• No results found

Vad kostar det att ha god man? Vad kan gode mannen göra för dig?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vad kostar det att ha god man? Vad kan gode mannen göra för dig?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

www.mark.se E-post ofn@mark.se Marks kommun Postadress:

511 80 Kinna Telefon:

0320 21 70 00

Sida 1(1)

Vad kan gode mannen göra för dig?

Alla huvudmän har olika behov av hjälp och stöd från sina gode män. Därför är det viktigt att du och din gode man noggrant diskuterar igenom dina önskemål och behov av hjälp och stöd. Det finns tre övergripande områ-

den där gode mannen kan erbjuda dig hjälp och stöd:

1. Bevaka rätt innebär att gode mannen

• ser till att dina allmänna rättigheter i samhället respekteras och även hjälper till att be- vaka dina rättigheter vid en speciell händelse, t.ex. vid en fastighetsförsäljning

• ser till att du får den hjälp du behöver och har rätt till genom att t.ex. söka bidrag för dig, överklaga beslut åt dig m.m.

2. Förvalta egendom innebär bland annat att gode mannen

• sköter din ekonomi och tar hand om din inkomst (din pension och dina bidrag)

• ser till att dina räkningar blir betalda

• lämnar fickpengar till dig

• deklarerar

• förvaltar ditt kapital (t.ex. dina sparkonton eller värdepapper på banken, din fastighet m.m.)

• vid behov ansöker om skuldsanering, försörjningsstöd, bostadstillägg, handikappersätt- ning m.m.

3. Sörja för person innebär att gode mannen

• besöker dig

• ser till att du får det stöd och den hjälp du behöver för det dagliga livet

• vid behov ansöker om annat boende, kontaktperson, hjälpmedel m.m.

Vad kostar det att ha god man?

God man har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha god man brukar kosta mellan 7 000 — 13 000 kr/år.

Det normala är att du betalar arvodet till din gode man. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvo- det betalat av kommunen.

Inkomstgränsen för kommunalt arvode ligger på 2,65 gånger prisbasbeloppet ( 120 575 kr för 2018, 123 225 kronor för 2019 ). Tillgångsgränsen är två gånger prisbasbeloppet ( 91 000 kr år 2018,

93 000 kr för 2019).

Får du hjälp av en god man ska du betala arbetsgivaravgift.

På www.mark.se under självservice och fliken stöd och omsorg ligger ansökningsblanketter under fliken invå- nare och stöd och omsorg ligger mera information om god mans uppdrag. Hälsningar Marks Kommun

Överförmyndarnämnden.

References

Related documents

Uppsatsen skänker förståelse för hur Försvarsmaktens externa kommunikation genom kampanjerna ‘Vi låter Sverige vara i fred’ och ‘Hur många skäl behöver du?’ med hjälp av

distortion, which is a referential configuration; BD—bipolar defect-based disordered configuration; xP, xPU, or xPD—disordered configuration constructed based on substituting

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling

Från vänster till höger: matris, skröjbränt och glaserat kakel.. Tabell 1: Förteckning över antal olika matriser

mellan Piteås Hamndirektion, ASSI:s och SCA:s företrädare angående Hamnfrågan... kraftig ökning av fartygens storlek och därmed ställdes det ett krav på ett större vattendjup

Från att alltid fokusera på lägsta pris har inköpsavdelningarna hos flera av de största bolagen börjat förstå att vi behöver jobba bättre och mer långsiktigt tillsammans.”

Utredningen föreslår att ett undantag från biotopskyddet införs i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken för våtmarker och dammar som har anlagts

När det gäller ett nationellt hästregister vill Jordbruksverket betona att det krävs författningsändringar om uppgifterna ska kunna lämnas till andra myndigheter för tillsyn

Delmål 2 som syftar till att kvinnor och män ska ges jämställda ekonomiska villkor livet ut och delmål 4 om fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.. De brister

Raymond Grankvist

13 Bæredygtig turisme i nord 17 Havet – blå vækst i nord 23 Norden har en stærk stemme.. PROGRAM FOR ISLANDS

Det rör sig, betonar Ekner i inledningen till den första delen, inte om en utgåva som gör anspråk på att innehålla allt Gunnar Ekelöf skrivit, men väl om »en

Når det gjeld den internasjonale orienteringa, merkjer og John Lindow seg positivt ut med å ha oversyn også over den russiskspråklege litteraturen, der det

Vi har påvisat att städerna Linköping och Norrköping och Linköping har olika social- historia, men också att förutsättningarna för att förbättra hälsan skiljer städerna

Rakel säger under intervjun att ”relation är jätteviktigt, för det är relation ungdomarna sinsemellan, mellan mig och ungdomarna och det är mellan Gud och ungdomar.” 95 Rakel

När hjärtat vilar mellan varje slag fylls blodet på i hjärtat, trycket faller till ett minsta värde, som kallas diastoliskt blodtryck.. Blodtrycket kan variera beroende av

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

andraspråk. Med språkkunskaper avses här de språk en inlärare talar, inklusive modersmålet. Abrahamsson skriver att det går att träna sig i språklig analys och att erfarenheter

På ett sätt är det sympatiskt att journalister porträtteras som så pass hårt kämpande individer, men i sin kamp för sanningen finns också risken för misstag för nederlag;

Vygotskij, anser han att eleverna behöver ges möjlighet till att skaffa redskap genom skolan att utföra skoluppgifter med stöd och handledning av läraren och övriga elever,

Grundat i erfarenheter från församlingars vardag och med inspiration från Latour och andra tänkare diskuterar Jonas Ideström om hur teologisering handlar om att både urskilja och

Käre Jesus, du som är vår gode herde, hjälp oss att alltid höra din röst och att säga ja när du kallar oss. I Fadern, och Sonens och den helige

(Jmf Asp-Onsjö, 2006) Oavsett hur stort problem skolan anser sig ha med en elev så bör det finnas pedagogiska lösningar för att möta dessa utmaningar. Det är därför viktigt, som