• No results found

Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 5 april 2018

Regeringen föreskriver att 4 a kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska träda i kraft den 31 oktober 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

SFS 2018:179

Publicerad den 11 april 2018

References

Related documents

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot

[r]