• No results found

Ansökan om stöd enligt LSS (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om stöd enligt LSS (pdf)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om insatser enligt

LSS

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Sökande

Efternamn, samtliga förnamn Personnummer

Utdelningsadress Postnummer Postort

Telefonnummer inkl riktnummer Mobiltelefon E-postadress

Företrädare

Vårdnadshavare God man Förvaltare

Efternamn, samtliga förnamn Personnummer

Utdelningsadress Postnummer Postort

Telefonnummer inkl riktnummer Mobiltelefon E-postadress

Ansökan gäller

Beskrivning av funktionshinder

(diagnos och beskrivning)

Ditt behov av stöd och service

Beskriv vad du behöver hjälp med (till exempel personlig hygien, förflyttningar). Beskriv gärna hur vardagen fungerar.

(2)

Information

Uppgifterna som du har lämnat kommer registreras elektroniskt. Det är endast personal som arbetar med ditt ärende som får ta del av informationen. All personal har sekretess vilket innebär att uppgifter om dig inte får lämnas ut till någon obehörig. Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Ulricehamns kommun 2010-11-11

Information om behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer att registreras och behandlas i vårt datasystem. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Övrigt

(fortsättning från föregående sida eller annat du vill lägga till)

Medgivande

Jag medger att uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av mitt ärende får tas in från Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, skolan samt socialtjänsten. Ja Nej

Underskrift av sökande eller legal företrädare

Ort och datum Underskrift sökande/företrädare

Ansökan skickas till

Ulricehamns kommun Handläggarenheten 523 86 Ulricehamn

Ansökan har gjorts med hjälp av

(Fylls i om annan än företrädare hjälpt till med ansökan) Namn

Utdelningsadress Postnummer Postort

Telefonnummer inkl riktnummer Mobiltelefon E-postadress

References

Related documents

Det amerikanska bolaget kommer att spara uppgifterna i maximalt nittio (90) dagar från det att uppgifterna samlats in. Inom denna tidsperiod skall uppgifterna ha sammanställts

marknadsföringsändamål. Svenska Spel använder uppgifterna i Playscan som underlag då de inte skickar direktadresserad reklam till vare sig den kund som erhållit färgen röd

Enligt 9 § punkt f) personuppgiftslagen får inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Sluss- ningen av samtal

Är det däremot fråga om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel uppgifter i löpande text eller uppgifter i ljud- eller bildupptagningar utan koppling

uttryckligen använt ordet direktåtkomst men det är svårt att förstå tillgången som dessa andra användare får till Kontot på annat sätt än att det är frågan om

vägas in om ändamålen i stället kan uppnås med andra åtgärder som innebär ett mindre intrång i den personliga integriteten och dessa alternativa åtgärder inte skulle

använda kommentarbankerna, redigera dem eller skapa helt egna utifrån den lokala pedagogiska planeringen. Förutom fritextfält dokumenteras skriftliga omdömen genom att lärarna

För det fall Bolagsverket lämnar ut personnummer till någon som verket har anledning att anta kommer att behandla uppgifterna i strid med personuppgiftslagen, till exempel