’accidents du travail en 19b7, 49 répartis d’après le degré d’invalidité et les causes des accidents. Tous les patrons. Hommes et femmes...

Col. 1: Degré d’invalidité. Col. 2—25: Causes des accidents (voir p. 61).

Col. 26: Totaux.

Tabl. 8. Nombre des cas d’invalidité par suite d’accidents du travail en 19b7, répartis d'après les industries et la partie du corps lésée. Tous les patrons.

Hommes et femmes... 50 Col. 1: Industries. Col. 2: Lésions de la tête autres que celles de l’œil.

Col. 3: Lésions de l’œil. Col. 4: Lésions de l’épaule ou du bras. Col. 5:

Lésions de la main. Col. 6: Lésions des doigts. Col. 7: Lésions de la hanche ou de la jambe. Col. 8 : Lésions du pied. Col. 9 : Lésions du cou, de la poitrine ou du dos. Col. 10: Lésions du ventre, des lombes ou du bassin. Col. 11 : Lésions des organes intérieurs de la poitrine ou du ventre. Col. 12: Hernies. Col. 13: Lésions du système nerveux.

Col. 14, 16: Lésions de plusieurs parties du corps: col. 14: des extrémités seules; col. 15: Autres lésions. Col. 16: Lésions se rapportant au corps dans son ensemble. Col. 17: Lésions diverses. Col. 18î Totaux.

Tabl. 9. Hommes et femmes décédés par suite d'accidents du travail en 19b7 et leurs survivants ayant droit à une rente viagère, d’après l’âge à l’occasion du décès de la victime. Tous les patrons...51 Col. 1: Age à l’occasion du décès de la victime. Ans. Col. 2—15: Nombre

des décédés: col. 2—8: Hommes: col. 2: Ne laissant pas de survivants;

col. 3—7: Laissant des survivants: col. 3: femme, non enfants; col. 4:

femme et enfants; col. 5: enfants, non femme; col. 6: père, mère, ni femme, ni enfants; col. 7: Totaux des col. 3—6; col. 8: Totaux des col.

2—6; col. 9—15: Femmes: col. 9: Ne laissant pas de survivants; col.

10—14: Laissant des survivants: col. 10: mari, non enfants; col. 11: mari et enfants; col. 12: enfants, non mari; col. 13: père, mère, ni mari, ni enfants; col. 14: Totaux des col. 10—13; col. 15: Totaux des col. 9—13.

(11)

Col. 16—23: Nombre des survivants: col. 16, 17: Veuves: col. 16: sans enfants; col. 17: avec enfants: col. 18, 19: Veufs: col. 18: sans enfants;

col. 19: avec enfants; col. 20, 21: Enfants. La victime est le père (col.

20), la mère (col. 21) des enfants; col. 22: Pères; col. 23: Mères.

Tabl. 10. Nombre des jours de travail perdus par suite d’accidents du travail en 194 7 par ouvrier à l'année, avec répartition d’après les industries et les causes des accidents. Grands patrons, sauf l’État. Hommes et femmes . . 52 Col. 1, 34: Industries. Col. 2: Nombre des ouvriers à l’année. Col. 3—26:

Causes des accidents (voir p. 61). Col. 27—30: Nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année par suite de maladie (col. 27), d’invalidité (col. 28), de décès (col. 29), totaux (col. 30). Col. 31:

Nombre des accidents. Col. 32: Nombre des accidents par 100 ouvriers à l’année. Col. 33: Nombre des jours de travail perdus par accident.

Tabl. 11. Données sur les maladies professionnelles en 1947, indemnisées selon la loi sur l assurance contre certaines maladies professionnelles. Grands pa­

trons, sauf l’Etat.

a. Hommes...53 b. Femmes...57 Col. 1: Industries. Col. 2: Nature de l'influence ayant amené la maladie.

Col. 3—10: Assurance des indemnités en argent: col. 3 — 5: Nombre des cas de maladie, des cas d’invalidité, des cas de décès; col. 6: Nombre des jours de maladie; col. 7: Montants des indemnités de maladie en argent (en cour.); col. 8, 9: Montants (en cour.) des rentes viagères an­

nuelles par suite d’invalidité, de décès; col. 10: Secours d’enterrement (en cour.); Col. 11—13: Assurance des frais médicaux, etc.; col. 11:

Nombre des cas de maladie; col. 12: Nombre des jours de maladie; col.

13: Frais médicaux, etc. (en cour.).

Désignations des industries, des causes d’accidents et des maladies professionnelles. 60

(12)

INLEDNING.

I publikationen »Olycksfall i arbete år 1918» lämnades en redogörelse för bl. a. det olycksfallsstatistiska materialet, de ersättningar, som skola utgå enligt olycksfallsförsäkringslagen, samt förekommande försäkringsformer. Be­

träffande dessa förhållanden hänvisas därför till nämnda publikation sid.

1-—6. För vissa från och med åren 1920, 1923, 1927, 1929, 1937 och 1942 samt från och med den 1 juli 1943 vidtagna lagändringar har redogjorts i publikationerna för nämnda år.

