• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-06-20 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-06-20 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-06-20 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-06-20

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 B Justering föreslås senast den 27 juni 2018. Som

medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn

3 A Förelägganden uppföljning Linus Karlsson

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 B Granholmen 1:16 Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av

fem komplementbyggnader och en brygga

Karin Söderman

6 B Granholmen 1:37 Tillbyggnad och utvändig ändring av fritidshus

Victoria Viker

7 B Landstinget 3 Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av modulbyggnad

(kompletteras snarast)

Morgan Randall Svahn

8 A Uppförd container och byggbod utan lov, rättelse utförd – återremitterat ärende

Linus Karlsson

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-06-20 2 av 2

9 A Ytterby 4:422 Nybyggnad av två komplementbyggnader och stödmur samt rivning av komplementbyggnad

Morgan Randall Svahn

10 A Ytterby 4:580 Tillbyggnad av fritidshus Helene Gustavsson

11 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 A Rapportering av delegeringsbeslut Kristina Henschen 3 A Information om lantmäteriförrättningar

11 B Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus Helene Gustavsson 12 B Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, utökning.

13 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker 14 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande. bygglov, utveckling av talan i mål nr

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn 3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 B Nybyggnad av carport/förråd, redan utförd

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden.. Detta innebär att de

8 A Byggsanktionsavgift för redan uppförda komplement- byggnader samt föreläggande att vidta rättelse.