• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl. 18:00-19:10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl. 18:00-19:10"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16]

Valnämnden

2014-01-27

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl. 18:00-19:10

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. ersät-

tare

Leif Glad (S) Barbro Hillblom (S)

Saga Åshage (M) Mats Einarsson (V) t o m § 8 Dora Cruz (S), tjg. ersättare fr o m §

9

Bo Claesson (KD)

Ersättare Dora Cruz (S), t o m § 8, Lars-Göran Liljedahl (S), Bo Johansson

(S), Bertil Rolf (TUP), Göran Pelarhagen (FP)

Övriga deltagande Agnetha Olofsson, valsamordnare

Utses att justera Stina Lundgren (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, måndagen den 3 februari kl. 17:00

Sekreterare Paragrafer 1 - 14

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Stina Lundgren (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2014-01-27

Anslaget den Nedtas den

2014-02-04 2014-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Håkan Hultgren

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 1

Genomgång av valkalendern

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden informerar att ingen förändring har skett av valkalendern mot tidigare utsänt material. Valmyndigheten är försenade med visst material varför justeringar kan komma att behöva göras av valnämndens beslut i olika sammanhang.

(3)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 2

Beslut om två politiker för eventuell justering i röstlängden

Beslut

Valnämnden beslutar att utse Valnämndens ordförande och vice ordförande att, efter besked från Valmyndigheten göra justeringar i röstlängden.

Sammanfattning

Valnämnden har att utse två politiker som har rätt att justera i röstlängderna för valen under 2014, när meddelanden om sådan justering kommer från Valmyndigheten.

(4)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 3

Beslut om fredad zon vid vallokaler

Beslut

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive stake- ten, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under val- dagarna. För andra vallokaler samt förtidsröstningslokaler gäller det tidigare beslutet om en propagandafri zon på 15 meter utanför lokalen.

Sammanfattning

Vid sammanträdet den 24 mars 2011 hade Valnämnden en första diskussion utifrån erfarenheterna under 2010 års val om en zon fredad från propaganda på skol- och förskolegårdar. För gårdarna inklusive staketen runtom skulle det inte vara tillåtet med politisk propaganda under valdagarna. Det skulle utvidga det tidigare beslutet om en allmän zon på 15 meter utanför valloka- lerna. Naturligtvis ska det fortfarande vara tillåtet med valsedelsutdelning.

Ett beslut behöver även kompletteras med situationen utanför de fasta för- tidsröstningslokalerna, Medborgarkontoren och Vårsta bibliotek.

(5)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 4

Kompletterande beslut - Kandidater på valsedlarna som röstmottagare

Beslut

Valnämnden beslutar att avstå från att som röstmottagare använda kandida- ter på valsedlarna från Botkyrka för alla val under ett valår.

Sammanfattning

Valnämnden tog ett beslut om att avstå från att använda kandidater från val- sedlarna som röstmottagare vid sammanträdet den 18 mars 2013. Detta be- slut behöver kompletteras. Beslutet bör gälla kandidater till samtliga val un- der ett valår. Under 2014 gäller det således såväl de allmänna valen (Riks- dag, Landsting och Kommunfullmäktige) i september som valet till Europa- parlamentet i maj. Det bör dock begränsas till kandidater från Botkyrka.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 5

Kompletterande beslut om vallokaler och förtidsröstnings- lokaler

Beslut

Valnämnden beslutar att för båda valtillfällena under 2014 använda Med- borgarkontoret i Alby i stället för Medborgarkontoret i Hallunda för förtids- röstningen under valdagarna och att ändra vallokalerna i Storvretsskolan från matsalen till Idrottshallen.

Sammanfattning

Botkyrka har under valdagarna en lokal öppen för förtidsröstning i södra och en i norra Botkyrka. Lokalen i Hallunda, som beslutats om tidigare för valdagens förtidsröstningsställe i norra Botkyrka, används även av Försäk- ringskassan m fl under vardagarna. Det fordras att man har en vakt, utöver personalen för förtidsröstningen, under de tider då övrig verksamhet inte är igång. Lokalen är dessutom svår att skylta till då den finns på övre våning- en. Lokalen för Medborgarkontoret i Alby är mer lättillgänglig och delas inte med andra. Den är därför mer lämplig för förtidsröstningen under val- dagarna under 2014. Där finns under valdagarna även en vallokal för ett valdistrikt. Det bedöms möjligt att kunna härbärgera både en vallokal och förtidsröstning i den lokalen på samma sätt som redan sker i Medborgarkon- toret i Tumba.

Matsalen i Storvretsskolan byggs om. Den hinner inte bli färdig till valen 25 maj. I Idrottshallen finns andra lämpliga lokaler. En lokal kan där, såsom var tänkt i matsalen, rymma två valdistrikt. Det är lika lätt att ta sig till båda dessa lokaler. Även om matsalen är färdigreparerad till 14 september så bör man använda samma lokaler vid de två valtillfällena under 2014.

(7)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 6

Rekrytering av röstmottagare

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ett brev har sänts till alla anställda i kommunen med en uppmaning att ställa upp som röstmottagare under valen 2014. Vidare har brev sänts till de som var röstmottagare förra valet. Valsamordnare Agnetha Olofsson meddelar att cirka 90 personer, efter till alla anställda, redan anmält intresse av att vara röstmottagare under 2014.

(8)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 7

Lokala anvisningar för förtidsröstningen

Beslut

Valnämnden beslutar att anta Lokala anvisningar, bilaga, för förtidsröst- ningen inför Europaparlamentsvalet 2014.

Beroende på Valmyndighetens handledning för mottagning av förtidsröster kan vissa ändringar komma att behöva göras.

(9)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]

Valnämnden

2014-01-27

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 613 84 Sms·0708 86 54 37· E-post hakan.hultgren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Lars Nyberg Agnetha Olofsson

Röstmottagare medborgarkontoren Röstmottagare mobila enheterna Röstmottagare institutionsröstningen

Lokala anvisningar: förtidsröstningen Europaparlamentsvalet 7-25 maj 2014

Dessa anvisningar är en lokalt anpassad handledning för röstmottagare inom förtids- röstningen 7 maj – 25 maj 2014. De är ett komplement till Valmyndighetens ” Röst- mottagning i röstningslokal”.

Förtidsröstningen har tre delar. De fasta röstningsställena är medborgarkontoren (Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba) samt biblioteket i Vårsta.

Öppettider:

Onsdag 7 maj 10-18 Torsdag 8 maj 10-18 Fredag 9 maj 10-18 Lördag 10 maj 10-15 Söndag 11 maj Stängt Måndag 12 maj 10-18 Tisdag 13 maj 10-18 Onsdag 14 maj 10-18 Torsdag 15 maj 10-18 Fredag 16 maj 10-18 Lördag 17 maj 10-15 Söndag 18 maj Stängt Måndag 19 maj 10-18 Tisdag 20 maj 10-18 Onsdag 21 maj 10-20 Torsdag 22 maj 10-20 Fredag 23 maj 10-20 Lördag 24 maj 10-15

Söndag 25 maj 10-21 Endast Tumba och Alby

Utöver dessa röstningslokaler kommer 2 mobila enheter att besöka köpcenter gymna- sierna, större arbetsplatser m m. Platser och körschema kommer att finnas på

www.botkyrka.se

(10)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]

Valnämnden

2014-01-27

Söndagen den 18 maj sker den s k institutionsröstningen på följande platser och tider.