Yid beräkningen av livräntors kapitalvärden hava tillämpats de grunder, som fastställts genom kungl. brev den 22 september 1938, innefattande bland annat en räntefot av 21/2 procent.

Verksamhet enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete bedrevs un­

der år 1947, förutom av riksförsäkringsanstalten, av 8 ömsesidiga olycks- fallsförsäkringsbolag, i det följande benämnda bolag.

1. Yrkesgruppsindelning.

Den indelning i yrkesgrupper, som för försäkringsverksamhetens bedrivande utarbetats inom riksförsäkringsanstalten, och som även lagts till grund för olycksfallsstatistiken, är en indelning efter arbetsföretagens art. Yrkesgrupps- förteckningen omfattar 20 huvudgrupper, 99 undergrupper och omkring 600 specialgrupper. En förteckning över huvud- och undergrupper återfinnes å sid. 59, varest även den i tabellbilagorna använda beteckningen för de olika grupperna finnes angiven. Se för övrigt »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 6.

2. Olycksfiillsrisken och dess bestämmande.

För undersökning av olycksfallens orsaker tillämpades redan i 1918 års olycksfall sstatistik ett riskmått, vilket angav antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (Ic) och beräknades ur formeln

1 /300 na + 75 n( + 7 Ar 365

där ns betecknar antalet sjukdagar. Wi antalet invaliditetsprocent och nd an­

talet dödsfall, som förorsakats av de olycksfall i arbete, vilka inträffat inom en viss yrkesgrupp, omfattande Ar årsarbetare. Därvid har antagits, att en sjuktid av 365 dagar motsvarar 300 arbetsdagar. Se för övrigt »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 7—10.

3. Försäkringspliktiga arbetsgivare, årsarbetare och lönesummor.

Antalet försäkringspliktiga arbetsgivare, om vilka riksförsäkringsanstalten erhållit kännedom, utgjorde år 1947 sammanlagt 714 350. Antalet personer, som varit anställda hos dessa arbetsgivare, är icke känt, då uppgifter före-

(13)

Tab. A. Försäkringspliktiga arbetsgivare, årsarbetare och lönesummor.

Större arbetsgivare

Mindre

arbetsgivare Staten Summa

Antal arbetsgivare 56438 657921 1 714350

Antal årsarbetare...

Män...

Kvinnor...

1572035 1123 477 448 558

361492 189 224 172 268

269 471 195 691 73 780

2202998 1 508 392 694 606

Lönesumma i tusental kronor ....

Män...

Kvinnor...

6 540 266 4 952 733 1587 533 Antal arbetsgivare är 1946 ...

> årsarbetare > > ...

Lönesumma > > ...

56 343 1 562 264 5 658 396

680 031 376 825

1 259 587

736 375 2 198 676

ligga endast rörande omfattningen av det utförda arbetet, vanligen angivet i dagsverken eller arbetstimmar. Dessa uppgifter bava i förevarande stati­

stik omräknats till årsarbetare, varvid en årsarbetare definierats såsom 300 dagsverken eller 2 400 arbetstimmar. Antalet av den obligatoriska olycks­

fallsförsäkringen omfattade årsarbetare utgjorde år 1947 sammanlagt 2 202 998.

I tab. A. hava de angivna totalsiffrorna uppdelats, varvid åtskillnad bl. a.

gjorts mellan större och mindre arbetsgivare. Beträffande gränsdragningen mellan dessa kategorier gäller, att till större i allmänhet räknas arbetsgivare, som i regel sysselsätta minst fem arbetare under hela året.

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsntitliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i arbetet föreskrives, till kronor 4 408 för män och till kronor

3 539 för kvinnor.

Arsarbetarantalet för hos större arbetsgivare anställda arbetare företer i jämförelse med år 1946 en ökning av 06 % varemot antalet hos mindre arbets­

givare minskat med 41 %. För de statsanställda föreligger en ökning med 3-8 %.

Fördelningen på olika försäkringsformer av antalet årsarbetare hos större arbetsgivare framgår ur tab. B.

Tab. B. Antal årsarbetare, fördelade efter försäkringsform.

Större arbetsgivare.

Försäkringsform

Antal årsarbetare

Män Kvinnor Summa

Arbetare enligt lagen

olycksfall i arbete... 1 123 477 448 558 1 572 035 olycksfall ntom arbete... 110 707 33 831 144 538

Annan arbetare än i lagen avses

olvcksfall i arbete... 900 255 1 155 olycksfall utom arbete... 586 175 761

(14)

9 4. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar.

Antalet olycksfall i arbete, som under år 1947 träffat arbetare, å vilka olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, och som enligt kun­

görelsen den 9 november 1928 med däri den 28 juni 1941 vidtagen ändring an­

mälts till försäkringsinrättningarna, har uppgått till 283 951, av vilka 116 892 omfattas av försäkringar i bolag.

Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av ar­

betsgivare framgår av efterföljande tab. C.

Tab. C. Olycksfallens fördelning efter dc skadades kön för olika grupper av arbetsgivare.

Do skadades arbetsgivare

Antal olycksfall

Män Kvinnor Summa

Större arbetsgivare ...

Ilindre > ...

Staten ...

Samtliga

Ar 1946

204 23 L 27 741 22 412

22 453 5 249 1865

226 684 32 990 24 277

254 384

243 317

29 567

29 301

283 951

272 618

1 jämförelse med år 1946 utvisar antalet anmälda olycksfall i arbete en ökning med 4-2 %. För arbetare hos större arbetsgivare har antalet olycksfall ökat med 5'6 %, varemot olycksfallen hos mindre arbetsgivare minskat med l-ö % och olycksfallen bland statsanställda med 05 %.

I olycksfallsstatistiken för några föregående år hava meddelats resultaten av undersökningar, som verkställts i syfte att utröDa, huru arbetsgivarnas skyldighet att anmäla inträffade olycksfall fullgjorts i avseende på den tid, som förflutit från tidpunkten för olycksfallet till den dag, då anmälan om Tab. 1). Olycksfallens fördelning efter den tid, som förflutit från dagen för olycksfallet till den dag, då anmälan om olycksfallet inkom till för sä 1er ing sin­

rättningen.

! Period efter olycksfallet, varunder anmälan inkom till fö rsäk ringsinrättningen

O l y c k s

större arbetsgivare

fall hos

mindre arbetsgivare

Samtliga (exkl.

I olycksfall : staten)

Antal % Antal % Antal 0//0

1: a veckan... 62 889 28-3 7 991 24’3 70 880 27-8

2: a » ... 64 030 28-8 9 252 28-2 73 282 28*7

3:e » ... 34 940 15-7 5 037 15-4 39 977 15*7

i 4:e » ... 19 719 8-9 3 172 9-7 22 891 9.0

(5:e * . . . . * 11 848 fv.3 2 06b 6-3 13 916 5.4

6:e—9:e > ... 17 595 7-9 3 241 9-h 20 836 8.2

10:e—13:e > ... 5 828 2-h 919 2-8 6 747 2.0

*2:a kvartalet... 4 178 1-9 816 2-5 4 994 2.0

3:c > ... 769 o-1 166 0-5 935 0.4

4:c » ... 254 0-1 53 0-2 307 0.1

Senare ... 317 O-I 64 0-2 381 0.1

Summn 222 3G7 lno-o 32 779 IOOo 255 146 100.0

fl —603463

(15)

olycksfallet inkom till vederbörande försäkringsinrättning. En liknande un­

dersökning har verkställts för olycksfall, som inträffat under ar 1947. Därvid hava sådana s. k. bagatellskador, för vilka uppgift saknas om dagen, då an­

mälan inkom, icke medräknats, Resultatet härav har sammanställts i tab. 1).

Såsom synes av tabellen anmäla de större arbetsgivarna olycksfallen snabbare än de mindre. En översikt av berörda förhållanden under samtliga år, för vilka siffror finnas tillgängliga, lämnas i följande sammanställning.

Antal inom olika perioder anmälda olycksfall i % av samtliga olycksfaii

Period År 1922 År 1925 År 1928 År 1929 År 1933 År 1937 År 1942 År 1947

Inom 1 vecka . . 390 37-2 35-7 35-2 36 c 34.8 321 27'8

2 veckor . . 3 » . .

68-o 79-9

670 79-6

653 78-1

63’7 77-0

650 78-7

63’1 60'8 06 " o

>

> 77-3 76-1 72-2

> 4 » 8G'3 86-2 84-7 84-1 86-1 849 84-6 81-2

» l:a k v artalet 97-5 97-7 97-7 97-2 97-9 97-8 98-1 97-4

Olycksfall hos större arbetsgivare. För hos större arbetsgivare inträf­

fade olycksfall och därav föranledda ersättningar hava fullständiga uppgifter sammanförts i tab. 1 a—1 f samt 2 a och 2 b.

Tab. 1 innehåller för varje undergrupp de data. som äro erforderliga för fastställande av försäkringsavgifter för ifrågavarande grupper.

Tab. 1 a, b (sid. 26—33). Angående betydelsen av i kol. 1 förekommande vrkesgruppsbeteckning se sid. 59. Kol. 2—13 innehålla uppgifter rörande årsarbetare och lönesummor, som omfattas av den obligatoriska olycksfalls­

försäkringen, samt på grund av denna försäkring utgående ersättningar en­

ligt 6 §' första stycket 1 b) och 2 a) samt enligt 7 § i olycksfallsförsäk­

ringslagen. Härvid” har hänsyn till avdrag enligt 10 § icke tagits. Kol. 2 angiver summan av antalet ”arbetsgivare inom varje särskild specialgrupp.

Yarje arbetsgivare har härvid medräknats lika många^ gånger som antalet specialgrupper, inom vilka han bedriver verksamhet. Undantag från denna re^el bildar det fall, att arbetsgivaren utom annan verksamhet har kontors- eller hushållspersonal anställd, under vilka förhållanden han endast hänförts till specialgruppen för förstnämnda verksamhet. I det i kol. 5 angivna antalet olycksfall ingår även antalet invaliditets- och dödsfall enligt kol. 6 och 7. Vid beräkningen ‘ av antalet sjukdagar (kol. 8) har varje dag, under vilken den skadades arbetsförmåga på grund av sjukdom varit nedsatt exempelvis med hälften, räknats som en halv sjukdag. Kapitalvärdena av invalidlivräntor och livräntor till efterlevande (kol. 10—11) hava angivits vid tidpunkten för invaliditetens inträdande resp. tidpunkten för dödsfallet och beräknats i över­

ensstämmelse med förenämnda för riksförsäkringsanstalten fastställda grunder.

Då i nämnda grunder hänsyn redan tagits till reaktivering (avtagande in­

validitet), hava invalidlivräntornas kapitalvärden beräknats på grundval av den invaliditetsgrad, som var rådande vid livräntans början. I de fall, då särskilt tillägg till livräntan beviljats, motsvarande den sannolika årliga kostnaden för förnyelse av proteser, har kapitalvärdet av detta tillägg in­

räknats i det i köl. 10 angivna beloppet. Kol. 14—18 innehålla uppgifter avseende försäkring med rätt till ersättning från försäkringsinrättningen för läkarvård m. m. (ersättningar enligt 6 § första stycket 1 a) och 2 b) samt tredje och fjärde stycket).

(16)

För grupperna 15 a och 15 hava uppgifterna angivits såväl inkl. som exkl.

olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd. Rörande krigsolycksfallen lämnas ytterligare uppgifter i avdelning 8 (sid. 20).

Tab. 1 C1 d (sid. 34, 35) innehålla samma uppgifter som tab. 1 a och 1 b gemensamt för män och kvinnor, ehuru uppgifterna uppdelats endast på huvudgrupper, men särskilts för riksförsäkringsanstalten och de ömsesidiga olycksfällsförsäkringsbolagen.

Tab. 1 e (sid. 36) upptager vissa av de i tab. 1 a och 1 b meddelade upp­

gifterna för specialgrupper med ett årsarbetarantal av i regel 1000 och däröver.

För några grupper har en uppdelning efter företagens storleksordning ansetts vara av intresse.

Tab. 1 f (sid. 43) innehåller för de 20 huvudgrupperna en uppdelning av de i tab. 1 a—1 d angivna kostnaderna för läkarvård m. m. på kostnader för sjukhusvård, övrig läkarvård, proteser och läkarintyg. Uncler rubriken

»övrig läkarvård» (kol. 3 och 8) hava även upptagits kostnader för läkeme­

del, transportkostnader och övriga av den skadades vård föranledda kost­

nader, som icke äro hänförliga till annan rubrik. Kol. 4 och 9 innehålla kostnader för de särskilda hjälpmedel, som tillerkänts enligt 6 § 1 a) i olycksfallsförsäkringslagen, varemot kostnaden för förnyelse av sådana hjälp­

medel icke inräknats här, enär kapitalvärdet av sistnämnda kostnad redan upptagits i kol. 10 av tab. 1 a och 1 b.

I tab. E lämnas en sammanställning av den genomsnittliga storleken per årsarbetare, per 1000 kronors avlöningssumma, per olycksfall och per sjukdag av ersättningarna enligt tab. 1.

För kapitalvärdet av invalidlivräntorna erhålles, om krigsolycksfallen lämnas åsido, ett genomsnittsvärde per invaliditetsfall av 9 987 kronor för man och 7 222 kronor för kvinna. För dödsfallsersättningarna, begravningshjälpen inberäknad, befinnas motsvarande medelvärden utgöra resp. 18 380 och' 1 171 kronor.

Tab. E. Genomsnittlig storlek av olika ersättningar på grund av olycksfall i arbete.

Ersättning i kronor per

Slag av ersättning årsarbetare

1 000 kronors

avlönings- olycksfall

summa sjukdag

M Kv M Kv M Kv M Kv

Sjukpenning... 5-79 5*67 1-64 137-56 115-68 7-77 5'73 Läkarvård ... 6-61 1-81 151 0-52 34-30: 35-16 2-04 1-81 Ersättning på grund av invaliditet . 18-64 3 OG 4-23 0-86 102-65 61-1L

Ersättning på grund av dödsfall . . 6-06 (hi;, 1*37 002 33-33 I l-io Summa kronor 50S2 10-71 12-78 S-Ol 307-74 213-05

2:a halvåret 1946 290.54 208-87

l:a halvåret 1946 256-67 191-16

år 1945 43-75 9-24 12-54 3-43 263-33 189-25

(17)

lab. 2 a, b (sid. 44, 4b). Dessa tabeller innehålla uppgifter rörande fri­

villig försäkring för olycksfall utom arbete. Såsom framgår av tabellerna har ifrågavarande försäkring omfattat 110 707 manliga och 33 8111 kvinnliga årsarbetare. En fördelning av de i kol. 18 angivna kostnaderna för läkar­

vård m. m. på olika slag av vård ger följande resultat:

Män Kvinnor Samma

Sjukhusvård... Kr. 10 594 2 183 12 777 Övrig läkarvård... > 108 673 14139 122 812 Proteser... > 3 252 248 3 500 Läkarintyg . . ... ? 25 177 3 438 28 615

Summa Kr. 141 696 20 008 167 704 ir 1946 132 098 21 365 153 463

Olycksfall hos mindre arbetsgivare. Med hänsyn till att de uppgifter rörande arbetare, anställda hos mindre arbetsgivare, som ingivas till riks- försäkringsanstalten, i allmänhet äro av mera summarisk karaktär, har det icke ansetts motiverat att för varje år utföra en detaljerad bearbetning av ifrågavarande uppgifter. Här nedan lämnas emellertid vissa totalsiffror röran­

de antal olycksfall och därav föranledda ersättningar.

Antal olycksfall i arbete hos mindre arbetsgivare år 1947 framgår av föl­

jande sammanställning.

Män Kvinnor Summa

Samtliga olycksfall... . . 27 741 5 249 32 990 Härav invaliditetsfall... . . 658 132 790 och dödsfall... . . 82 8 90 Samtliga olycksfall år 1946 . . . 28 040 5 447 S3 487

Storleken av de ersättningar, som på grund av den obligatoriska försäk­

ringen tillerkänts i anledning av olycksfall hos mindre arbetsgivare, fram­

går av tab. F å nästföljande sida.

Fördelningen av läkarvårdskostnadérna på olika slag av vård m. m. fram­

går av följande sammanställning:

Män Kvinnor Summa

Sjukhusvård... Kr. 111637 32 983 144 620 Övrig läkarvård... . 930128 195193 1 125 321 Proteser... » 10 909 2 475 13 384 Läkarintyg . . ... » 186 463 35 678 222141 Summa Kr 1239137 266 329 1 öOn 466

År 1946 1267196 270115 1537311

Olycksfall bland statsanställd personal. I likhet med hos mindre arbets-

J

ivare inträffade olycksfall hava icke hellerde olycksfall, som inträffat bland en statsanställda personalen, gjorts till föremåi för bearbetning i den ut­

sträckning, som kommit uppgifterna rörande olycksfall och arbetare hos större arbetsgivare till del.

För huvudparten av den statsanställda personalen inflyta nämligen icke till riksförsäkringsanstalten några fullständiga uppgifter om sjukersättningar, som utgått på grund av olycksfall i arbete, ej heller om sjuktidens längd.

För invaliditets- och dödsfall inkomma däremot fullständiga uppgifter.

(18)

13

Tab. F. Ersättningar på grund av olycksfall i arbete hos mindre arbets­

givare

Försäkringsinrättning

Sjukpen­

ning

Kapitalvärden av liv­

räntor i anledning av Begrav- Kostnad för läkar-

Summa \ ersättnin-

invaliditet död värd m. m. gar

! Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

: Riks/ örsäkringsanstalten Män...

Kvinnor...

3824 564 3 300 778 523 786

4 997018 4 531 725 465 293

1046419 1038 405 8 014

27 709 25 789 1920

1 254 040 1015 033 239 007

11149 750 ! 9 911730 1 238 020 Bolag . .

Män . . . Kvinnor .

707914 656 617 51 297

522160 494 082 28 078

52025 52 025

3104 2 854 250

251426 224 104 27 322

1536629 1 429 682 106 947 Samtliga 4 532478 5519178 1098444 30813 1505 466 12686379 År 1946 4100 366 5 656 887 855 993 27 335 1537 311 12 177 892

Antal olycksfall bland statsanställd personal och deras fördelning efter kön m. m. framgår av följande sammanställning:

Samtliga olycksfall . . . . Härav invaliditetsfall . . .

Män . 22 412 . 197

RA

Kvin 1 8€

nor Summa

>5 24 277

'1 218

1 65

>3 24 397

dödsfall bland statens

Samtliga olycksfall

Tab. G. Ersättning på

är 1946 .

grund

... 22 434 19t

av invaliditets- och arbetare.

Institution I

Antal års­

arbetare

Invaliditetsfall Dödsfall

Antal inva­

liditets­

fall

Kap.- värde av

invalid­

livräntor Kr.

Antal döds­

fall

Kap.- värde av

efter­

levande- livräntor

Kr.

Begrav­

nings­

hjälp Kr.

Summa ersätt­

ningar

Kr.

Järnvägsstyrelsen... 64 239 78 1087 339 29 679 223 13 168 L 779 730 Generalpoststvrelsen... 25 249 5 97 443 2 56 015 830 154 288 Telegrafstyrelsen... 37 304 19 224 670 X _ 375 225 045

Vattenfallsstyrelsen... 6 768 27 289 771 3 88 356 1 440 379 567 Väg- o. vattenbyggnadsstyrelson 12 624 23 240 539 6 143 743 2 870 387 152 Domänstvrelsen... 12 387 18 190 760 2 40 303 710 231 773 Till försvarsväscndct hörande 44 922 24 275 907 19 569 986 9 120 855 013

> hälso- och sjukvården > 9 789 5 34 790 _ - 34 790

> undervisningsväsendet > 18 159 2 27 102 __ I 27102

Arbetsmarknadskommissionen . 4 033 8 49 711 __ • ' _ ___ 49 711

Övriga... 33 997 14 125 870 3 49 534 1 440 176 844 Samtliga 269 471 218 2643 902 65 1627160 29953 4 301015 År 1946 , 259 587 237 2 431 152 80 1466 613 31 816 3 929 581

(19)

I tab. G. å föregående sida meddelas en sammanställning av de belopp, till vilka invaliditets- och dödsfallsersättningarna uppgått, varvid uppgifterna för var och en av de större statsinstitutionerna angivits särskilt.

5. De skadades fördelning efter ålder,

I 194C års olycksfallsstatistik angavs i tab. 3 a och b åldersfördelningen för de skadade inom varje särskild yrkesgrupp. Då det icke ansetts erforder­

ligt att utarbeta dessa fördelningstabeller för varje år, återfinnas de icke i denna publikation.

6, Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd.

Av anmälda olycksfall i arbete, som inträffat under år 1947, hava 3 295 föranlett invaliditet och 551 den skadades död. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd, försäkringsinrättning, arbetsgivaregrupp och den skadades kön framgår ur tab. H.

Tab. II. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd m. m.

Samtliga olycksfall Invaliditetsfall Dödsfall Rfa Bolag Snmma Rfa Bolag I Summa Rfa Bolag Summa

Större arbetsgivare . 115 592 111092l\ 226 6S4 1 337 950 2287 216 ' 180 396

Män... 103 408 100 823 204 231 1 216 881 2 097 203 172 375 Kvinnor ... 12 184 10 2691 22 453 121 69 190 13 8 21

Mindre arbetsgivare . 27190 5 800 32 990 709 81 790 80 10 90 ,

Män... 22 503 5 238 27 741 583 75 658 73 9 82 4 687 562 5 249 ]26 0 162 7 1 Ö !

Staten... 24277 24 277 218 218 65 65 Män... ‘22 412 22 412 197 _ 197 64 - 64 Kvinnor... 1 865 - 1865 21 21 1 ~ 1

Samtliga arbetsgivare 157059 116 892)283951 2 264 1031 3295 361 190 551

Män... 148 323 106 061 254 384 1996 956 2 952 340 181 521 Kvinnor .... 18 736 10 831 29 567 268 75 343 21 9 30

Sjukdom. I olycksfallsstatistiken för år 1945 återfinnas å sid. 14 två sjuk- längdstabeller, angivande antalet kvarstående sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för olycksfallet. Det har icke ansetts erfoderligt att publicera sådana tabeller varje år. I tab. I angives emellertid en mindre detaljerad fördelning av olycksfallen med hänsyn till sjuktidens längd. Bland där upp­

tagna 87 258 fall med högst en veckas sjuktid ingå dels 9 invaliditetsfall och 348 dödsfall, i vilka invaliditetstillståndet eller döden inträtt utan föregående sjukdag, dels 50 750 fall, i vilka olycksfallet icke föranlett avbrott i arbetet av sådan varaktighet, att sjukpenning utgått.

(20)

15

Tab. I. Antal olycksfall, fördelade efter sjuktidens längd.

Större arbetsgivare (exkl. staten).

Sju k tidens längd

Antal olycksfall

absolut i % av hela antalet

högst 1 vecka... 87 258 38-5 över 1 t. o. m. 2 veckor... 58 477 258

>2 > 3 » ... 30322 lo’4

>3 > 4 > ... 17 016 7-5

>4 > 5 > ... 9 971 4-4 högst ö veckor ... 203044 89-6 över 5 t. o. m. 13 veckor... 18520 8-2

>13 > 26 > ... 3 308 1-4

> 26 veckor t. o. ra. 1 Ir... 1357 0-6

» 1 t. o. m. 2 är... 396 0-2

» 2 år... 59 O-o över 5 veckor ... 23640 IOi Tillsammans 226 684 IOOo

Invaliditet. Uppgifter rörande invaliditetsfallen och deras fördelning efter olika synpunkter hava sammanställts i tabellerna 4—8. Tab. 4 (sid. 46) an­

giver fördelningen efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad. Medelinvaliditets- graden utgör 21-9 %. Sambandet mellan invaliditetsgrad och ålder framgår ur tab. 5 (sid. 47).

Tab. K. Antal olycksfall ocli invaliditetsfall, fördelade efter den skadades ålder

Större och mindre arbetsgivare (exkl. staten).

Ålder vid , olycksfallet

År I

Antal olycksfall Antal invaliditetsfall Invaliditetsfallen i pro­

cent av olycksfallen Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Till­

sammans

[ Under 15 . . . 1116 219 ' 1 335 9 9 0-8 0-7

15—19 .... 21 908 4 283 > 26 191 116 12 128 0-5 0-3 0-5

20—24 .... 29 259 4 357 33 616 154 12 166 0-5 0-3 O-Ö

25—29 .... 36 777 3 318 40 095 254 12 266 0-7 0-4 0-7

30-34 .... 30 823 2 582 33 405 287 16 303 0-9 O-C 0-9

35—39 .... 28 860 2 817 31 677 317 21 338 M 0-7 1-1

40—44 .... 23 281 2 543 25 824 294 33 327 1-3 1-3 1-3

45—49 . . . 18 562 2 278 20 840 268 31 299 1-4 1-4 1-4

50—54 .... 13 810 2 038 15 848 266 60 326 1-9 2-9 2-1

55—59 .... 10 295 1 534 11 829 270 46 316 2-(i 3-0 2-7

60-64 .... 8 011 885 8 896 230 45 275 2-9 5-1 3-1

65—69 .... 4 452 343 4 795 186 22 208 4-2 6-4 4-3

70 och däröver 1 933 122 2 055 104 12 116 5-4 9-8 5*6

Ålder okänd . . 2 885 383 i 3 268

Samtliga 231 972 27 702 259 674 2 755 322. 3 077 T2 T2 T2 År 1946 1220 883 27 339 248 222 2 818 375 3193 1-3 1-4 1-8

(21)

I tab. K har gjorts en sammanställning av antalet olycksfall och inva- liditetsfall, som träffat arbetare i olika åldrar, anställda hos större och mindre arbetsgivare (ej staten). Av de i tabellens sista kolumn angivna siffrorna framgår, att invaliditetsrisken, beräknad i procent av samtliga olycksfall, i stort sett befinner sig i stigande med växande ålder.

Tab. £^(sid. 48) angiver sambandet mellan invaliditetsgrad och sjuktidens längd. Såsom synes av tabellen äger ett tydligt samband rum mellan dessa båda egenskaper. Ur tab. 7 (sid. 49) framgår dels antalet invaliditetsfall, som föranletts av olika olycksfallsorsaker, dels fördelningen efter invalidi- tetsgrad för varje dylik orsak. Betydelsen av de bokstäver, som beteckna olvcksfällsorsakerna, finnes angiven å sid. 59. Största antalet invaliditets­

fall har förorsakats av arbetsmaskiner (801 st.) handverktyg och enklare redskap (320 st.) fordon i trafik, ej tillhörande spårbanor, med animal driv­

kraft (264 st.) halkning och fall (457 st.) samt lyftning, bärande och hante­

rande av föremål (359 st.), utgörande respektive 24-3, 9'7, 8'0, 13 9 och 10 9 % av samtliga. De av olika olycksfallsorsaker framkallade invaliditetsfallen förete icke obetydliga avvikelser i avseende på medelinvaliditetsgradens stor­

lek. I tab. 8 (sid. 50) äro invaliditetsfallen fördelade efter yrkesgrupp och skadad kroppsdel.

Dödsfall. Tab. ,9 (sid. 51) innehåller en översikt över de på grund av olycksfall i arbete förolyckade jämte deras ersättningsberättigade efterlevande (änkor, änklingar, barn under 16 år samt föräldrar), fördelade efter ålder vid den förolyckades död. Antalet dödsfall bland män utan ersättningsberättigad efterlevande uppgår till 156 och med sådan efterlevande till 365. Motsva­

rande siffror för de på grund av olycksfall avlidna kvinnorna utgöra 25 och 5.

I 152 fäll hava de avlidna männen efterlämnat endast änka, i 172 fäll änka jämte barn (det sammanlagda barnantalet utgör i dessa fall 324), i 12 fall endast barn (24 st.), i 2 fäll änka jämte ersättningsberättigade föräldrar, i fall änka, barn (3 st.) och föräldrar samt i 6 fäll barn (7 st.) och föräldrar.

För de 328 män, som efterlämnat änka, uppgår medelåldern vid dödsfallet till 46'2 och för änkorna till 430 år. Åldersskillnaden mellan de till följd av olycksfall avlidna männen och deras hustrur var sålunda i medeltal 3'2 år

7. Olycksfallens orsaker.

Beträffande olycksfallens orsaker har en särskild undersökning genomförts, varav resultatet sammanställts i tab. 10 (sid. 52, 53).

För undersökningen i fråga har såsom riskmått använts antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (se härom »Olycksfallsrisken och dess bestäm­

mande», sid. 7). Tabellen, som omfattar samtliga olycksfall hos större ar­

betsgivare, giver i sammanträngd form en fullständig bild av de angivna olycksfallsorsakernas andel i olycksfallsrisken inom varje särskild yrkes­

grupp. Ur tabellen framgår därjämte, huru stor del av den förlorade arbets­

tiden som härrör från sjukdom, invaliditet och död, dels för varje särskild yrkesgrupp, dels för varje särskild olycksfallsorsak. De olycksfall i arbete, som under år 1947 träffat hos större arbetsgivare anställda arbetare, hava, under de gjorda förutsättningarna beträffande det tillämpade riskmåttet, för­

orsakat en förlust i arbetstid av 6361 dagar per årsarbetare eller omkring

(22)

17 Tab. L. Invaliditets- och dödsfall, förorsakade av olika slag av arbetsmaskin»)-.

A n t a 1 Ersättningar på grund av

Summa Arbetsmaskin, som förorsakat olycksfallet invali­

ditets- döds­

fall

invali­

ditet död

fall Kr. Kr. Kr.

Skär- och, huggmaskiner.

Band- och ramsågar... 4 24 083 24 083 Cirkelsågar... 339 2 2 965 561 13168 2 978 729 Fräsmaskiner . . •... 50 454 443 454 443 Hvvel-, stick-, spånt- och stämmaskiner... 51 644 000 644 000 Svarvar... 15 2 146 567 50902 197 469 Borrmaskiner... 25 213 871 213 871 Huggmaskiner... 9 66111 66111 Saxar för maskindrift eller för hand med meka-

nisk anordning av större slag... 5 32 545 32 545 Övriga skärmaskiner... 22 1 198 346 6 684 205 030

Smärgel-, slip-, poler- och putsmaskiner.

Smärgelmaskiner... 10 77 663 77 663 Slipmaskiner... 9 66 782 66 782 Poler- och putsmaskiner... 5 35 855 35 855

Press- och stansverk.

För metaller... 59 1 635 788 49 843 685 631 Briketteringsmaskiner... 3 54 090 54 090 För läder, tyg, trä, papper och papp... 7 40 470 40 470 Övriga press- och stansverk... 14 172 079 172 079

Valsverk.

För metall... 8 _ 99 610 _ 99 610

För papper, papp, filt och gummi... 9 130 473 130473 Övriga valsverk... 12 145 888 145 888

Hammare och stampverk.

Aug- och lufthammarc... 3 33 577 33 577 Fallhammare... 7 2 63 047 49 991 113 038 Fjäder- och transmissionshammare... 1 9 185 9 185

Stamp- och krossverk, stenkross, rapskross etc. . 7 107 149 107149

Kvarn- och siktverk.

Kvarnar med stenar... __ __ __ _ _

Vals- och kollerkvarnar... 4 __ 66 840 __ 66 840 Siktar, silar, såll och filtrerapparater, kastma-

skiner ... 1 22 310 22 310

Cen tri fugahn askiner.

Separatorer ...

Centrifugalpuinpar och fläktar... 9 1 61 525 9 801 71 326 Torkcentrifuger... 2 64 076 64 076

Tvätt-, blandnings-, färgnings- och torkmaskiner.

Tvätt-, skölj- och färgningsmaskiner...

Blandnings- och knådningsmaskiner...

3 18 828 18 828

17 2 160 498 960 161458

Torkmaskiner... — t- - +2—503465503485

References

Related documents

Hor hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av olycksfall i arbete år 1941, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.. Uppgifter om yrkessjukdomar, som yppats under

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1954, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.. Män

I ovan angivna 93 443 fall med högst en veckas sjuktid ingå dels 1 invali- ditetsfall och 338 dödsfall, i vilka invaliditetstillståndet eller döden inträtt utan föregående

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1953, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.... Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år

j läkar- sjnk- j vård dagar m.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1948, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad... Män och kvinnor..

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av olycksfall i arbete år 1943, fördelade efter yrkesgrupp och olyeksfallsorsak.. Uppgifter om yrkessjukdomar, som yppats under

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1929, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.... Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år

Större arbetsgivare (exlä.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1926, fördelade efter yrkesgrupp ocli invaliditetsgrad.. Män och kvinnor.. Antal

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Större arbetsgivare (exkl.. antalet kvarstående sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för olycksfallet. Det har icke ansetts erforderligt att publicera sådana tabeller varje år.

Större och mindre arbetsgivare (exhl.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1922, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.. Män och kvinnor..

Huru totala antalet olycksfall samt antalet årsarbetare och olycksfall inom industrier med känt antal årsarbetare fördela sig på olika yrkesgrupper under åren 1915 och 1916,

Huru totala antalet olycksfall samt antalet årsarbetare och olycksfall inom industrier med känt antal årsarbetare fördela sig på olika yrkesgrupper under åren 1912, 1913 och

14. Annan hithörande industri... Bomullsspinnerier och -väverier... Jutespinnerier och -väverier... Linne- och hampspinnerior samt -väverier ... Ylle- och sidenfabriker... Färgerier

mälda olycksfall i arbete, som under åren 1918—22 träffat arbetare, å vilka olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 254 374.

mälda olycksfall i arbete, som under åren 1923—1928 träffat arbetare, å vilka olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 430 929.

mälda olycksfall i arbete, som under åren 1929—1933 träffat arbetare, å vilka olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 592 889.

Samtliga anmälda olycksfall. Hela antalet till försäkringsinrättningarna anmälda olycksfall i arbete, som under åren 1939—1943 träffat arbetare, â

Och inte ville Algotsson att fröken Zelinda skulle spänna sina ögon milt förebrående i honom och säga: Ifall nåt händer, det är ju krig, hur blir det för mej då.. när han kom