• No results found

Anmälan om försäljning av folköl (alkohollagen (2010:1622))

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan om försäljning av folköl (alkohollagen (2010:1622))"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

An mälan om försäljning av folköl

(alkohollagen (2010:1622))

Blanketten skickas till:

Marks kommun Miljöenheten 511 80 Kinna

An mälan avser

Anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) om detaljhandel med folköl Anmälan enligt 8 kap 8 § alkohollagen (2010:1622) om servering av folköl Datum då försäljning påbörjas

Försäljningsställe

Namn på försäljningsstället

Gatuadress Postnummer och postort

Telefon Kontaktperson

Fax E-post

Ägare

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) Organisationsnummer

Ansvarig för verksamheten Telefon

Gatuadress Postnummer Postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Namn Kontaktperson fakturering

Gatuadress Postnummer Postort

Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan gjorts till kommunen. Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för sin tillsynsverksamhet.

Kontakta kommunen för information om aktuell tillsynsavgift. Kommunen ansvarar för tillsynen inom kommunen, länsstyrelsen ansvarar för tillsynen inom länet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för den centrala tillsynen.

Underskrift

Ort och datum

Behörig firmatecknare Namnförtydligande

Marks kommun Miljöenheten

Telefon, växel 0320 21 70 00 mhn@mark.se

Organisationsnummer 212 000-1504 511 80 KINNA

(2)

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)

5 kap 5 §

Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel 1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt

föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedels lagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kont ro ll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kap 8 §

Servering av folköl får, med de inskränkningar som fö r eskr iv s i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokal er el l er andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen

(2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 a §, 1 b § eller av den som innehar serveringstillstånd.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gälle r in t e i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredj e s ty ck et s ka utö va särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2012:205).

8 kap 10 §

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl.

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla de personuppgifter som lämnas vid ansökan och i samband med ärendets hantering. Behandlingen sker i enlighet med EU:s

dataskyddsförordning. Verksamhetsutövaren har att förmedla den här informationen till berörda.

Personuppgiftsansvarig Miljönämnden i Marks kommun 511 80 Kinna

E-post: mhn@mark.se Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud nås på telefon 0320 21 76 71 eller via e-post dso@mark.se.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in för att handlägga och administrera ärenden om försäljningstillstånd och tillsyn vid försäljning och servering av folköl. Uppgifterna kan även användas för arkiv - och statistikändamål av allmänt intresse.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse enligt lag.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom myndigheten kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna överlämnas till andra myndigheter inom eller utom kommunen då detta är nödvändigt enligt lag.

Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig eller besök www.mark.se.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommu nen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till

Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Marks kommun Telefon, växel 0320 21 70 00 Organisationsnummer

Miljöenheten mhn@mark.se 212 000-1504

511 80 KINNA

References

Related documents

Det finns också tips på informa tion som inte ä r försä ljningsregler men som ka n va ra bra a tt kä nna till och en hjä lp för dig och din persona l.. Åldersgräns

• Vid allvarliga brister eller om inte brister åtgärdas ska ärendet beredas i socialnämnden för eventuella beslut om förbud för fortsatt försäljning eller varning.

Om serveringstid inte anges förutsätts det att normaltid avses, det vill säga 11:00 – 01:00 Serveringstid, ange. klockslag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera

Vid varje ansökan av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten (anmälan) i en befintlig restaurang, ska tillståndsmyndigheten beakta risken för att det kan

I 8 kapitlet 15 § alkohollagen stadgas att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till... Sida

Den som bedriver catering för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd förutsatt att lokalen där serveringen äger rum anmäls till och godkänns av kommunen

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

En näringsidkare som tillhandahåller folköl för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna

Avgift för tillsyn av verksamhet med servering av folköl eller detaljhandel för försäljning av folköl utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet... Betalning

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt. 8 kap 2 §

Under 2020 frångå Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl genom att de verksamhetsutövare som redan

Katrineholms kommun Socialförvaltningen 641

En verksamhetsansvarig får inte tillhandahålla alkohol eller vissa receptfria läkemedel för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun

Upphörande av serveringstillstånd. Enligt

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn.. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligt

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel