• No results found

Förordning om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 2 juli 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestäm- melserna om sjukpenning i 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan

2 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap. 48 och 49 §§ social- försäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat till- gängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2020.

2. Förordningen tillämpas dock på sjukpenning som avser tid från och med den 2 april 2020.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning som avser tid före utgången av 2020.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

SFS 2020:711

Publicerad den 3 juli 2020

References

Related documents

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1

2 § 2 Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han eller hon kan

3 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, som upphör att

3 § Om den försäkrade har fått ett eller flera karensavdrag på grund av nya sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöne- perioden enligt

Arbetsförmedlingen anser emellertid att det finns skäl att utreda om motsvarande bestämmelser bör införas för arbetssökande som tillhör de aktuella riskgrupperna. Anna Middelman

Enligt Arbetsgivarverket uppfattning är det väsentligt att rätten till ersättning endast finns för den del arbetstagaren, enligt arbetsgivarens bedömning, inte har möjlighet

Det är dock bestämmelserna i dataskyddsförordningen som ger ramen för om nationella kompletterande bestämmelser kan och i vissa fall ska införas (artikel 6.2 och 6.3).. Av

Regleringen om viss sjukpenning i förebyggande syfte blir följaktligen inte tillämplig när denna risknivå underskrids. Denna risknivå skulle kunna beskrivas som en sådan

Den mest allvarliga gäller regeringens ställningstagande att inte omfatta närstående som delar hushållsgemenskap med personer i riskgrupp av den tillfälliga

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter. Detta skulle sannolikt också bidra till att de läkarintyg som den sökande behöver bifoga ansökan redan från början blir utformade på

En nackdel är att förmånen förmodligen är mycket kostsam; dels innebär den ersättning till många personer som idag arbetar, dels innebär den en administrativ börda för

LO anser att denna risk inte bör överdrivas och att de spärregler och begräsningar som föreslås i dessa avseenden är allt för snäva och därmed riskerar bli kontraproduktiva

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker promemorians förslag på tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning i syfte att bidra till ett ökat skydd för individer

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda

Eftersom det finns ett straffansvar kopplat till att oriktiga uppgifter lämnas (se bidragsbrottslagen [2007:612]), är jag tveksam till om regleringen uppfyller kravet

Utredningen beskriver att friska anhöriga inte behöver stanna hemma för att minska risken för att smitta de som tillhör en av riskgrupperna eftersom ”myndigheten påpekar att det

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan

SLS vill uppmärksamma på det sektionen för smärtlindring tar upp om resor till och från arbetet för smittkänsliga individer.. Detta

läkarintyg ska visa att han eller hon uppfyller villkoren i 2 § första stycket och därmed tillhör särskild riskgrupp, även genom intyg från arbetsgivaren ska visa att han eller

För de som blir arbetslösa och under ramtiden har haft en period med förebyggande sjukpenning kommer denna period att bli överhoppningsbar då det får anses som att den enskilde

SKR vill i detta yttrande tydliggöra att samtidigt som förbundet ställer sig bakom ett förslag om en förmån för arbetstagare som konstateras tillhöra en riskgrupp, är det

rimlig lösning för de som ingår i en riskgrupp skyndsamt kommer på plats är mycket viktigt för den stora grupp av tjänstemän som tillhör en riskgrupp och i sitt arbete