• No results found

År 2000 i korthet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "År 2000 i korthet"

Copied!
68
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

– A stronger service company 6 The Bilia share

Directors’ report 8 Service market 11 Bilia’s processes 12 Service and IT

14 Ford – A new brand at Bilia 16 Closer to customers in Denmark 17 Bilia set to expand with Micro 18 Group overview

20 Cars - Attractive product programme 24 Trucks – Acquisitions provide synergism 28 Construction Equipment

– Turnkey solutions

32 Bilia Property – surplus values in Bilia’s business

34 Human capital

36 Decentralised environmental programmes 38 Financial risks and sensitivity analysis

Financial accounting

40 Profit and loss accounts and performance analysis

42 Balance sheets 44 Cash flow analyses

46 Accounting principles and notes

Övrigt

58 Förslag till vinstdisposition 59 Revisionsberättelse 60 Femårsöversikt

62 Styrelse, ledning och revisorer 64 Adresser

Diagramförteckning Definitioner av nyckeltal Kallelse till bolagsstämman

Förvaltningsberättelsen

utgörs av sidorna 8–39, 58 samt 62–63.

Personbilar

Resultatet inom Personbilar försämrades under 2000, främst beroende på sjunkande marginaler vid försäljning av nya och begagnade bilar i Sverige under senare delen av året.

20

Lastbilar

Efter en stark avslutning av året blev resultatet inom Lastbilar i nivå med föregående år.

24

Entreprenadmaskiner

En god lönsamhetsutveckling på servicemarknaden bidrog till att Entreprenadmaskiner uppnådde sitt bästa resultat.

28

Medarbetarna

Bilias förmåga att tillvarata personalens kunskap och kompetens är av stor betydelse för koncernens kon- kurrensförmåga.

34

Ekonomisk redovisning

Biliakoncernens utveckling under 2000 i ekonomiska termer, med kommentarer till de viktigaste posterna.

40

rat tillväxtområde för koncernen.

8

(2)

År 2000 i korthet

- Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 354 miljoner kronor (368).

- Årets resultat ökade till 279 miljoner kronor (94) motsvarande 9:00 per aktie (3:00).

- Resterande personbilsverksamheter i Tyskland och Frankrike avyttrades.

- Reservdels- och tillbehörsbutikskedjan Micro förvärvades som ett led i att expandera inom servicemarknaden för äldre personbilar.

- 3,1 miljoner egna aktier återköptes till ett värde av 300 miljoner kronor.

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen fatta beslut om möjlighet till återköp av upp till 10 procent av egna aktier.

1998 1999 2000

Nettoomsättning, Mkr 14 909 17 090 17 337

Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 257 368 354 Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,7 2,2 2,0

Rörelseresultat, Mkr 333 275 411

Resultat före skatter, Mkr 280 184 400

Årets resultat, Mkr 206 94 279

Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,2 6,8 12,3

Avkastning på eget kapital, % 13,5 6,0 18,7

Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 1,41 1,00 1,44

Kassaflöde från verksamheten, Mkr – 91 957 – 61

Soliditet, % 24 21 20

Vinst per aktie, kr 1) 6:50 3:00 9:00

Eget kapital per aktie, kr 1) 50 49 50

Antal anställda 31 december 4 729 4 953 5 371

1)Beräknat med hänsyn till återköp av egna aktier men ej till utestående

konvertibellån, se sid 7 och 60.

Nyckeltal

Inledningen av 2001

(3)

2

Affärsidé

Bilias affärsidé är att sälja fordon samt att erbjuda fordonsinnehavarna service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mer- värde. Bilia skall kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik för att skapa tillgänglighet, intresse och bekymmersfria produkter.

Bilia skall samtidigt utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösning- ar för att distribution och service skall bli kostnadseffektiva.

Bilias leverantörer skall uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög kundtillfredsställelse och stark position mätt i marknadsandelar, image och lönsamhet.

Bilia skall bedriva verksamhet i storstads- områden och regioner med stora fordons- bestånd. Norden är företagets hemmamark- nad. På utvalda marknader i Europa skall Bilia även marknadsföra lastbilar och ent- reprenadmaskiner.

Mål

Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå:

• en rörelsemarginal på mer än 3 procent,

• en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och

• en avkastning på eget kapital på minst 15 procent.

Bilia ser goda möjligheter att växa med 5–10 procent per år genom förvärv och organisk tillväxt.

Strategi

Bilias strategi vilar på två grundpelare;

förbättrad lönsamhet i befintliga verksam- heter samt tillväxt i huvudsak genom för- värv. Bilia strävar efter att öka effektiviteten i verkstäderna, förbättra begagnataffärer- na, uppnå synergieffekter i de förvärvade europaenheterna och öka fokus på resultat och kapitalutnyttjande.

Genom att aktivt ta del i den omstruk- turering som pågår bland återförsäljarna samt att utnyttja Bilias möjligheter till för- värv inom samtliga tre produktområden kommer Bilia att växa. Speciellt inom ser- vicemarknaden skall Bilia ha en aktiv för- värvsstrategi.

Styrkefaktorer

Bilia har ett väl utbyggt nät av sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka marknadspositioner.

Bilia är ett starkt varumärke och koncer- nen samverkar med leverantörer av starka produktprogram och varumärken. Bilias storlek skapar möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar och förutsättningar för att attrahera kompetenta medarbetare.

Bilias medarbetare har stor branscherfa- renhet och villighet att ständigt utvecklas för att ge kunderna en bättre service.

Bilia är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Österrike, Ungern, Slovakien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Slovenien.

(4)

Servicemarknaden

Nettoomsättning, %

servicemarknaden 29

Antal anställda, %

servicemarknaden 83

Fordonsmarknaden omfattar försäljning av nya och begagnade fordon, kundfinansiering och tilläggstjänster.

Bilia säljer Volvos produkter inom per- sonbilar, lastbilar, bussar och entreprenad- maskiner, Renaults och Fords personbilar

Fordonsmarknaden

och transportbilar, samt Mitsubishis lätta lastbilar.

En god volymutveckling stärker beståndet av fordon vilket är en viktig faktor för service- marknadens tillväxt.

Viktigt 2000

• Bilia övertog representationen för Ford i Göteborgsregionen.

• Nya modellprogram inom samtliga pro- duktområden.

• Ny affärsenhet för begagnade lastbilar och reservdelar i Sverige.

• Entreprenadmaskiner övertog importörs- skapet och detaljhandelsverksamheten för Volvo CE i hela Danmark.

Nettoomsättning, %

fordonsmarknaden 71

Täckningsbidrag, %

fordonsmarknaden 15

Antal anställda, %

fordonsmarknaden 17

3

med fordonsmarknaden. Försäljningen är dessutom stabilare över en konjunkturcykel.

Viktigt 2000

• Genom förvärvet av Micro etablerade Bilia en ny plattform för att erbjuda re- servdelar och servicekoncept till ägare av äldre bilar och reservdelar till märkes- oberoende bilverkstäder.

• Bilia startade särskilda projekt för att förbättra verkstadseffektiviteten inom personbilar och lastbilar.

• Bilia lanserade en ny webbplats som skall öka tillgängligheten och kundtill- fredsställelsen.

• Bilia startade ett servicecenter i Stock- holm. Målet är att höja effektiviteten inom personbilsverksamheten samt att förbättra servicegraden till kunderna.

Servicemarknaden innefattar verkstäder, nya och begagnade reservdelar, butiksför- säljning och försäljning av bensin.

Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter på servicemarknaden, ett prioriterat tillväxtområde för koncernen.

Marginalerna på servicemarknadsförsälj- ningen är avsevärt bättre samt binder be- tydligt mindre rörelsekapital i jämförelse

Täckningsbidrag, %

servicemarknaden 85

(5)

4

Service

Service och servicetjänster är Bilias kärn- verksamhet och det unika bidrag vi ger våra kunder. En väl utbyggd och professionellt utförd service skapar ett mervärde för kund- erna. Servicemarknaden är därigenom nyck- eln till Bilias lönsamhet och tillväxt. För att tillfredsställa kunderna krävs en kontinuerlig utveckling av nya serviceerbjudanden. Led- stjärnorna i arbetet är Bilias kärnvärden – tillgänglighet, intresse och bekymmersfria produkter.

Bilia använder IT för att stärka relationen med kunderna. Under 2000 lanserade vi en ny webbplats för den svenska personbilsverksam- heten. Den nya webbplatsen är en integrerad del i det dagliga arbetet med att erbjuda kunderna service med flera nya funktioner som underlättar fordonsägandet. Den kom- mer att följas av liknande webbplatser för de olika produktslagen i samtliga länder.

Mot slutet av året inleddes ett pilotprojekt med ett nytt servicecenter vid personbilsan- läggningen i Segeltorp i södra Stockholm.

Med hjälp av avancerad datorbaserad tele- foni tar personalen i serviceenheten hand om samtal och förfrågningar som kommer in via telefon, e-post och SMS.

Servicecentret kommer att bidra till att öka effektiviteten i verkstäderna - mekani- kerna avlastas frågor om tidsbokning och priser och kunderna kan erbjudas tid vid anläggningar med ledig kapacitet.

Expansion

I vår strategi ligger att personbilsverksamhet- en skall växa i storstadsområdena i Norden.

Detta skall ske genom att expandera nuva- rande verksamhet, men vi är också intres- serade av att marknadsföra fler varumär- ken. Bilia klarar av att hantera ytterligare varumärken utan att riskera deras respektive särart. Ett första steg i denna utveckling togs i maj då vi övertog representationen

för Ford i Göteborgsregionen. Ford har ett stort bestånd av personbilar i Sverige, vil- ket är betydelsefullt från servicesynpunkt.

I november förvärvade vi reservdels- och tillbehörskedjan Micro. Genom Micro er- bjuder Bilia ägare av äldre personbilar reserv- delar och tillbehör. Syftet är också att bygga ett koncept som effektivt kan serva fristå- ende verkstäder med reservdelar och admi- nistrativt stöd. Microkonceptet kommer att hållas skilt från Bilias personbilsverksam- het. Vi har stora möjligheter att nå fram- gång i marknadssegmentet genom att rätt utnyttja Micro.

Bilia deltar aktivt i den omstrukturering som pågår i återförsäljarledet inom kom- mersiella fordon. I juli övertogs återförsälj- aren TBS Wroclaw i sydvästra Polen och sedan årsskiftet 1999/2000 ansvarar Bilia för såväl import som distribution av entre- prenadmaskiner i hela Danmark. I sam- band med denna strukturförändring för- värvade Bilia en återförsäljare och etable- rade en egen verksamhet på Jylland.

Kapital

En viktig del i arbetet med att stärka Bilias kärna är avvecklingen av de verksamheter som ligger utanför denna. Avvecklingen av de tyska och franska personbilsverksamhe- terna slutfördes under våren 2000 och i maj avyttrades fastigheten Hamburg Marriott Hotel. Den kvarvarande personbilsverksam- heten i Milano förväntas bli avyttrad under det första halvåret 2001 och förvaltnings- fastigheten i Augsburg under året. Genom avyttringarna frigörs kapital och skapas en större finansiell frihet för Bilia att växa inom prioriterade områden där avkastningen är högre. I det sammanhanget kan nämnas att det för närvarande pågår en översyn av Bilias rörelsefastigheter.

För att optimera koncernens kapitalstruk- tur genomfördes under hösten ett återköp av egna aktier. Genom återköpet överfördes 300 miljoner kronor till aktieägarna.

V D

H A R O R D E T

Bilia genomförde under 2000 flera viktiga åtgärder för att etablera en framtida plattform

som servicebolag.

Ett starkare

servicebolag

(6)

5

Resultat

Bilias rörelseresultat exklusive jämförelse- störande poster minskade under 2000 till 354 miljoner kronor (368). Lastbilar bibe- höll sitt goda resultat från 1999 och Entre- prenadmaskiner ökade såväl resultat som lönsamhet. Däremot var Personbilars resul- tat sämre än förväntat. Det drogs ned av att enskilda enheter i den svenska personbils- rörelsen kraftigt ökade försäljningsvolymerna med lägre marginaler. För att vända utveck- lingen är åtgärder vidtagna som kommer att ge resultat under första halvåret 2001.

Det finns stor potential till förbättrad lönsamhet genom att öka effektiviteten i våra verkstäder. Flera viktiga verkstadsprojekt har startat inom personbilsverksamheten i Sverige och lastbilsverksamheterna i Sverige, Norge och Danmark. Effektivitet i process- erna, kundrelationer, kompetens och lönsam- het ses över och genom uppföljningar säker- ställs att arbetet utförs på ett optimalt sätt.

De utvärderingar som gjorts visar på myck- et positiva resultat. Jag är övertygad om att projekten kommer att bidra till att ge mer

motiverade medarbetare, nöjdare kunder och förbättrad lönsamhet – även om vi får räkna med att det tar lite tid innan den fulla effekten uppnås.

För att kunna ge en bra service krävs att vi har kompetenta och engagerade medarbe- tare som sätter kundernas bästa i fokus. Varje medarbetares bidrag är viktigt för Bilias vinst- utveckling. En väl utförd service ger nöjda kunder, som gärna återkommer och som i sin tur skapar förutsättningar för att vi skall kunna nå vår lönsamhetsnivå. Bra service och nöjda kunder har högsta prioritet. Bilia blir riktigt bra när alla i företaget hela tiden är inriktade på att ge kunderna service.

Utsikter

I Sverige och Danmark förväntar vi en lägre totalmarknad. I Norge väntas marknaden öka något efter nedgången under 2000. Bilia har tillgång till mycket starka produktprogram från såväl Volvo som Renault och Ford.

Marknadssituationen för fordonsförsälj- ningen kommer att kräva en disciplinerad hantering av marginalerna som tillsammans

med en god serviceefterfrågan ger bra möjlig- heter till lönsamhetsförbättring. Våra åt- gärdsprogram kommer att vara i stort fokus.

Vi bedömer att lastbilsmarknaderna för- svagas jämfört med de två senaste årens mycket starka efterfrågan, men att de ligger kvar på historiskt sett höga nivåer. Under året kommer åtgärder för att öka verkstads- effektiviteten och att konsolidera de enheter som förvärvats i Frankrike, Tyskland och Polen att prioriteras.

Inom Entreprenadmaskiner är marknads- förutsättningarna goda, men ett politiskt beslut i Norge skapar en viss osäkerhet. De senaste årens goda försäljning inom samtli- ga produktslag gör att fordonsbestånden ökar, vilket är positivt för Bilias service- marknadsaffär.

Under 2001 kommer EU-gruppundanta- get, som går ut i september 2002, att debat- teras. Förändringar kommer högst troligt att krävas. Vår bedömning är att Bilia med sin storlek, finansiella styrka och sitt väl ut- vecklade serviceerbjudande har goda möjlig- heter att stärka sin marknadsposition.

Med de senaste årens koncentration till, och förstärkning av, kärnverksamheten har vi skapat goda förutsättningar för ett mera kundnära, flexiblare och långsiktigt lönsam- mare Bilia – till gagn för våra kunder, våra leverantörer, våra medarbetare och inte minst för våra aktieägare.

Göteborg i februari 2001

Kjell Åkesson

Verkställande direktör och koncernchef

(7)

6

Aktien noterad sedan 1984

Bilias aktie noterades 1984 på OM Stock- holmsbörsens A-lista. Det nominella värdet är 20 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. En handelspost består av 200 aktier.

Volatil börsutveckling

Börsåret 2000 präglades av kraftiga sväng- ningar. En kraftig uppgång under våren följ- des under hösten av kraftigt fallande kurser.

Oron för den amerikanska ekonomin, vinst- varningar från många ledande amerikanska bolag, en stark dollar och ett högt oljepris bidrog till att pressa världens börser.

På OM Stockholmsbörsen sjönk Affärs- världens generalindex med 12 procent. Dow Jones Index på New York Stock Exchange gick ned med 6 procent och Londonbörsens index FTSE-100 sjönk med 4,3 procent.

Bilia-aktiens kurs

Kursen på Bilia-aktien sjönk under året från 75 kronor till 65 kronor eller med 13 procent. Högsta betalkurs var 97 kronor den 9/2 och lägsta betalkurs var 56 kronor den 27/12. Aktien pendlade mellan 70 och 75 kronor under större delen av året, för att vid årets utgång noteras till 65 kronor.

Under året omsattes 7,7 miljoner A-ak- tier, exklusive återköp av egna aktier, till ett värde av 609 miljoner kronor. Omsätt- ningen motsvarade 24,7 procent av det väg- da genomsnittliga antalet aktier, en minskning med 17,6 procentenheter jäm- fört med föregående år.

Vid utgången av 2000 var Bilias börsvärde 1,9 miljarder kronor, jämfört med 2,4 mil- jarder kronor ett år tidigare.

P/E-talet räknat på 2000 års vinst blev 7 jämfört med 25 för 1999.

Antalet aktieägare minskade

Vid årsskiftet 2000/2001 var antalet aktie- ägare i Bilia 36 229 (39 272). Av dessa ägde 98,8 procent färre än 1 000 aktier. Andelen

institutionellt ägande uppgick till 30,5 procent (29,1). Av ägarna var 8,5 procent (7,4) utländska.

Bilia återköpte egna aktier

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigan- de i april 2000 beslutade Bilias styrelse i augusti att förvärva högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bilia. Beslutet var i linje med den deklarerade målsättningen att Bilias eget kapital skall vara väl anpas- sat till koncernens tillgångsmassa, framti- da investeringsbehov och kassaflöde.

Aktieägarna erbjöds att sälja var tionde aktie för ett kontantbelopp om 96 kronor per aktie. Erbjudandet motsvarade då en premie på 30 procent. Totalt återköptes 3 120 157 aktier, motsvarande 9,9 procent av det totala antalet aktier. 300 miljoner kronor fördes därmed tillbaka till aktieägarna.

Föreslagen utdelning 3:75 kronor per aktie

Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma den 4 april 2001 att utdelningen för verk- samhetsåret 2000 höjs till 3:75 kronor per aktie (3:50) eller totalt 107 miljoner kro- nor (111). Utdelningen motsvarar 38 pro- cent (117) av årets vinst.

Styrelsen föreslår också att bolagsstäm- man beslutar om nedsättning av aktiekapi- talet med 62,4 miljoner kronor. Beloppet representerar det nominella värdet på de återköpta aktierna.

Nytt återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår därutöver att bolagsstäm- man bemyndigar styrelsen att fatta beslut om möjlighet till återköp av högst 10 pro- cent av egna aktier eller 2 855 451 aktier.

Utdelningspolicy

Bilias utdelning skall, över en konjunktur- cykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade

börsnoterade företag. Samtidigt skall en god utdelningstillväxt eftersträvas.

Utdelningen skall uppgå till minst 30 procent av respektive års resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek skall Bilias uthålliga resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas.

Strävan skall också vara att Bilia vid var tid skall ha en optimal kapitalstruktur.

Aktieägarinformation

Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC. Finansiell information om Bilia finns även på Inter- net på adressen www.bilia.se. Där finns även möjlighet att prenumerera på press- meddelande från Bilia och ställa frågor direkt till bolaget.

Analytikernas syn på Bilia

Bilia analyseras framför allt av analytiker hos svenska banker och fondkommissionärer.

Under 2000 har flera analytiker pekat på Bilias strategiska fokus på servicemarkna- den. De har även uppmärksammat avveck- lingen av den förlustbringande personbils- verkamheten i Europa och avyttringen av andra icke-kärnverksamheter. I analyserna har även betonats vidtagna kostnadsredu- cerande åtgärder samt återköpet av aktier som viktiga faktorer för att stärka aktie- ägarvärdet.

Följande analytiker har under 2000 publicerat analyser av Bilia:

• Patric Lindqvist, Alfred Berg Telefon: 08-723 59 37

• Hans Westerberg, Aros Maizels Telefon: 08-407 92 77

• Gustaf von Essen, Carnegie Telefon: 08-676 86 89

• Leif Pettersson, Enskilda Securities Telefon: 08-522 296 34

• Mats Liss, Swedbank Markets Telefon: 08-585 912 62

(8)

Bilia-aktiens omsättning

7

Bilia-aktiens utveckling Data per aktie

Mkr 1996 1997 1998 1999 2000

Vinst, kr 5:40 9:65 6:50 3:00 9:001)

Vinst efter full konvertering, kr2) 6:45 2:95 8:90

Eget kapital, kr 39 46 50 49 50

Eget kapital efter

full konv ertering, kr 49 49 493)

Kassaflöde, kr 15:45 – 2:85 30:20 – 1:951)

Börskurs vid årets utgång, kr 86:00 110:00 55:50 75:00 65:00

P/E-tal, ggr 16 11 9 25 7

Kurs/eget kapital, % 220 240 111 152 130

Direktavkastning, % 4,5 2,8 3,6 5,0 4,9

Utdelning, kr 2:75 3:00 3:00 3:50 3:754)

Utdelningsandel, % 51 31 46 117 38

1)Beräknat efter återköp av 3 120 157 aktier i oktober månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal

aktier 31 086 443.

2) Beräknat enligt ovan med tillägg för antal aktier vid full konvertering. För år 2000 var antalet

438 638 (vägt genomsnitt) och tidigare år 436 000.

3) Antal utestående aktier inklusive antalet aktier vid full konvertering uppgick till 29 004 503.

4) Föreslagen utdelning.

Bolaget har upptagit ett konvertibelt förlagslån från de anställda, vilket beskrivs på sid 35 och 57.

Aktiernas fördelning, 2000-12-31

% av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie-

Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet

1– 1 000. . . 35 809 98,8 1 715 455 6,0 1 001– 10 000 . . . 345 1,0 1 036 416 3,6 10 001– 100 000 . . . 46 0,1 1 552 401 5,5 100 001– . . . 29 0,1 24 250 240 84,9

Totalt 36 229 100,0 28 554 512 100,0

De tio största aktieägarna

Namn Andel % Totalt

AB Volvo . . . .38,8 11 089 502 AB Custos . . . .13,4 3 826 363 Skandia samt fonder . . . .6,9 1 974 995 S E B samt fonder . . . .4,7 1 330 300 Fidelity Funds . . . .4,3 1 234 890 Robur Fonder . . . .4,0 1 149 500 Svenska Industri-

tjänstemannaförbundet . . .3,2 920 600 Alecta (fd SPP) pensions-

försäkring, ömsesidigt . . . . .2,8 792 936 Östersjöstiftelsen . . . .2,1 597 000 AMF-sfären . . . .1,5 423 710

Aktieägarstruktur, %

Volvo 38,8

Svenska privata <500 4,5 Svenska privata >500 4,0 Utländska ägare 8,5 Svenska institutioner 30,5 Svenska fondbolag 13,7

J F M A M J J A S O N D J

Källa: SIX Findata 1 200

1 000 800 600 400 200 0

Omsatt antal aktier, 1 000-tal (inkl. efteranm.)

2000 2001

J F M A M J J A S O N D J

Källa: SIX Findata 105

95 85 75 65 55

A-aktien

2000 2001

Afv Generalindex

(9)

8

Servicemarknaden

Satsningar görs på den nordiska hemma- marknaden inom samtliga tre produktslag:

personbilar, lastbilar och entreprenadma- skiner. Därutöver verkar Bilia på utvalda marknader i Europa inom lastbilar och entreprenadmaskiner.

Förstärkt service

All utveckling av nya servicetjänster har ut- gångspunkt i Bilias kärnvärden; tillgänglig- het, intresse och bekymmersfria produkter.

Målet är att kunderna skall känna att Bilia ger lite mer. Företaget erbjuder en kombina- tion av attraktiva fordonsprodukter och väl utvecklade servicelösningar. Bilias varumärke skall stärkas genom att sträva efter största möjliga kundtillfredsställelse. Därigenom stärks även leverantörernas varumärken.

Bilia har under året inlett flera betydande satsningar för att förbättra och förtydliga koncernens serviceerbjudanden. Bland åt- gärderna märks ökad tillgänglighet, genom både utökade öppettider och servicevänligt Internet, ett servicecenter per telefon, trygg- hetskonceptet Happy Deal för begagnade bilar samt ökad snabbhet avseende informa- tion och praktisk hjälp vid bilköp.

Lastbilar har ökat satsningen på serviceav- tal och Entreprenadmaskiner bearbetar mark- naden med ett egenutvecklat servicekoncept, Repair and Maintenance Contract, RMC.

Bilias produkt är service

Service är Bilias helt egna del av kärnverk- samheten. Det är den produkt som Bilia själv utvecklar, producerar, prissätter och marknadsför. Servicemarknaden inklude- rande reservdelar svarade under 2000 för 29 procent av koncernens omsättning och för 85 procent av täckningsbidraget. For- donsmarknaden svarade för 71 procent av omsättningen men för 15 procent av täck- ningsbidraget. De låga marginalerna på fordonsmarknaden förklaras av den mycket hårda konkurrensen på nya fordon i en allt mer global fordonsmarknad.

Servicemarknaden har, utöver bättre margi- naler än fordonsmarknaden, även en större stabilitet över en konjunkturcykel. Behovet av service, underhåll och reparationer på- verkas inte lika mycket som fordonsförsälj- ningen av svängningar i konjunkturen.

Bilindustriföreningens prognoser över bilbeståndet i Sverige till och med år 2015 kan fungera som exempel. Diagrammet visar Nettoomsättning, %

servicemarknad 29 fordonsmarknad 71

Täckningsbidrag, %

servicemarknad 85 fordonsmarknad 15

Antal anställda, %

servicemarknad 83 fordonsmarknad 17

Bilia är ett servicebolag i vilket strategins viktigaste del är att bredda koncernens aktiviteter inom området fordonsservice.

(10)

9

att bilbeståndet av upp till tio år gamla bilar bedöms öka till och med 2006, trots att försäljningen under samma period väntas minska. Därefter sjunker bilbeståndet något för att plana ut på en högre nivå än under 2001.

Kunskapsöverföring

Synergivinsterna mellan Bilias olika produkt- områden är dessutom större inom service- marknaden än inom fordonsmarknaden.

Kunskaper, erfarenheter och servicekoncept från ett produktområde kan utnyttjas inom övriga produktområden.

Biliakoncernen har den storlek och de finan- siella resurser som krävs för att utveckla, marknadsföra och administrera nya service- och tjänstekoncept. Få andra återförsälj- are klarar detta. Av Bilias anställda arbetar huvuddelen, 83 procent, inom service.

Långa kundrelationer

Vid varje försäljning av ett fordon strävar Bilia efter att affären skall bli inledningen till en långvarig relation med kunden. Bilia har som mål att erbjuda helhetslösningar vilka ger mervärde och täcker kundens

samtliga behov under fordonets livslängd.

Därigenom skall Bilia ta hand om en större del av den service, det underhåll och de reparationer som utförs under ett fordons livscykel.

Samtliga tre produktområden strävar därför att öka andelen fordon som säljs med olika former av serviceavtal. Under 2000 fortsatte längre service- och underhållsav- tal att öka sin andel av den totala försälj- ningen på servicemarknaden. Olika pro- duktområden har kommit olika långt: Bilia Lastbilar AB är föregångare, inte bara i koncernen utan också på marknaden, när det gäller att sälja fordon med kompletta service- och underhållsavtal.

Bilia ser också möjligheter att stärka sin ställning på servicemarknaden genom att etablera mindre serviceverkstäder i storstads- regioner och regioner med stora fordons- bestånd. Inom transportindustrin leder den ökade konkurrensen i åkeribranschen till

01 02 03 04 05 06 07 08

Prognos för bilbestånd (0-10 år)

09 10 11 12 13 14 15 3 000 000

2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000

2 000 000 Antal

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 År Källa: Bilindustriföreningen

(11)

10

att företagen allt mer koncentrerar sig på kärnverksamheten. Tidigare hade de ofta egna verkstäder, men dessa är inte längre prioriterad verksamhet. Bilia ges då möjlig- het att växa genom att överta kundverkstä- der.

De senaste åren har försäljningen av last- bilar legat på en hög nivå i Västeuropa.

Samtidigt har det skett en förskjutning från reparationer till förebyggande under- håll med minskad insättning av reservdelar.

Den stora försäljningen är positiv för ser- vicemarknaden som gynnas av att fordons- beståndet växer. Bilia har under 2000 för- värvat två serviceagenter i Frankrike och en i Tyskland.

Stärkt resultatutveckling

I ett kortare perspektiv vilar Bilias strategi på två grundpelare: förbättrad lönsamhet i befintliga verksamheter och tillväxt i huvud-

sak genom förvärv. Bilia arbetar särskilt med några områden som skall bidra till att stärka koncernens resultatutveckling.

• Kostnadssänkande åtgärder.

• Bättre kontroll av inköps- och försäljnings- processerna för begagnade fordon.

• Större effektivitet i verkstäderna. Inom samtliga produktområden genom speci- fika projekt, såsom verkstadsprojekten inom Lastbilar Norden och Personbilar i Sverige.

• Bättre synergieffekter från de större strukturer som skapats inom lastbils- verksamheten i bland annat Paris och Köln.

• Införandet av Begagnade Lastbilar och Reservdelar som en egen affärsenhet inom Bilia Lastbilar AB.

• Ökat fokus på kapitalutnyttjandet.

• Utvecklat ledarskap.

Tillväxt

En viktig faktor för tillväxt är att utnyttja möjligheterna till förvärv inom samtliga tre produktområden. Förvärvsstrategin skall vara särskilt aktiv inom servicemarknaden.

Bilia vill öka försäljningen av service till ägare av äldre personbilar. I Sverige uppgår marknaden för service inklusive reparationer, tillbehör samt plåt- och lackarbeten av personbilar till cirka 30 miljarder kronor per år. Märkesåterförsälj- arna, bland annat Bilia, dominerar marknaden för service på nyare bilar medan de fristående verkstäderna har den största andelen av servi- cen på äldre bilar. Märkesåterförsäljarna svarar för ungefär 17 miljarder kronor. Fristående verk- städer svarar för cirka 13 miljarder kronor, var- av cirka 75 procent utgörs av mekaniska repara- tioner med tillhörande reservdelar. Bilias poten- tial på denna del av marknaden är betydande.

Genom bildels- och tillbehörskedjan Micro, som förvärvades i november 2000, får Bilia en plattform för att erbjuda reservdelar och service till den så kallade fristående marknaden avseende flermärkesservice. Micro skall bli en leverantör av kvalitetsreservdelar och samarbeta med fri- stående allserviceverkstäder. Bilia avser att vidareutveckla Micro så att ägare av äldre bilar skall kunna erbjudas snabbservice av frekventa reparationer under varumärket Micro.

Servicemarknaden

Ägandekostnader

Bilens ålder 15 år

1 år

Fristående 13 Mdr

Märkes- återförsäljare

17 Mdr

Snabb service Högfrekvent produkt

Ta äldre bilar

”Nice Price”

Reservdelar

Fristående servicekoncept och äldre bilar

(12)

Bilia arbetar ständigt på att förbättra kvali- teten i koncernens samtliga processer.

Bilias samtliga rörelsebolag deltar i mät- ningar av kundtillfredsställelsen. Mätning- arna följs upp kontinuerligt och utgör ett viktigt underlag för ledningen av verksam- heten. Projekt som genomförs i Bilia Person- bilar AB för att öka effektiviteten i verkstä- derna fokuserar på kundtillfredsställelsen som en viktig faktor.

Erfarenheterna hittills, och mätningar, visar att de verkstäder som genomfört verk- stadsprojektet får ökad kundtillfredsstäl- lelse. Vid en så kallad kundradarmätning, under oktober, angav 52 procent av kun- derna vid Bilias anläggning i Vinsta, Stock-

holm, en nia eller en tia på frågan om hur de graderar helhetsintrycket av det senaste besöket. Detta är en stark ökning jämfört med tidigare mätningar.

Kvalitetscertifiering

Bilia arbetar i stor utsträckning efter ISO- standarden i kvalitetsarbetet. Bilias samt- liga lastbilsverksamheter är kvalitetscerti- fierade enligt ISO 9002. Inom entrepre- nadmaskiner är bolagen i Norge och Öster- rike ISO 9002-certifierade.

Bilias personbilsbolag arbetar av olika skäl med skilda kvalitetssystem i de olika länderna. De svenska verkstäderna arbetar med Grönt Ljus – kontrollerad bilverkstad.

Svensk Bilprovning och/eller Motormännens Testcenter genomför stickprovskontroller på Bilias uppdrag för att bland annat kon- trollera den tekniska kvaliteten på repara- tionerna och att utlovat pris hålls.

Plåt- och lackverkstäderna arbetar efter Kvalitet Plåt och Lack 2000, som är en kvalitetskontroll som handhas av Motor- branschens Riksförbund (MRF) och Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Bilias svenska personbilsverksamhet är även auktoriserad av Bilplastteknik för reparationer av plastdetaljer. Bilplastteknik är ett samarbete mellan MRF och försäk- ringsbolagen.

1 2 3

4 5

7 6

1 2 3

4

6 5

Processer service

Kund

Telefontjänst

/webb Kund-

mottagning Tekniker

lämnar fordonKund

Arbetsorder Bokning av service

Behov av service

Återförsäljarsystem

Beställning av reservdelar och tillbehör Leverantör

Beställning av tillbehör

Fordon

Klart fordon

Kunden hämtar sitt fordon Reservdel

och

tillbehör Plockord

Servat fordon

Kund hämtar sitt servade fordon Reservdel och tillbehör

Arbetsorder

Verkstad

Reservdelslager

Kundmottagning

Kund

Leveranshall

Leverans- avdelningen

Behov av nytt- och

begagnat fordon Processer fordon

Internet Bilhall Dagspress

Köpbeslut

Planering Reservdelar

Planering av leveranskontroll

Beställning av fordon

Eget lager Leverantör

11

Bilias processer

(13)

12

Tidigare var IT ett stöd till de interna ope- rativa processerna. Nu är det en naturlig del i verksamheten och en service för att kundernas fordonsinnehav skall bli så be- kymmersfritt som möjligt. Den IT-drivna serviceutvecklingen bidrar också till en effektivare intern process.

Pilotprojekt

med servicecenter i Segeltorp

Ett exempel på tillämpningen av IT-tekni- ken är det nya sevicecenter som Bilia Personbilar har öppnat i Segeltorp i södra Stockholm. Den första pilotanläggningen startade i december 2000.

I servicecentret arbetar sju personer med kunskap inom verkstad, reservdelar och bilförsäljning.

Avancerad datorbaserad telefoni används för att ta hand om alla inkommande samtal och även förfrågningar som kommer via e-post och WAP. Servicecentret har tillgång till Bilias samtliga verksamhetssystem och kan sköta kundernas tidsbokning, ge svar på prisfrågor och när en ny bil kan levereras.

Via ett tonvals- och röststyrt system uppger kunden vilken verksamhetsfunktion

han söker och bilens registreringsnummer.

När kunden kommer fram till Biliamedar- betaren har denne redan tillgång till alla uppgifter om kundens bil och kan hjälpa till direkt.

Ökad servicegrad

Kunderna blir bättre omhändertagna genom servicecentret. Vid bokning av verkstadstid går man noggrant igenom kundens repara- tionsbehov. Förplaneringen effektiviseras genom att reservdelar beställs direkt till det arbete som skall utföras. Risken mini- meras att kunden skall drabbas av väntetid för att det saknas reservdelar.

Effektiviteten i verkstaden förbättras genom att kundmottagare och tekniker av- lastas frågor om tidsbokning och priser.

Servicecentret kan informera kunderna om vilken anläggning som har ledig verk- stadskapacitet.

Bilia räknar även med att kunna höja ser- vicegraden till kunderna och samtidigt minska antalet inkommande samtal genom att skicka SMS, e-post eller genom att lägga ett meddelande på kundens personliga sida

på Bilias webbplats, till exempel med med- delande om att kundens bil är klar för hämt- ning. Hela Bilia Personbilar AB tar emot uppåt 15 000 samtal varje dag.

Utbyggnad i Sverige

Servicecentret tar i pilotversionen hand om inkommande samtal och e-post som kommer till Segeltorp. Under 2001 skall fler anlägg- ningar i Stockholm kopplas till centret. Av- sikten är att de befintliga anläggningarna skall behålla sina telefonnummer, men att samtalen styrs till servicecentret. På sikt räknar Bilia med att alla anläggningar skall nås via servicecenter.

Ny webbsatsning

Bilias nya webbplats är ytterligare ett exem- pel på hur Bilia knyter utvecklingen av IT- lösningar närmare verksamheten för att förbättra kundservicen, öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Tidigare var den i hög grad en kanal för att informera externa intressenter och uppbyggd med produkterna i fokus. Den nya webbplatsen är i stället en integrerad

I Bilias affärsidé ligger att använ- da ny teknik som skapar tillgäng- lighet, intresse och bekymmersfria produkter.

Service och IT

(14)

13

del i personalens arbete; ett arbetsredskap som används konstant och som därför också uppdateras hela tiden.

Medarbetare över hela landet har till- gång till och eget ansvar för vissa delar av webbplatsen. Med hjälp av Internet bokar de servicetider, uppdaterar utbudet av be- gagnade bilar samt presenterar nyheter och aktiviteter.

På www.bilia.se kan man bland annat göra finansieringskalkyler, specificera en bil, be- vaka begagnatmarknaden, följa Bilias aktie- kurs, boka tid för service, köpa saker från bilshopen, titta på nya bilar för snabbleve- rans och få prisinformation.

Den nya webbplatsen lanserades i no- vember 2000 för personbilar i Sverige och i januari 2001 för personbilar och entre- prenadmaskiner i Danmark. Webbplatsen för lastbilar i Sverige lanseras under som- maren 2001.

Eget webbteam

Utvecklingen och uppdateringen av Bilias webbplats låg tidigare hos en extern leveran- tör. Mot bakgrund av den nya inriktningen beslutade Bilia att etablera en egen organisa-

tion med ansvar för webbplatsen. Centralt i koncernen finns Bilia Web Services, med ansvar för bland annat webb- och teknik- utveckling samt utveckling av mobila kom- munikationslösningar. I dotterbolagen finns det lokala webbredaktioner som ansvarar för att innehållet uppdateras löpande.

Utveckling av verksamhetssystemen

En IT-baserad serviceutveckling ställer stora krav på de underliggande verksamhetssys- temen. I Sverige var det Volvogemensamma verksamhetssystemet Tacdis, Truck and car dealer information system, helt installerat vid utgången av 1999. En anpassning av systemet har medfört att Tacdis införande i Norge senarelagts något jämfört med ursprunglig plan. Det kommer att installe- ras under 2001. I Danmark skall det vara helt infört under 2002. Med Tacdis kommer personbilsverksamheten i Norden att ha till- gång till ett gemensamt verksamhetssystem.

I lastbilsverksamheten finns Tacdis installe- rat i Sverige. Utanför Sverige införs ett annat Volvogemensamt system utvecklat för lastbilsåterförsäljare, GDS, Global Dealer System. Installationer påbörjas i Norge och

Frankrike under 2001. De verksamhetssys- tem som finns i entreprenadmaskinsverksam- heten är av god standard.

En enhetlig systemstruktur inom respek- tive produktområde skapar förutsättningar för införandet av gemensamma system för till exempel affärsstyrning och e-handel.

Nytt kommunikationsnät

Under året har Bilia även byggt upp ett nytt kommunikationsnät för koncernen. Via en central informationstjänst kan till exempel dotterbolagschefer hämta sin information för att göra jämförelser av flera olika para- metrar mellan den egna verksamheten och andra bolag i koncernen. Även ett nytt webbaserat informationssystem för försälj- nings- och lagerstatistik har utvecklats för lansering i början av 2001. Användare kommer åt informationen via Internet eller via den centrala informationstjänsten.

Internet öppnar möjligheter för att med inno- vativa lösningar öka tillgängligheten för kun- derna. Det gäller både när Internet fungerar som en kontaktkanal och även när kunderna besöker koncernens fordonshallar, verkstä- der eller butiker.

Vid Bilias anläggning i Sisjön finns en pek- skärm där kunder kan söka och skicka för- frågningar om begagnade bilar. Samtliga bilar som finns vid Bilias anläggningar i Västsverige finns i en databas. Det finns information om pris, körsträcka och utrustning. Det finns även bild på de flesta av bilarna. Databasen kommer att utökas till att omfatta Bilias samtliga anlägg- ningar i Sverige.

Det finns exempel på flera, förhållandevis enkla, lösningar som förbättrar och förenklar för kunderna. Bland annat skickar flera an- läggningar SMS-meddelanden till kunders mobiltelefoner för att meddela att fordon som varit inne på verkstad är klara.

(15)

14

Marknadsbearbetningen har under ny ledning intensifierats och befintliga anläggningar har rustats upp. Organisationen har förstärkts med separata företagsförsäljare som har till uppgift att ta tillvara möjligheterna med den nya Fordmodellen Mondeo.

Samordningsfördelar

Fordverksamheten har fyra anläggningar.

Huvudanläggningen ligger i Sisjön i södra Göteborg, inte långt från Bilias huvudanlägg- ning för försäljning av Volvo och Renault i Göteborgsregionen. På Hisingen i Göteborg finns dessutom en verkstad. I Kungsbacka och Alingsås finns kompletta anläggningar.

Bilia räknar med att på sikt skapa ytterligare samordningsfördelar med övriga koncernen inom bland annat inköp, IT, finansiering, verkstadseffektivisering och benchmarking.

Försäljningsökning

Fordverksamheten sålde 800 personbilar och lätta lastbilar under 2000.

Bilia ser möjligheter till ökad försäljning av Fordbilar under de närmaste åren och att därigenom bygga upp ett servicebestånd för framtiden.

Målet är att under 2001 betydligt öka marknadsandelen i Göteborgsregionen.

Under 2000 uppgick marknadsandelen till 4,0 procent (3,9).

Ford är Sveriges fjärde största bilmärke, mätt efter bestånd. Totalt finns det cirka 360 000 Fordbilar i Sverige.

Attraktivt modellprogram

Ford har under de senaste åren ökat utveck- lingen av sitt modellprogram och stärkt kvaliteten och säkerheten i bilarna. Dess- utom har förnyelsetakten ökat. Modellpro- grammet är mycket attraktivt – från små- bilarna Focus och Ka till nya Mondeo i mellanklassen. Nya Ford Mondeo, som introducerades vid årsskiftet 2000/2001, stärker avsevärt Fords ställning inom det viktiga tjänstebilssegmentet. Även inom transportbilssegmentet sker en förstärk- ning, genom bland annat en ny Transitserie.

Bilia övertog i maj 2000 represen- tationen för Ford i Göteborgsregio- nen genom förvärvet av verksam- heten i Motorverken Bil AB.

Förvärvet är i linje med Bilias strategi att växa inom personbilar i storstadsområden i Norden.

Ford

-Ny tt varumärke i Bilia

(16)

15

Fler varumärken

Ford äger utöver Volvo även Aston Martin, Jaguar, Land-Rover, Lincoln och Mazda.

Ford är positivt till att återförsäljarna säljer flera av Fords varumärken. Bilia klarar av att hantera fler varumärken utan att riskera deras respektive särart.

Nya lokaler

En ny huvudanläggning i Göteborg kommer att hyras och tas i anspråk vid halvårsskiftet 2002. Denna får ett attraktivt läge och kommer att förses med all modern teknik för att möta kundernas krav på tillgänglig- het och effektivitet.

Bilias förvärv av verksamheten i Motorverken Bil AB har inneburit ett uppsving för Ford i Göteborgsregionen. Det berättar Marikka Dexhav, säljare på anläggningen i Sisjön.

- Bland annat har annonseringen blivit bättre och vi har fler kunder i hallen. Många förändringar är på gång. Vi skall flytta till nya lokaler, så det ser hoppfullt ut inför framtiden. Vi hoppas mycket på Bilia som ny, större ägare.

(17)

16

Bilia började i slutet av 1998 som återför- säljare på Själland. Verksamheten omfattar sedan inledningen av 2000 hela Danmark.

Under 2000 förvärvade Bilia återförsäljaren Albert Andersen A/S, på norra Jylland, med drygt 100 miljoner kronor i omsättning, och i Fredericia etablerades en ny verksamhet med ansvar för södra Jylland och Fyn.

Liten påverkan på kunderna

Förändringen har kunnat genomföras med ringa inverkan på kunderna. Bilias medarbe- tare besökte tidigt samtliga kunder, för att de skulle känna sig trygga i omstrukture- ringen.

Marknadsledande

Kunder i bygg- och anläggningsbranschen utgör 75 procent av den totala kundstock- en. Resterande försäljning sker till industri- företag. Efterfrågan från industrikunderna är relativt stabil över en konjunkturcykel, medan byggbranschens efterfrågan varierar beroende på förändringar i offentliga anslag till exempel för större infrastrukturprojekt.

Bilias största produktkategori är gräv- maskiner, där företaget är marknadsledande.

Bilia är även marknadsledande på dumprar och nummer två på hjullastare. De senaste tio åren har efterfrågan på kompaktmaski- ner ökat markant. En ny serie kompaktgrä- vare introducerades i början av året. Den bidrog till att Bilia tog andelar på denna delmarknad.

Avvaktan på marknaden

Efterfrågan, som var på en fortsatt god nivå under det första halvåret, försvagades från sensommaren. Nya större infrastruktur- projekt har ej startats, vilket dämpat order- ingången. Bedömare räknar dock med att anslagen till infrastrukturprojekt, såsom motorvägar och järnvägar, kommer att öka.

Efterfrågan på service har varit på en fort- satt god nivå.

Förstärkt service

Bilia kommer att satsa ytterligare på den mindre konjunkturkänsliga servicemarkna- den. Under 2000 introducerades flera kon- cept som förbättrar servicen och som för- stärker Bilias ställning på eftermarknaden.

Bland annat infördes en ny logistiklösning för reservdelsförsörjningen. Bilias fältme- kaniker och större kunder kan beställa reservdelar fram till sen eftermiddag och få dem levererade till sin servicebil eller anläggning under natten. Lösningen bidrar till att minska stilleståndstiden för kunder- na och öka effektiviteten i mekanikernas arbete. Bilia är ensamt om att erbjuda den beskrivna servicen och konceptet är mycket framgångsrikt.

Även nya servicekontrakt, bland annat fullserviceavtal, har lanserats.

Förbättrad lönsamhet

Omstruktureringen av distributionen minskar avståndet mellan tillverkare och kund och Bilia ansvarar för en större del av värdekedjan. Förändringen väntas där- med bidra till att lönsamheten ökar.

Bilia Entreprenørmaskiner A/S har sedan årsskiftet 1999/2000 ansvaret för import, försäljning och service av entreprenad- maskiner i hela Danmark.

Närmare kunderna

i Danmark

(18)

Bilia satsar på servicemarkna- den för personbilar. Förvärvet av Micro i november är ett led i expansionen.

Bilia expanderar

med Micro

17

Micro blir ett särskilt affärsområde inom Bilia, med ett eget servicekoncept under varumärket Micro. Märkesoberoende bil- verkstäder och ägare av äldre personbilar kommer att erbjudas reservdelar och nya servicekoncept.

13 butiker i Sverige

Micros strategi är att finnas med köpstimu- lerande butiker vid köpcentra med en bra butiksmix och med stora kundströmmar.

Flera av Micros produkter är avsedda att locka impulsköparen och därför är kundens upplevelse av butiken avgörande. Vid utgång- en av 2000 hade Micro 13 butiker i Sverige – från Löddeköpinge i söder till Gävle i norr.

Bilias övriga personbilsmarknader är i ett längre perspektiv av intresse för Micros expansion.

Vidareutvecklat koncept

Med barnfamiljer som primär målgrupp skall Micro täcka det kompletta behovet av pro- dukter och tjänster för bilen och nyttjandet av bilen – till jobbet, för fritiden och på resan. Hittills har verksamheten koncentre-

rats till butiksförsäljning. Bilia har för avsikt att vidareutveckla konceptet till att även omfatta service och verkstäder.

Micro utvärderar hur ett utvecklat sam- arbete med fristående verkstäder skall ut- formas och hur företaget skall kunna erbjuda sitt kompletta sortiment av alternativa delar.

Bilverkstäderna skulle vid ett samarbete få tillgång till Micros avancerade logistiksys- tem, som möjliggör leverans nästa dag om reservdelarna beställs före klockan 14.

Positiv resultattrend

Under 2000 omsatte Micro 260 miljoner kronor. Resultatet var negativt men efter renodlingen av verksamheten är resultat- trenden positiv.

Magnus Dahl tillträder som ny VD under april månad 2001.

Bilias resultat under 2000 påverkades inte av Micro och effekten på balansräkningen var marginell.

Micro säljer tillbehör och reservdelar för bilen samt produkter för resan och fritiden.

Försäljningen sker i egna butiker på tretton orter i Sverige och via hemsidan

www.micro.se. Micros mål är att serva de många människorna och hjälpa dem att göra bilägandet billigare, roligare och enklare.

References

Related documents

antalet aktier. God marknad och möjlighet till strukturaffärer Hotellkonjunkturen i Norden kommer att vara fortsatt god, enligt Ratos bedömning. Detta gälier i synnerhet

Inom Förpackningar motverkades ett förbättrat kassamässigt rörelseöverskott om 411 MSEK av en högre rörelsekapitalbindning om 321 MSEK, främst relaterad till högre

• Många tycker att det är lite nervöst att köpa en cykel begagnat, så gör det du kan för att köparen ska känna sig

SSF Stöldskyddsföreningen har samlat tips som riktar sig till både nya campare och veteraner, för att minska risken att utsättas för stöld av och ur husbilen i sommar:?. • Lägg

Den främsta anledningen till varför man kan tänka sig att köpa och ge bort begagnade julklappar är främst för att det är miljö- och klimatvänligt (65 %), ekonomiskt (46 %) och

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av

Tradera svarar dessutom varannan småbarnsförälder att deras barn har för många leksaker, och hela sex av tio tror inte att deras barn skulle bry sig om de fick en julklapp som

Juan Carlos Cebriån (s) har i en motion, bilaga, till kommunfullmäktige pekat på att det ur miljösynpunkt finns ett behov av att återanvända tekniska hjälp- medel för äldre