Förordning om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2016:36) om bidrag för glas- ögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.

5 § Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetal- ningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

SFS 2019:1115

Publicerad

den 3 december 2019

Figure

Updating...

References

Related subjects :