PROTOKOLL VIADIDAKTNÄMNDEN Datum, plats och tid

Full text

(1)

Glenn Christensen (S), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (-), Anne-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare Christina Simonsen (S)

Ersättare Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L), Märta Bolzek (S), Erika Rask (S), Anders Larsson (M), Ulrika Grave (SD)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson

Ordförande: Gunilla Magnusson (S) Sekreterare: Emma Fälth

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Underskrifter

Utsedd justerare: Daniel Helmersson (S)

Justeringens plats

och tid 2021-09-23 digitalt

Paragrafer §33 - §38

Datum för anslags uppsättande 2021-09-23 Datum för anslags nedtagande 2021-10-15 Förvaringsplats av protokollet

(2)

§ 33

Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkänns och fastställs.

(3)

§ 34

Verksamhetsinformation

Förvaltningschef Sara Alexandersson informerar om aktuella händelser inom förvaltningen. Bland annat informerar hon om ett nytt samarbete med Linköpings universitet samt framtagandet av kortare yrkesutbildningar, bland annat i form av en gjuteriutbildning i samverkan med företaget SKF.

Inom vuxnas lärande har ett arbete påbörjats med att sammanfoga all stödverksamhet, tex Loftet, Viadukten och BRON, till en gemensam stödverksamhet för alla elever.

Vidare informerar hon om Viadidakts samverkan med Karsudden i form av uthyrning av SFI-lärare, samt om samarbetet med Regionen som varit ute i Viadidakts verksamheter och erbjudit vaccinering mot covid-19.

Inom arbetsmarknadsenheten har något fler blivit anvisade från socialförvaltningarna och hon informerar bland annat om att det finns en målgrupp som är svåra att fånga upp och det är de som efter studenten blir försörjda av till exempel sina föräldrar. Då de inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen och inte heller får ekonomiskt bistånd via socialförvaltningen är de svåra att fånga upp.

Viadidakt kommer att skicka in en ansökan till ett nytt ESF-projekt vars syfte är att fånga upp elever som inte har gymnasieexamen för att under ett år hjälpa till och stötta dem i att få en godkänd gymnasieexamen.

Yttrande

Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Ann-Marie Erikson (SD), Monica Granström (S), Torbjörn Jonsson (M) och Stefan Blomkvist (S).

(4)

§ 35 VIAN/2021:33 041

Viadidaktnämndens delårsrapport 2021

Viadidaktnämndens beslut

Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2021 och överlämnar den till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2021.

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystem, kommunplan och övergripande plan med budget i Katrineholms kommun.

För perioden (januari-augusti) redovisar Viadidakt en positiv avvikelse mot budget om 274 tusen kronor.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-09-08 Delårsrapport 2021

Överläggning

Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Jonsson (M), Gunilla

Magnusson (S), Björn Wahlund (L), Glenn Christensen (S), Stefan Blomkvist (S), Ann-Marie Eriksson (SD) och Monica Granström (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun Akten

(5)

§ 36 VIAN/2021:32 001

Sammanträdesdagar 2022 för Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens beslut

1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022.

2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för individärenden.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdena för Viadidaktnämnden under 2022 föreslås äga rum på tisdagar med start klockan 09:00 följande dagar:

22 februari i KTS-salen, Katrineholm 19 april i Åbrogården, Vingåker 31 maj i KTS-salen, Katrineholm 23 augusti i KTS-salen, Katrineholm 27 september i KTS-salen, Katrineholm 6 december i Åbrogården, Vingåker

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut enligt nedan:

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september

Beslutet skickas till:

(6)

§ 37

Anmälan av delegationsbeslut

Viadidaktnämndens beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden 2021-08-12 – 2021-09-10.

(7)

§ 38

Meddelanden

Viadidaktnämndens beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2021-08-18– 2021-09-14 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.

(8)

undertecknare:

NAMN: GUNILLA MAGNUSSON

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _055aa038867e27dad27f56dbcabc35e3d8 DATUM & TID: 2021-09-23 09:26:27 +02:00

NAMN: ANITA JOHANSSON

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _07115b9b369d53bc35103751181f79f630 DATUM & TID: 2021-09-23 10:19:54 +02:00

NAMN: DANIEL HELMERSSON

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _0583e286cf344782358978739ed3150338 DATUM & TID: 2021-09-23 11:13:39 +02:00

(9)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :