• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ och rubriken närmast före 5 § förord- ningen (2013:413) om kosmetiska produkter ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 19 § 1 miljöbalken i fråga om 4 och 6 §§,

2. med stöd av 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestäm- melser till EU:s dataskyddsförordning i fråga om 5 §,

3. med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 §, 4. med stöd av 26 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 13 och 15 §§, 5. i övrigt med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken.

Behandlingar av personuppgifter

5 § Läkemedelsverket får utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa och som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som före- skrivs i förordning (EG) nr 1223/2009 samt i övrigt utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa i den omfattning behandlingen omfattas av Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av person- uppgifter som Läkemedelsverket utför för att fullgöra sådana uppgifter som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartement)

SFS 2018:469

Publicerad den 9 maj 2018

References

Related documents

14 § Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över förbränningsanlägg- ningen. På

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som anges i andra stycket.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls enligt rådets direktiv

Den information som avses i artikel 84.8 och avsnitt 20 i bilaga I till förordning (EU) 2017/746 när en produkt tillhandahålls användare i Sverige, oavsett om produkten är avsedd

Av 28 § förordningen med instruktion för Läkemedelsverket och 3 b § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och om- sorg framgår i

svara för kontrollen och tillsynen enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004

4 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss

3 § 1 De myndigheter, kommuner, regioner och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register