Lag 1

Silverkronan Klockan 9.30 – 10.30

Samlingssalen Sedelvägen 146

Allégården Klockan 11.00 – 12.00

Entrén

Allévägen 5-7 Tumba

Tumba Äldreboende Klockan 13.30 – 15.00

Samlingssalen

Samaritvägen 12, Tumba

Lag 2

Asptuna, Kriminalvårdsanstalten Klockan 09:00 – 11.30

Alby Äng Klockan 13.00 – 14.00

Samlingssalen Albyvägen 22

Lag 3

Kärsdala Äldreboende Klockan 9.00 – 10.15 Samlingssalen

Östanvägen 16 Tullinge

Tornets Äldreboende Klockan 11.00-12.15

Förberedelser

Möbleringen av de fasta lokalerna ska ha gjorts upp tillsammans med Valnämnden i förväg.

De skyltar som ska sättas upp utanför och inne i lokalen har kompletterats med en s k strandfana med texten VALLOKAL. Den ska sättas upp utanför lokalen. (Benämning- en vallokal används för att dessa också ska användas vid vallokalerna på valdagen även om lokalerna vid förtidsröstningen formellt heter röstningslokal.) För att strand- fanan inte ska ”få fötter” rekommenderas att behållaren fylls med vatten även om strandfanan står inomhus.

I Valmyndighetens ” Handledning – Röstmottagning i röstningslokal ”finns tillväga- gångssättet vid förtidsröstning väl beskrivet. Den ska studeras noggrant i förväg.

(11)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5]

Valnämnden

2014-01-27

Röstkort

Det bör observeras att en väljare bara kan förtidsrösta en gång. Om man lämnar in för- tidsröster vid flera tillfällen kan det vid sammanräkningen inte avgöras vilken som ska räknas och allt underkänns. Ångerrösta kan man bara göra i sin vallokal på valdagen.

Väljaren måste vid förtidsröstning ha röstkort för att rösta. Saknas röstkort hämtas ett via https://portal.val.se Väljaren måste kunna visa identitetshandling med namn och personnummer. Med dessa uppgifter kan röstkort skrivas ut.

Röstkort för personer med skyddad identitet kan endast skrivas ut av länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Till varje dator (Medborgarkontoren: varje person som är röstmottagare) ska ett certi- fikat hämtas från Valmyndigheten. Detta hämtas av Agnetha Olofsson på valkansliet.

Hon förmedlar också de lösenord som krävs. Var och en som har fått certifikat och lö- senord kontrollerar i lokalen att det fungerar dagarna innan arbetet som röstmottagare börjar.

Valsedlar

Valsedlarna skall placeras i samma ordning i valsedelställen i samtliga lokaler. Att det är den ordningen i samtliga valsedelsställ är röstmottagarnas ansvar i respektive lokal.

Valsedlarna placeras med början i nedre vänstra facket och sedan uppåt i följande bok- stavsordning:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Folkpartiet li- beralerna, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderata Samlingspar- tiet, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ovanstående partier får valsedlar tryckta gratis av Valmyndigheten på grund av att de fick mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.

De levereras av Valnämnden och placeras ut av röstmottagarna.

”Blanka” valsedlar placeras längst ned i efterföljande fack. Valsedlar som levereras di- rekt till lokalen av övriga partier placeras i bokstavsordning i det sista facket i valsedels- stället.

Kontrollera då och då att ingen har blandat valsedlarna eller skapat annan oordning.

Det kommer att åligga ett tydligare ansvar för röstmottagarna att ordningen i valsedels- ställen upprätthålls. De företrädare för de politiska partierna som vill komma in och kontrollera ordningen anmäler det till den röstmottagare som sköter utdelningen av valkuvert. Om det är något som behöver justeras ska det påpekas och röstmottagaren se till att justeringen görs.

Valkuvert

(12)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5]

Valnämnden

2014-01-27

Det ska enligt Valnämndens beslut finnas minst två personer som hanterar förtidsröst- ningen (tre vid institutionsröstningen). En person bör hjälpa väljaren att hitta valse- delsställ, bås och var avlämningen sker. Den personen lämnar då valkuvertet till välja- ren. OBS att valkuverten inte bara ska läggas ut som i Valmyndighetens handledning.

Mot slutet av förtidsröstningen kan flera stationer behövas för röstmottagningen. Om nödvändigt får då valkuverten läggas ut så att väljaren själv får ta sitt kuvert. Var noga med ordningen för valkuverten då de inte ska ”lämna” lokalen.

Väljarförteckning och röstlängdsnummer

Varje dag måste man börja på en ny väljarförteckning. För de mobila enheterna och vid institutionsröstningen ska en ny väljarförteckning påbörjas vid varje ny plats.

För varje väljare skrivs röstlängdsnumret på väljarförteckningen. På väljarens fönster- kuvert skrivs det nummer som väljaren har fått på väljarförteckningen. Dessa två nummer är absolut nödvändiga att skriva i. De används om något behöver kontrolleras i efterhand.

Hantering av väskan för förtidsröster

Kontrollera tillsammans med den förste väljaren varje morgon att den nya väskan är tom innan fönsterkuverten med dagens förtidsröster börjar läggas i. När man har börjat stoppa i förtidsröster får väskan absolut inte öppnas. Kommer man på att något har bli- vit fel – t ex att man glömt att skriva den röstandes röstlängdsnummer på kuvertet – ska det antecknas i Dagrapporten för att kunna åtgärdas vid kontrollen på valkansliet dagen efter. Väljarförteckningarna ska läggas i facket på utsidan av väskan – inte i väskan.

Förvaring av förtidsröster

Förtidsröster som lämnats på medborgarkontoret låses in och förvaras på ett säkert sätt under natten.

Transport av förtidsröster

Förtidsrösterna transporteras i valväskan som då ska vara plomberad. Transporter kommer att ske dagligen (måndag – fredag) innan medborgarkontoren öppnar. Någon måste därför finnas på plats på alla Medborgarkontor senast klockan 8.30 för att kunna öppna lokalen och lämna valväskan. En ny tom valväska lämnas samtidigt till Med- borgarkontoret. Valväskan i Vårsta hämtas sist enligt en särskild överenskommelse.

Vid årets val är det chaufförerna för de mobila enheterna som ombesörjer transporter- na. Vid första tillfället och senare om ni inte känner igen personen ska ni kontrollera identiteten.

Förtidsröster som lämnats under lördagar förvaras på Medborgarkontoren och hämtas på måndag morgon. För att kunna ha olika valväskor under fredagen och lördagen kommer två tomma valväskor att lämnas vid hämtningen på fredagarna. Lördagen den

(13)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5]

Valnämnden

2014-01-27

24 maj kommer en särskild hämtning att ske i samband med stängning av medborgar- kontoren.

Valväskan ska inte tömmas och fönsterkuverten inte räknas så som det beskrivs i Val- myndighetens handledning. I Botkyrka öppnas valväskorna av valkansliet i Kommu- nalhuset, där fönsterkuverten räknas och sorteras på Botkyrka och andra kommuner.

Kommunala bud/Budröstning

Samtliga personer som tjänstgör som röstmottagare på medborgarkontoren har också av Valnämnden utsetts till kommunala bud. De ska vara bud/vittne för kommunmed- borgare som har rätt att lämna en budröst och som inte har någon annan som kan vara bud.

Vid budröstningen via Medborgarkontoren måste två personer bege sig till väljaren.

Man tar med sig det kuvert som är förberett för budröstning och innehåller allt som be- hövs för budröstningen. Den ena skriver under som ”Bud” den andre som ”Vittne”.

Partiernas informationsmaterial etc.

I vallokalen får ingen valpropaganda förekomma av något slag. Partinålar och liknande som inte är att betrakta som använda i propagandasyfte kan accepteras. Valmaterial från partierna som de vill ha placerade på Medborgarkontoren eller i Vårsta bibliotek måste förvaras i särskild angränsande lokal. Inget propagandamaterial får finnas i an- slutning till själva röstmottagningsstället. Väljaren ska kunna lämna sin röst utan att bli

”utsatt” för propaganda i själva röstningslokalen. Uppstår oklarhet vad som gäller så kontaktas valnämndens kansli.

Det ska finnas en ”frizon” vid varje lokal så att väljare kan ta sig in och ut utan att be- höva utsättas för politisk propaganda om väljaren så önskar. Redan 2006 beslutade valnämnden om ett avstånd på cirka 15 meter från vallokal eller förtidsröstningslokal för informationsbord, affischer och liknande.

Valnämndens kansli

Om ni vill ha kontakt med valnämndens kansli ringer ni eller mailar till Agnetha Olofsson tel 0853061627

Oskar Jakobsson tel 0701816362 Marita Jordan Busch tel 0701816362

(14)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 8

Lokala anvisningar för valdagen

Beslut

Valnämnden beslutar att anta Lokala anvisningar för vallokalerna, bilaga, vid Europaparlamentsvalet 2014.

Beroende på Valmyndighetens handledning för mottagning i vallokaler kan vissa ändringar komma att behöva göras.

(15)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[6]

Valnämnden

2014-01-27

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 613 84 Sms·0708 86 54 37· E-post hakan.hultgren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Lars Nyberg Agnetha Olofsson

Röstmottagare i vallokal

Lokala anvisningar: vallokal

Europaparlamentsvalet söndagen 25 maj 2014

Dessa anvisningar är en lokalt anpassad handledning för röstmottagare i vallokal den 25 maj 2014. De är ett komplement till Valmyndighetens ”Röstmottagning i vallokal”.

Ditt valdistrikt

Botkyrka kommun är 2014 indelat i 48 valdistrikt. Vid valet till Europaparlamentet kommer valdistrikten att ha antingen sex eller fem röstmottagare. I de valdistrikt som är ensamma i sin vallokal (11 stycken) tjänstgör sex röstmottagare. I de valdistrikt som finns i samma vallokal har det ena distriktet fem och det andra distriktet sex röstmotta- gare. Distriktet med sex röstmottagare ansvarar för utdelningen av valkuvert. (Malmsjö- skolan har tre valdistrikt och där kommer två av dem att ha sex röstmottagare.)

Av utsända tjänstgöringslistor framgår i vilket valdistrikt och i vilken vallokal du ska tjänstgöra och vilka som blir dina arbetskamrater.

Anmälan om förhinder

Du måste omedelbart anmäla till valnämndens kansli om du på grund av sjukdom eller annat förhinder inte kan ställa upp som röstmottagare. Kansliet måste vid varje återbud skaffa en ersättare då antalet röstmottagare alltid måste vara det som har fastställts i för- väg.

Valnämndens kansli

Valnämndens kansli kan under kontorstid nås på telefon 0853061627 (Agnetha Olofs- son), 0701816362( Oskar Jakobsson ) eller 0701816363 (Marita Jordan Busch).

Leverans av materiel, närvaro under lördagen 24 maj

Ordföranden i varje valdistrikt kontaktar sina röstmottagare före lördagen den 24 maj och bestämmer vilka som ska närvara vid mottagandet av valmaterielen (valskärmar, val- boxar, valsedlar, röstlängd mm) lördagen 24 maj. Ordföranden meddelas separat om tid- punkt för leveransen.

Under ordförandens telefonkontakt diskuteras vilka önskemål som röstmottagarna har vad gäller tidpunkterna för tjänstgöringen under valdagen.

(16)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[6]

Valnämnden

2014-01-27

Ordföranden är även ansvarig för att i god tid före lördagen kontakta den person som ska öppna/stänga vallokalen och meddela vilka tider som gäller.

Förberedelser under lördagen

Ordföranden kontrollerar att av- och pålarmningen fungerar, att stolar och bord finns till- gängliga och att lokalen i övrigt – t ex belysning – fungerar.

Valmaterielen kontrolleras så att inget saknas inför valdagens arbete. Om något saknas eller inte fungerar kontaktas valnämndens kansli omedelbart. Observera att det är följe- sedeln från Botkyrkas valnämnd som gäller, inte den som finns i Valmyndighetens hand- ledning.

Lokalen möbleras på lämpligt sätt. Se Valmyndighetens handledning för förslag på möblering. En av valskärmarna är avsedd för rörelsehindrade samt för övriga väljare som önskar sitta ned när de gör i ordning sina valkuvert.

Det är viktigt att distrikten, när flera delar på en vallokal, tillsammans kommer fram till möblering, t ex placeringen av valsedelsställen.

Ordföranden delar ut tjänstgöringslistan till valdistriktets röstmottagare.

Vallokalen ska vara avlarmad. Man får inte öppna andra angränsande dörrar eftersom de kan vara larmade. Varje felaktigt larm medför onödiga kostnader för kommunen.

Vallokalerna är bokade både lördagen och söndagen, varför levererat materiel kan förva- ras i vallokalen över natten.

OBS! Röstlängd och nycklar/nyckelkort samt eventuella larminstruktioner måste ordfö- randen ta med sig hem över natten och förvara på ett betryggande sätt.

Valdagen före 08.00

Samtliga röstmottagare samlas i vallokalen, eller enligt uppgjord tjänstgöringslista, senast klockan 07.30. Så snart alla är på plats (eller i enlighet med uppgjord tjänstgöringslista) lämnar ordförande besked via telefon till valnämndens kansli. Telefonnummer:

0853061627, 0701816362 eller 0701816363.

Obs: Om någon/några enligt tjänstgöringslistan inte behöver vara på plats kl 07.30 ska den/de först kontaktas per telefon så att ordförande vet att de kommer att kunna tjänst- göra under valdagen.

Samtliga valdistrikt ska senast 08.00 ha varit i kontakt med valnämndens kansli.

Placera ut skyltar etc. så att väljarna lätt hittar till vallokalen. Fr o m detta val ska även en s k strandfana med texten VALLOKAL placeras ut framför lokalen. Den behållare som

(17)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[6]

Valnämnden

2014-01-27

ska fyllas med vatten ska sättas på plats även om det inte blåser. Strandfanan kan annars

”få fötter”.

Slutliga förberedelser vidtas med möblering m m för att kunna ta emot väljarna Valdagen kl 08.00

Röstmottagarna ska vara beredda att fr.o.m. kl 08.00 kunna ta emot den förste väljaren.

Röstningen pågår sedan hela dagen utan avbrott till kl 21.00.

OBS! När röstmottagningen börjar ska ordföranden visa den förste väljaren och övriga närvarande att valboxen är tom.

Antal röstmottagare och tjänstgöringslistor

Under hela valförrättningen, dvs. från kl 08.00 till kl.21.00 måste enligt lag minst 3 röst- mottagare alltid vara närvarande inne i vallokalen, däribland ordföranden eller vice ord- föranden. Valnämnden rekommenderar att valdistrikt med sex röstmottagare alltid har minst 4 röstmottagare på plats och de med fem röstmottagare har minst 3 på plats. Från 07.30 till 08.30 ska alla röstmottagare vara på plats (om inte ordföranden beslutat annat enligt tjänstgöringslistan). Från kl. 21.00 ska samtliga röstmottagare i valdistriktet tjänst- göra.

Valsedlar

Valsedlarna skall placeras i samma ordning i valsedelställen i samtliga lokaler. Att det är den ordningen i samtliga valsedelsställ är röstmottagarnas ansvar i respektive lokal.

Valsedlarna placeras med början i nedre vänstra facket och sedan uppåt i följande bok- stavsordning:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Folkpartiet libe- ralerna, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderata Samlingspartiet, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Ovanstående partier får valsedlar tryckta gratis av Valmyndigheten på grund av att de fick mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.

De levereras av Valnämnden och placeras ut av röstmottagarna.

”Blanka” valsedlar placeras längst ned i efterföljande fack. Valsedlar som levereras di- rekt till lokalen av övriga partier placeras i bokstavsordning i det sista facket i valsedels- stället.

Kontrollera då och då att ingen har blandat valsedlarna eller skapat annan oordning. Det kommer att åligga ett tydligare ansvar för röstmottagarna att ordningen i valsedelsställen upprätthålls. De företrädare för de politiska partierna som vill komma in och kontrollera ordningen anmäler det till den röstmottagare som sköter utdelningen av valkuvert. Om

(18)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[6]

Valnämnden

2014-01-27

det är något som behöver justeras ska det påpekas och röstmottagaren se till att justering- en görs.

Röstlängden (se ”Röstmottagning i vallokal”)

Angiven röst i vallokalen markeras med diagonalt streck. Förtidsröst markeras med bok- staven P (efter den tidigare benämningen poströst). Identitetskontrollen markeras i av- sedd ruta.

Kulspetspenna ska användas för avprickning i röstlängden. Avprickning får EJ ske med blyerts.

Röstlängden är en allmän handling även under valförrättningen. Det kan därför före- komma önskemål om att ta del av vad som står i den. Röstmottagare bör svara på frågor om uppgifter i röstlängden men får inte lämna den ifrån sig annat än under helt betryg- gande former.

OBS. När väljare förbereder sin röst bakom valskärmen får ingen annan vistas bakom skärmen. Om väljaren på grund av funktionshinder eller liknande är i behov av assistans är det röstmottagarna som ska hjälpa till. Röstmottagarna har enligt lag tystnadsplikt.

För väljare som har kommit till fel vallokal kan man med hjälp av kartorna med valdi- striktsindelningen i kommunen kontrollera till vilken vallokal väljaren ska. För väljare från annan kommun finns Medborgarkontoren i Alby och Tumba öppna under valdagen för förtidsröstning.

Röstlängden är upprättad i personnummerordning men kan ha tillskrivna namn sist i längden.

För väljare utan röstkort som inte kan återfinnas i röstlängden kan man ta reda på välja- rens personnummer på identitetskort och ringa till valnämndens kansli. Kansliet har till- gång till alla röstlängder i landet och kan med hjälp av personnumret ta fram var perso- nen finns upptagen i röstängden.

Språksvårigheter

För väljare som inte talar eller förstår svenska kan man i första hand ta reda på om det finns någon i vallokalen som kan hjälpa till med tolkning. I andra hand kan an försöka lösa situationen med hjälp av Valmyndighetens informationsmaterial på ett antal olika språk.

Frizoner vid förtidsröstnings- och vallokaler

I själva vallokalen får ingen valpropaganda förekomma av något slag. Partinålar och lik- nande som inte är att betrakta som använda i propagandasyfte kan accepteras. I eventuella förrum till vallokalen får inte heller någon politisk propaganda förekomma.

(19)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[6]

Valnämnden

2014-01-27

Det ska finnas en ”frizon” vid varje lokal så att väljare kan ta sig in och ut utan att behöva utsättas för politisk propaganda om väljaren så önskar. Redan 2006 beslutade valnämnden om ett avstånd på cirka 15 meter från vallokal eller förtidsröstningslokal för informat- ionsbord, affischer och liknande. Traditionell utdelning av valsedlar kan naturligtvis ske vid ingången till vallokal.

På grund av den affischering som skedde på staketen runt skolgårdarna vid valet 2010 har Valnämnden för de allmänna valen 2014 vidgat sitt tidigare beslut. Skolgårdar och för- skolegårdar ska vara fredade från politisk propaganda. Detta inkluderar staketen. För öv- riga platser gäller den tidigare 15-metersregeln.

Förtidsröster

Under valdagens förmiddag får valdistrikten en leverans av förtidsröster sorterade i röst- längdsordning. En andra leverans kommer under eftermiddagen.

Förtidsrösterna måste förhandsgranskas. Anvisningar om hur detta går till finns i ” Röst- mottagning i vallokal”. Avprickningen med P i röstlängden kan bara ske när det inte finns någon som håller på och lämnar sin röst. Om inte alla förtidsröster har hunnit prick- as av under dagen måste det avslutas efter kl 21.00 innan förtidsrösterna kan läggas i ur- nan.

Om det bland förtidsrösterna finns fönsterkuvert, som tillhör annat valdistrikt eller annars inte återfinns i röstlängden, ska kuvertet läggas oöppnat i ett omslag. Kontakta även val- nämndens kansli, så att omslaget om möjligt kan hämtas och felet rättas till redan under valdagen.

OBS! Förtidsröster får absolut inte läggas i valboxen förrän efter 21.00 då röstningen i vallokalen är avslutad.

Brevröster

Valkansliet behåller brevrösterna och hanterar dessa under onsdagsräkningen.

Valdagen kl 21.00

Röstningen avslutas kl 21.00 och alla som befinner sig i vallokalen vid denna tidpunkt har rätt av avlägga sin röst. Sedan röstningen avslutats nedläggs de i förväg kontrollerade och korrekta förtidsrösterna i valboxen.

Röstsammanräkning

När röstningen avslutats och förtidsrösterna lagts i valboxen vidtar röstsammanräkning- en, som genomförs utan avbrott. Sammanräkningen är offentlig varför vallokalen ej får låsas. Röstsammanräkningen gäller bara antal röster per parti. Kryssen för de olika per- sonnamnen räknas senare av Länsstyrelsen

(20)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[6]

Valnämnden

2014-01-27

Rapportering av valresultatet

Valdistrikten ska rapportera resultaten till det telefonnummer som finns angivet på resul- tatblanketten. Rapporteringen sker omedelbart efter det att sammanräkningen har avslu- tats.

Försegling av omslag

OBS – Gröna kassen ska ej förslutas

Försegling av omslag sker genom att man drar bort den vita plastremsan på omslagets kortsida och därefter klistrar igen omslaget. Omslaget skrivs på av två röstmottagare - ordföranden och en röstmottagare vilka ska vara samma personer som sköter leveransen till valnämndens kansli i kommunalhuset.

I ordningsställande av lokalen

Sedan röstsammanräkningen avslutats och omslagen förseglats ska lokalen grovstädas.

Bord och stolar placeras ut som de stod på lördagen. Hänvisningsskyltar plockas ned.

Röstkort som väljarna lämnat läggs i den sopsäck som har levererats till vallokalen. Öv- rig överbliven materiel, kontorsmateriel m m läggs ned i valboxen.

Ställ skärmar, strandfana, valbox och sopsäck tillsammans så att de lätt kan hämtas mån- dag morgon.

Stäng fönster, släck lyset, lås lokalen eller kontakta den lokalansvarige som ska hjälpa till med låsning och larmning.

Leverans till valnämndens kansli

Två personer - ordförande + en till - levererar valmaterialet till valkans-

liet/Kommunalhuset plan 2. Där får man en lapp med könummer och har under eventuell väntetid möjlighet att äta en smörgås.

Valnämndens kansli

Om ni vill ha kontakt med valnämndens kansli ringer ni till Agnetha Olofsson 0853061627

Oskar Jakobsson 0701816362 Marita Jordan Busch 0701816363

(21)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 9

Förtidsröstningen

Beslut

Valnämnden beslutar att ha institutionsröstning på följande platser och tider.

Valsamordnaren ges möjlighet att justera tiderna efter kontakt med respek- tive institution.

Lag 1

Silverkronan Klockan 9.30 – 10.30

Samlingssalen Sedelvägen 146

Allégården Klockan 11.00 – 12.00

Entrén

Allévägen 5-7 Tumba

Tumba Äldreboende Klockan 13.30 – 15.00

Samlingssalen

Samaritvägen 12, Tumba

Lag 2

Asptuna, Kriminalvårdsanstalten Klockan 09:00 – 11.30

Alby Äng Klockan 13.00 – 14.00

Samlingssalen Albyvägen 22

Lag 3

Kärsdala Äldreboende Klockan 9.00 – 10.15

Samlingssalen

Östanvägen 16 Tullinge

Tornets Äldreboende Klockan 11.00-12.15

Sammanfattning

I medborgarkontorens lokaler och lokalen i Vårsta måste det tydligt framgå vad som är medborgarkontorens verksamhet och vilken del av lokalen som är avsedd för förtidsröstning genom någon form av avskärm-

ning/uppdelning. Vidare bör fler personer vara engagerade i förtidsröstning- en i dessa lokaler.

Valnämnden diskuterar förutsättningarna för den mobila förtidsröstningen.

Avtal ska skrivas med centrumägarna. Följande ”hållplatser” föreslås:

Föreslagen plats för mobil enhet 1 är ICA Maxi alla dagar och alla tider.

Preliminära platser för mobil enhet 2 är Samhall, Hållbarhetsforum (7-9 maj) Tumba gymnasium, Hantverksgymnasium, St Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba köpcenter, Hornbach, Hantverkskrogen, Al-

(22)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[16]

Valnämnden

2014-01-27

hamra restaurangen, Ungdomens hus, Kommunalhuset. Lämplig plats i Storvreten diskuteras. Möjliga platser skulle kunna vara daglig verksamhets lokaler och/eller simhallen.

.

(23)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 10

Diskussion om bemanning

Beslut

Valnämnden fastställer preliminärt bemanning från valnämnden inför och under Europaparlamentsvalet 2014 enligt nedan.

Sammanfattning

Utöver Lars Nyberg och Ulf Hjalmarsson anmälde sig följande till de olika arbetsuppgifterna

Bemanning under förtidsröstningen 7-25 maj för mobila enheter:

Leif Glad (från 16/5) Saga Åshage

Institutionsröstningen 18 maj:

Leif Glad Saga Åshage

Räkning av förtidsröster 24 maj kl. 09:00:

Leif Glad Barbro Hillblom Bo Claesson Dora Cruz Bertil Rolf

Göran Pelarhagen

Utkörning av förtidsröster till vallokaler 25 maj kl. 08:00:

Leif Gladh Saga Åshage

Sortering av förtidsröster 25/5 kl. 10:00:

Barbro Hillblom Dora Cruz

Rösträkning 25 maj kl. 21:00:

Leif Glad Bo Claesson Dora Cruz

Lars-Göran Liljendal Bertil Rolf

Göran Pelarhagen

(24)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 11

Brev till partierna - information

Beslut

Valnämnden beslutar att anta Informationsbrev till partierna, bilaga, inför Europaparlamentsvalet 2014.

(25)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[8]

Valnämnden

2014-01-27

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 613 84 Sms·0708 86 54 37· E-post hakan.hultgren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Lars Nyberg Agnetha Olofsson

Politiska sekreterare för

samtliga partier i kommunfullmäktige samt Centerpartiet

Information inför valet till Europaparlamentet 25 maj 2014 Botkyrka valnämnd informerar de politiska partierna om praktiska och andra frågor inför varje val. Under 2014 är detta en första information inför valet till Europaparlamentet. Då samtliga beslut inte är tagna än kommer komplet- terande information att sändas senare. Dessutom kommer naturligtvis mot- svarande information om de allmänna valen 14 september tillsammans med den kommunala folkomröstningen.

Observera att informationen är avsedd att spridas brett inom respektive parti så att alla berörda blir informerade.

Valdag, röstberättigade

Valet till Europaparlamentet äger rum söndagen den 25 maj 2014 mellan klockan 8.00 och 21.00. Detta val håller alltså på en timme längre än de all- männa valen i september.

Röstberättigade vid Europaparlamentsvalet är svenska medborgare och med- borgare i övriga 27 medlemsstater i EU som är bosatta i Sverige. De sist- nämnda måste för att ha rösträtt i Sverige senast 25 april anmäla att det är i Sverige som de vill utnyttja sin rösträtt och inte i det land där de är medbor- gare.

Antalet röstberättigade per valdistrikt fastställs den 1 mars 2014. Det kom- mer att meddelas i senare information till partierna.

Valkretsar, valdistrikt och vallokaler

Antalet valkretsar är 2 - norra respektive södra Botkyrka - antalet valdistrikt är utökat från 44 till 48. De nya valdistrikten finns i Riksten, Tullinge träd- gårdsstad, Norra Tumba och i Grödinge.

Några nya platser används för vallokalerna. I och med att Rikstensskolan är klar finns inte bara det nya valdistriktet där utan också det som tidigare rös- tade i lokalen vid Brantbrinks idrottsplats. I Grödinge är vallokalerna tillbaka i den nybyggda Malmsjöskolan. Där kommer det att finnas tre vallokaler.

Det blir ingen vallokal i Ungdomens hus i Fittja utan i stället två vallokaler i

(26)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[8]

Valnämnden

2014-01-27

Fittjaskolan. De båda vallokalerna i den nu rivna Tornbergsskolan har ersatts av det nya äldreboendet Tornet.

Valnämnden har som målsättning att samlokalisera så många valdistrikt som möjligt. Det gör att det inte är 48 platser för valsedelsutdelning på valdagen utan endast 29. För samtliga valdistrikt och vallokaler se bifogade lista.

Röstmottagare

Botkyrka valnämnd har beslutat att de som står på något partis lista i Bot- kyrka vid något av valen under valåret 2014 inte får vara röstmottagare. Or- saken är inte bristande tilltro till dessa personer utan att väljarna inte ska kunna känna någon tveksamhet när de lämnar sina valsedlar.

Några nya metoder som ska prövas för att få tillräckligt många röstmottagare är ett brev från Ordförandena i kommunstyrelse och valnämnd till samtliga anställda i kommunen om att ställa upp som röstmottagare och uppmaningar till dem som arbetar under förtidsröstningen och samhällsinformatörerna att också ställa upp som röstmottagare på valdagen.

Det är 6 röstmottagare för varje valdistrikt förutom där flera distrikt delar på en lokal. Där är det 5 röstmottagare för det ena valdistriktet.

Arvoden för röstmottagarna vid valet till Europaparlamentet är:

Ordförande 2 500 kr Vice ordförande 2 000 kr Röstmottagare 1 500 kr Genomgången utbildning 400 kr Ersättning för mobiltelefon under valdagen 100 kr Reseersättning för 1 bil per valdistrikt 50 kr

Röstmottagarna går igenom en obligatorisk utbildning under en kväll veck- orna före valet. Valnämnden har beslutat att utbildningen är obligatorisk.

Den som har anmält sig som röstmottagare och inte genomgår utbildningen kan alltså inte vara röstmottagare.

Förtidsröstning

Kommunen ansvarar sedan 2006 för förtidsröstningen. Den börjar 18 dagar före valdagen t o m valdagen: onsdagen 7 maj – söndagen 25 maj 2014.

Till röstningslokaler används Medborgarkontoren i Tullinge, Tumba, Hall- unda, Fittja och Alby samt Vårsta bibliotek. I det sistnämnda blir det i nya lokaler men i samma byggnad som tidigare.

(27)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[8]

Valnämnden

2014-01-27

Det kommer nu alltid att finnas två röstmottagare i varje röstningslokal.

Även de som är röstmottagare under förtidsröstningen kommer att ha ge- nomgått en obligatorisk utbildning.

Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare val är det viktigt att påpeka att man bara kan förtidsrösta en gång. Kommer det in två eller flera förtids- röster från en väljare kan man vid sammanräkningen inte veta vilken som ska räknas. De underkänns. Ångerrösta kan man bara göra genom att komma till sin vallokal på valdagen.

Öppethållandet under förtidsröstningen är samma som under valet 2010:

Veckodag Datum Öppettider Onsdag 7 maj 10,00-18,00 Torsdag 8 maj 10,00-18,00 Fredag 9 maj 10,00-18,00 Lördag 10 maj 10,00-15,00 Söndag 11 maj Stängt Måndag 12 maj 10,00-18,00 Tisdag 13 maj 10,00-18,00 Onsdag 14 maj 10-00-18,00 Torsdag 15 maj 10,00-18,00 Fredag 16 maj 10,00-18,00 Lördag 17 maj 10,00-15,00 Söndag 18 maj Stängt Måndag 19 maj 10,00-18,00 Tisdag 20 maj 10,00-18,00 Onsdag 21 maj 10,00-20,00 Torsdag 22 maj 10,00-20,00 Fredag 23 maj 10,00-20,00 Lördag 24 maj 10,00-15,00

Söndag 25 maj 10,00-21,00 endast Tumba och Alby

Mobila förtidsröstningslokaler

Sedan valet till Europaparlamentet 2009 har Botkyrka även haft ett system med mobila vallokaler. Det kommer att finnas två mobila enheter som upp- söker olika platser där man ska kunna förtidsrösta. Genom att man via nätet kan ta farm röstkort finns då möjligheten att förtidsrösta även om man själv inte har sitt röstkort med sig. Då avtal ännu inte finns för samtliga de platser som vi vill besöka kommer uppgifter om platser och körschema att meddelas i ett senare brev.

(28)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[8]

Valnämnden

2014-01-27

Observera att det, speciellt med tanke på de omval som tvingades fram efter valet 2010, inte får planeras partiaktiviteter där de mobila vallokalerna finns.

Institutionsröstning – Lokaler och preliminära tider.

Den traditionella institutionsröstningen genomförs söndagen den 18 maj 2014 då följande institutioner besöks:

Lag 1

Silverkronan Klockan 9.30 – 10.30

Samlingssalen Sedelvägen 146

Allégården Klockan 11.00 – 12.00

Entrén

Allévägen 5-7 Tumba

Tumba Äldreboende Klockan 13.30 – 15.00

Samlingssalen

Samaritvägen 12, Tumba

Lag 2

Asptuna, Kriminalvårdsanstalten Klockan 09:00 – 11.30

Alby Äng Klockan 13.00 – 14.00

Samlingssalen Albyvägen 22

Lag 3

Kärsdala Äldreboende Klockan 9.00 – 10.15

Samlingssalen

Östanvägen 16 Tullinge

Tornets Äldreboende Klockan 11.00-12.15

(29)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[8]

Valnämnden

2014-01-27

Valsedlar och valsedelsställ NYA RUTINER

Valsedlarna skall placeras i samma ordning i valsedelställen i samtliga loka- ler. Att det är den ordningen i samtliga valsedelsställ är röstmottagarnas an- svar i respektive lokal.

Valsedlarna placeras med början i nedre vänstra facket och sedan uppåt i föl- jande bokstavsordning:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Folkpartiet liberalerna, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderata Samlingspartiet, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänster- partiet.

Ovanstående partier får valsedlar tryckta gratis av Valmyndigheten på grund av att de fick mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet. De levereras av Valnämnden och placeras ut av röstmot- tagarna.

”Blanka” valsedlar läggs längst ned i efterföljande fack. Valsedlar som leve- reras direkt till lokalen av övriga partier läggs i bokstavsordning i det sista facket i valsedelsstället.

Ansvaret för att det finns valsedlar i vallokaler och förtidsröstningslokaler har tidigare varit delat mellan Valnämnden och de politiska partierna. Så är det fortfarande i andra kommuner. Valnämnden har dock beslutat att ansva- ret i förtidsröstnings- och vallokaler från och med valen under 2014 ska ligga på Valnämnden och röstmottagarna.

Det kommer att åligga röstmottagarna ett tydligare ansvar för att ordningen i valsedelsställen upprätthålls. De företrädare för de politiska partierna som vill komma in och kontrollera ordningen anmäler det till den röstmottagare som sköter utdelningen av valkuvert. Om det är något som behöver justeras ska det påpekas och röstmottagaren se till att justeringen görs. På det här sät- tet ska det endast vara de röstande som väljer valsedlar och röstmottagarna som har anledning att besöka valsedelsställen. Detta ska minska det spring som tidigare har varit vid valsedelsställen.

Frizoner vid förtidsröstnings- och vallokaler

Det ska finnas en ”frizon” vid varje lokal så att väljare kan ta sig in och ut utan att behöva utsättas för politisk propaganda om väljaren så önskar. Re- dan 2006 beslutade valnämnden om ett avstånd på cirka 15 meter från vallo- kal eller förtidsröstningslokal för informationsbord, affischer och liknande.

(30)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[8]

Valnämnden

2014-01-27

Traditionell utdelning av valsedlar kan naturligtvis ske vid ingången till val- lokal.

På grund av den affischering som skedde på staketen runt skolgårdarna vid valet 2010 har Valnämnden vidgat sitt tidigare beslut. Skolgårdar och går- darna vid de förskolor som används ska vara fredade från politisk propa- ganda. Detta inkluderar staketen. För övriga platser gäller den tidigare 15- metersregeln.

Valnämnden har varit tvungen att ta dessa preciserade regler. Syftet är att väljarna ska kunna ta sig till sin vallokal utan att utsättas för propaganda all- deles intill vallokalen. Förhoppningen är att inga ytterligare regler av detta slag ska behövas utan att syftet med reglerna respekteras.

För förtidsröstningsställen gäller enligt Vallagen 8 kap §3: ”På ett röstmot- tagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propa- ganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val”.

Då Medborgarkontoren även har uppgiften att kunna sprida information in- för valen ska någon del av lokalen kunna användas för politiskt material. Det måste hanteras lokalt i respektive Medborgarkontor. För närmare upplys- ningar hänvisas därför till medborgarkontorens personal om lokal för poli- tiskt valmaterial.

Dubblettröstkort

Väljare som behöver dubblettröstkort kan få det hos Medborgarkontoren el- ler Valkansliet (telefon se nedan). Enheterna för de mobila vallokalerna kan skriva ut röstkort på plats.

Budröstning

Budröstningen kan börja redan den 1 maj. Den innebär att väljaren får hjälp att lämna rösten i vallokalen eller en röstningslokal. Sjuka, funktionshind- rade eller de som p.g.a. ålder inte kan ta sig till röstningsstället själva kan budrösta. En ytterligare kategori som kan budrösta är de som är intagna på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Utöver bud fordras ett vittne. Båda ska ha fyllt 18 år. På budröstkuvertet anges i vilken egenskap man är bud. Budets identitet kontrolleras och noteras i röstlängden.

Uppsättningar med det material som man behöver för att genomföra en bud- röstning kommer att finnas i förtidsröstningslokalerna och vallokalerna.

De regler som gäller vid budröstning finns angivna på budröstkuvertet.

(31)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[8]

Valnämnden

2014-01-27

Valnämnden har utsett de röstmottagare som tjänstgör på medborgarkon- toren till kommunala bud för väljare inom kommunen som inte kan få hjälp med budröstningen av någon annan.

(32)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[8]

Valnämnden

2014-01-27

Information Valmyndigheten

På www.val.se finns en Valkalender samt annan aktuell information.

Bl.a. kan nämnas att man kommer att ta fram informationsmaterial som rik- tar sig till personer med syn- och lässvårigheter, med annat modersmål samt riktad information till ungdomar och utlandsröstande.

Kommunen

Kommunens informationsinsatser är av olika karaktär. Dels handlar det om en mer praktisk information om hur det går till att rösta, vallokalernas place- ring etc. Kommunen kommer att använda både interna och externa kanaler till att informera om detta samt annonser i Mitt i Botkyrka/Södra sidan.

Besök www.botkyrka.se för mer info.

Den andra typen av information handlar om att stimulera människor till att rösta. Exempel på insatser handlar om att utbilda samhällsinformatörer, an- nonser, affischkampanj samt att utnyttja större evenemang för att föra en dia- log kring de demokratiska möjligheter som finns. Gemensamt för kommu- nens insatser är större fokus på att informera med ett enkelt och lättbegripligt språk.

För ytterligare information:

Marica Nordwall 53061016 marica.nordwall@botkyrka.se eller Azizi Ahmad 530 61436 ahmad.azizi@botkyrka.se

Övriga frågor

Eventuella övriga frågor kan ställas till Valnämndens kansli:

Agnetha Olofsson 0853061627 Oskar Jakobsson 0701816362 Marita Jordan Busch 0701816363

(33)

Valkrets

Valdistrikt

nr Valdistrikt namn Vallokal Rum Adress

Södra Botkyrka 1 Tullinge C/ N Lanthem Falkbergsskolan Konferensrum Östanvägen 3 2 Östra Tullingeberg Förskolan Karlavagnen Avd Sputnik Solskensvägen 12 3 Tullinge Parkhem Parkhemsskolan elevmatsalen Adler Salvius väg 128 4 G:a Tullingeberg Tullingebergsskolan elevmatsalen Tullingebergsvägen 39 5 Tullinge gård Parkhemskolan elevmatsalen Adler Salvius väg 128 6 Banslätt/Römossen Banslättskolan elevmatsalen Aftonvägen 6

7 Tullinge skog Banslättskolan elevmatsalen Aftonvägen 6

8 Riksten Rikstens skola Höjden Flygarvägen 5

9 Tullinge södra Lanthem Rikstens skola Branten Flygarvägen 5

10 Tullinge villastad norra Trädgårdsstadsskolan entrén/matsal Dymmelkärrsvägen 33 11 Tullinge villastad södra Trädgårdsstadsskolan entrén/matsal Dymmelkärrsvägen 33

13 Segersjö Björkhaga skola elevmatsalen Högbrinksvägen 4

14 Tumba C Medborgarkontoret Medborgarkontoret Tumba Torg 101

15 Broängen Broängsskolan elevmatsalen Kärrvägen 20

16 Kassmyra Kassmyraskolan elevmatsalen Sälgvägen 12

17 Skäcklinge Kassmyraskolan elevmatsalen Sälgvägen 12

18 Storvreten V Öppna förskolan Öppna förskolan Stenvägen 8

19 Storvreten S Storvretshallen Bordtennisrummet Odlingsvägen 36 20 Storvreten Ö Storvretshallen Bordtennisrummet Odlingsvägen 36 21 Vretarna/Tumba Bruk Tunaskolan elevmatsalen Prästgårdsvägen 114

22 Tuna Tunaskolan elevmatsalen Prästgårdsvägen 114

23 Nackdala/Solhöjden mm Tumba gymnasium elevmatsalen Utbildningsvägen 2 24 Tumba Park Kulturen Tumba gymnasium elevmatsalen Utbildningsvägen 2

26 Uttran Broängsskolan elevmatsalen Kärrvägen 20

27 Vårsta C/ Bremora Malmsjöskolan elevmatsalen Ringvägen 1A 28 Grödinge Landsbygd Malmsjöskolan elevmatsalen Ringvägen 1A

29 Vårsta/Malmtorp Malmsjöskolan elevmatsalen Ringvägen 1A

(34)

Norra Botkyrka 31 Albydalen V/ småhus S Kvarnhagsskolan elevmatsalen Servitutsvägen 17 32 Albydalen C/Rotemannen Medborgarkontoret Medborgarkontoret Albyvägen 2-4 33 Alby småhus Ö/Albygård Förskolan Måsen Småbarn 1 Förlikningsvägen 5

34 Albyberget V Grindtorpsskolan elevmatsalen Lagmansbacken 12

35 Albyberget Ö/Albygård Grindtorpsskolan elevmatsalen Lagmansbacken 12 36 Albydalen östra Kvarnhagsskolan elevmatsalen Servitutsvägen 17 41 Fittja småhusområde Fittjaskolan elevmatsalen Stökhagsvägen 1 42 Fittja Krögarvägen Tallidsskolan elevmatsalen Bägarvägen 2 43 Fittja Forvägen Medborgarkontoret Medborgarkontoret Fittjavägen 3 44 Fittja Värdshusvägen Fittjaskolan elevmatsalen Stökhagsvägen 1

51 Slagsta N Brunnaskolan elevmatsalen Humlevägen 2

52 Slagsta S Brunnaskolan elevmatsalen Humlevägen 2

53 Hallunda/Brunna St Botvids gymnasium entréhallen Tomtbergavägen 10

54 Hallunda C Borgskolan elevmatsalen Borgvägen 10

55 Hallunda /Norsborg låghus Borgskolan elevmatsalen Borgvägen 10

56 Norsborg småhusområde Tornet äldreboende Matsalen Tomtbergavägen 361

57 Norsborg Ö Tornet äldreboende Matsalen Tomtbergavägen 361

58 Norsborg C Kärsbyskolan Skåphallen Tomtbergavägen 370

59 Norsborg V Kärsbyskolan Skåphallen Tomtbergavägen 370

60 Eriksberg Ö Hammerstaskolan elevmatsalen Hallundavägen 199

61 Eriksberg V/G:a Norsbor Hammerstaskolan elevmatsalen Hallundavägen 199

(35)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 12

Utbildningsdagar för förtidsröstningen

Beslut

Valnämnden beslutar enligt föreslagen utbildningsplan.

Sammanfattning

All personal som ska tjänstgöra som röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomgå utbildning före uppdragets början. Det gäller personal på Medbor- garkontoren samt den extra personal som anställs för detta uppdrag.

Utbildningen kommer att äga rum:

28 april 8.15-10.00 Kommunalhuset plan 1 rum 1 29 april 8.15-10.00 Kommunalhuset plan 2 rum 2 5 maj 8.15-10.00 Kommunalhuset plan 2 rum 2

(36)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 13

Utbildningsdagar för valdagen samt beslut om extra utbild- ningstid för ordförande och vice ordförande i valdistrikten

Beslut

Valnämnden beslutar att genomföra föreslagen utbildningsplan för röstmot- tagarna för valdagen 25 maj 2014 inklusive en extra utbildningstid för ord- förandena och vice ordförandena i valdistrikten.

Sammanfattning

Alla röstmottagare ska genomgå utbildning för att kunna tjänstgöra som röstmottagare.

Utbildningen kommer att genomföras i Nisellsalen, Xenter kl. 18.00-21.00.

Kaffe, te och smörgås kommer att serveras från klockan 17.30.

De som ska tjänstgöra som ordförande och vice ordförande samlas redan kl.

17.00 för en särskild genomgång.

Följande datum är bokade 5 maj, 6 maj, 8 maj, 12 maj, 13 maj och 15 maj 2014. Om möjligt deltar samtliga röstmottagare i ett valdistrikt vid samma tillfälle.

(37)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16[16]

Valnämnden

2014-01-27

§ 14

Layout röstsedlar - Folkomröstningen

Beslut

Valnämnden beslutar att röstsedlarna vid höstens kommunala folkomröst- ning ska ha den layout som föreslås i bifogade förslag, bilaga.

Sammanfattning

För röstsedlarna vid höstens kommunala folkomröstning återstår endast lay- outen för röstsedlarna. Texten är tidigare beslutad av kommunfullmäktige.

(38)

Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kom- mun, så att det bildas två kommuner:

Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

– jag vill att Botkyrka ska fortsätta

NEJ

vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.

KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

BOTKYRKA KOMMUN

Valsedlar.indd 1 2014-01-13 16:02

(39)

Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kom- mun, så att det bildas två kommuner:

Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

– jag vill att dagens Botkyrka delas

JA

upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun.

KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

BOTKYRKA KOMMUN

Valsedlar.indd 2 2014-01-13 16:02

(40)

KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

BOTKYRKA KOMMUN

Valsedlar.indd 3 2014-01-13 16:02

References

Related documents

Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet Köksombyggnad Eklidsskolan med 1,5 mnkr.. Tekniska

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande till Mål och budget 2020 med plan 2021-2023 med tillhörande bilagor.. Tekniska nämnden hemställer till

Nu finns ett behov av en högre ökning för att verksamheten ska klara de utmaningar och kostnadsökningar som verksam- heten står inför, till exempel ökade avgifter till Syvab

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2019 och överlämnar rapporten till kommunsty- relsen för

Andrei Ignat (M), Solveig Nilsson (M), Stefan Dayne (KD) och Sture Nordberg (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

Inför mål och budget 2017 har tekniska nämnden genomfört analyser såsom framåtsikt 2016, omvärldsanalys 2017 samt vid ett särskilt mål- och budget- seminarium genomfört en

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att tillfälligt använda medel inom projekt 3839 för att fortsätta att färdigställa gården på förskolan Prästkragen

Tekniska nämnden har fått förslag till flerårsplan 2016-2019 för yttrande. Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad