• No results found

Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-05-21 106-130

Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2018/90-318 KS

Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun

I tjänsteskrivelse 2018-03-23 redogör ekonomiavdelningen att sedan den nuvarande policyn trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-08- 17 § 119 har det inkommit kritik mot policyn. Kritiken som har framkommit är att policyn endast har medgivit ansökningar från väghållare som är registre- rade hos Lantmäteriet. Den andra kritiken har legat i att det har varit obligato- riskt att göra en ansökan varje år.

I det nya förslaget har krav på förrättning slopats och möjlighet skapats för enskilda väghållare att söka driftbidrag.

Genom att slopa kravet på förrättning och även låta enskilda väghållare an- söka om driftbidrag kommer antalet ansökningar öka. För att hålla nere de administrativa kostnaderna för detta görs bedömningen att det räcker att an- söka vart femte år. Det sker även väldigt små eller ringa förändringar hos de sökande. Den administrativa kostnaden återfinns både hos de sökande och hos Borgholms kommun. Detta förslag innebär även att kommunen och Tra- fikverket ställer samma krav om förnyelse av ansökan vart femte år. I den beslutade budgeten för 2018 utökades budgeten med 200 tkr för att kompen- sera en förändring i denna inriktning.

Konsekvensanalys

Det finns två direkta konsekvenser av detta. Det slopade kravet på förrättning genererar fler antal beviljade meterväg. Detta kan i sin tur innebära att er- sättningen till väghållarna minskar. Den andra konsekvensen är att kommu- nen kommer att minska sina administrativa kostnader. Att ansökningar en- dast behöver inkomma vart femte år kommer även att minska förvirringen för de sökande då det harmonierar med Trafikverkets ansökningsregler.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 92 kommunsty- relsen föreslå kommunfullmäktige

att revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun enligt förslaget.

Kommunstyrelsen föreslog 2018-04-24 § 83 kommunfullmäktige

att revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun enligt förslag.

(2)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-05-21 106-130

Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.

Daniel Nilsson (C) yrkar om följande tillägg:

- I texten ska förtydligas: Vägar som uppfyller kraven för kommunalt vägbi- drag men inte kvalificerar sig för statligt stöd, får ett grundbidrag varje år.

- under punkt 1.2.2 ska beräkningsmodellen förändras till

Vägförenings bidrag = budgeterat bidrag x meter väg_____ + grundbidrag totalt meter väg

Per Lublin (ÖP) yrkar om följande tillägg: Driftbidrag ska endast utgå för de enskilda vägar där det finns permanentboende.

Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande och två tilläggsyrkan- den; dels gällande införande av grundbidrag samt dels begränsning av drift- bidraget, vilka ska ställas under proposition.

Proposition - införande av grundbidrag

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja. Den som bifaller införande av grundbidrag röstar nej.

Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 16 nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 2)

Med ordförandens utslagsröst avslås därmed förslaget.

Proposition – begränsning av driftbidrag

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja. Den som bifaller detsamma röstar nej.

Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 3) Därmed avslås tilläggsyrkandet.

Beslut

(3)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-05-21 106-130

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar med ordförandens utslagsröst

a t t revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun en- ligt förslag.

Ersätter tidigare policy antagen 2015-08-17.

Reservation – grundbidrag

Tomas Zander (C), Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Daniel Nilsson (C), Emma Jensen (C), Ulrika Lindh (C), Mats Karlsson (C), Carl Malgerud (M), Peter Bengtsson (M), Björn Andreen (M), Jan Erici (M), Arne Sjögren (KD), Kjell-Ivar Karlsson (SD), Hans Lundberg (-), Karl-Gustav Stegermark (-) till förmån för Daniel Nilssons yrkande.

Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4) Reservation – permanentboende Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5)

Protokollsanteckning 1 - grundbidrag

”Även om Daniel Nilssons (c) förslag om ett grundbidrag till “kortare vägar” är intressant kan vi inte rösta ja utan att veta bidragets omfattning och därmed de ekonomiska konsekvenserna.

Under allmänhetens frågestund fick vi information om att vägbidragets storlek inte anpassats sedan 1991, då känns det inte rätt att lägga in ytterligare ett bidrag inom samma ram. Något utrymme för ytterligare utökning av ramen för vägbidrag finns inte inför budget 2019.

Ett väl underbyggt förslag borde kunna arbetas in policyn längre fram.

Framtid Öland Sofie Loirendal, Annette Hemlin”

Protokollsanteckning 2

Bättre sent än inte alls men f-n så lite!

Det borde vara en rättvisesak att kommunen skjuter till medel så att kom- munmedborgarna på landsbygden som behöver ha sina enskilda vägar skötta för allmän framkomlighet inte har mer kostnader för detta än vad kommuninvånare vid stadens gator har – där det allmänna står för hela kost- naden.

Förutsätter att det totala bidragsbelopp som ska delas mellan vägföreningar- na höjs till anständig nivå, så att det med tiden blir en någorlunda rättvis situ- ation mot de vägsamfälligheter som får statliga bidrag och att en årlig upp- räkning sker.

Per Lublin Ölandspartiet”

_____________________________

(4)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-05-21 106-130

Utdragsbestyrkande

References

Related documents

Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara kommunen till handa senast 30 september. Finansieringen av turistvägsbidrag och skötselbidrag sker på bekostnad

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara till handa senast 30

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter

Kommunalt vägbidrag kan beviljas till både enskilda vägar som beviljats statligt bidrag och vägar utan statligt bidrag. För att beviljas kommunalt driftbidrag ska vägen vara av

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av..