Redovisning av finansiella instrument

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-07

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditin- stitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk- ringsföretag,

4. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Stefan Pärlhem och departementssekreteraren Sofia Bildstein-Hagberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :