rrfk. tilastotiedotus statistisk rapport

Download (0)

Full text

(1)

rrfk. tilastotiedotus

statistisk rapport

A r L . ' e

T ila s to k e s k u s

S ta tis tik c e n tr a le n 1975

T i e d u s t e l u t - F ö r f r ä g n i n g a r P ä i v ä y s - D a t u m

Paula Salminen 1975-08-08

61+5121/261

N : o - N r

RA 1975: 12

MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTILLSTAND TOUKOKUU - MAJ

1975

J A K A J A : V a ltio n pa in atu sk e s ku s, A n n a n k a tu 4 4, 0 0 1 0 0 H elsin k i 10 P u h elin 9 0 -6 4 5 1 21/5 78

D I S T R I B U T Ö R : S ta te n s try c k e ric e n tr a l, A n n e g a ta n 4 4 , 0 0 1 0 0 H e ls in g fo rs 10 T e le fo n 9 0-6 4 5 1 2 1 /5 7 8 1 0 8 2 1 —7 5 / O M - 8 0 / 7 3 5 6

o

O c

i O

(2)

M y ö n n e t y t r a k e n n u s l u v a t , 1 O O P m , t o u k o k u u v u o s i n a 1 9 7 ^ .i a 1 9 7 5 : e n n a k k o l a s k e l m a B e v i l . ia de ’b y g g n a d s t i l l s t a n d , 1 0 0 0 m 3 , m a j & r e n 1 9 7 ^ o c h 1 9 7 5 ; f ö r h a n d e u n n s k a t t n i n g

-

2

-

OO 00 ~=t OO o rH rH CO VO

> O

n

VO o o CM CM CM IA CO rH

O

n

co IA t— VO rH -3 rH CM OO

-3 00 VO CM

M rH

ON IA CM CO 00 O

n

VO o CM

O

n

00 IA VO 00 00 rH LA IA

LA ON rH t- IA

> CVJ

ro CO o O

n

ON t— CM 00 O

CQ CM co VO VO CM IA rH IA OJ

P

la

0\ o rH o m H

A t— >

a ON M CM rH rM

-p 0) CQ i

rH

oo o CM O

n

t- CO CM CM OJ

•P > CT\ ~=t o O O CM CM VO VO VO

0) t- O VO 00 00 CM CM ~=f H

M CO 1 -3* LTN VO rH

3 M rH

<5

■ä IA ON t CO ON rH t-

u OO o CO «H CO rH oo on

•H t— 00 CM 00 rH

t— >

•H O

n

00 rH rH

rH

IA 00 co H CM O

n

CM co O

n

03

> O O

n

o CM VO ON t— t- CM

oo o IA CM iH -=t rH 03 OO

1 00 CO CM t— OO rH

H CM

OO CO O

n

LA 00 t- CO t—

/

VO rH

00 IA O

n

rH 00 ~=t OO IA t—

t— co vo O

n

C— 00

> ITN CM

ON OO 00 00 CO CM o CM

t— CM CM ON vo rH CO O

n

u

ia

> 00 vo 00 IA CO

0) t— M

»ö 0\ TN OJ rH

a) i

rH

>> bO

& CO 00 co t— CM t— o 00

> OJ ~=t 00 rH LA CM vo o

cd

ITN oo CO o VO CM LA CM LA •H

rH H i CM ON rH t— rH rH

M CM

P 0) ITN VO OO CO LA t— CO H LA CM

CO

■s

O r- -3- vo LA CM -3 H o t—

> t rH VO VO -a- H CM OO

ö

VO 03 rH

c 4)

*3 U

ITN t— -3 CM VO VO H o

H ON co vo CM CM rH c— CO

M > -3 LA LA -3- rH CM

S M

•H h- ITN CM H

«g ON

K rH

CO d

P bO

1 bQ

0) M i

CO P P C g i

o b

0 P

•O • rO

HP >» P • Go 4 rH CQ Cö •

H CO CQ C ¿4 bO c to 1S q M rH

O n i S) «3 S>» S

h

«S 1 Ö ! H M 1 -p i •

kj tt) 1 bO U & a >» bO i3 U H

U i

• c ö

'H fl CO CO p ¿3 • to 4> :0 <U -P <u • SS

li *rt

«d

0 M 0 •H ^ >» o Vi m i

cd

H J

h

HP Ö CO

cd m

O P a> M «3 ,Q -p TJ H 0 I

o -a c in "Ö H U •rl -P h n i3 • H -p 9 •r* O x) d a> C aJ ai ,0 H M 4) i-i 4) Ö :P P 3

H SCO i +3 0) •H -P a a

P P

es a H P O •H 4-1 >4 :cd v bO <M to s H

p

•H h ■p • -p ♦ p b

a s & CO O

pq 1 3 S a

EH, M •H <H «rl >» «□

»H <J H W M ¡2 00

CO S :o £ >

:0

(3)

M y ö n n e t y t r a k e n n u s l u v a t t i l a s t o a l u e i t t a i n . 1 0 0 0 m 0 » t o u k o k u u v u o s i n a 1 9 7 U .j a 1 9 7 5 - ; enn aV-Vniaskei™^ B e v i l j a d e b y g g n a d s t i l l s t & n d e n l i g t s t a t i s t i s k a r e g i o n e r . 1 0 0 0 m 3 , ma .i ¿ r e n 1 9 7 ^ o c h 1 9 7 5 ; f ö r h a n d s u n n s k a t t n i n g

3

- ,

CNJ b - UN r l H CNJ LA CNJ LA rH CNJ NO CNJ c o LA ON H

> -4 -4 t— OJ ■—1 OO NO NO OO On e— OO CNJ LA on j 00

LA 0 NO H NO L A ^ t .4 CVJ 00 On OO OO rH onno on

ITN VO CNJ rH H CNJ rH 1—1 rH

M cvj

ir\ On VO CO ON NO rH H 0 CVJ NO en LA en IA LA H

rH 00 CVJ H On CVJ 00 t— NO rH b - 4 NO 00 CNJ LA

LT\' On rH OO LAVO en 4 4 CNJ en LA LA J - (O J

On > b - rH

rH

m NO CO LA LA 0 b - rH OJ NO t— 0 en 4 © on on

> CO b - IA NO H rH rH en OO en CNJ CO 0 OO 4 r l 0 \

rH NO H H NO O ON 00 4 CNJ CNJ ON ON ON CNJ t - On

GO t— OJ H CNJ H rH rH rH rH

M OJ

~4 On O IA O LA rH 4 rH LA e - en 4 4 H

CO O rH rH OO NO OJ 00 NO OO NO 0 0 oo on

- 4 rH NO ON _3- VO LA LA 4 4 en 4 NO LA NO CNJ NO

t— >

On On rH

rH

CO On CNJ IA f — OO b - rH O NO 4 t— 4

> On CO OO LA CO LA OO rH rH H 0 b - 0 CVJ j - H on

^4 OO OO ITN IA b - LA 4 en en CVJ b - 4 en cvj en

OO rH

M

00 NO b-O O OO CNJ LA ON en en NO 4 VO t— t—

Lf\ ON VO t— ON-=r IA LA 4 On 4 t*— 0 v o

ir \ OO CO CNJ H H CNJ 1—1 rH rH rH CVJ CNJ rH rH rH

ON OJ

rH

CO CO OJ ON NO . 4 OO On en OO ON On t — b -

> ~4 b - NO NO NO LAVO 4 t— 00 On O NO O H CO

CO CO t— IA NO NO NO 4 en en en t— en CNJ CO

ON CNJ M

\ o 0 ON LTV OO H CO CNJ 0 00 0 On t— CO -4* rH

-4 t— LA O VO m rH OV NO en CNJ 4 LA 00 On e— en

t — On rH

> rH LA CO rH CNJ CNJ rH rH rH rH rH CNJ rH H CNJ

(O

IA -4 ON OO H O CO LA ON On en VO CNI en rH OO CVJ

> 0 On H O LA LA VO CNJ O 4 O On 0 C O ^ t

OO -=t CNJ H NO CO ON en OO OO b - t - 0 CNJ On CO O

CO LA CNJ H rH «H rH CVJ CNJ

M CVJ

CO LA LA On NO . 4 LA 0 b - OO CO en 4 en LAVO LA

S)bO CO -4 On ro NO H 0 CNJ NO On LA CNJ en U "N 4 VO

LA t— ON IA to 00 LA en CNJ CNJ CNJ LA en en h en

S t— >

x> ON IA

a)

3 OO -4 £ H ON H - 4 00 OO CNJ rH CO en en GO CO t—

> OJ -4 ON CNJ CNJ 0 LA NO t— On LA CNJ 00 b - NO

1 LA LA ° 0 I-H b— VO LA 00 0 b - 00 t— b - ON 0 en v o

• OJ LA H H rH rH rH rH

■3 M OI

•H IA 00 NO CO _^ 0 0 On 4 ON CNJ NO 00 4 CO H 0O

a 0 OO OJ h LA On NO NO CNJ ON CNJ CNJ 4 - 4 H CO

a -4 t— CO IA J - LA 4 * en en CNJ en LA en LA H CNI

•H b - >

a ON NO rH

* rH

ao

•HbO V

<U h 0 A i

'A

Dl O P P ra a -h s) P H aJ

•H P Eh CO

t

Ai

•H U

<D

Aio

> H

09 O id 4) •1-3 . 1-3 0 <u cd 03 >• ti Xl P f t cd d i

1 p 1 cd l .5 O m O P ra 1

ra

CO

ra

¡2 d i : o d i

1 1

ra ra

: o 1

•H •H ti •H d

O «9 O cd «d cd 'H

ra

0 cd d ♦ H CO At S

■ r» ti n t i

° ° P :Q

dl a w w

H J-j < —( *>-3 tn Ö Pi

(UT) ra r-l tl -h Pi 4» V

¡*1 S

I S

(4)

A s u i n r a k e n n u k s i l l e m y ö n n e t y t r a k e n n u s l u v a t t a l o t y y p e i t t a i n t o u k o k u u v u o s i n a 1 9 7 ^ j a 1 9 7 5 i e n n a k k o l a s k e l m a B e v i l j a d e b y g g n a d s t i l l s t & n d f ö r b o s t a d s b y g g n a d e r e n l i g t h u s t y p maj ä r e n 1 9 7 * + o c h 1 9 7 5 » f ö r h a n d s u p p s k a t t n i n g

1

+ -

1975

CO VOON

CO -=t

v ot—

138 t—

-3- J - -3- VO 00

C\J t - t — o On

a

t — rH rH

O t -ON oo t—1

On E— vo VO vo

K o UN UN On

W in OO CO O -=J-

p t—

:< On t - rH CM

EH rH

CO s

EH OO UN O OO v o

EH K ON 00 UN rH OO

O O CV) -4-

¡25 1 t—

On ON -d- i—1 00

g £ rH

<

£

OO CM VO o UN

UN LTN O VO On E—

t — OO O CVJ UN oo

ON

S

§

rH CVJ CM CM

8 CO

a VO E— E - CM ON

pq -= t t“ UN C— CM

CO o C— rH ON OO OO UN

Q o ON

o 00 00

Eh rH

s

1 o ON ^ t E— rH

Fh Lf\ OO CO UN co t—

t“ LTN 00 rH J= t

cq On

W rH UN UN

S

EH

pS UN 00 On CNJ

p» 1 t — -iT On cvj CO en

M On UN CVI rH UN

t-q rH

CO

<

&

UN UN

(5)

A s u i n r a k e n n u k s i l l e m y ö n n e t y t r a k e n n u s l u v a t t a l o t y y p e i t t ä i n t a m m i - t o u k o k u u v u o s i n a 1 9 7 ^ .i a 1 9 7 5 ; e n n a k k o l a s k e l m a B e v i l . j a d e ' b y g g n a d s t i l l s t a n d f ö r b o s t a d s b y g g n a d e r e n l i g t h u s t y p j a n u a r i - m a . i ä r e n 1 9 7 ^ o c h 1 9 7 5 ; f ö r h a n d s u p p s k a t t n i n g

1975

UN O

OJ 1105 o

On CM

oLTN

VO 23

CM_a O 00 ro

J5 i—1 t - On UN H

O OJ o CM CO

o t—

o On OJ rH

f—H |H

S OJ VO CM O

Ö u \ CM UN O VO CM

t - CM t— O ro

H On

CO rH IA On -=* rH

o CM rH

FP 1 E-i EHCO

O t— O CM

es CO O UN On

S t— On ro oo t— rH

P iJ ON

Ph »“ 1 r— ON 00 _=r

c S CM rH

00 On VO OO CM

UN ON VO rH o rH

t— ~=t VO o oo ro

ONrH CO - ¿ t (H CM UN

1

rH

I 00

o a

o -=f oo t— VO O UN

>H O t— VO UN CM 0O

PO o ON oo UN o t— rH

CO o rH

5

s 1

H On rH ro ro

rH

UN VO o rH

UN o oo ON CM

EH e— VO UN UN ON

w ON

CO H 00 CM ro

i—1 f" ( rH

i EH

< r CO 00 On oo VO On

(m -= } On o ro CM

1 t — rH O VO UN ro

M On

z> rH oo CM ro

3 & <H rH rH

I J

i P

CD 1 p 1

-p -P P o

o CD p 2

ro

cd J

■p■a OJ

o

•d

m

3 a U

d ä g p

i1

p 45 •rl 3

3

o

J

ö ¡cd 0) P V Td j

o rH

•o

l (0 c cd

-p p Td 0) « C \

ro

CM 0) a> ■p n p U) hO

1 •rH 1 AI M O

ro

•rH S •H bO f

O rH rH cd rH •H rH >> t

G Td td 43 cd 43 rH Cd 43

s

¿3

O o -P

ro ro cd ro

! 3 0) o

ro

U) •H cd <0 Td

^ <3* 43 a I o (3 (0 cd

w g •H 1 p •H d a 2 •P (

CM > ■O u a (m •H >

ro

|

M p 1 ♦H cd 4) «co tQ Cd o

>3 co H M (X CC > Ph4d « 43 1

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :