• No results found

Ansökan_beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle_tidsperiod (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan_beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle_tidsperiod (pdf)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan/beslut om tillstånd för

servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Sid 1 (2)

Datum

……….…... 

Tillstånd enligt 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod, provsmakning till allmänheten.

Sökande

Organisationsnummer Företag

Postort Postnummer

Telefon (även riktnummer) E-postadress

Serveringsställe

Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl

Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker Utdelningsadress

Telefon (även riktnr) Namn

E-postadress Postort

Utdelningsadress

Serveringens omfattning

Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal Tillställningens art

Beräknat antal gäster

Högsta antal personer i serveringslokalen

Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering ska ske)

Matservering

Tillagad mat som ska serveras under tillställningen (ange vad)

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00 om inget annat har beslutast) Datum (fr.o.m. - t.o.m.) Restaurangnummer

Postnummer Kontaktperson

Förnamn Telefon (även riktnummer)

Efternamn E-postadress

Alkoholdrycksliknande preparat Samhällsbyggnadsförvaltningen

Box 66, 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Telefon: 0173-860 00

(2)

Sid 2 (1)

Underskrift

Sökandens underskrift Namnförtydligande

Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringsställe till allmänheten

Tidigare beslut

Kommunens anteckningar

Registrering

Diarienummer Ansökan inkom, datum

Avgift inbetald, datum (kvitto bifogas) Arkivering

Beslut

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen Beslutsdatum

Annat beslut

Underskrift (för kommunen)

Namnförtydligande, befattning

Telefon (även riktnummer) Kommunal nämnd

Serveringsansvarig Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år fyllda

Efternamn

Förnamn Personnummer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(3)

Hantering av personuppgifter:

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter.

När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning kap. II art. 6 1e myndighetsutövning.

Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på http://www.osthammar.se/gdpr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

References

Related documents

Tillstånd för servering av alkoholdrycker Enligt 8

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6

Alkoholdryck får inte serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Tecken på onykterhet kan vara att en person blir störande, somnar vid